loidóe (Bowuvnt Massale legermacht omsingelt Peking Bon: 11 12 13 15 16 Democratie OESO: minimumloon moet verder omlaag ^PANNING EN VERWARRING LOPEN VERDER OP Walesa wil opnieuw met regering onderhandelen Bomexplosie in Belfast )WB Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoil Pers, Apothekersdi|k 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. 1^^ Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., lamiliebenchten 1.0,60 per mm. Teletax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hooldredacteur IJ. Hallewas, Chei-redacteur W A. Buijteweg Woensdag 7 juni 1989 80ste jaargang no. 24436 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Morgen half tot zwaar bewolkt en enkele buien. Minimum temperatuur omstreeks 9 gra den. Middagtemperatuur onge veer 14 graden. Zwakke tot matige noordwesten wind. Zon op: 05.22; onder: 21.57. Scheveningen hoog water: 5.56 en 18.36; laag water: 1.40 en 14.15 uur. KZXXKXD met speciale kATTCETTM rubriek ZIE PAGINA van de UIT-bijlage westelijk bestuur PvdA oord met duurder stadhuis HAAG Het gewestelijk bestuur van de PvdA et beslissen over een „prestigeslag tussen twee [iders". Volgens voorzitter M. van Rijn vindt ^westelijk bestuur onder enkele voorwaarden jaarlijkse lasten voor het nieuwe stadhuis ac- lel. i^ee neemt het gewestelijk bestuur duidelijk af- ^yan de machtstrijd tussen de wethouders Duive- fcn Van Otterloo. De fractie van de PvdA in de gemeenteraad moet vóór 17 juni meer duide- geven over de kosten die verbonden zijn aan v van het stadhuis. Zoals bekend zijn de jaar asten volgens wethouder G. van Otterloo 4 mil- Llden te hoog. Over de positie van Van Otterloo [gesproken. Het gewestelijk bestuur wacht zijn eer uit Zuid-Amerika af. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het netto minimumloon moet ver der omlaag. Op langere termijn zou ook de koppe ling tussen de bijstandsuit keringen en het mini mum-loon losgelaten moeten worden. Gezinnen die door deze maatregelen onder het bestaansmini mum zakken, moeten maar voor gerichte hulp bij de overheid aanklop pen. Deze harde maatregelen stelt de Organisatie voor Economi sche Samenwerking en Ont wikkeling (OESO) voor om de langdurige werkloosheid in Nederland terug te dringen. Naast lagere loonkosten be veelt de OESO ook een 'Zweeds model' aan van ar- beids- en onderwijsplicht be nevens grotere overheidsbij dragen aan trainings- en om scholingsprogramma's. Volgens de OESO voert de Ne derlandse overheid een veel te voorzichtig beleid, terwijl de werkloosheidsproblemen zich zelf opstapelen. Zo verdubbel de het aandeel van langdurig werklozen (langer dan vier jaar) de afgelopen vier jaar ruim van 7 naar 18 procent. Hoewel er de komende twee jaar volgens de OESO liefst 150.000 banen bij kunnen ko men, biedt deze uitbreiding van de werkgelegenheid wei nig kansen voor de langdurig werklozen. De organisatie van 24 westerse industrielanden heeft weinig vertrouwen in het plan van het kabinet om de minimum loonkosten voor de werkge vers via premie-subsidies te verlagen. De economische or ganisatie voorspelt dat werk gevers geneigd zullen zijn er varen minimumloners niet te promoveren maar onder de ta fel bij te betalen. Bovendien dreigen beter betaalde functies door 'gesubsidieerde' mini mumloners vervangen te wor den. Pagina 3: OESO: betere kan sen voor schoolverlater Hongerstaakster wil naam vader weten BREDA Een 45-jarige Eindhoven- se is voor de ingang van het opvang tehuis Valkenhorst in Breda een hongerstaking begonnen. Zij wil die tot minstens 18 juli volhouden. De vrouw wil hiermee bereiken dat het tehuis de dossiers van ongehuwde moeders die daar vroeger bevallen zijn niet vernietigt. Dan kunnen kinderen van die vrouwen op latere leeftijd zelf aïfcnog de naam van hun vader te weten komen. De honger staakster voert al negentien jaar strijd om achter de identiteit van haar vader te komen. Valkenhorst beroept zich op zijn geheimhou dingsplicht. ^PEKING Massale "5r xoepenverplaatsingen /an soldaten van het Chinese 27e leger heb- aen vandaag in de Chi nese hoofdstad Peking /oor grote verwarring sias^n verder oplopende spanning gezorgd. Het ^Jvas niet duidelijk of de troepen zich uit de stad terugtrokken, of dat zij posities elders innamen, in afwachting van een mogelijke aanval door kndere legerkorpsen. Veel westerse diplomaten houden serieus rekening F^ met de laatste mogelijkheid. De troepenbewegingen zou- jen bedoeld zijn om de bui- ,enste defensiering om het ïentrum van Peking te ver groten Deze mening werd Versterkt toen bleek dat de Wegtrekkende troepen van- pit het oosten van de stad floor duizenden andere mi- itairen werden vervangen pn stellingen bij het cen traal station en het acade misch ziekenhuis werden versterkt. Korte tijd later werd de wijk waar dc mees te ambassades staan eerst beschoten en vervolgens JlMnige tijd door het leger af- llljgegrendeld. Voor zover be- ÉEScend zijn hierbij geen ilachtoffers gevallen. Volgens Amerikaanse in- ichtingendiensten zijn neer dan 300.000 man troe len rond de Chinese hoofd- ;tad samengetrokken. In ;lk geval een deel van die egermacht zou van plan lijn op te treden tegen het 27e leger, dat zondag op ruwelijke wijze een einde Duizenden Chinezen naar ambassade DEN HAAG De or- ganisatoren van een demonstratie van Chi nese restauranthou ders en hun personeel verwachtten vanmid dag twaalf- tot vijf tienduizend mensen bij de herdenking op het Malieveld in Den Haag van de doden in China en de optocht naar de Chinese am bassade. Een aantal Chinese stichtingen heeft de Chinese res taurants in Nederland opgeroepen vanmid dag de deuren te slui ten uit protest tegen het bloedbad in hun vaderland. De actie valt samen met een in Hongkong georgani seerde actie, waarbij alle restaurants, win kels, scholen en ande re instellingen geslo ten zijn. Ook morgen zijn de Chinese restau rateurs opgeroepen hun zaak overdag te sluiten en de omzet van de avonduren ge heel af te staan aan de protesterende studen ten in China. Morgen- avond is er in Amster- Het wrak van een vrachtwagen was voor deze jongeman een prima uitkijkplaats om de troepenbewe- dam een landelijke de- gingen op het Plein van de Hemelse Vrede in de gaten te houden. monstratie van solida riteit met het Chinese foto: ap volk. maakte aan de demonstra ties voor meer vrijheid en democratie. Veel bewoners van Peking zeggen te ho pen, dat het inderdaad tot een confrontatie zal komen tussen de legereenheden die trouw zijn aan de hervor mers binnen de leiding en het legerkorps dat het bloedbad in de stad aan richtte. Intussen heeft Radio Pe king laten doorschemeren dat het conservatieve polit- buro-lid Qiao Shi het partij leiderschap heeft overgeno men van de hérvormingsge- zinde Zhao Ziyang. Pagina 7: Buitenlanders vluchten wanhopig weg uit Peking. Pagina 9: Chi na prijst zich uit de markt bbers wijst J) D af als *ieuze y iprekspartner (Van onze brlementaire redactie) HAAG De VVD is (premier Lubbers geen se- p gesprekspartner als het pm de aanpak van de pro- pn van de toekomst. Op punt van de bestrijding de milieuproblemen zijn iberalen volgens Lubbers g en mistig". demissionaire minister- (lent sluit de PvdA daar- en als serieuze coalitie- er niet uit. „Hoewel de a op enkele terreinen nog Is de verkeerde keuzes kt, kan ik niet ontkennen ien een aantal stappen in richting heeft gedaan", iremier zegt dit vanmor- n een vraagesprek met lagblad Trouw. Lubbers it het de VVD nog altijd lijk dat men het kabinet iet punt van het reiskos- frfait heeft laten struike- i.Door het veto uit te spre- over het reiskostenforfait gk de VVD het principe 5broken dat de vervuiler c»ort te betalen". Lubbers het VVD-voorstel om de iumaatregelen te betalen Ie algemene middelen van Ênd. Hij noemt het onaan- baar dat cfe VVD de „mi- tekening sluitend wil ma- ten laste van de uitke- Êgerechtigden en de volks- start Trots leunt de 11-jarige Tony Aliengena uit Californië op een pro- doel mag hij meevliegen naar de Sovjetunie. Zijn ouders en een pellerblad van de Cessna 210 waarmee hij straks de lucht ingaat, vertegenwoordiger van de Amerikaanse NASA zullen hem op zijn Op uitnodiging van een Amerikaanse organisatie voor een goed avontuurlijke tocht.begeleiden. foto: ap Ernstig gaan de woordvoerders van Solidariteit Janus Onyszkie- wicz, Bronislaw Geremek en Joszef Slisz (van links naar rechts) in op alle vragen tijdens de eerste persconferentie na hun glansrij ke overwinning. foto: ap WARSCHAU Na de grote verkiezingsoverwin ning van Solidariteit en de nederlaag van de com munistische partij heeft de leider van de oppositie, Lech Walesa, de commu nistische machthebbers opgeroepen de onderhan delingen over de toekomst van het land te herope nen. Volgens Walesa toont het re sultaat van de verkiezingen van afgelopen zondag aan dat de Poolse bevolking meer de mocratische hervormingen wil. „De Polen hebben de wens te kennen gegeven dat zij nieuwe oplossingen willen. Ik stel voor het ronde-tafelo- verleg voort te zetten, en daar bij de verkiezingsuitslag in de overwegingen te betrekken", zei de oppositieleider in Gdansk. Morgen zal een gemmenschap- pelijke commissie van beide partijen overleggen over de constitutionele crisis die in Po len is uitgebroken. Omdat geen van de 35 regeringsfunc tionarissen die op een nationa le lijst stonden er in slaagde de vereiste vijftig procent van de stemmen te halen, mogen zij niet meedoen aan de tweede ronde. Onder de huidige kies wet kunnen zij dus niet hun plaats innemen in de Sejm, de Tweede Kamer. Anderzijds stelt de grondwet dat de Sejm 460 afgevaardigden telt. De vraag is nu of de Sejm binnen een maand bijeen kan komen (zoals de wet voorschrijft) als murwen door verslagen re gering Amsterdam legt centrum droog AMSTERDAM Vanaf vrij dag is het in bepaalde delen van de binnenstad van Am sterdam verboden op straat al coholhoudende dranken te nuttigen. Het verbod geldt niet voor terrassen. Gemeente en politie hopen op deze manier de overlast door drankgebruik in de binnenstad tegen te gaan. Het verbod zal gelden in het gebied dat wordt begrensd door het Stationsplein, Dam rak, Damstraat, Oude en Nieu we Hoogstraat, St. Antonie- breestraat, Nieuwmarkt, Gel dersekade en de Prins Hen drikkade. Krokodil ziet Abraham AMSTERDAM De oudste krokodil van Artis, een vijf meter lange Schlegel's gaviaal, viert vandaag zijn vijftigste verjaardag. De krokodil, die geen naam draagt, werd in 1939 als jong van 75 centime ter aan de hoofdstedelijke die rentuin cadeau gedaan. In zijn jeugd had de Schlegels gaviaal eeti slechte naam bij zijn ver zorgers; ze konden er nooit van op aan of hij tijdens het schoonmakem van het verblijf niet plotseling uit een hoek te voorschijn zou schieten. Nu ti ranniseert hij, op bejaarde leeftijd, alleen nog zijn mede bewoners wanneer hij het bas sin voor zich alleen wil heb ben. BELFAST De binnenstad van de Noordierse hoofdstad Belfast is gisteren opgeschrikt door een krachtige bomexplo sie. Een handelscentrum in aanbouw werd bijna volledig verwoest. Slachtoffers vielen er niet, omdat het Ierse Repu blikeinse Leger (IRA) 40 mi nuten voor het afgaan van de bom telefonisch had gewaar schuwd en de politie tijd ge noeg had om het bouwterrein te ontruimen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnummer 071- 122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. 18 PAGINA'S Bestuurders vaak Q te jong aan zijlijn y Vernieuwd Spoorweg museum wil m 250.000 mensen f\ trekken i Gemeente Leiden grijpt in bij Taxi Kerkhof Rijnsaterwoude krijgt sporthal Noordwijk garandeert doorstroming bussen IMüN Feyenoord rond met trainer Pim Verbeek Theaterbezoeker behoort tot steeds kleiner wordende elite geestelijk leven 2 opinie/weer2 binnenland 3/4 buitenland 5/7 economie 9 leiden 11 omgeving 12/13 sport 14/15 kunst 16 radio en televisie 17 EXTRA De officiële Chinese media geven geen rechtstreeks nieuws over de studentenopstand en het militaire bloedbad in Peking. Wel wordt op indirecte wijze uiting gegeven aan wat er ook onder de journalis ten leeft. Zo publiceerde een krant in Shanghai een portret van Winston Churchill, de Britse premier tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarop deze zijn bekende V-teken maakte, een gebaar, dat nu ook in China veelvuldig wordt gebruikt. Het onder schrift, waarin wordt uitgelegd dat Churchill aan het eind van de oorlog werd weggestemd en vervol gens vreedzaam opstapte, eindigt mët de woorden: „Dat is democratie". Dat u dit nu in de Leidse Courant leest, is trouwens ook een gevolg van de mocratie. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1