Stembiljetten Woubrugge per abuis in brievenbus 2 3 4 5 13 15 16 17 19 Merel Uitbreiding politie komt voor Leiden op gunstig moment VANDAAG Chinese leger voert druk op studenten op £eicUe 6oma/nt 80ste jaargang no. 24432 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Si)thoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bankN.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00- 15.00.uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., (amilieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur f.J. Hallewas, Chei-redacteur W.A. Buijteweg. HET WEER In de vroege ochtend mist, mi nimumtemperatuur circa 5 graden. Overdag af en toe zon, in het binnenland mogelijk een bui. Middagtemperatuur rond 17 graden. Zwakke tot matige noorden wind. Zon op: 5.24; onder: 21.52. Schevenin- gen hoog water: 3.05 en 15.28; laag: 11.04 en 23.36. jGWEN (8) NA ONTVOERING WEER THUIS Vader redt dochter uit handen sekte PIJNACKER Gwen van Eijk (8) uit Pijnacker is weer thuis. Naar gis teren pas bekend werd, is het meisje op 31 januari vorig jaar ontvoerd door haar moeder en leden van de sekte Iona Community. Gwen, die na de scheiding van haar ouders door de rechter werd toegewezen aan haar vader, is na een weekeinde-bezoek aan haar Candese moeder naar Hamil ton in Canada ontvoerd. „Ik heb meteen hierna allerlei instanties inge schakeld. Door Interpol zijn tientallen opsporingsberichten verspreid. Niets hielp", aldus de vader van Gwen, ir. J.J.A.M. van Eijk. Dankzij speurwerk van een privé-detectivebureau uit Eindhoven is Gwen opge spoord. Na een reddingsactie, waarbij volgens Van Eijk volledige mede werking werd verleend door de Canadese justitie, is het kind bevrijd. Aan het adres van de vader van Gwen zijn al telefonische bedreigingen geuit, dat het kind opnieuw zal worden gekidnapt. „Om maatregelen te treffen, heb ik hierover vanmorgen met de politie gesproken". Pag. 11: „Overheid heeft ons in de kou laten staan". Huisdier kost duizend gulden UTRECHT De Nederlander besteedt per jaar gemiddeld duizend gulden aan zijn huis dier. Vierhonderd gulden hier van wordt uitgegeven aan de dierenarts. Dat zei de heer E. van de Kerk, directeur van de Rabo-bank Nederland gisteren op een congres van dierge neesmiddelen-fabrikanten in Amsterdam. De omzet van de dierenarts in het segment huisdieren was twintig jaar ge leden nog te verwaarlozen. Nu maakt deze omzet veertig pro cent van het totaal uit. De ove rige zestig procent komt voor rekening van het vee. President Salvador wil onderhandelen met verzet SAN SALVADOR Alfredo Cristiani, de 41-jarige koffiemag- naat die gisteren beëdigd is tot president van El Salvador, heeft beloofd pogingen te ondernemen om tot onderhandelingen met het linkse verzet te komen. Cristiani liet echter weten niet ein deloos te willen onderhandelen om een einde te maken aan de tien jaar oude burgeroorlog, die reeds aan zeker 70.000 mensen het leven heeft gekost. Tijdens de beëdiging van Cristiani zat negentig procent van het land zonder stroom en waren de we gen vrijwel uitgestorven doordat het verzet een golf van bom aanslagen op elektricteitscentrales had gepleegd en een ver- voersverbod aan de bevolking had opgelegd. Cristiani is op 19 maart door de extreemrechtse Arena-partij tot president van El Salvador gekozen. Bij deze verkiezingen verloor onder anderen de Nederlandse cameraman Cornel Lagrouw het leven. Leiden de figuren van Arena zijn ervan beschuldigd in verbinding te staan met de doodseskaders. Nog steeds geen eenheid in PvdA over stadhuis DEN HAAG/CHICAGO Wethouder Van Otterloo (financiën) heeft gisteren vanuit Chicago, waar hij momenteel verblijft, laten weten zijn politieke lot in handen van de gewestelijke afdeling van de PvdA te leggen. De fractie van de PvdA in de Haagse gemeen teraad heeft gisteravond in meerderheid ingestemd met de door het college van burgemeester en wethou ders gepresenteerde stadhuisplannen. Er is echter binnen de fractie nog geen keuze gemaakt tussen de varianten. Een aantal leden behoudt zijn stem voor totdat de gewestelijke afdeling van de partij een uit spraak heeft gedaan. Zij hebben zich daarmee indi rect achter Van Otterloo geschaard. Dinsdag zal het bestuur van de gewestelijk afdeling vergaderen, daar na komt de afdeling voltallig bijeen. Daar zal Van Ot terloo zijn standpunt toelichten. Geduldig Deze patiënte vond het geen enkel probleem dat verpleegkundi gen gisteren tijdelijk het werk neerlegden. Steunend op een bal lon van de AbvaKabo wachtte ze geduldig tot iemand van de zusters of broeders die op de achtergrond even niets doen, haar zou helpen. In diverse instellingen werd gisteren weer actie ge voerd voor een loonsverhoging van 5 procent. FOTO: ANP Sovjet-congres onderzoekt annexatie Baltische staten MOSKOU Een speciale commissie uit het nieuwe Sovjet-parlement gaat een onderzoek instellen naar de annexatie van de drie Baltische republieken door de Sovjetunie in 1939. Nationalistische stro mingen in Estland, Let land en Litouwen zijn van mening dat de staten te gen hun zin door Stalin zijn ingelijfd. In de officiële Sovjetgeschie- denis heet het nog altijd dat de j Baltische staten in 1940 vrij willig zijn toegetreden tot de Sovjetunie. De andere visie is dat de staten op grond van ge heime clausules van het Molo- tov-Ribbentroppact tussen Hit- ler-Duitsland en de Sovjetunie uit 1939 aan Moskou werden toegewezen, en een jaar later geannexeerd. Het voorstel tot een officieel onderzoek was afkomstig van president Michail Gorbatsjov. „Deze kwestie houdt de ge moederen in de Baltische re publieken bezig", zo zei hij gis teren tegen het Congres van Volksafgevaardigden. „Het is geen eenvoudige zaak, maar we moeten die niet uit de weg gaan". Al meer dan een jaar ijveren Baltische nationalisten open lijk voor de nietigverklaring van het geheime pact. Deze eis werd in mei overgenomen door de Opperste Sovjets van Estland en Litouwen. De Bal tische staten lopen in de Sov jetunie voorop bij het invoeren van politieke en economische vernieuwingen. Pagina 5: Congres verlamt leven in Sovjetunie. Balti sche diplomaten gaan hun eigen gang. KIESDISTRICT LEIDEN VREEST FRAUDE WOUBRUGGE- /HOOGMADE De kans bestaat dat het kiesdistrict Leiden zo'n 700.000 nieuwe stembil jetten voor de Europese verkiezingen moet laten drukken. Dit is het ge volg van een fout van een ambtenaar die in Woubrugge en Hoog- made stembiljetten in plaats van kandidaten lijsten bij de inwoners heeft bezorgd. Als niet voldoende biljetten worden achterhaald 'dan moeten er nieuwe, afwijkende biljetten worden gedrukt om fraude te voorkomen. Ambtenaren van de ge meente Woubrugge zijn nog steeds druk op zoek naar de stembiljetten die woensdag per ongeluk bij inwoners van Woubrugge en Hoog- made zijn bezorgd. Inmid dels is een groot deel van de 790 formulieren achter haald, 190 zijn er nog spoor loos. In Woubrugge worden de oproepkaarten voor de ver kiezingen door ambtenaren bij de inwoners in de bus gegooid. Bij die kaart wordt tevens de lijst met kandida ten gevoegd. Deze kandida tenlijst lijkt op het stembil jet dat de kiezer in het stemlokaal krijgt uitgereikt. Volgens gemeentesecretaris Meester van Woubrugge is er sprake van een ongeluk kige samenloop van om standigheden. Niet alleen de biljetten lijken veel op el kaar, ook de dozen waarin de formulieren zitten ver schillen weinig. De bewuste ambtenaar nam een ver keerde doos uit de kluis en ging aan het werk. De man bezorgde de formu lieren in Hoogmade en een gedeelte van Woubrugge waaronder de Vierambacht- sweg, Vrouwengeestweg, de Kruisweg en de Boddens Hosangweg. De fout werd woensdagavond ontdekt. V olgens Meester werden 555 biljetten boven water gehaald (enkele moesten uit de vuilnisbak worden ge haald), terwijl 45 personen hebben verklaard dat ze het papier hebben weggegooid. Gemeentesecretaris Meester zegt niet bang te zijn voor fraude bij de verkiezingen op 14 juni, maar H. Fase van het hoofdstembureau in Leiden denkt daar heel an ders over. „Als niet alle bil jetten boven water komen, dan moet worden overwo gen alleen voor Woubrugge nieuwe formulieren te laten drukken Als er enkele honderden spoorloos blij ven, dan moet worden overwogen voor het hele district andere biljetten te laten maken". LEIDEN Hoofdcommissaris H. Mostert van de poli tie in Leiden is blij met de definitieve vaststelling van de versterking van het Leidse korps. Leiden mag in de komende jaren uitbreiden van 204 naar 262 korpsle den. „Het belangrijkste is dat we per 1 juli geld krijgen voor een sterkte van 225 man. Dat komt goed uit met het oog op de begrotingen van 1989 en 1990". Het is niet zo dat het Leidse korps per 1 juli 225 man sterk is. „Maar we kunnen nu wel voluit doorgaan met het werven van mensen en we krijgen ruimte met het uitbetalen van overuren". Het is de bedoeling dat Leiden binnenkort mensen aantrekt die nu bij andere korpsen werken en graag in Leiden willen komen werken. „Ik verwacht dat we over ongeveer vier aanden op een sterkte van 209 man zitten", aldus Mostert. „Wij zullen moeten gaan snijden". Zo reageerde Katwijks plaats vervangend korpschef P. Tak vanmorgen. „De korting van 10 procent, waardoor we terug moeten van 62 naar ruim 55 korps leden is hard aangekomen. We hadden een brief geschreven aan de minister om te benadrukken dat het werk hier in de laatste tien jaar danig veranderd is. Katwijk heeft steeds meer een re giofunctie gekregen als koopcentrum en als badplaats, terwijl ook het industrieterrein voor een grote belasting zorgt". De politie in Alphen kan de achteruitgang maar moeilijk ver kroppen. „Als je naar plaatsen uit de omgeving kijkt, zoals Ca- pelle en Gouda die minder inwoners en minder last van crimi naliteit hebben, dan is het belachelijk dat we moeten inleveren", aldus woordvoerder H. Schimmel. Noord wijk ondergaat de korting op het aantal mensen gelaten. „We kunnen niet eeuwig op de barricade blijven staan", aldus woordvoerder M. Snelder. Ontvoering Dreigend richt deze 36-jarige vrachtwagen chauffeur zijn pistool op omstanders nadat hij in de buitenwijken van de Thaise hoofdstad Bangkok een meisje van 18 maanden oud had gekidnapt. De ontvoerder, die kennelijk onder invloed van drugs had gehandeld, werd even later door de politie ingerekend. FOTO: AP 20 PAGINA'S Bisschoppen verdeeld over Missieraad Vanaf 1 juli al meer politie Eis: 20 jaar cel voor moord op bingokoning Werklozen moeten Spaanse stranden schrobben Solidariteit rekent mm op klinkende zege I Centraal Wonen project Herensingel gaat door Oudste toneelvereniging van Nederland in Hazerswoude Actie verpleging „vervelend" Kaartverkoop Holland Festival moeizaam op gang Bert Haanstra. beschouwend schieter van filmbeelden GEESTELIJK LEVEN2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND3/4 BUITENLAND 5/7 LAND EN TUINBOUW6 KERKDIENSTEN6 BOEKEN8 ECONOMIE/BEURS i LEIDEN OMGEVING 14/15/ KUNST FILM RADIO/TELEVISIE (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANGERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Bouw roept kabinet te hulp wegens grindtekort (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De werk gevers in de bouw hebben gisteren opnieuw de nood klok geluid wegens het dreigende tekort aan grind, de belangrijkste grondstof voor beton. In een brief aan minister Nij- pels van VROM heeft voorzitter F.A.M. de Vil der van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (het overkoepelend orgaan van de bouwwerkgevers) ge vraagd om extra vergun ningen voor het afgraven van grind; met name in Limburg. Begin dit jaar sprak De Vilder al de vrees uit dat de woning en kantorenbouw de komende jaren zal stagneren als er niet spoedig een oplossing wordt gevonden voor het grindpro- bleem. In zijn brief aan Nijpels heeft de werkgeversvoorzitter nu geschreven dat er in de ja ren negentig elk jaar waar schijnlijk 10.000 a 15.000 nieu we woningen minder kunnen worden gebouwd dan is voor zien. Ook zal de wegen- en tunnelbouw niet meer volgens schema kunnen worden gerea liseerd. Door dit alles dreigt in de bouwsector een verlies van minimaal 30.000 arbeidsplaat sen. Door de dreigende schaarste aan grind (waarvan de helft al wordt geïmporteerd uit de buurlanden) is de prijs ervan inmiddels flink gestegen. Dit heeft op den duur ook conse quenties voor de woningprij zen. Volgens De Vilder moet het kdbinet zo snel mogelijk maatregelen nemen om de de sastreuze gevolgen van het grindtekort af te wenden. WETHOUDER: Korting Rijk is onterecht LEIDEN De gemeente Lei den wil dat de staatssecreataris van Financiën de korting van 17 gulden per inwoner op jaar lijkse extra steun uit het ge meentefonds opheft. Leiden krijgt die extra steun omdat het een artikel-12 gemeente is. De korting was opgelegd om dat de gemeente niet genoeg bezuinigd zou hebben. Die ge meenten staan onder financië le curatele van het rijk. De korting is opgelegd omdat er na de begroting van 1988 volgens de staatssecretaris sprake is van een aanmerke lijk tekort op de begroting. Leiden zou volgens het rijk meer moeten bezuinigen. De gemeente wijst erop dat ze het pijnlijk en onrechtvaardig blijft vinden dat er een struc tureel nadelig effect optreedt van ongeveer 2,25 miljoen gul den door de verlaging van de verfijning van bodemgesteld heid. Die is ontstaan door een geringe grenscorrectie met de gemeente Warmond in 1984. Volgens wethouder Bordewijk heeft de gemeente Leiden die tegenvaller voldoende opge vangen in het door de raad vastgestelde bezuinigingspro gramma. Bordewijk: „Er is voldoende bezuinigd, de kor ting vinden wij echt onterecht. Wij willen dat de korting on- wordt gemaakt". Als de korting opgeheven wordt scheelt dat de gemeente 1,7 miljoen gulden per jaar. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BULAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER, RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnummer 071- 122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. Vrouwenhandel tiert welig in China PEKING In China worden op uitgebreide schaal vrouwen verkocht. Volgens het Engels talige dagblad China Daily zijn de afgelopen tijd duizenden vrouwen ontvoerd om voor hoge geldbedragen als echtge note te worden verkocht aan vooral alleenstaande boeren. De handel concentreert zich volgens de krant op de provin cie Hebei, waar al zo'n 5.000 vrouwen zouden zijn verkocht voor bedragen tot 5.000 yuan (zo'n 3.000 gulden). Voor de honderden mensen die bij de il legale praktijken betrokken zijn betekent de vrouwenhan del een onuitputtelijke inkom stenbron, aldus de krant. Conducteur bedreigd LEIDEN Een 23-jarige trein- passagier heeft gistermorgen rond half negen twee conduc teurs van de Nederlandse Spoor wegen met een mes bedreigd. De 23-jarige man reisde per trein van Amsterdam naar Rot terdam. Hij had geen kaartje en was, toen hij gecontroleerd werd, niet van plan alsnog een plaatsbewijs te kopen. Op het moment dat hij op het station Leiden door twee conducteurs uit de trein gezet dreigde te worden pakte de man een mes. Daarmee stak hij naar de beide spoorwegfunctionarissen. Die wisten aan de steken te ontko men door gauw de deuren van de trein te sluiten. Later is de man op in Den Haag gepakt. Met veel machtsvertoon lopen de Chinese militairen door de straten van Peking. FOTO: AP PEKING De druk op de studenten om hun acties op het Plein van de Hemelse Vrede te staken neemt toe door het machtsvertoon van steeds meer militairen. Voor de derde achtereenvolgende dag marcheerde vandaag een kolonne van ruim duizend mi litairen door de straten van Peking richting Plein van de Hemelse Vrede. De kolonne bleef echter op een afstand "an twee kilometer van het plein, waar studenten al ruim drie weken actie voeren voor meer democratie. Peking heeft inmiddels buitenlandse journa listen in de stad de wacht aan gezegd: ze mogen niet berich ten over demonstrerende stu denten, en elk bericht moet eerst worden voorgelegd aan de gemeentelijke overheid. De gemeente beriep zich op de staat van beleg die op 20 mei is afgekondigd voor de hoofd stad. Dieren spelen dikwijls een rol in het nieuws. De kat kan immers niet altijd uit de boom worden ge keken. Soms moet de brandweer er aan te pas ko men om hem uit zijn benarde positie te redden. En gegarandeerd komt dat in de krant. En wat te den ken van het eerste veulen of het eerste lammetje in de wei? Vandaag gaat het om een merel die in Steenwijk een bijzonder plekje voor het bouwen van zijn nest heeft gevonden: onder de motorkap van een autp. Wat dit voor Henk Kranendonk, een crosscoureur, allemaal betekent leest u vandaag in de Leidse Courant. De krant voor iedereen, dus ze ker ook voor de dierenliefhebbers. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1