„Opwarmacties" in supermarkten 2 3 7 9 11 Examens MUSEUM Introductiekoers aandelen DAF 47 liegende haring levert31.000 op CAO-OVERLEG AFGEBROKEN msemius neemt iet op voor Nijpels ^eidse wedkantoren aoeten ontruimd Vervalste VVV-bonnen in omloop Val van Deng en Peng lijkt onafwendbaar Wl Woensdag 24 mei 1989 80ste jaargang no. 24424 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen:.071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.VLeiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Zonnig. Minimumtempertuur 14 graden. Maximumtempera tuur ongeveer 27 graden, aan zee enige afkoeling bij wind van zee. In het algemeen wei nig wind. Zon op: 05.33, onder: 21.42; hoog water Scheveningen: 05.36 en 18.10; laag water: 01.36 en 13.34. KZUEED met speciale rubriek ZIE PAGINA van de UIT-bijlage >jaarde 48 uur !m in klapstoel (CKHOLM Een 80-jari- rrouw in de Zweedse stad no, die eventjes van de dacht te kunnen genieten, It 48 uur lang met haar [d tussen haar knieën klem ten in een klapstoel, aldus Zweedse persbureau TT. doek van de zitting van de scheurde en de stoel te in, toen de vrouw zater- op haar balkon ging zitten, duurde tot maandag voor een overbuurman de v in haar benarde positie kte. Zij werd in een :-toestand opgenomen in iekenhuis. Maart je van Weegen ziet af van praatshow HILVERSUM De praatshow die Maartje van Weegen voor de KRO zou gaan maken, is definitief van de baan. Dit liet de presen tatrice gisteren weten, nadat haar duidelijk was geworden dat de breuk tussen produ cent Joop van den Ende en de KRO niet te lijmen viel. Het niet doorgaan van de show betekent niet dat Maartje bij het „Journaal" blijft. Ze zal de komende dagen de aanbie dingen tegen elkaar afwegen, die ze van di verse omroepen heeft gehad. Alleen door gaan met de KRO trok haar niet echt, om dat ze denkt dat de praatshow zonder Van den Ende niet zo leuk wordt. Maar ondanks haar contract met Van den Ende gaat ze ook niet met zijn TV10 in zee omdat ze dat avontuur niet aandurft. AMSTERDAM De gewone aandelen van de bedrijfs wagenfabrikant DAF komen tegen de koers van ƒ47 per stuk naar de effectenbeurzen van Amsterdam en Lon den. Er worden 17,9 miljoen aandelen van 5 nominaal geplaatst, overeenkomende met 63 procent van het to taal Bij een nettoresultaat van ƒ5,17 per gewoon aandeel is de koers/winstverhouding bij deze uitgifteprijs 9,1. Het dividendrendement op basis van een verwacht dividend van ƒ2,50 per aandeel en op basis van de vastgestelde introductieprijs bedraagt 5,32 procent, zo heeft de Amro Bank vandaag bekendgemaakt. De marktwaarde van DAF komt bij deze koers neer op 1,35 miljard. Vanaf nu tot donderdag 1 juni 's middags drie uur kan op de aandelen DAF worden ingeschreven. Naar verwachting zal de eerste notering op de beurzen van Amsterdam en Londen op 5 juni tot stand komen. Gouden Palm voor jonge Amerikaan CANNES De Gouden Palm, de hoogste prijs van het filmfestival in Cannes, is gisteren toegewezen aan de Amerikaanse film „Sex, lies and videotapes" van de 26-jarige regis seur Stephen Sonderbergh. De prij zen voor de beste acteurs gingen naar de Amerikaan James Spaders voor zijn rol in bovengenoemde film en Meryl Streep voor haar rol in „A cry in the dark". Speciale onder scheidingen waren er verder voor Gregory Peck en voor de Canadese regisseur Arcand, die voor „Jésus de Montreal" de prijs van de Oecumeni sche jury kreeg. Pagina 13: Kwaliteitsfilms en sterrendom gaan samen. Haagse wethouder mag voor zijn mening uitkomen DEN HAAG Wethouder Verduyn Lunel van Den Haag mag vrijelijk voor zijn mening uitko men als het over apartheid gaat. Het Haagse col lege van B en W neemt dan ook geen afstand van het optreden van de wethouder toen deze zich uitliet over zijn privé-opvattingen over ac ties tegen de apartheid in Zuidafrika. Dit ant woordt het college op schriftelijke vragen van VVD-fractievoorzitter H.J. Meijer. Zoals bekend was de wethouder prominent aanwezig bij de anti-apartheidsacties eind april en begin mei van dit jaar. Het komt de duidelijkheid ten goede wanneer een wethouder zijn standpunt tot uit drukking brengt, aldus het college. Verduyn Lu- nel wijkt met zijn standpunt af van de plannen voor een anti-apartheidsbeleid die het college vorige maand heeft gepresenteerd. maar de nieuwe haring kwam voor het eerst niet in een gewone haven aan, iven. De maatjes waren de helicopter nog niet uit of KLM-gezagvoerder Jan en een in zijn keel glijden. iTWIJK De eerste illandse nieuwe' is van- •ht om half vijf per he- Dpter op Schiphol is igevoerd. De haring rd vervolgens per chtwagen naar de Kat- kse afslag vervoerd, ar de eerste twee em- s vanochtend om half n voor 31.000 gulden jde hand gingen. De ngst wordt traditio- geschonken aan een goed doel. Dit jaar gaat het geld naar Greenpeace. In totaal werd vannacht op Schiphol 1500 kilo haring aan gevoerd. De vis is afkomstig van Wiron-span uit Katwijk, de Scheveningen 6 en de IJ- muiden 203 en 205, die ten oosten van het Schotse Aber deen de haring uit zee haal den. De vangst was echter zo klein dat de schippers het niet rendabel vonden om al naar Nederland terug te stomen. De Hollandse nieuXve werd daar om door een KLM-helikopter naar Schiphol gevlogen. De voorzitter van de Neder landse Haringhandel, N. Doornbos, pleitte bij aanvang van de veiling vurig voor om zichtige vangstmethoden bij de haringvisserij. Vooral de De nen vangen veel ondermaatse haring, waardoor de vangst van maatjes tegenvalt. Gister avond kregen de vijftien sche pen in de buurt van Schotland voor het eerst een behoorlijke vangst in de netten. Pagina 3: Haringrace fiasco UTRECHT Werkne mers van verschillende supermarkten zijn van daag al in actie geko men om lucht te geven aan hun onvrede over het uitblijven van een nieuwe cao. Bij vestigin gen van de Deka-markt in IJmuiden en Zaan dam en een filiaal van Dirk van den Broek in Amsterdam-Noord is vanochtend het werk onderbroken. De supermarkten gingen la ter open, waardoor klanten langer moesten wachten. De Dienstenbond FNV sloot niet uit dat op meer plaat sen het werk wordt onder broken. In Nederland zijn 900J filialen van super markten. Volgens bestuur der M. Spanjers gaat het deze week nog om het „op warmen" van werknemers. Als de werkgevers komen de dinsdag niet hebben ge reageerd op het ultimatum van de dienstenbonden van FNV en CNV, zijn de bon den van plan tot hardere acties op te roepen. Super markten krijgen dan te ma ken met werknemers die de klanten buiten met borden oproepen om geen inkopen te doen Daarnaast staan „superstops" op het pro gramma, stakingen van een halve of een hele dag. De onderhandelingen over de nieuwe cao's voor het le- vensmiddelenbedrijf (130.000 werknemers) lie pen gisteren vast. Breek punten zijn de bondseisen voor een forse loonsverho ging voor de laagstbetaalde werknemers, prijscompen- Voorafgaand aan het -later vastgelopen- cao-overleg in Woerden voerden supermarktwerknemers gisteren een ca baretnummer op. Voorzitter Herman van der Geest van de Vakcentrale Levensmiddelen kon er hartelijk om lachen. FOTO: ANP satie en verlaging van de vut-leeftijd. De drie werkgeversorgani saties begrijpen niet waar om de bonden niet tevreden zeer ver tegemoet gekomen in hun eisen", zo meent drs. J. Adrian namens de werk gevers. Ondanks de drei ging van acties zullen de werkgevers geen nieuw bod zijn. „Wij Sijn de bonden doen, aldus Adrian. Hl IN HAAG „Milieu- nister Nijpels heeft het woon puur goed ge- an. Ik neem mijn petje voor hem. Van de dis- isies die momenteel men de VVD worden voerd begrijp ik dan k helemaal niets". rtijgenoot Winsemius, voor- nger van Nijpels als minister milieu, laat zich vanmor in een interview met de ilkskrant zeer kritisch uit er wat hij noemt het „kop- nsnellen in de VVD". Hij iweert zijn partij Nijpels h vooral niet te laten val- Ed Nijpels is hèt milieu- licht van de VVD. Dat moet niet beschadigen. Doe je dat 1, dan zal blijken dat het tt is uit te leggen aan de kie- Cynisch merkt de oud-be- windsman op dat koppensnel len zeer zinvol kan zijn. „Als je er een diep geloof in hebt. De Dajaks op Borneo, zo heb ik op school geleerd, waren er goed in. Het hoorde bij hun godsdienst. Ik geloof niet dat de VVD er goed aan doet die overtuiging over te nemen". Volgens Winsemius bestaat er binnen de VVD een enorm draagvlak voor het milieu. „Zolang het onderwerp op de politieke hitlijst één met stip staat, zal het ontzettend moei lijk zijn uit de leggen aan de kiezers dat je je eerste man op het gebied van het milieu weg doet". Winsemius is verantwoorde lijk voor de milieuparagraaf in het nieuwe verkiezingspro gramma van de VVD. De oud minister staat op een zelf ver kozen niet-verkiesbare plaats op de kandidatenlijst, omdat hij geen plaats in de Tweede- Kamerfractie ambieert. EIDEN Beheerder L. uigies moet de beide edkantoren van Ladbro- aan de Stationsweg en Korevaarstraat in Lei- in op straffe van een wangsom van 10.000 gul- ïn per dag ontruimen, at heeft de president in de Haagse rechtbank mmorgen beslist in een art geding dat Luigies )d aangespannen tegen adbroke. ligies is volgens Ladbroke irplichtingen niet nageko men. Daarop werd ruim twee weken geleden het contract met hem opgezegd en compu terverbindingen verbroken. Daardoor werd het onmogelijk weddenschappen op paarden rennen af te sluiten vanuit Leiden. Ladbroke probeerde bovendien 's nachts de panden te ontruimen. Via het kort ge ding wilde Luigies dat verbie den en het Britse bedrijf dat samenwerkt met de totalisator dwingen de computerverbin dingen te herstellen. Volgens Ladbroke had Luigies verschillende geldbedragen helemaal niet of te laat over- ld win van Heek eilig thuis JOELOFARENDSVEEN. Iwin van Heek, de 13-jarige I holier die een aantal dagen 'leden spoorloos verdween adat hij op de bus naar Lei- ïn was gestapt, is ongedeerd rug bij zijn ouders. De scho- ir belde gisteravond laat zijn uders, nadat hij al eerder te- Voor zover nu bekend is heeft de jongen onder meer in Al phen en in Amersfoort ver toefd. Hij keerde vanmorgen terug naar huis. Het is nog niet bekend waarom de scholier is weggelopen. De politie van Al kemade vermoedt dat een slecht schoolrapport en de angst voor een uitbrander de aanleiding zijn geweest. Nederlandse Miss Universe De 22-jarige Angela Visser uit Nieuwerkerk aan den IJssel is gis teravond in de Mexicaanse badplaats Cancun gekroond tot Miss Universe 1989, vóór Miss Sweden en Miss America. Angela Vis ser, die fotomodel en schoonheidsspecialiste is, verdient met haar uitverkiezing 600.000 gulden, een appartement in Cancun, een luxe auto en enkele wereldreizen. Nederlandse meisjes wa ren al eerder succesvol bij miss-verkiezingen. In 1960 werd Co- rinne Rotschafer Miss World en enkele jaren later won Rina Lod der deze titel. FOTO: AFP UTRECHT Bij winkeliers in Utrecht zijn de afgelopen dagen verscheidene vervalste VV V-geschenkbonnen ter waarde van honderd gulden aangeboden In drie gevallen is daarvan aangifte gedaan bij de politie, maar volgens de Stichting Landelijke VV V-ge schenkbon gaat het in elk ge val om zeven De eerste vervalsing werd ont maskerd door een Utrechtse Dixons-winkelier, die een kleurafwijking constateerde bij een ingeleverde geschenk bon en er mee naar het nabu rige VV V-kantoor ging om een goede vergelijking te ma ken. De winkelier deed ver volgens aangifte bij de politie en de VVV zorgde ervoor dat de verdachte bon door druk kerij Joh. Enschedé werd on derzocht. „De bon moet inder daad als vervalst worden be schouwd", aldus een woord voerder van de Stichting Lan delijke VV V-geschenkbon, die de zaak graag stil had gehou den: „Wie hierover schrijft, kan juridische stappen tege moet zien". Volgens de woord voerder betreft het „gelukkig een heel beperkte éénmans- Een half jaar geleden kwam de Utrechtse politie ook al op het spoor van vervalste ge schenkbonnen, toen van Vroom en Dreesmann. „Het ging bepaalde bonnen, met een wat grotere waarde. Die heeft men toen uit de roulatie geno men en daarmee was de zaak afgehandeld; er viel met ande re, goedkopere bonnen ook goed te werken" Nederland wisselt militaire informatie uit met Hongarije DEN HAAG Minister Bol- kestein van defensie heeft tij dens een werkbezoek aan Hongarije zijn Hongaarse col lega F. Karpati, uitgenodigd om nog dit jaar een tegenbe zoek aan Nederland te bren gen. Ook is overeengekomen dat generaals van het Neder landse en Hongaarse leger in formatie gaan uitwisselen over hun tactiek en hun strijd krachten. Bolkestein is de eerste minis ter van defensie uit een NAVO-land die Hongarije aandoet. De uitwisseling van generaals tussen een NAVO- partner en een lidstaat van het Warschau Pact is uniek. De Nederlandse bewindsman heeft zijn collega laten weten dat de Hongaarse militairen „bijna alles kunnen zien wat ze willen". Volgens Bolkestein past de openheid tussen de le gertoppen uitstekend in het ontspanningsproces tussen Oost en West. Belastingen in Lisse verhoogd LISSE De belastingen in Lisse worden in 1990 ver hoogd. Dat staat in de uit gangspunten voor de begroting 1989. Voor het komend jaar wordt de hondenbelasting met drie gulden verhoogd. De marktgelden gaan opnieuw met tien procent omhoog, iets dat ook in 1991 gaat gebeuren. Lisse verhoogt verder de af valstoffenheffing met tien pro cent. Dit is nodig omdat de Lissenaren meer vuil aanbie den en er hogere kosten wor den gemaakt voor inzameling van klein chemisch afval en mini-containers voor bedrijfs- vuil. De onroerend goedbelas- ting hoeft in 1990 niet te wor den opgetrokken. Dit is niet nodig omdat de opbrengst toch wel toeneemt door een groei end aantal woningen in Lisse en de verwachte opbrengst in 1989. De leges en de huur van de (sport)accommodaties gaan met drie procent omhoog. De commissie financiën praat vanavond over deze plannen. PEKING In de Chinese hoofdstad Peking wijzen steeds meer tekenen in de richting van de aanstaan de val van premier Li Peng en „sterke man" Deng Xiaoping. Ofschoon hun posities vrijwel on houdbaar zijn geworden, waarschuwen diplomaten en welingelichte Chinese bronnen dat het precieze verloop van de machts strijd niet valt te voorspel len. Gewaarschwud wordt ook voor het risico van een machtsvacuüm. Een aanwijzing voor de ver zwakte positie van Peng en Deng is volgens waarnemers in Peking het feit dat het offi ciële persbureau Nieuw China openlijk melding heeft ge maakt van de kritiek van de demonstranten op premier Li Peng. Zoiets is nog niet eerder voorgekomen. Meer dan een miljoen demonstranten trok ken gisteren over het Plein van de Hemelse Vrede, het vertrek van Li Peng eisend. Ook het weer noemen van partijleider Zhao Ziyang wordt gezien als een signaal dat de voorstanders van de harde lijn het onderspit moeten delven Wan Li, de voorzitter van het Chinese Volkscongres, heeft een bezoek aan de VS voortij dig afgebroken en is naar Pe king teruggekeerd. Aangeno men wordt dat Wan, die heeft verklaard achter de eisen van de demonstranten te staan, zal proberen in het Volkscongres het aftreden van de premier Li Peng te bewerkstelligen Het Engelstalige dagblad „Chi na Daily" meldde vanmorgen dat de meeste militaire eenhe den die naar Peking waren ge stuurd zich uit de stad hebben teruggetrokken. Maar volgens het Volksdagblad heeft een grote meerderheid van de mi litaire bevelhebbers juist de kant gekozen van premier Li Peng. Intussen herneemt het leven in Peking, afgezien van het Plein van de Hemelse Vrede, langzaam zijn normale loop In andere steden in Chi na duren de stakingen en pro testen voort. Pagina 5: Demonstreren be langrijk dan studeren Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur telefoonnummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. 16 PAGINA'S „Westerse christenen vergeten Palestijnen" Alphense gifbelt levert geen direct gevaar op Berlusconi is geen zakenman Gemeente Leiden moet water bij de wijn doen Casino Noordwijk mag parkeergarage bouwen GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN OMGEVING KUNST RADIO EN TELEVISIE ti Voetbal op tv VANDAAG Nederland 3, 20.10 uur Nederlands 2, 20.00 Duitsland 2. 20.15 uur: Steaua Boekarest-AC Milan (finale Eu ropa Cup I). België Mocht u de krant vandaag niet helemaal op tijd in de bus hebben, bedenk dan dat uw bezorger mis schien examen heeft moeten doen. Vorige en deze week zijn immers de examens van de middelbare scholen. Begin volgende week nog even en dan is het afgelopen. Vooral degenen, die er direct mee te maken hebben, is het opgevallen, dat de Leidse Courant dagelijks uitgebreide aandacht aan de exa mens en de examenopgaven besteedt. Geen wonder, dat de jonge kandidaten de krant al hebben ver slonden voor ieder ander in het gezin hem te pak ken heeft. Alweer een reden om de Leidse Courant in huis te halen. Of wat nog beter is: te laten bren gen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1