poedoverleg over verbod autoverkeer Harde lijn China wint Bescheiden orbatsjov ekozen tot ^resident Vijf mensen blind aan één oog na staaroperatie 2 5 7 8 13 14 15 16 19 Alt VANDAAG ËeicUe ©oma/tit Vrijdag 26 mei 1989 80ste jaargang no. 24426 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar i. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Perioden met zon, maar vooral in het zuiden eerst nog wol kenvelden. Droog. Minimum temperatuur omstreeks 8 gra den, middagtemperatuur van ongeveer 17 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden van het land. Matige noordelijke wind. Zon op: 05.31; onder: 21.45. 8762: 1 KOU Michail Gorbatsjov is gisteravond ge- I tot de eerste Sovjet-president met uitgebreide jgdheden. Van de afgevaardigden stemden er (/óór zijn benoeming en 87 tegen. Er waren 11 bdingen. voorl QUCje pariement was de uitkomst van de stem- ,'ort in altijd unaniem, er werd toen ook gestemd bij ke bpsteken. Nu was de stemming geheim. De ver- g van Gorbatsjov was al zeker nadat de radica- [partijchef van Moskou Boris'Jeltsin had afge- ran een kandidatuur en de registratie van een tr \e alternatieve kandidaat door een meerderheid (e afgevaardigden was afgewezen. De macht die esident-nieuwe-stijl krijgt, is vergelijkbaar met in zijn Amerikaanse ambtgenoot. Zijn ambtster- fbedraagt vijf jaar. Een president mag zich js eenmaal laten herkiezen, zodat Gorbatsjov langer dan tien jaar het presidentschap zal pn bekleden. |aa 5: Sovjet-parlement doet westers aan SM 'JEk' Bil Gorbatsjov spreekt het parlement nieuwe e, dat hem met royale meerderheid tot presi- |koos. FOTO: ANP Voorgevel ontzet na onploffen van hete spuitbussen ROTTERDAM In een doucheruimte van een woonhuis in Rot terdam zijn gistermid dag door gas aangedre ven spuitbussen (o.a. met haarlak) ontploft. Door de ontploffing, die het gevolg was van het hete weer, raakte de voorgevel van het huis ontzet. „Waar maar weer uit blijkt hoe gevaarlijk die bussen eigenlijk zijn", aldus een politie woordvoerder. Nie mand raakte gewone}. LEIDSE HOOFDCOMMISSARIS MOSTERT: Ruim tweehonderd mensen in Leiden leven als beesten LEIDEN Ruim tweehonderd mensen in Leiden leven „als bees ten". Ze vervuilen zichzelf en leven onder erbarmelijke omstandig heden. Dat zei korpschef H. Mostert van de Leidse gemeentepolitie gisteren tijdens een lunchbijeenkomst van het departement Leiden van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. De hoofdcommissaris sprak zijn zorgen uit over deze situatie, maar voegde eraan toe verheugd te zijn dat een speciaal team van onder anderen vertegenwoordigers van politie en maatschappelijk werk zich ontfermt over deze groep mensen. „Vroeger was de wijkagent hiervoor in zijn eentje verantwoordelijk. Nu is de hulpverlening ge structureerd". Pag. 13: Mensen vervuilen door eenzaamheid Inbreker doodt achtervolger AMSTERDAM Een 68- jarige bewoner van Am sterdam heeft een achter volging van een inbreker gisteravond met de dood moeten bekopen. Het slachtoffer betrapte de in breker op heterdaad en rende samen met een an dere buurtbewoner achter hem aan. Tijdens de ach tervolging draaide de in breker zich om, trok een vuurwapen en trof het slachtoffer dodelijk. Van de dader ontbreekt nog ie der spoor. Geen tabaksreclame meer op Haagse reclamezuilen DEN HAAG De gemeente Den Haag wil de tabaksreclame op zuilen en aanplakborden ver bieden. Dit staat in de nota „Gezondheid in Den Haag, enkele aspecten", die wethouder C. Marti ni (gezondheidszorg) vandaag heeft gepresen teerd. De maatregel heeft voor de gemeente een verlies aan inkomsten van 200.000 gulden tot ge volg. Er moet daarom worden gezocht naar re clamebureaus die zich willen richten naar het gemeentelijk beleid. Uit de nota van Martini blijkt dat in 1986 798 Hagenaars vijftien pro cent van alle sterfgevallen voortijdig zijn overleden aan de gevolgen van het roken. Naast het verbieden van reclame wil Martini dat er in gemeentelijke gebouwen een rookverbod wordt ingesteld. Rond het jaar 2000 moet door middel van deze maatregelen het tabaksgebruik in Den Haag met vijftien procent zijn teruggedrongen. DEN HAAG Minister Nijpels (milieu) voert van- g overleg met de com missarissen der koningin Patijn (Zuid-Holland) en Houben (Noord-Brabant) over het nemen van maat regelen om smogvorming terug te dringen. Nijpels wil, wanneer het weer niet verandert, het priv.é autogebruik stilleggen en alleen het vrachtverkeer op de wegen toelaten. Ook als het weer verandert en de smog afneemt zou het over leg met Houben en Patijn doorgaan. Dit met het oog op het voeren van een eenduidig beleid bij een eventuele vol gende luchtvervuiling. Overigens brengt een even tueel verbod op het gebruik van de auto voor privé-doel- einden nog wel problemen met zich mee. Afgezien van de economische gevolgen, ont breekt het de provincies aan middelen voor controle op de naleving. Sinds woensdag is in diverse provincies (waaronder Zuid- Holland) een waarschuwings fase van kracht. Dat betekent dat er gemiddeld per dag in elke kubieke meter lucht meer dan 150 microgram vervuiling (ozon, stikstofdioxyde) zit. Dit als gevolg van het warme weer. Wordt het meer dan 200 microgram, dan treedt de alarmfase in. Het RIVM verwacht echter dat het niet zover zal komen. De temperatuur daalt en de wind is uit een andere richting gaan waaien. Vanochtend werden al iets lagere waarden gemeten, die in de buurt ko men van de waarschuwingsfa se. Maar het instituut kon we gens de complexiteit van het weer niet voorspellen wat er de komende dagen zal gebeu- Pagina 3: „Smogvorming vraagt om inperking auto verkeer" Dolfijnen krijgen maagzweer van mensen BALTIMORE Dolfijnen hebben grote behoefte aan pri vacy en de kans bestaat dat zij een maagzweer krijgen als zij vaak worden bekeken door mensenmassa's, zoals in dolfi- Dat is de conclusie van een on derzoek dat een voormalig diergeneeskundig directeur van een dolfinarium in de Amerikaanse stad Baltimore heeft uitgevoerd. Drie dolfij nen kregen kort na de opening van het dolfinarium in 1981 een maagzweer. Als enige re den voor de kwaal bleef na grondig onderzoek uiteindelijk over de honderden mensen die zich dagelijks aan de zeezoog dieren vergaapten. Op grond van het onderzoek heeft men besloten het dolfinarium te sluiten. (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR IF. PK Al ©HM prhuur van luxe auto's en Dusjes vanaf 30.- p. dag. IOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Har duikelt iTERDAM De dollar I vanmorgen flink lager. 3 10.00 uur noteerde de Irikaanse munteenheid in lerdam een koers van (0 gulden tegen een slot- s van 2,2485 gulden op lerdag. De koersdaling i gisteren al ingezet als ge- van een neerwaartse her- pg van de Amerikaanse bmische groei in het eer- iwartaal en werd versterkt interventies van centrale DOETINCHEM Vijf patiënten die in een zie kenhuis in Doetinchem aan staar zijn geopereerd, hebben het gezichtsver mogen aan het geopereer de oog geheel verloren. Negen anderen hielden een sterk verminderd ge zichtsvermogen over. Aangenomen wordt dat de in- strumentén die bij de veertien operaties werden gebruikt, niet goed waren gereinigd. Volgens de directie van het ziekenhuis paste de betrokken oogarts een gangbare operatie techniek toe. „Vooralsnog is van een medische fout geen sprake", aldus de directie. De operaties, die plaatsvonden tussen juni vorig jaar en janua ri van dit jaar, worden ook on derzocht door de inspecteur voor de volksgezondheid in Gelderland en de verzeke ringsmaatschappij van het zie kenhuis. De voorlopige resul taten van alle onderzoeken la ten zien dat de standaard rei nigingsprocedure van het in strumentarium „niet voldoen de" is geweest. Het ziekenhuis heeft deze procedure inmid dels aangepast. De directie zegt het gebeurde ten zeerste te betreuren. ft valt: twee onteurs zwaar gewond tMAAR Twee monteurs van een liftenfabriek zijn giste- lernstig gewond geraakt toen de lift waaraan zij werkten verdiepingen naar beneden stortte. Het ongeluk gebeurde en meubelzaak in Alkmaar. Volgens de politie werkte één leur op de liftkooi en zat de ander in dé personenlift toen loestel naar de begane grond stortte. De politie zegt nog niet feten waardoor de val is veroorzaakt. De twee monteurs zijn jzwaar inwendig letsel in het Medisch Centrum Alkmaar op- imen. De gemeentepolitie stelt samen met de arbeidsinspec- jen onderzoek in. Noord-Holland zamelt CFK's in AMSTERDAM De provincie Noord-Holland gaat CFK's (freonen) uit koelkasten en diepvriezers inzamelen. In de provincie worden per jaar 80.000 van deze apparaten met de voor het milieu schadelijke stoffen afgedankt. Alle gemeen ten in Noord-Holland hebben een brief gekregen met het verzoek de weggegooide apparaten op te slaan. Zodra er meer dan veertig zijn verzameld, verwijdert de provincie de koelvloeistoffen met een speciaal aftapapparaat. Het ministe rie van milieubeheer betaalt de kosten. CFK's tasten de ozonlaag aan en hebben in de atmosfeer een levensduur van ongeveer honderd jaar. Aardewerk uit 11e eeuw ontdekt in Rotterdamse bouwput ROTTERDAM Archeologen van het Bureau Oudheidkun dig Onderzoek van Gemeente werken Rotterdam hebben tij dens opgravingen voor de Rot terdamse spoortunnel aarde werk ontdekt uit de 11e eeuw. Hiermee is nu vast komen te staan dat al heel vroeg in de Middeleeuwen langs de Rotte mensen hebben gewoond en gewerkt. Volgens het bureau komt het aardewerk uit de ne derzetting Rotta. De kerk van dit dorpje staat vermeld in ge schriften uit 1026. In de twee de helft van de 12e eeuw ging dit dorpje door overstromin gen verloren. Toen het land weer droog viel en de Rotte in het midden van de 13e eeuw was afgedamd, verrees een nieuwe nederzetting die zou uitgroeien tot de huidige stad Rotterdam. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 12.22 48 en uw krant wordt nog de zelfde avond nabezorgd. ZHAO VOLGENS GERUCHTEN ONDER ARREST PEKING De harde lijn in de Chinese regerings top lijkt aan de winnende hand. Partijleider Zhao en een andere hervormer, parlementsvoorzitter Wan Li, zouden volgens welin gelichte, maar onofficiële bronnen onder arrest zijn gesteld. Over het lot van Politburolid Hu Qili, die zich ook aan de zijde van Zhao schaarde, be staat geen duidelijkheid. Vol gens sommigen zou ook hij on der arrest zijn geplaatst. President Yang Shangkun, een medestander van Deng, hield gisteren een rede waarin scherpe kritiek werd geoefend op het toegeeflijke gedrag van Zhao tegenover de hongersta kende studenten. Volgens Yang had de partijleider „olie op het vuur gegooid" door be grip te tonen voor de eisen van de studenten en heeft hij daarmee de maatschappelijke chaos alleen maar verder ver groot. Premier Li Peng bevestigde dat de troepen van het Volks leger weliswaar ieder moment de hoofdstad Peking kunnen binnentrekken, maar dat daar mee gewacht zal worden tot dat de bevolking van de stad inziet dat het leger noodzake lijk is om de orde te herstellen. Li vertoonde zich gisteren voor het eerst weer in het openbaar nadat hij vorige week vrijdagavond de staat van beleg voor grote delen van Peking had afgekondigd. Volgens hardnekkige geruch ten is de hervormingsgezinde partijleider Zhao Ziyang gear resteerd wegens samenzwe ring tegen de partij. FOTO: EPA 20 PAGINA'S Kerken praten over nieuwe bijbelvertaling Hongarije blijft lid van Warschau pact Moordenaars maken jacht op strijders voor het oerwoud Arievan der Zwan vlecht software bedrijven aaneen Bekerwinst waardige afsluiting voor PSV Weer tweerichtings verkeer op Noordeinde Leiden Omwonenden willen opnieuw onderzoek Alphense gifbelt Alcoholcontroles hebben resultaat in Leidse regio Noorwijkerhout pleit voor regionale aanpak milieuproblemen Met Joop van den Ende niets nieuws onder de tv-zon X GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER/BRIEVEN BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT 9/10 BOEKEN LEIDEN OMGEVING 14/15/16 FILM/KUNST LAND-EN TUINBOUW 17 KERKDIENSTEN 17 RADIO EN TELEVISIE Zuid-Holland richt afvalstortplaatsen in DEN HAAG De provincie Zuid-Holland wil tot de ko mende 25 jaar 54 plaatsen in richten voor het storten van afval. In totaal heeft de pro vincie tot die tijd 600 hectare (is zes miljoen vierkante me ter) nodig om het afval op kwijt te kunnen. Een aantal van de lokaties bestaat al, al dus milieugedeputeerde Van der Vlist, maar wordt uitge breid. Volgens Van der Vlist is het beleid van de provincie erop gericht om het afval zo veel mogelijk te verbranden of terug te winnen voor herge bruik, maar toch zal er in 2015 nog ongeveer anderhalf mil joen kubieke meter per jaar moeten worden gestort. Het gaat daarbij om onder meer bouw- en sloopafval, bedrijfs afval en verontreinigd slib uit riolen en zuiveringsinstalla ties. Onze Nederlandse Miss Universe, Angela Visser, is niet mis. Nauwelijks is deze schoonheid tot de schoonste van het hele universum gekozen of zij weet haar mondje al te roeren. Ze wil, dat vrouwen in zichzelf geloven. Alsof dat tot op heden nog niet het geval zou zijn. Zij moet er zelf nog een beetje in gaan geloven, dat zij nu 's werelds mooiste is. Dat zou trouwens best kunnen. Het is overigens niet zo dat we direct geloven in buitenaards leven, maar het klinkt in onze oren toch een beetje arro gant iemand zomaar de mooiste van het universum te noemen. Wij blijven daarom maar zo bescheiden om de Leidse Courant slechts de beste krant van de hele omgeving te vinden. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: dc Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1