Leger neemt bezit van de universiteit bestaanden zijn oedend op de SLM 2 8 Peultjes 4 5 9 13 14 15 Principe-akkoord over vrede in Oost-Suriname VANDAAG 16 Jmden akkoord met fusie NMB/Postbank Vrijdag 9 juni 1989 80ste jaargang no. 24438 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen. 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14 00-15.00 uur, tel. 071 -122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0,60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 Morgen enkele buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Minimumtemperatuur om streeks 13 graden, middagtem- peratuur ongeveer 20 graden. Zwakke tot matige zuiden wind. Zon op: 05.21; onder: 21.59. Scheveningen hoog water: 8.33 en 20.59; laag water: 4.05 en 16.35 uur. ^bejaarde zorgt voor c4uding nep-GEB'er K.G Een 95-jarige Haagse heeft gis- bolitie een nep-GEB'er in handen I vrouw, woonachtig in de Vogelwijk, „door het GEB". Zij Ioren.dat ze bij het gemeentelijk ener- leen achterstand van 350 gulden had, |g dat de volgende dag bij haar zou pgehaald. vond dat het GEB haar maar een ac- noest toesturen maar kreeg te horen .Na een telefoontje fechte GEB" begreep de vrouw dat het hter betrof. Zij waarschuwde daarop I die de zich volgens afspraak om 12.00 Inde „GEB'er" in de boeien sloeg. Het Ie 22-jarige M.V. Hij is in verzekering Postagent schappen vaker open DEN HAAG Alle 1150 postagentschappen mogen voortaan ook op zaterdagen en koopavonden voor het publiek open zijn. Zij mogen zich dan houden aan de plaatselijk geldende open stellingstijden voor winkels. Tot nu toe waren alleen de ongeveer 200 grote postkan toren en enkele postvesti- gingen in warenhuizen open op zaterdag. Boven dien waren de openingstij den gelimiteerd. Restauranthouder Gerard Fagel doodgeschoten BOSCH EN DUIN De restauranthouder Gerard Fagel is van morgen in zijn wo ning in Bosch en Duin doodgeschoten. Volgens een woord voerder van de poli tie is hij neergescho ten door een nog on bekende man die na het binnendringen in de woning onmiddel lijk enkele schoten afvuurde. De echtge note van Fagel waar schuwde de politie. De woning van het slachtoffer grenst aan het bekende res taurant De Hoefslag. De familie Fagel be zit meerdere restau rants. D66: 9,4 miljard voor milieubeleid DEN HAAG Voor het milieubeleid moet de komende vier jaar 9,4 miljard gulden wor den uitgetrokken. De nieuwe minister-presi dent moet een „bijzondere rol" gaan vervul len in het milieubeleid. Het reiskostenforfait dient te worden afgeschaft om de automobili teit „fors" af te remmen en de uitstoot van giftige stoffen moet veel meer worden be perkt dan in het Nationaal Milieubeidsplan (NMP) van het kabinet. Dat staat in het ont- werp-verkiezingsprogramma van D66, dat vanmiddag is gepresenteerd. Bij een D66-be- zoek aan Zoetermeer zei kamerlid Nypels gis teren dat verpleegkundigen en ziekenverzor genden er de komende jaren twaalf procent in salaris op vooruit moeten gaan. Pagina 4: Sterkere rol premier „Verboden voor het echtpaar E venhuis" MEPPEL 'Winkelgebied - verboden voor echt paar Evenhuis'. Pamfletten met dit opschrift en een rond verbodsbord met daarop de afbeelding van het echtpaar Evenhuis, hangen in de etalages van een aantal winkels in Meppel. Ook de VVD- karavaan die in het kader van de Europese ver kiezingen een bezoek bracht aan Meppel kreeg de pamfletten gisteren onder ogen. Volgens de win keliers heeft de actie niets uitstaande met de jong ste financiële perikelen rond staatssecretaris Evenhuis, maar met zijn nieuwe winkelsluitings wet waarbij de winkels ook 's avonds geopend kunnën zijn. De actie is tevens gericht tegen zijn vrouw die wethouder van Meppel is. Zij wil vol gens de winkeliers geen onderzoek instellen naar de mogelijkheid om van een stukje Hoofdstraat een promenade te maken. kantoor van de SLM in Amsterdam heerste gisteren grote verslagenheid. Later op de dag ■kantoor bezet, nadat bekend was geworden dat de luchtvaartmaatschappij slechts één 1 slachtoffer beschikbaar had gesteld. FOTO: ANP n.ftDAM/PARA- p Een dag na -''ma met de DC-8 Surinaamse lucht- x iatschappij is de telijke ontzetting ie rouwende nabe- n in Nederland om etfe omgeslagen. )I1 honderden familiele- itten gistermiddag het van de luchtvaart- j ippij, nadat bekend -1 rordën dat er slechts 'ticket per slachtoffer i SLM beschikbaar |p pteld. Ook wilden zij ën de speciale vlucht 'avond moet worden fd met een door de r beschikking gestelde 47. I van de boze nabe- 1 leidde er toe dat de jtermiddag alsnog be- )ee vrije tickets per [er beschikbaar te stel- |endien mogen de ove- Ibestaanden nu voor ilden in plaats van de felijk aangekondigde alden naar Suriname. |ng van het SLM-kan- pofde ook te onderhan- ,et de KLM over uitstel extra vlucht naar mor- id. Bovendien zegt de i gesprek te zijn met per het uitvoeren van feede speciale vlucht ramaribo. Niet alleen een aantal mensen overleefde de ramp, ook dit hond je werd levend aangetroffen tussen de wrakstukken. De douane van Suriname heeft het dier omgedoopt tot Lucky". FOTO: ANP I voetballer Sigi Lens, i de overlevenden, zijn n de inzittenden levend ld doordat zij bedolven I onder de handbagage, iPpet vliegtuig over de Jf s geslagen, brak en in ■Ffloog. De tassen zouden lljle vloer van het toestel 9 gestaan. Lens had het """lat zijn stoel zich precies j op de breuklijn. Alle stoelen op die lijn zijn met de inzittenden in de veiligheids riemen uit het toestel gesme ten, waardoor zij ontkwamen aan de vlammenzee. Over de namen van de slacht offers en het aantal slachtof fers heerst nog steeds grote verwarring. De aantallen ver schillen, de namen kloppen niet of zijn foutief gespeld. Vermoedelijk waren aan boord twee baby's die niet op de passagierslijst stonden en zijn er op het laatste moment personen van de wachtlijst op geroepen om alsnog mee te vliegen. Pagina 3: 'SLM is melkkoe voor Surinaamse overheid' In het gebouw van de Suri naamse ambassade in Den Haag kan aanstaande maan dag en dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur een condoléance-re- gister worden getekend. Daarnaast wordt er door di verse Surinaamse welzijn sorganisaties in Nederland op zondag 18 juni om 16.00 uur een rouwdienst gehou den in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Aanstaande zondag vindt er om 15.00 uur een oecumeni sche rouwdienst plaats in de Oude Lutherse kerk te Am sterdam. CHINESE STUDENTEN DUIKEN MASSAAL ONDER PEKING Het Chine se leger is vanmorgen de universiteit van Pe king binnengevallen, zo is in de Chinese hoofd stad vernomen. Gehol pen door politie-agen- ten pakten de militairen een onbekend aantal studenten op. Overigens hadden de meeste stu denten de campus al verlaten uit angst voor een inval. Zij zijn on dergedoken of naar het platteland gereisd. Voor de komende dagen wor den massale arrestaties gevreesd. In de Haidan-wijk van Pe king haalden agenten van nacht al anti-regeringspos ters en foto's* van vern-oor- de betogers van de moren. De politie verklaarde tegen een buitenlander ter plaatse dat zij „dieven" achtcrnazat. In de Haidian-wijk staan de Beida-universiteit (de uni versiteit van Peking), de Universiteit van het Volk en de Qinhua-universiteit. Studenten van deze instel lingen hebben een belang rijke rol gespeeld in de be togingen voor meer demo cratie, waaraan het leger af gelopen weekeinde met veel geweld een einde maakte. In de rest van de stad is de aanwezigheid van de mili tairen op straat vandaag verder opgevoerd. Op het eerste gezicht lijkt de span- afgenomen, aldus -verslaggevers vanmor gen. Meer mensen dan voorheen wagen zich te voet of per fiets op straat Soldaten het geweer schb ravage op te ruimen die hun om inkopen te doen. Zelfs het Plein van de Hemelse Vrede, dat op een groot le gerkamp lijkt, is gedeelte lijk toegankelijk. Maar met name de houding jegens de buitenlandse pers lijkt strenger geworden. Een cameraploeg van de BBC werd aangehouden en itklaar om de schouders zijn in Peking druk doende de acties van de afqelopen week hebben veroorzaakt. FOTO: AP de apparatuur op de grond steun hebben betuigd met gesmeten. Intussen zijn in het legeroptreden in Pe- de lijkenhuizen van de zie- king. Daarmee lijken be- kenhuizen mensen op zoek richten over verdeeldheid naar familieleden, die mo- binnen het leger te worden gelijk door de soldaten zijn ontzenuwd, gedood. In het Volksdag- Pagina 5: Massale zuive- blad van vandaag staat dat ring op komst in China de commandanten van de zeven militaire regio's hun 20 PAGINA'S Dieptepunt in Samen op Weg Jongeren met uitkering krijgen geen woning Alleen dollars houden Polen nog leefbaar FC Den Haag machteloos in conflict met Walraven Monica Seles waardige tegenstandster Steffi Graf Leidse wethouder gevraagd om opheldering over nevenfunctie Pastoor Mussert uit Oude Wetering veertig jaar priester Don Bosco Zoeterwoude 25 jaar Lisse krijgt manifestatieplein GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT KUNST BOEKEN LEIDEN OMGEVING 14/15/16 LAND EN TUINBOUW KERKDIENSTEN RADIO EN TELEVISIE 19 PARAMARIBO De voorzitter van de Nationa le Assemblee in Paramari bo, Jaggernath Lachmon, en de leider van het Jun gle Commando, Ronnie Brunswijk, hebben een principe-akkoord gete kend dat een einde moet maken aan de vijandelijk heden in Suriname. De besprekingen werden ger voerd op het Franse eilandje Portal, bij het grensstadje Saint-Laurent. De partijen to nen met het akkoord hun „ge meenschappelijk wil" om tot een vreedzame oplossing te komen van het conflict dat sinds de zomer van 1986 in Oost-Suriname heerst tussen het Junglecommando en het Surinaamse leger. Het akkoord over het staakt- het-vuren kan weliswaar pas van kracht worden als ook de president van Suriname, Ram- sewak Shankar, het heeft ge tekend. Maar Lachmon zei na afloop dat dat geen problemen zal opleveren. Vorig jaar waren het Jungle commando en de regering het ook eens geworden over een staakt-het-vuren, maar deze hield geen stand. Nu zal dat wel gebeuren, aldus Lachmon, die zei in tegenstelling tot de vorige keer verantwoordelijk te zijn voor het naleven van de afspraak. Het bestandsak koord voorziet onder meer in de opheffing van de noodtoe stand in Oost-Suriname. Pagina 6: Verdriet over vliegramp overschaduwt vredesplan ÉN GEDWONGEN ONTSLAGEN "Verdam De be- jjt van de nmb en de i9ank hebben vanoch- overeenstemming Hrt met de acht be ien vakbonden over ,Jsie van beide ban- Jtden hadden bezwaren 2 samengaan nadelige gen zou hebben voor de «voorwaarden van het heel. De bonden heb ben vanochtend evenwel on der andere de garantie ge kregen dat tot 1992 geen ge dwongen ontslagen vallen als gevolg van de fusie. Bij NMB en Postbank samen werken nu 23.000 "mensen. De bonden reageerden aan vankelijk positief op de voor genomen fusie. Maar later kwamen ze met bezwaren te gen de voorstellen voor de arbeidsvoorwaarden, toen bleek dat het Postbank-per soneel er door de fusie in verschillende opzichten op achteruit zou gaan. De Post bank-cao is op verschillende punten beter dan de cao voor het bankbedrijf. De meeste verslechteringen voor het Postbank-personeel zijn nu volgens een woord voerster van de Diensten bond FNV van tafel. Zo wor den de twee roostervrije da gen die ze zouden moeten in leveren omgezet in extra va kantiedagen. Bij de NMB krijgen de vier laagste toongroepen er één procent salaris bij. Boven dien gaan er ook de goede regelingen gelden die de Postbank kent op het gebied van zwangerschaps- en ou derschapsverlof, kinderop vang, deeltijdwerk en oplei dingsfaciliteiten voor vrou wen. Wie bij de NMB minder dan dertien uur per week werkt, gaat ook onder de cao vallen. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BI] UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER, RECREATIE,EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F. PRANGERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 I tussen Geen krant ontvangen? 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog de zelfde avond nabezorgd. Overlast door blikseminslag KATWIJK Een blikseminslag heeft vannacht overlast ver oorzaakt in Katwijk. Alarminstedlaties gingen af, verkeerslich ten raakten buiten werking, de kabeltelevisie raakte onklaar. De twee verkeerlichteninstallaties die defect raakten bevonden zich aan de kruisingen Zeeweg/Koningin Julianalaan en Hoor- nes/Biltlaan. De schade was vanochtend alweer hersteld. De ka beltelevisie is vermoedelijk in de hele gemeente uitgevallen. Door het onterecht afgaan van alarminstallaties in de gemeente kwam de brandweer enige malen vergeefs in actie. Lust je nog peultjes? Een vraag, die te maken zou kunnen hebben met onze dagelijkse rubriek „Aan tafel", waarin Jeanne ons telkens weer de lekker ste gerechten voorschotelt. Vandaag gaat het meer over het land- en tuinbouw nieuw s, dat wekelijks wordt gepubliceerd in de rubriek „In en om de kas". Niet alleen peultjes, maar ook andijvie en to maten komen daarin vandaag aan bod. Bent u ge ïnteresseerd in de bollenteelt? Dan verneemt u ook, dat deze teelt zeker niet kansloos is. Integendeel. De kans dat het in die teelt goed' gaat is net zo groot als dat u een (proefabonnement op de Leidse Courant neemt. Lust u nog peultjes? De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag N.B. Indien daarit £eidóc Qowuvnt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1