NAVO kibbelend naar impasse over raketten etogers eisen weggestemde feitsin als dee-president 2 3 5 6 7 ANDIJVIE EN SPEKLAPJES Tot gauw „Oude" coalitiepartners spuien kritiek op PvdA Li Peng onderzoekt rol YS bij studentenprotest £eidóc(Bou/ta/nt Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro.bankN.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal i. 72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl, 6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten 1.0,60 per mm. Telelax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur LI. Hallewas, Chef-redacteur W,A Buijteweg. HET WEER Wolkenvelden, maar vrijwel overal droog. Middagtempera- tuur rond 17 graden. Zwakke tot matige noordwestelijke wind. Vanaf woensdag op en kele plaatsen een bui. Later enige stijging van tempera tuur. Zon op: 05.28, onder: 21.48; hoog water Scheveningen: 11.50 en 00.25, laag water: 07.11 en 19.44. urma doopt zich m in Myanma ^NGOON Burma heeft sloten tot naamsverande- g, De staat heet voortaan ranma, zo heeft de Engelsta- Burmaanse krant Wor- g People's Daily gemeld, wijziging is nodig om recht doen aan alle etnische min- rheden die samen met de rmaanse meerderheid in land leven,,aldus het blad. huidige naam „Unie van rma" bevoorrecht volgens krant de Burmaanse rneer- rheid en ontkent het be an van de minderheden. Uit welingelichte bron in ailand is vernomen dat My- in de Burmaanse taal synoniem is met Burma. Voldaan loopt deze Franse boer door de bergen groenten die hij zojuist met enkele collega's in het Westfranse Landivisiau gedumpt heeft. Met hun actie willen de boeren de autoriteiten wijzen op de enorme overschotten. foto: epa Kwart minder diefstallen uit auto's i" Haagse regio DEN HAAG Het aantal aangiften van diefstallen uit auto's is in Den Haag en om streken met een kwart ver minderd. Dat heeft de Haagse politiechef J. Brand vandaag bekendgemaakt. De daling is het resultaat van een speciaal project, dat tussen oktober 1988 en april 1989 werd uitge voerd door politie en justitie in Den Haag, vijf korpsen uit de regio en 150 handelaren in au to's en rtv-apparatuur. Ook de betrokken gemeentebesturen werkten mee. Aanleiding was een stijging van dit soort dief stallen in de voorgaande jaren. Kennedy- medaille Onder een portret van haar overleden echtgenoot John F. Kennedy zit voormalig „first lady" Jacquline Kennedy te wachten op de overhandiging van de onlangs ingestelde „Kennedy-medaille". Deze medaille zal voortaan jaarlijks in Boston worden uitgereikt aan iemand die zich wegens zijn moed onderscheiden heeft. foto: ap Ruud Gullit wil geen basisplaats SCHIPHOL Ruud Gullit heeft laten weten woensdag in Helsinki voor de WK-kwalifi- catiewedstrijd tegen Finland niet in de basis van het Neder lands elftal te willen worden opgenomen. De sterspeler van AC Milan, die na de Europa Cupfinale van afgelopen woensdag weer last kreeg van zijn knje, is in noodgevallen bereid in te vallen. KNVB-arts Frits Kessel zal vandaag onmiddellijk na aan komst in Finland de kriie van Gullit, waaruit opnieuw vocht is verwijderd, onderzoeken. 3SKOU Tienduizen- n mensen hebben giste- n in Moskou betoogd te- n het verloop van de rkiezing van de Opper- Sovjet die is uitgemond een bittere nederlaag or de radicale hervor- ers, onder wie de Mos- iu?e ex-partijchef Boris ltsin. een resolutie eisten de de- mstranten dat Jeltsin zou irden genomineerd voor het :e-presidentschap. Jeltsin, niet bij de manifestatie nwezig was, slaagde er vrij- g niet in te worden gekozen de Opperste Sovjet. Zeer te- n de zin van Sovjet-presi- nt Michail Gorbatsjov be- >ot het Congres de verkie- van de vice-voorzitter n de Opperste Sovjet uit te illen tot vandaag. Het .Con es wilde niet voetstoots ak koord gaan met de benoeming van politburo-lid Anatoli Loekjanov. Een aantal Con gres-leden, onder wie Andrej Sacharov, uitte zijn twijfels over Loekjanov die verant woordelijk zou zijn geweest voor het inzetten van troepen en gebruik van gifgas tegen demonstranten in Georgië vo rige maand. Vitaly Ponomarev, de organi sator van de protestmanifesta tie, betichtte Gorbatjsov ervan de zijde te hebben gekozen van de partijbureaucraten te gen het gewone volk. „Uw ge drag in het Congres is de meest beschamende daad uit uw politieke biografie", zei Po nomarev over de Sovjet-leider. „U moet beslissen waarvoor u staat, voor de bureaucratie of voor het volk. U kunt niet op twee stoelen zitten". Pagina 5: Verkiezing is „wraak" van het partij-ap paraat et verhit gezicht bezweert Michail Gorbatsjov niet te zullen dul- in dat het Congres in elkaar bestrijdende partijen uiteenvalt. foto: ap •amenwerking Rotterdamse n Brusselse universiteit OTTERDAM De Erasmus Universiteit in Rotterdam en de rije Universiteit in Brussel gaan nauw samenwerken op het ibied van onderwijs en onderzoek. In verband daarmee is van- lag in Brussel een samenwerkingsovereenkomst getekend door 5 rectores magnifici van beide universiteiten. De samenwer- ing voorziet in eén regelmatige uitwisseling van studenten, do- inten en onderzoekers. Het komende studiejaar gaat al een ge- menlijk onderwijsprogramma van start voor post-doctorale udenten en onderzoekers van de Faculteiten der Sociale We- nschappen. De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd in drie jaar, maar kan daarna verlengd worden. (Van onze correspondent) BRUSSEL De eerste dag van de topconferentie van regeringsleiders van de zes tien NAVO-landen heeft vandaag nog geen oplossing gebracht voor het conflict over de modernisering van de kernwapens voor de kor te afstand (SNF-wapens) in Europa. Op het NAVO- hoofdkwartier in Brussel wordt ernstig rekening ge houden met de mogelijk heid dat de regeringsleiders er niet uit komen. Tot vlak voor het begin van wat officieel een feestelijke NAVO-top moet worden, in verband met het veertigja rig bestaan van het bondge nootschap, is druk maar vruchteloos overleg ge pleegd over mogelijke op- Een beslissing over het cruciale punt, het tijdstip waarop het overleg met het Warschau Pact over een betekenisvolle vermindering van de kern wapens voor de korte af stand moet beginnen, wordt vrijwel zeker naar een werkgroep verwezen. Vol gens NAVO-diplomaten is het nog niet eerder voorge komen dat een meningsver schil zo lang onbeslist bleef. De Westduitse liberale par tij, de FDP, heeft de politie ke druk op de NAVO-lei- ders het afgelopen weekein de vergroot door met een crisis te dreigen als bonds kanselier Helmut Kohl ak koord zou gaan met een modernisering van de SNF- wapens. De Duitse minister van buitenlandse zaken Hans-Dietrich Genscher (FDP) riep de bondgenoten op niet hun wapens, maar hun denken te modernise- ren-. Het zijn met name de VS en Groot-Brittannië die vasthouden aan de moder nisering van de SNF-raket- ten, zolang het Warschau Pact geen einde heeft ge maakt aan zijn conventio nele overmacht. Eregast bij het CDA, zaterdag in Hilversum, was de Duitse bondskanselier Kohl. Geflankeerd door minister Van den Broek en premier Lubbers woonde hij een deel van de bijeenkomst bij. foto: anp (Van onze parlementaire redactie) HILVERSUM/MIDDEL BURG CDA en VVD hebben zich in het week einde afgezet tegen de PvdA. Zowel op de alge mene ledenvergadering van de VVD in Middel burg als op de partijraad van het CDA in Hilver sum werd felle kritiek ge uit op de socialisten. „Het zal niet gemakkelijk zijn na> de verkiezingen van 6 september een goede basis te leggen voor een nieuwe stabiele coalitie", zei CDA-fractieleider De Vries. De VVD sloot zaterdag de ge lederen na de wekenlange on derlinge ruzies. „Soms hebben wij tijdelijk een zwakheid, na melijk een gebrek aan coördi natie", gaf fractieleider Voor hoeve toe. „Maar individualis ten die liberalen nu eenmaal zijn, kunnen goed samenwer ken als zij coördinatie aan vaarden". In Hilversum viel premier Lubbers net als VVD-mi- nister De Korte in Middelburg het sociaal-economisch ge zicht van de PvdA aan. „De socialisten overschatten de fi nanciële mogelijkheden van de overheid", aldus Lubbers. „In het PvdA-verkiezingspro- gramma dreigen de collectieve uitgaven en de belastingdruk toe te nemen. Dan is het ge daan met de groei van de werkgelegenheid". CDA-fractieleider De Vries richtte zijn kritiek vooral op immateriële zaken. „Ik ben er van geschrokken dat het PvdA-program vrijheid van godsdienst en levensbeschou wing onderschikt maakt aan de gelijke behandeling van di verse bevolkingsgroepen", zei De Vries. „Ook met euthanasie gaat de PvdA veel verder dan het wetsontwerp van het kabi net, waar wij sympathie voor hadden". Pvda-fractievoorzitter Kok toonde zich teleurgesteld in de harde opstelling van het CDA. „Wij zijn bereid iets in te leve ren op onze standpunten voor euthanasie en de gelijke be handeling. Maar dat gebeurt alleen als het CDA op andere onderdelen water bij de wijn doet". Pagina 3: CDA houdt coali tie met PvdA op afstand Dollar bijna vier cent hoger AMSTERDAM De Ameri kaanse dollar is de week op de Europese wisselmarkten be gonnen met een fors hogere koers. In Amsterdam stond de dollar vanmorgen op 2,2655 gulden tegenover een slptkoers van 2,2265 gulden vorige week vrijdag. De stijging vond plaats op de wisselmarkt van Tokyo, waar de hogere Amerikaanse rentetarieven de beleggers naar de dollar lokten. Inter venties door de Japanse cen trale bank konden de koers stijging niet tegenhouden. 18 PAGINA'S „San Antonio" bereidt slotdocument voor VVD probeert vooral „vrolijk" te zijn Leidse Kerkendag raakt Leidse problemen Weinig kans op tweede ontsluitingsweg Elisabethhof Enrico Pace winnaar Lisztconcours geestelijk leven2 opinie weer2 binnenland3 buitenland 4 leiden5 omgeving.. -6 kunst7 consumenteninformatie 9 van huis uit12 radio/televisie11 sport13 t/m 18 HONGKONG/PEKING Premier Li Peng van China is van plan een onderzoek in te stellen naar de mogelijke rol die de supermogendheden hebben gespeeld bij de studentenprotesten in China de afgelopen weken. Dit heeft de „South China Mor ning Post" vandaag in Hongkong gemeld onder aanhaling van een intern document van de Chinese communistische partij. De krant baseerde zich op het verslag van een vergadering van de Chinese partijtop van afgelopen week dat naar de partijleden werd gestuurd. Li Peng zou zich daar afgevraagd hebben of er een vooropgezet plan achter de studentenbeweging zat. „Zo we ten wij bijvoorbeeld dat de Verenigde Staten niet gelukkig wa ren over het bezoek van (Sovjetleider) Gorbatsjov aan China. Zit er een Amerikaans plan achter de studentenopstand?. Deze vraag moet opgehelderd worden", aldus de premier. Pagina 4: Handjevol studenten zet betoging voort Wapenarsenaal in beslag genomen EELDE De rijkspolitie van Eelde heeft dit weekeinde een omvangrijk wapenarsenaal in beslag genomen. De wapens vuurwapens, messen en een grote hoeveelheid munitie werden tijdens een huiszoe king aangetroffen in de wo ning van een 54-jarige man in Vlagtwedde. De man was eerder op de dag aangehouden op een vlooienmarkt in Eelde. Een passant tipte de politie dat de man vuurwapens en muni tie te koop aanbood. De politie pakte de man daarop in de kraag. Volgens een woord voerder van de politie had de man in Eelde zelfs een geladen pistool in de verkoop. Verder werden er een oefengranaat en een aantal banden met mi trailleurkogels aangetroffen. (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees ysr, in de aanbieding Andijvie, OO kilo Speklapjes, 5Q0g&253.99£QQ kilo (IXMXD 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Khomeini zou hartaanval hebben gehad NICOSIA De Iraanse ver zetsorganisatie Mujahedien Khalq meldt dat de 86-jarige ayatollah Ruhollah Khomeini afgelopen weekeinde een hart aanval heeft gehad, vier dagen nadat hij een operatie onder ging om bloedingen in het spijsverteringssysteem te stel pen. Het was onmogelijk de verklaring van de Mujahedien te verifiëren. De Iraanse tele visie meldde gisteren dat Kho meini hartklachten had gehad, die waren verholpen. Khomei ni kwakkelt met zijn gezond heid sinds hij in 1986 door een hartaanval werd getroffen. Sindsdien is hij nog maar zel den buiten zijn huis in de voorstad Jamaran bij Teheran gezien. „Tot morgen, tot dinsdag". Die merkwaardige, ge dateerde groet van Maartje van Weegen, aan het eind van elk door haar gepresenteerde acht-uur- journaal moet u ook vandaag weer missen in de Leidse Courant. Daar kunnen we - bijvoorbeeld op de laatste pagina ergens onderaan - immers niet aan beginnen. Zo persoonlijk is een krant nu ook weer niet, al is hij wel sinds jaar en dag een me neer. Uiteraard leest u in de Leidse Courant wel elke dag alvast, wat Maartje u 's avonds in het journaal allemaal laat zien. Als u tenminste een abonnement hebt. Zo niet? Vul dan de bon even in. Tot spoedig, tot gauw. De Leidse Courant wf^US proberen. Gratis en geh< Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag N.B. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement worden geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1