CcicUc Öouocmt Bevolking Peking weert leger van plein -F X finale Bon: 8 2 3 9 13 21 22 23 Leeuwekuil Bush bij terugkeer: NAVO sterker dan ooit urt A (89 Lubbers: euthanasie geen blokkade bij formatie CDA/PvdA AUTCEHEEMSKERK Bij Brilmij tiidelijK: twee brillen halen één betalen! Gemeenten willen verbod autoverkeer bij smog CeidócGou/to/nt Zaterdag 3 juni 1989 80ste jaargang no. 24433 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthotf Pers, Apothekersdijk.34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60.' Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18 00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familiebenchten f. 0,60 per mm. Teleiax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chet-redacteur W.A. Bui)teweg. HET WEER Vandaag en morgen perioden met zon en een enkele bui. Middagtemperatuur ongeveer 16 graden. Zwakke tot matige veranderlijke wind. Zon op: 05.23; onder: 21.53. Scheveningen hoog water: 3.51 en 15.25; laag water: 12.00 en 00.15 uur. Luim duizend paspoorten estolen in Ter Aar ER AAR Uit het gemeentehuis van Ter Aar is gisteren >n groot aantal paspoorten en rijbewijzen gestolen. In totaal at het om 1045 blanco paspoorten en 1137 blanco rijbewij- n. Deze documenten kunnen bij verkoop op de zwarte arkt omstreeks 1000 gulden per stuk opbrengen. De daders irschaften zich toegang door een zijdeur van het gemeente lis open te breken. Vervolgens werden twee kluizen met lijbranders opengebrand. Volgens de rijkspolitie van Ter ar zijn er bij de inbraak geen vertrouwelijke gegevens ver- igin deze week nog adviseerde de Centrale Recherche In- rmatiedienst minister Korthals Altes van justitie om identi- itspapieren voortaan op een centraal punt te bewaren, om- ze in gemeentehuizen niet veilig genoeg zijn opgeslagen. NEW HAMPSHIRE „In deze periode van historische verandering blijkt de NAVO verenigder en sterker dan ooit". Die woorden sprak de Amerikaanse presi dent Bush bij zijn triomfale terugkeer op een militaire basis in het Amerikaanse New Hampshire na een bezoek van een week aan Europa. „De wereld heeft lang genoeg gewacht op een einde van de Koude Ooorlog", ver klaarde hij. „Ik keer terug met een bood schap van hoop" voor het Amerikaanse volk dat de bondgenoten een grote en his torische gelegenheid hadden om vorm te geven aan veranderingen die Europa om vormen", aldus Bush. „Het is werkelijk dankbaar dat dit alles zo goed werd begre pen in binnen- en buitenland. Wij moeten onze defensie op peil houden en onze ogen wijd open, maar intussen vooruitgaan". Sovjetminister van buitenlandse zaken Sjevardnadze heeft het voorstel van Bush voor vergaande inkrimping van de con- ventinele strijdkrachten in Europa gepre zen als „serieus, constructief en groten deels tegemoetkomend aan de standpun ten van de Sovjetunie. Blokkade bus Een betoger bij de Alkmaarse gevangenis Schutterswei maakt zijn standpunt duidelijk. Hij was èèn van de zeventig actievoerders die gisteren ruim een half uur een arrestantenbus tegenhielden. De bus vervoerde de laatste van bijna zestig gedetineerde - vreemdelingen die werden overgebracht van de penitentiaire inrichting Oostereiland in Hoorn naar Schutterswei. De betogers eisten onder meer kamervragen over het vreemdelingenbeleid. In de buurt van het Plein van de Hemelse Vrede kwam het tot een confrontatie tussen de bevolking en het leger. Na ruim een half uur duwen en trekken maakten de soldaten rechtsomkeert. FOTO: AP PEKING De bevol king van Peking heeft vanochtend vroeg op nieuw een opmars van het Chinese leger naar het Plein van de He melse Vrede weten te verhinderen. De tien duizenden, voor het merendeel ongewapen de, soldaten werden door middel van massa le blokkades tegenge houden. De militairen, die uit oos telijke richting kwamen, werd op zo'n 60 meter van het plein de pas afgesne den. Na ruim een half uur duwen en trekken maak ten de soldaten rechtsom keert. De militairen de mees ten waren niet ouder dan een jaar of twintig wa ren volgens omstanders in gewone bussen de stad binnengereden. Hun ge wone kleren zouden ze la ter hebben omgewisseld voor een uniform. Buiten het schijnsel van de straat lantaarns trokken ze daar na op naar het plein, dat nog steeds wordt bezet door zo'n kleine tiendui zend studenten en een handjevol arbeiders, die strijden voor meer demo cratie. De soldaten, volgens oog getuigen afkomstig uit de afgelegen provincie Xinji ang waren duidelijk ang stig toen ze omringd wer den door de mensenmassa. Met hun hemdsmouwen opgerold, ongewapend, en met bepakking op de rug waren ze niet opgewassen tegen de blokkades van de bevolking. Vrijdagavond 19 mei, twee weken geleden, poogde het leger voor de eerste maal op te rukken naar het plein. Maar de inwo ners van de stad barrica deerden toen ook de toe gangen tot het plein en hoge generaals protesteer den tegen mogelijk ge bruik van dodelijk geweld tegen de burgerbevolking. De volgende dag, 20 mei, kondige premier Li Peng de staat van beleg af. Sindsdien hebben zich naar schatting 200.000 sol daten verzameld in en om de stad, maar ondernam het leger niets om het plein met geweld te ont- zetten. De afkondiging van de staat van beleg en het geheel uit beeld ver dwijnen van de hervor mingsgezinde partijleider Zhao Ziyang wees op een overwinning van de voor standers van de harde lijn binnen de Chinese leiding onder aanvoering van Li en sterke man Deng Xiao ping, maar niets wijst er tot nu toe op dat de machtsstrijd aan de top definitief is beslist. Selgië ruimt Jude munitie op PUSSEL België gaat een eciale installatie bouwen het ontmantelen van hemische wapens uit de jrste Wereldoorlog. De in- Illatie komt in het West- Jaamse Poelkapelle. In de felgische Westhoek, rond fcper, wordt heden ten dage lig steeds munitie uit de lerste Wereldoorlog gevon- fcn. In de loop der jaren is |»'n 160 ton verzameld- Die jas gevulde granaten Ijn uiterst gevaarlijk omdat i verroest zijn. VANMIDDAG NA 17.00 UUR IS DE NIEUWE WOONINFO UIT Neem mee uit de wooninfo-box bij de etalage aan de Zonnebloem van ons kantoor of bel Van Beukering Makelaardij Zonnebloem 72 Leiden, 071-214521 Karolusgulden 44 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De tot dusver scherp omstreden euthanasie-kwestie hoeft geen blokkade te zijn bij de formatiebesprekingen tussen PvdA en, CDA. Na partijvoorzitter Marjanne Sint van de PvdA heeft gisteren ook demissionair premier Ruud Lubbers te kennen gegeven dat een wettelijke regeling voor de 'zachte dood' desnoods pas na 1994 aan de orde hoeft te komen. ..Ik zou er niet gelukkig mee zijn als tijdens de kabinetsfor matie opnieuw geknutseld zou moeten worden aan nieuwe wetsteksten. Dan kun je beter voortgaan op de huidige wijze en de zaak meer aan de men sen uit de praktijk overlaten", aldus Lubbers gisteravond in een uitzending van KRO's Brandpunt. Door de euthanasie-kwestie op de lange baan te schuiven, heeft premier Lubbers een van de laatste obstakels voor een formatie met de PvdA de finitief uit de weg geruimd. Al eerder bleken CDA en PvdA elkaar te hebben gevonden op het punt van de koppeling van uitkeringen en ambtenarensa larissen met de' lonen in de marktsector. In hun ontwerp- verkiezingsprogramma's trek ken zowel PvdA als CDA daar 12 miljard gulden voor uit. Op financieel-economisch ter rein is er nog wel een wezen lijk verschil van mening. De PvdA wil een deel van de Oort-operatie (de belasting sherziening per 1 januari 1990) terugdraaien. Voor het CDA is dat echter onbespreekbaar. Lubbers bevestigde gister avond dat lastenverzwaringen in de volgende regeerperiode absoluut uit den boze zijn. „Daar trekken we de grens; de lasten mogen niet omhoog", al dus de premier. (ADVERTENTIES) "««üip'Wi Tegen inlevering van deze bon bij Brilmij^ twee brillen halen en maar één betalen! Het montuur dat u wel betaalt, mag niet goedkoper zijn dan f 100.- De gratis tweede bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen De gratis bril komt uit de kollektie monturen met het rode drie hoekje In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril. Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, anti-kras. kleuren, enz.) dan geldt I een toeslag i Geen andere kortingen te zelfder U|d I Hongarije wil hechte band met Vaticaan BUDAPEST Hongarije overweegt volledige diploma tieke betrekkingen met het Vaticaan aan te gaan, zo heeft de Hongaarse minister van buitenlandse zaken Gyula Horn bekend gemaakt. Hom heeft tegenover aartsbisschop Colasuonno verklaard dat Bu dapest de noodzakelijke voor waarden wil scheppen voor het aangaan van dergelijke re laties. Volgens het staatspers- bureau MTI zijn inmiddels ook voorbereidingen gaande voor een bezoek van paus Johannes Paulus II aan Hongarije in 1991. Oefenen voor luchtshow Slechts een enkele strandbezoeker genoot gisteren van de kunsten die een Orion-verkennings- vliegtuig van de Marine voor de kust van Scheveningen vertoonde. Het toestel oefende voor de Nashua Airshow van vandaag waarbij de organisatie zo'n 200.000 bezoekers verwacht. Vijftig vlieg tuigen zullen hun mogelijkheden tonen. De show begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. FOTO: ANP DEN HAAG In ge meenten met 40.000 of meer inwoners moet het autoverkeer mogelijk ge heel worden verboden wanneer opnieuw sprake is van ernstige luchtver ontreiniging. Dat is het voorstel van een werk groep van gemeenten, provincies en het ministe rie van milieu. De werkgroep hoopt rond ok tober de tekst van een draai boek gereed te hebben, zo heeft een medewerkster van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gisteren verklaard. Daarnaast dient nog voor de zomer een „nood plan" gereed te zijn. Het is op dit moment nog on duidelijk hoe een verbod van het autoverkeer in grotere ste den effectief kan worden ge maakt. Een ander probleem is het afkondigen van de maatre gelen, die snel aan de bevol king bekend dienen te zijn, willen zij ook daadwerkelijk resultaat opleveren.' De financiering van de maat regelen, ettelijke duizenden guldens per stad, is evenmin rond. De werkgroep meent dat de landelijke overheid hier voor dient op te draaien. Een opmerkelijk voorstel van de werkgroep, waarover ove rigens nog geen eenduidigheid bestaat, is ontheffing te verle nen aan personenwagens die zijn uitgerust met een kataly sator. Het Rijk en de lagere overheden zouden hiermee de aanschaf willen bevorderen van wagens die standaard zijn uitgerust met dit apparaat, dat de uitstoot van giftige stoffen aanzienlijk terugbrengt. De precieze sancties op over treding van het auto-rijverbod staan nog niet vast. De werk groep denkt hierbij op de eer ste plaats aan de geld- en eventueel celstraffen waarin de reeds bestaande wet op de luchtverontreiniging voorziet. Overigens is de werkgroep zich bewust van de problemen die een tijdelijk verbod van autoverkeer zullen geven voor het openbaar vervoer. Op dit moment kunnen de spoorwe gen en busbedrijven een plot seling extra aanbod van reizi gers volstrekt niet aan. Burgemeester van Gent wil kruisbeelden verwijderen BRUSSEL De socialisti sche burgemeester van Gent heeft voorgesteld alle kruisbeelden en an dere religieuze symbolen uit openbare gebouwen te verwijderen. Hij ziet niet in waarom ongelo vigen overal kruisbeelden moeten dulden, zo zegt hij in antwoord op opmerkingen van een CVP-raadslid. De CVP'er wilde weten waarom het kruisbeeld plotseling was ver dwenen uit de trouwzaal van een deelgemeente. Volgens de burgemeester is dat gebeurd op uitdrukkelijk verzoek van een bruidspaar, dat er kenne lijk weinig zin in had onder het wakend oog van de lijden de Christus in het huwelijk te treden. Socialisten en liberalen hebben sinds vorig jaar een meerderheid in de Gentse raad. 30 PAGINA'S Paus waarschuwt voor overschatten wetenschap Schiphol wil exploitatie Zestienhoven overnemen Breukink rekent af met belager Roche Energiebedrijf verwacht winst van 8 miljoen H.'NUU: Minder chartervluchten: „Kenia, dat is pas trendy" In Peking ruikt geld nog lekker V, r i ■fi] Elton John komt terug met wereldtournee GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER 2 BINNENLAND 3/5 ECONOMIE 6 BUITENLAND 7 SPORT 9/11 LEIDEN 13 OMGEVING 15/17 KUNST 16 RADIO EN TELEVISIE 18/19 FINALE 21 T/M 30 Nog ruim anderhalve week wachten en we mogen met zijn allen weer naar de stembus om leden te kiezen voor het Europese Parlement. We doen dat dan niet met alle andere Europeanen tegelijk, want er zijn landen, waar ze nog steeds traditiegetrouw op zondag stemmen. Dus tot zondag 18 juni moeten we wachten alvorens we de uitslag kennen. Intussen hebben niet minder dan drie van onze parlementaire redacteuren een kijkje genomen in de „leeuwekuil", waar de Europese zaken worden ge regeld. En als u een vaste lezer van de Leidse Cou rant bent (of wordt) weet u (wordt het u weldra duidelijk) dat dit typisch iets is voor de Finale. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag .V B Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement worden geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1