CeicUc 6omcmt Komkommers riskant voor zwangere vrouwen Bon: y Doden bij plunderingen Argentinië 2 5 9 12 13 15 Bob Dylan CRISISSFEER ROND HAAGS STADHUIS CDA: belastingen niet verder omlaag VANDAAG 10 Woensdag 31 mei 1989 80ste jaargang no. 24430 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Af en toe zon en buien, moge lijk onweer. Minimumtempe ratuur rond 5, middagtempe- ratuur circa 15 graden. Zwak ke tot matige veranderlijke wind, kracht 3. Zon op: 5.26; onder: 21.50. Scheveningen hoog water: 1.25 en 9.15; laag 13.50 en 21.44. GASTRO- I' NOMIE Vandaag op pagina 12 van de uit-bijlage •Britse forel erslindt piranha s ,iONDEN Een naar de taant Tiddles" luisterende fo ei is verbannen uit een Brits quarium in de plaats Wat- J het, nadat zij in een naburig assin was gesprongen en daar piranha 's verslond. De Jcherpgetande piranha's wa- ïen geen partij voor de ruim \ier kilo wegende Tiddles. 1 Gezien de prijs van zo'n der- 1ig gulden per piranha, genoot 'Tiddles een prijzig visdiner", aldus de eigenaar van het 1quarium. Piranha's staan be schreven als de meest bloed dorstige zoetwatervissen van \e wereld. DEN HAAG De Haagse wethouder van financiën G. van Ot- terloo blijft tegen het besluit een nieuw stadhuis annex biblio theek aan het Spui in de Hofstad te bouwen. Binnen het college van b en w heerst nu een crisissfeer. Het is nog onduidelijk of er een of meer wethouders opstappen. Het college is het gisteravond niet eens geworden over het uit eindelijke raadsvoorstel voor het nieuwe stadhuis. Van Otterloo houdt bezwaren tegen de financiering van zowel de dure als de goedkopere versie. Volgens hem voldoet het plan niet aan de eis die de raad heeft gesteld dat de jaarlijkse huisvestingslasten niet hoger mogen uitvallen dan de huidige kosten voor de huisves ting van alle gemeentelijke diensten samen. Van Otterloo komt 2 tot 3 miljoen hoger uit. De PvdA-fractie en het gewestelijk be stuur van de partij komen morgen bijeen. Het is niet uitgesloten dat het vertrek van een of meer wethouders wordt geëist. 1.001.604 Het zou wellicht ge bruikelijker zijn om de 1.001.604 dollar ge woon bij te laten schrijven op zijn bankrekening. De Braziliaan Emerson Fittipaldi liet zich ech ter graag vereeuwigen met het recordbedrag in contanten dat hij afgelopen weekeinde won met zijn zege in de 500 mijl van India napolis. Nooit eerder was de winstpremie in de beroemde autora ce zo hoog. FOTO: AP Sproetenbus controleert badgasten LEIDEN Het Integraal Kankercentrum West (IKW) uit Lei den gaat deze zomer met een „sproetenbus" de stranden langs. Een aantal specialisten en chirurgen houdt gratis spreekuur in de bus, waar badgasten zich op huidkanker kunnen laten con troleren. De Leidse hoogleraar oncologische chirurgie, prof.dr. K. Wel vaart, heeft het initiatief genomen voor deze strandexpeditie. Aanleiding ervoor is het tienjarig bestaan van het Integraal Kankercentrum West. Bovendien is 1989 het Europese jaar van de kanker. Met de tocht wordt aan de stranden de aandacht ge vestigd op de sterke toename van het aantal patiënten met huid kanker, bijvoorbeeld de kwaadaardige moedervlek (melanoom) en het belang van het vroegtijdig ontdekken van de ziekte. De behandelings- en genezingsmogelijkheden zijn dan groter. De reden om juist badgasten op te zoeken is het al lang geleden aan getoonde verband tussen huidkanker en een overmatige bloot stelling aan zonlicht. De bus staat op 17 juni aan de Noordwijkse boulevard, op 24 juni in Katwijk, op 1 juli in Scheveningen en op 8 juli in Kijkduin. De bus is van 10.00 tot 17.00 uur geopend voor bezoekers. oormalig Philips- opman pvolger van warttouw AMSTERDAM Ir. Martin kuilman is vanmiddag op de Jaarlijkse aandeelhoudersver gadering van Fokker voorge dragen als opvolger van Frans Kwarttouw. De benoeming van Kuilman, voormalig topman fcij Philips, tot voorzitter van Ie raad van bestuur van Fok- :er zal binnenkort op een spe- aandeelhoudersvergade- ng formeel moeten worden lekrachtigd. De 63-jarige Kuilman kwam een jaar gele den, nadat hij al enige tijd met pensioen was, als president- jcommissaris bij Fokker bin- Ir. Martin Kuilman FOTO: ANP nen. Kuilman werkte 25 jaar bij Philips, waar hij opklom tot vice-president van Philips' Gloeilampenfabriek en vice- voorzitter van de raad van be stuur. Fokker werd sinds au gustus, toen Frans Swarttouw om gezondheidsredenen zijn functie neerlegde, geleid door de bestuursleden Van Duinen en Nederkoorn. )DEN HAAG Het CDA ziet in tegenstelling tot de yVVD in de nieuwe kabi- tsperiode geen ruimte oor verdergaande veria van de loon- en in- ;omstenbelasting. „Hooguit kunnen de sociale premies omlaag, zodat over schotten van sociale fondsen worden teruggegeven aan bur- ^Igers en bedrijfsleven", aldus ^ICDA-fractievoorzitter De r®Vries bij de presentatie van ^]het ontwerp-verkiezingspro- Jlgramma 'Verantwoord Voort- ^Ibouwen'. Milieu wordt de vier- r 4fde peiler van het kabinetsbe leid. Op immaterieel gebied meent 'iet CDA dat euthanasie straf- moet blijven. Op sociaal- leconomisch terrein vindt het CDA dat de koppeling tussen lonen enerzijds en uitkeringen en ambtenarensalarissen on der strenge» voorwaarden kan Iworden hersteld. Daarvoor heeft het CDA, evenals de II PvdA, twaalf miljard gulden over. Dit kan echter alleen als de loonsverhogingen in het bedrijfsleven gematigd blijven. Bovendien mag de collectieve lastendruk niet stijgen, meent het CDA. „Dit programma houdt de weg open voor een coalitie met zo wel PvdA als VVD", aldus De Vries. Voorhoeve (VVD) staat echter niet te juichen: „Het is een typisch tussën-program- ma. Vaagheid is troef, er wor den nauwelijks nieuwe ideeën gelanceerd". Kok (PvdA) rea geert vanavond pas. In eigen kring is het program ma niet overal even goed ont vangen. Voorzitter Hofstede van het CNV reageert scep tisch. „Ik ben bang dat de be leidsmatige koppeling die het CDA voor ogen staat, de uitke ringsgerechtigden en ambtena ren te weinig rechtszekerheid biedt. Zuinigheid heeft het ge wonnen van rechtvaardig heid". De werkgeversorganisa tie NCW vindt het bezwaarlijk dat het CDA uitgaat van een economische groei van 2,5% per jaar. Pagina 4: Standpunt belas tingen is Verrassend; Nieuw onderzoek naar maatregelen Coupépolder ALPHEN AAN DEN RIJN De provincie Zuid-Holland gaat de maatregelen om de voormalige vuilstortplaats in de Coupépolder in Alphen te saneren in juli opnieuw inven tariseren. Dat schrijft de pro vincie in een brief die gisteren bij de omwonenden van de vroegere belt is bezorgd. De provincie start daarmee pas als de projectgroep Coupépolder de richtlijnen heeft vastge steld, aan de hand waarvan nader bodemonderzoek moet worden verricht. Eind juni worden door de projectgroep daarover knopen doorgehakt. De nota die de provincie nu gaat opstellen is een reactie op een onderzoeksrapport van het Rotterdamse bureau IWACO, dat eind april bekend maakte dat er aan de voormalige belt wel degelijk enige gevaren kleven. Het bureau conclu deerde toen echter ook dat er de eerste honderd jaar geen grote problemen te verwach ten zijn. De omwonenden lie ten daarop massaal blijken weinig waarde te hechten aan de sussende conclusies, omdat er te weinig boringen zouden zijn verricht. Noorse soldaten willen vaker schoon ondergoed OSLO Als het aan de Noor se soldaat Jacob Wörm-Müller ligt, krijgen de Noorse militai ren voprtaan vijf maal per week een schone set onder goed. Nu is dat maar tweemaal per week. Veel soldaten voe len zich daardoor genoodzaakt zich uit eigen middelen te voorzien in een hogere fre quentie van schone kleren. Met zijn collega's begint Wörm-Müller een actie om zijn doel te bereiken. POELDIJK Het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland (CBTV) heeft een aankoopga rantie gegeven voor alle komkommers die van daag zijn geveild. Dit als gevolg van de sterk gedaalde prijs voor deze groente naar aanleiding van berichten in Tros- Aktua dat komkom mers schadelijk zouden zijn voor de ontwikke ling van ongeboren kin deren. De aankoopgarantie bete kent dat, wanneer in de loop van de dag partijen niet kunnen worden ver kocht aan groentehandela ren of grootwinkelbedrij ven, het CBTV de handel terugneemt. Dit geldt alleen voor vandaag geveilde komkommers. Overigens is alleen de tussenhandel met deze maatregel geholpen, maar de tuinders zelf niet. De aanvoer van komkom mers op de veiling West- land-West in .Poeldijk lag vandaag tussen 300.000 en 400.000 stuks. De prijs kel derde met dubbeltjes tege lijk. Gisteren was de prijs tachtig cent en vandaag rond vijftig cent. Overigens varieert de prijs wel zoals gewoonlijk per sortering. Bij de komkommerteelt in Nederland wordt in toene mende mate het verboden en giftige insectenbestrij dingsmiddel Vertimec ge bruikt, onthulde Tros-Ak- tua gisteravond. Dit kan misvormingen bij baby's veroorzaken. De heer L. Poot van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité gaf zon der meer toe dat Vertimec illegaal wordt toegepast. „Wij weten dat dit middel wordt gebruikt. Dit is zeer schadelijk voor de reputatie van onze bedrijfstak", aldus Poot. Vertimec mag alleen worden gebruikt bij de teelt van siergewassen. Ook dan moeten er echter zeer stren ge veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De fabrikant heeft het mi nisterie onlangs attent ge maakt op het oneigenlijk gebruik van Vertimec. Komkommertelers gebrui ken het ter verdelging van insecten. De directeur van het CBTV, A. Sweep, ontkent overi gens dat het middel gevaar lijk zou zijn bij consumptie door zwangere vrouwen. Volgens hem is het middel niet gevaarlijk voor de con sument, maar voor degene die er mee spuit. In Rosario opende de politie met rubber kogels het vuur op plunde foto werd geraakt en raakte gewond. BUENOS AIRES Het oproer in Argentinië neemt ondanks de giste ren afgekondigde staat van beleg steeds grotere vormen aan. In tal van steden gaat het plunderen van winkels onvermin derd voort. Het geweld heeft inmiddels aan zeker elf mensen het leven ge kost. In Rosario, de op twee na grootste stad van het land waar zich de afgelopen dagen de grootste plunderingen en gewelddadigheden voordeden, zijn duizend man extra politie ingezet. Er zijn daar al vele honderden arrestaties verricht. Ondanks die inzet van extra politie zijn vannacht in Rosa rio opnieuw op grote schaal winkels geplunderd door men sen die de almaar stijgende prijzen van levensmiddelen niet meer kunnen betalen. Ook de hoofdstad Buenos Ai res is in de greep van het ge weld. Bij kantoren van politie ke partijen en in het zaken centrum werden bomaansla gen gepleegd, waarbij zes ge wonden vielen. In arbeiders wijken raakten groepen gewa pende jongeren slaags met de politie. Een buschauffeur die zich tegen een groepje verzette dat zijn bus wilde stelen, werd doodgeschoten. In sommige provincies pro beert de overheid in allerijl gratis voedsel te verstrekken om verdere plunderingen te voorkomen. In de stad Cordo ba is gisteren de eerste „hon- germars" gehouden. De huidige regering van presi dent Alfonsin, die tot 10 de cember aanblijft, heeft geen enkele politieke basis meer onder de bevolking. Maar de komende regering van Pero nist Carlos Menem is nog niet aan macht en is daarom ver oordeeld tot lijdzaam toezien hoe de crisis zich verscherpt. De regering schrijft de onlus ten toe aan linkse activisten „die niet willen dat de huidige regering haar ambtstermijn vol maakt". Pagina 5: Argentijnse oppo sitie wil lonen met honderd procent verhogen Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur telefoonnummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. 16 PAGINA'S Newbigin: „Geen concessies voor dialoog" Eind aan Koude Oorlog Leidse Schouwburg krijgt anderhalve ton aan sponsorgeld Leiderdorp nalatig met informatie over beleid speelautomaten Breukink toont allure van een groot kampioen Haags Holland Festival opnieuw veel te mager Romantisch dwepen met Paolo Conté GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE LEIDEN OMGEVING SPORT KUNST RADIO EN TELEVISIE EXTRA 12 PAGINA'S Voetbal op tv Nederland 3, 17.55 uur: Finland- Nederland. Duitsland 1, 19.55 uur: Wales- West Duitsland. Iedereen heeft zijn ups en downs. Niet alleen Bob Dylan dus, die op 10 juni naar Nederland komt om in de Statenhal in Den Haag op te treden. Uit zijn optreden in Stockholm afgelopen weekeinde leidt Hans Piet vandaag in onze Uit-bijlage af dat hij, na een aantal minder fraaie perioden, nu terugkeert naar zijn wortels. Dat wil zeggen naar zijn oude sterke nummers. Ook een enkele lezer van de Leidse Courant begaat wel eens de vergissing tijde lijk een andere krant te lezen. Maar als hij hem dan weer terugziet, zoals u nu misschien doet, voelt hij weer de drang terug te keren naar zijn wortels. En dat kan dan via onderstaande bon. Straatmuzikanten tegen speelverbod AMSTERDAM Straatmuzikanten in Amsterdam gaan zater dag demonstreren tegen de hardere aanpak door de politie. Van af 12 uur verzamelen zij zich voor het Centraal Station om hun publiek uitleg te geven en handtekeningen te verzamelen. Die zullen worden overhandigd aan burgemeester en wethouders. De Amsterdamse politie kondigde vorige week aan dat strenger zal worden opgetreden tegen straatmuzikanten. Musiceren met behulp van versterkers, geld ophalen en langer dan dertig mi nuten op één plaats staan wordt niet meer gedoogd. Tot nu toe was dat wel het geval. Het strengere optreden volgt op klachten van onder meer winkeliers. Volgens E. van Goor, woordvoerder van de straatmuzikanten, wordt het musiceren niet gestaakt. het voorlopig even (ADVERTENTIE) Leerlingen krijgen antwoorden bij examenopgaven DELFT De leerlingen van de middelbare school levens middelentechnologie in Delft waren vanmorgen snel klaar met hun eindexamen Neder lands. Tot hun verbazing kre gen zij bij het begin van het examen niet alleen de exame nopgaven uitgereikt, maar meteen ook de goede antwoor den, die met een nietje aan de opgaven vastzaten. Lang duur de de pret niet, want na enke le minuten greep toeziend do cent Dikkerboom in. Hij ver klaarde in overleg met school directeur Aarts het examen ongeldig. Een verklaring voor de merkwaardige gang van za ken heeft de leiding van de school niet. Vrijdag moeten de Delftse eindexamenkandida ten het vak Nederlands over doen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging); In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1