Geen uitstel voor milieumaatregelen Nijpels geeft niet toe Angst in Peking groeit voor optreden leger 2 3 5 7 9 13 15 16 18 China aarschuwingsfase vier provincies Opgetogen reacties op voorstellen Gorbatsjov VANDAAG Donderdag 25 mei 1989 80ste jaargang no. 24425 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorende tot Si)thof( Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Bui]teweg. HAAG De provincie Zuid-Holland heeft ook vandaag de oproep gehandhaafd om de auto zo- nogelijk te laten staan. Gisteren werd de waar- ingsfase afgekondigd, nadat in de lucht een waar- i meer dan 150 microgram stikstofdioxide en ozon ibieke meter werd gemeten. In de jaren zeventig >r het laatst deze fase bereikt. Naast deze maatre- erden 120 bedrijven gesommeerd de uitstoot van raterstoffen en stikstofoxiden te beperken. Het be- Draka Interfoam in Hillegom heeft intussen de iktie stilgelegd. Aan mensen met aandoeningen art en luchtwegen is aangeraden zoveel mogelijk n te blijven. Ook in de provincies Zeeland, ht en Noord-Brabant is de waarschuwingsfase af- ïdigd in verband met de luchtverontreiniging, ja 4: Patijn pakt dienstfiets Vader en zoon De aanwezigheid van ruim 80.000 Italiaanse voetbalsupporters in Barcelona is gisteren niet geheel zonder incidenten verlopen. Na de door AC Milan dank zij Ruud Gullit en Marco van Basten met 4-0 gewonnen Europa Cup l-finale moest de Spaanse politie een aantal charges uitvoeren. Daardoor eindigde het feest voor deze aanhanger minder plezierig. Gesteund door zijn zoon (links) zoekt het slachtoffer een goed heenkomen in het stampvolle Barcelona, waar de Italianen tot diep in de nacht de over winning van hun ploeg op het Roemeense Steaua Boekarest vierden. Dank zij twee tref fers van zowel Gullit als Van Basten veroverde AC Milan gisteravond voor de derde keer de Europa Cup voor landskampioenen. FOTO: EPA Pagina 9: Gullit zet toch nog kroon op pech- vol seizoen. HET WEER Minimumtemperatuur om streeks 13 graden. Middagtem- peratuur van 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuidoosten van het land. Mati ge noordenwind, aan de kust af en toe vrij krachtig. Zon op: 05.32; onder: 21.43. Scheveningen hoog water: 07.19 en 19.53; laag water: 03.21 en 15.25 uur. Politie Rotterdam „ruikt" criminelen ROTTERDAM De politie van Rotterdam gaat een archief aanleggen van de geuren van criminelen. De Rotterdamse brigadier J.C. de Bruin heeft een. volgens hem, wa terdicht systeem ontwikkeld waarmee ver dachten aan hun geur herkend kunnen worden. Binnenkort zal het nieuwe systeem aan de ministeries van justitie en binnen landse zaken voorgelegd worden. De Bruin is al twaalf jaar bezig met een beter systeem van de zogenoemde sorteerproeven. In het oude systeem gaat dat met roestvrij stalen buisjes. In De Bruins systeem, dat hij in sa menwerking met TNO en de Rijksuniversi teit Utrecht heeft getest, wordt gewerkt met doeken die in speciale bakken zeker drie jaar bewaard kunnen blijven. MILIEUPLAN „GAAT NIET VER GENOEG" Consument bestookt met maatregelen en kosten DEN HAAG De gemid delde consument wordt be stookt met maatregelen en kosten om zijn door de jaren been steeds milieuvervui- lender geworden gedrag aan banden te leggen. In het NMP wordt bere kend dat het milieubeleid de gemiddelde burger in 1994 dertig gulden per maand gaat kosten. Maar daarmee is hij of zij nog niet klaar. Er worden gerichte acties gevraagd: Gescheiden inzameling van liuishoudafval zoals gebruikte bat- erijen, klein chemisch afval, glas, textiel, organisch afval (schillen) papier. Het aantal voorzienin- [ing wordt snel uitgebreid. Energiebesparing; een gelijkblij vend elektriciteitsverbruik in de komende vijf jaar. Statiegeld op alle huishoudelijke apparaten die na gebruik weer je ten worden ingeleverd De auto vaker laten staan. Doel: het jaar 2000 vijftien procent inder kilometers per persoon dan in 1985 Gebruik van milieuvriendelijke verfstoffen Terugdringing van het gebruik van oplosmiddelen (zoals terpentine) met vijftig pro- Milieukritischer inkopen. Voor de advisering op dit gebied wor den milieuconsulenten aangesteld De kostenverhogingen worden vooral veroorzaakt doordat pro ducenten hun milieukosten in de prijzen zullen doorberekenen. An dere voor de consument kosten verhogende maatregelen zijn on- Duurdere huisbrandolie en Verhoging van de heffingen oor reinigings- en rioolrechten. Hogere accijnzen op benzine, lpg DEN HAAG Het Na tionaal Milieubeleids plan (NMP) dat het ka binet vanmorgen heeft gepresenteerd krijgt van de milieu-organisa ties een dikke onvol doende. Ook de vak bonden en werkgever sorganisaties hebben kritiek op het plan. Volgens de vakbonden gaat het NMP niet ver genoeg. Bovendien dreigen mensen met minimum-inkomens on evenredig zware offers te moeten brengen. De werkgevers vinden de aangekondigde maatre gelen veel te vaag. Het NMP bevat een lange waslijst van wensen, doel stellingen en maatregelen om onze leefomgeving de komende twintig minder smerig te maken. Overheid, burgers, bedrijven en boe ren zullen daar allemaal hun steentje aan moeten bij dragen. Het merendeel van het benodigde geld dient te worden opgebracht via het principe 'de vervuiler be taalt'. Volgens minister Nijpels van milieubeheer moeten de meeste maatregelen liefst al volgend jaar van start gaan. „Uitstel is op veel punten niet mogelijk", aldus Nijpels. Dertig gulden Het kabinet heeft tot 1994 bijna zeven miljard gulden extra voor het milieubeleid uitgetrokken. De burgers zullen in 1994 gemiddeld 30 gulden per persoon per maand aan de grote milieu- schoonmaak moeten beta len. In elk huishouden moet binnenkort het milieu-on vriendelijke afval (batterij en, chemicaliën, plastics etc.) gescheiden worden van het overige huisvuil. Auto rijden wordt duurder door hogere brandstofprijzen en (eventueel) de afschaffing van de belastingaftrek voor woon-werkverkeer, waar de VVD zoals bekend fel te gen is. Het openbaar ver voer zal goedkoper, dichter vertakt en schoner worden. Dit laatste wordt onder meer bereikt door de intro ductie van bussen die op elektriciteit of aardgas rij den. In 1992 worden de eer ste experimenten gehouden met elektronische tolhef fing voor personen- en vrachtauto's. Boetes Bedrijven en boeren kun nen op forse boetes rekenen als zij de vervuiling en ver zuring van lucht, water en bodem niet verminderen. Produkten die schadelijk zijn voor het milieu zullen door een milieuheffing in prijs worden verhoogd. Daardoor worden de consu menten aangezet tot milieu vriendelijker koopgedrag en de producenten gedwon gen om meer milieuvrien delijke produkten te maken. Voorlichtingscampagnes om burgers en bedrijven meer milieubewust te maken ne men in het NMP een be langrijke plaats in. Er is be hoefte aan meer milieu-on derwijs. Minister Nijpels verwacht dat bij de komende kabi netsformatie krachtiger maatregelen zullen worden afgesproken dan nu in het Milieuplan zijn opgenomen: „Hoewel het plan nog erg vers is, reken ik er op dat een nieuwe regering er al meteen een schepje boven op doet". Pagina 3: Fietsen heeft weer toekomst DEN HAAG Minister Nijpels van milieube heer heeft vanmorgen geweigerd afstand te nemen van de. afschaf fing van het reiskosten forfait, zoals aanbevo len in het Nationaal Mi lieubeleidsplan. Daar mee weigert Nijpels toe te geven aan een eis van voorzitter Luteijn van de Eerste-Kamer- fractie van de VVD. In twee bladen (Het Parool en Vrij Nederland) eiste Luteijn gisteren dat zijn partijgenoot Nijpels openlijk afstand zou nemen van de afschaffing van het reiskos tenforfait. Over dit punt, waar de VVD grote bezwa ren tegen heeft, is 2 mei het kabinet gevallen. Als Nij pels geen afstand zou ne men, zou hij wel eens van de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezin gen kunnen worden afge voerd, zo dreigde Luteijn. Nijpels wil juist een hoge plaats op die lijst hebben. Pagina 4: Zwaar geschut tegen Nijpels: pagina 3: „Populariteit bezorgt je alleen maar vijanden" I Samen naar Arabische top Omstuwd door fotografen arriveerden de Lybische leider Khadaffi barak gisteren in dezelfde auto bij de Arabische topconferentie in hun geschillen I (Van onze speciale verslaggever Mick Salet) PEKING De spanning in de Chinese hoofdstad Peking, die de afgelopen dagen wat leek afgeno men, is vanmorgen plotse ling hoog opgelopen. Aanleiding vormen berichten in de officiële media, waarin de studenten die de leiding hebben over de demonstraties op het Plein van de Hemelse Vrede als contra-revolutionai ren worden bestempeld. De angst is groot dat het leger nu toch spoedig zal gaan optreden tegen de demonstranten. De onverholen dreiging aan het adres van de betogers was Vervat in een boodschap van de legerleiding, die werd voor gelezen voor Radio Peking. De troepen werden in de bood schap opgeroepen de bevelen van de partijleiding op te vol gen en de richtlijnen te bestu deren van premier Li Peng, die voorstander is van hard optreden tegen de studenten. In de boodschap stond verder, dat het leger de verantwoorde lijkheid heeft om de orde te herstellen en een eind te ma ken aan de toenemende sociale chaos. „Ongeacht wat voor ernstige gebeurtenissen plaats hebben, ongeacht de complexe strijd die ons te wachten staat, wij moeten ten volle de op drachten van de militaire commissie uitvoeren", luidde de boodschap van de legerlei ding, die gedateerd is maandag 22 mei, maar pas donderdag werd uitgezonden. Pagina 7: Legerleiding kiest de kant van Li Peng. Arrestaties na vechtpartij in Tikibad Duinrell WASSENAAR In het Tiki- bad van attractiepark Duinrell in Wassenaar zijn gisteravond na een vechtpartij vijf arresta ties verricht. Om kwart voor tien werd de glijbaan afgeslo ten, maar een vrouw uit Den Haag (21) probeerde daar als nog gebruik van te maken. Toen zij werd gewaarschuwd door een badmeester deelde de 21-jarige vriend van de Haagse de medewerker van het Tiki bad enkele rake klappen uit. Drie Hagenaars (22, 27 en 31 jaar) raakten ook slaags met personeelsleden. Bij de vecht partij sneuvelde een glazen ruit. Er vielen geen gewonden. De politie heeft de vijf uit Den Haag gearresteerd. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog de zelfde avond nabezorgd. /- B-sirenes >eien egens oring ORSCHOTEN/LEIDEN BB-sirenes in Voorschoten rond de Kennedylaan in den hebben vanmorgen taf kwart voor negen ruim half uur geloeid. Dat am volgens een woordvoer- van de rijkspolitie in orschoten door een storing de apparatuur. Om de mi lt maakte de sirenes gedu- de twee minuten de over- cende herrie. Circa 60 per en hebben verontrust de gebeld. „Sommigen :hten dat de BB-sirenes rden ingeschakeld vanwege verontreinigde lucht in id-Holland", aldus de poli- •woordvoerder. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER, RECREATIE,EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA WASHINGTON Nieuwe voorstellen van de Russische leider Gorbatsjov voor beper king van de conventionele be wapening in Europa zijn in Washington positief ontvan gen. De ideeën zijn ter tafel gekomen op de conferentie over conventionele ontwape ning tussen Oost en West in Wenen. De woordvoerder van het Wit te Huis noemde voorstellen „serieus". Moskou zou nu „op een zinvolle manier details op de onderhandelingstafel" heb ben gelegd. Functionarissen van het ministerie van buiten landse zaken lieten zich wat sterker uit. Zij noemden de suggesties „verbazingwek kend" en een aanwijzing, dat de Sovjetunie „werkelijk geïn teresseerd is in een akkoord en bereid is veel daarvoor te doen". De voorstellen behel zen plafonds "voor de aantallen Russische troepen in Oost-Eu ropa. Verder zou geen enkel land meer dan 40% van de to tale troepensterkte van het machtsblok mogen hebben. Ook zou Moskou bereid zijn tot verdergaande reductie van het aantal tanks en infanterie- voertuigen. Pagina 7: Betere Oost-West- relatie vergroot instabiliteit De bijna tropische temperaturen van de laatste weken is voor menigeen aanleiding zich met meer n dan normale animo in het strandleven te storten, waarbij de meeste, zo niet alle kleding uitgaat. Bij b66St6nW66r de wolleveranciers van het eerste uur daarentegen - de schapen - gaat dat wat moeilijk. Zo kan het gebeuren dat onze fotograaf op de Heuvelweg in Leidschendam enkele schaapscheerders vol op in actie aantrof. Want voor schapen is dit beestenweer als zij hun wolletje moeten aanhouden. FOTO: RINUS SLIERENDRECHT 20 PAGINA'S Chinese kerken solidair met studenten Nijpels: „Populariteit bezorgt je alleen maar vijanden" Eerder Calimero- effect dan oorlogs herinnering Slachtoffers Bhopal-ramp zoeken steun in Nederland Centrale registratie winkeldieven op komst Sociale woningbouw op terrein Leidse veiling Flora Rijnsburg koopt weer grond Bevolking Leimuiden bang voor represailles vandalen Fuchs blijft bij verkoop schilderijen GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE AUTONIEUWS SPORT LEIOEN OMGEVING 14/ KUNST RADIO EN TELEVISIE Valse bommelding treft kandidaten OOSTBURG De mavo-leer- lingen van scholengemeen schap 't Zwin in Oostburg die biologie in hun pakket heb ben, zullen op 16 juni tijdens de herkansing alsnog dat exa men moeten afleggen. Giste ren werden zij het slachtoffer van een valse bommelding. Op last van de burgemeester moest de school worden ont ruimd. De surveillanten bij de havo- en vwo-kandidaten wa ren zo slim om het examen in de openlucht voort te zetten. De begeleiders van de mavo dachten niet aan die mogelijk heid en stuurden de 26 leerlin gen naar huis. Opnieuw heeft China buitenlandse televisieuitzen dingen onmogelijk gemaakt. Overheidsfunctionaris sen hebben de buitenlandse omroepen laten weten dat de uitzendingen over de roerige toestanden in Peking voor de tweede maal binnen vijf dagen moeten worden onderbroken. Buitenlandse journa listen worden door de bepalingen in het kader van de staat van beleg aanzienlijk beperkt in hun mo gelijkheden. Maar zien we dan bijna niets meer via het televisiejournaal, onze verslaggever Mick Salet blijft zijn best doen zo veel mogelijk nieuws aan de Leidse Courant door te geven. Waar zouden we zijn, zonder de.... krant. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters; Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag N.B. Indien daarh een verzoek om cc geweigerd. Ccid6cSoiiAant

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1