Verdeeldheid in Peking onder leger en studenten Bon: Morgen weer smog-alarm Justitie wilde asielzoekers uit kerken halen De Vries en Voorhoeve hekelen PvdA-programma 2 3 7 11 12 14 Zoekgeraakt VANDAAG srael ziet niets in voorstellen YS Dinsdag 23 mei 1989 80ste jaargang no. 24423 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdi)k34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar i. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. HET WEER Morgen zonnig. Later op de dag in het zuiden mogelijk een onweersbui. Minimumtempe ratuur omstreeks 13, middag- temperatuur ongeveer 25 gra den. Matige zuidoosten wind. Zon op: 05.34; onder: 21.41. Scheveningen hoog water: 5.59 en 18.28; laag water: 1.56 en 13.54 uur. ollarkoers nk in beweging STERDAM Na een winst giste- van vijf cent is de dollarkoers morgen met een cent omlaag ge- i. Op de Amsterdamse wissel- kt noteerde de Amerikaanse iteenheid rond 10.00 uur een s van 2,2565 gulden tegen een coers van 2,2665 gulden op maan- De koersdaling werd veroor- tt door winstnemingen, die in y werden gezet door berichten in yo dat de rente in de Verenigde en zou worden verlaagd. Inter- ties van de Japanse centrale bank jen geen enkele invloed op de Leraar raakt examens kwijt KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Een leraar van de scholengemeen schap De Krimpenerwaard in Krim pen a/d IJssel is vorige week woens dag de examens van 65 havo-kandi daten kwijtgeraakt. De man heeft waarschijnlijk de papieren in een bus laten liggen. Omdat de examens niet boven water zijn gekomen, moeten de scholieren nu hun exa men tekstverklaring (Nederlands) overdoen De leerlingen reageerden aanvankelijk kwaad, maar zij begre pen volgens de rector wel dat dit een uitermate ongelukkig voorval was. Pagina 4: Positieve reacties op scheikunde vwo Sovjetunie wijst nog eens 170 Britten uit MOSKOU/LONDEN De Sovjetunie heeft de Britse ambassade in Moskou opdracht gegeven het personeelsbestand van 375 terug te brengen naar 205. Dat is precies het aantal Sovjet-onderdanen dat in Groot-Brittannië werkzaam is. Door deze maatregel zullen de komende tijd 170 Britten de Sovjetunie moeten verlaten. Met deze beslissing is de diplomatieke ruzie tussen Londen en Moskou verder op de spits gedreven. De rel begon toen Londen vrijdag acht diplomaten en drie journalis ten te verstaan gaf dat ze binnen twee weken het land moesten verlaten. De Sovjetunie reageerde onmiddellijk: eenzelfde aantal Britten, acht diplo maten en drie journalisten, maakte zich in de Sov jetunie schuldig aan spionage en moest dus het land uit. Pagina 5: Thatcher verontwaardigd. Jongen overleeft zware stroomstoot ROTTERDAM Een 15-jarige Rotter damse jongen heeft gisteren een stroom stoot van 6000 volt overleefd. De jongen had de ontluchtingspijp van een zoge noemd hoogspanningsdistributiecentrum, waar een spanning van 10.000 volt wordt- omgezet in' 380 volt, losgedraaid en zich naar binnen laten zakken. Daarbij raakte hij de spanningsrail die een spanning van •6000 Volt heeft. Hij is met niet levensge vaarlijke brandwonden in het ziekenhuis opgenomen. Omdat de centrale zichzelf na het voorval automatisch uitschakelde, za ten huizen in de buurt, waaronder een MTS, een GEB-gebouw en een gedeelte van het Ikazia-ziekenhuis, een uur zonder stroom. Cremeren op zaterdag blijft uitzondering UTRECHT Het cremeren op zaterdag blijft in de nieuwe cao een uitzondering. Werkgevers en de Dienstenbond FNV hebben daarvoor gisteren een tekst opgesteld. Een woordvoerder van de dienstenbond toonde zich zeer tevreden en stelde dat .alles dus eigenlijk blijft zoals het was". Bij de particuliere crematoria (150 werknemers) strijden werkgevers en dienstenbond al bijna twee maan den over de vraag of de crematoria 's zaterdags open moeten als nabestaanden of de uitvaarton derneming daarom vragen. Het personeel is best bereid om op zaterdag te werken, maar het moet geen regel worden. De werkgevers wilden de za terdag juist als structurele werkdag opnemen om dat er veel behoefte aan cremeren op zaterdag zou zijn. (Van onze speciale verslaggever Mick Salet) PEKING Ondanks regen, blik sem en donder zijn vanmiddag op nieuw honderdduizenden inwoners van Peking opgetrokken naar het Plein van de Hemelse Vrede om te demonstreren, voor meer vrijheid en democratie. Het wachten is intussen op officiële reacties van het leger, de regering en de partij op het aan houdende volksprotest. Door het uitblijven van offjciéle stand- punten neemt de verwarring in Peking redf jtoe. Duidelijk was vanmorgen wel dat er een hevige machtsstrijd woedt in de partij. Partijleider Zhao Ziyang, die volgens be richten in het afgelopen weekeinde was afgezet, zou weer aan het werk zijn ge gaan. Van premier Li Peng, die zaterdag het leger opriep een einde te maken aan de demonstraties, is sindsdien niets meer gehoord. Waarnemers houden rekening met zijn val. De troepen rond Peking hebben bevelen van Li Peng en Deng om op te treden te- e R< gen de demonstranten immers openlijk af gewezen. Volgens sommige berichten zou een deel van de soldaten de stad zelfs weer hebben verlaten. Zeker honderd hoge legerofficieren hebben een petitie ondertekend tegen de staat van beleg. Daarin staat onder meer dat het leger „nooit op het volk zal schieten" Ook onder de studenten in Peking is in middels tweespalt ontstaan. Een deel van hen zou de acties willen opgeven bij ge brek een resultaten. De beurs in Hongkong heeft gisteren met een scherpe daling gereageerd op de on rust in het grcto buurland. Onduidelijk is wat de bedoeling kan zijn van het voor het eerst sinds 1979 weer storen van uit zendingen van de Voice of America door China. Het ministerie van buitenlandse zaken ziet geen redenen tot bezorgdheid over het lot van Nederlanders in China. Wel wordt individuele reizigers aangera den te kijken, of zij hun reis kunnen ver schuiven. Pagina 5: Menselijk cordon beschermt de volkshelden van mei '89. Demon stratie in Den Haag. R Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. ,e OOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Journalisten van het Chinese Volksdagblad hebben zich aangesloten bij de demonstranten op het Plein van de He melse Vrede. Een van hen balt zijn vuisten bij het roepen van kreten tegen premier Li Peng. FOTO: E CDA-KAMERLID ONTKENT STEUN AAN PLAN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Raad van Kerken is 'verbijs terd' over het aanvanke lijke voorstel van staatsse cretaris Korte-van Hemel (justitie) om Syrische asielzoekers door de poli tie uit de kerken te laten halen. „Dit heeft ingrij pende gevolgen voor onze relatie met het ministerie. De vertrouwensbasis die er was, is weggevallen", aldus woordvoerder Van der Zee van de Raad van Kerken vanmorgen. Van der Zee reageerde daar mee op de onthulling gister avond, dat de staatssecretaris vorige week tijdens een be sloten overleg met de kamer commissie van justitie voor gesteld had een einde te ma ken aan de situatie in kerken waar veel Syrische asielzoe kers verblijven. Het proef ballonnetje werd in die ver gadering onmiddellijk door PvdA, VVD en D66 lekge- schoten. Alleen het CDA, al dus PvdA-kamerlid Maarten van Traa, was niet tegen het plan. CDA-woordvoerder voor het vluchtelingenbeleid De Hoop-Scheffer is woedend over de suggestie van Van Traa dat de christen-demo cratische fractie wel wat ge zien zou hebben in de plan nen van Korte-van Hemel. De Hoop-Scheffer: „Die op merking van Van Traa is te kwader trouw, onwaar en hoogst onbehoorlijk. Het schaadt de verhoudingen in de Kamer en ik ga hem daarover danig aan de tand voelen. Er is geen sprake van dat het CDA ervoor is dat de politie in de kerken optreedt". Volgens het CDA-kamerlid is zijn fractie overigens wèl van mening dat 'uitgeproce deerde' asielzoekers moeten worden uitgewezen en dat kerken deze mensen in feite geen onderdak zouden moeten verlenen. „Daar mag je de kerken op wijzen. Maar dat is wat anders dan de po litie er op af sturen". (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR ALPHEN AAN DEN RIJN CDA-fractielei- der De Vries heeft zich gisteravond kritisch uitge laten over het ontwerp- verkiezingsprogramma van de PvdA. Dat deed ook VVD-fractievoorzitter Voorhoeve, die sprak van de „Partij van de B, de be lasting". Uit dé woorden van Voorhoe ve kon worden opgemaakt dat hij de kans op een coalitie met de PvdA klein acht. Demissio nair premier Lubbers daaren tegen was gematigd positief. „Kiezen voor kwaliteit, zoals de PvdA doet, is een uitste kend uitgangspunt", aldus Lubbers, die later zei dat hij de analyse van De Vries in grote lijnen wel deelde. Zowel Lubbers als De Vries hielden de deur. naar een coalitie met de PvdA open. Tijdens een Euro-manifestatie van het CDA in Alphen aan den Rijn zei De Vries dat het PvdA-programma „een grote re mate van redelijkheid ademt dan we gewend waren". Hij concludeerde dat de PvdA en de VVD minder ver van het CDA afstaan dan in het verleden. „Maar op een fors aantal punten heb ik grote zorgen over het PvdA-plan", aldus De Vries. „De PvdA streeft sympathieke doelen na, 14 miljard gulden, ofwel duizend gulden per Ne derlander, aan extra over heidsuitgaven nodig is. In fi nancieel opzicht is dit te veel van het goede". Pagina 4: De Vries ziet wei nig in lastenverzwaring; „Een stem op Penders is ook een stem op Lubbers" 18 PAGINA'S Wereldzendings- conferentie in San Antonio geopend Spotje persoons registratie wil angst wegnemen KNOV sluit koppeling niet uit Kraay beticht Jacobs van dubieus spelletje Leiden wacht kwart miljoen bezoekers tijdens Lakenfeesten Actie voor behoud buitenbad Alkemade Sassenheimer Verschoor heeft nooit nee gezegd tegen Oosthoutlaan Voetv§er Valkenburg wil j m ook op zaterdag |K varen IV geestelijk leven opinie/weer binnenland buitenland economie sport leiden omgeving 12/13/14/15 kunst radio en televisie )eense arts lacht zich dood >n OPENHAGEN Een Deense arts, de 71-jarige Ole Ben- M en heeft zich letterlijk doodgelachen in de bioscoop bij het pujen van de film „A Fish Called Wanda". Bentzen stond be- :nd om zijn „bulderend lachen". Hij was bovendien fan in de Brits John Cleese die een hoofdrol speelt in de film. s lachaanval die Bentzen volgens collega's van hem kreeg, iroorzaakt zo'n sterke versnelling van de contracties in de irtspier, dat de bloed- en zuurstofvoorziening van de her- nen werd onderbroken, met fatale gevolgen. 'RUZALEM Israeli- ie leiders hebben afwij- ïd gereageerd op de (spraak van de Ameri- anse minister van bui- nlandse zaken James kker, waarin deze Israel I riep tot het opgeven n de bezette gebieden het staken van het ne- rzettingenbeleid. ker maande de Israëlische lering in een toespraak voor joodse lobby-organisatie AI- C om „de onrealistische vi- van een Groot-Israel te la- i varen, evenals de gedachte i annexatie van de bezette lieden. De Amerikaanse mi nister vroeg Israel de Palestij- nen tegemoet te treden „als buren wie politieke rechten toekomen". De Palestijnen vroeg hij Israel van hun vreedzame bedoelingen te overtuigen. Hij maande Israë liërs en Arabieren tot meer toegevendheid jegens elkaar, zodat in het Midden-Oosten een „serieus onderhandelings proces" op gang kan worden gebracht. Hij drong ook aan op opheffing van de Arabische handelsboycot tegen Israel. De Israëlische premier Yitzhak Shamir wees in een radio-in terview de voorstellen van Ba ker direct van de hand. Pagina 5: „Palestijnen laten zien dat wij de baas zijn" en krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags sen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en uw krant rdt nog dezelfde avond nabezorgd. Het aanhoudende warme weer zorgt ook voor zoveel droogte, dat de boeren sproei-installaties moeten gebruiken om hun land in conditie te houden. foto: anp BILTHOVEN Het Rijksinstituut voor Volks gezondheid en Milieuhy giëne (RIVM) in Biltho- ven verwacht dat morgen opnieuw een waarschu wing zal worden uitge vaardigd voor verhoogde luchtverontreiniging. Het afgelopen weekeinde was er al verhoogde vervui ling ten oosten van de lijn Groningen-Middelburg. De vervuiling is veel er ger dan andere jaren. Volgens het RIVM komt dat door het stabiele warme weer, maar ook door de toename van de luchtverontreiniging. Als de luchtkwaliteit de komende dagen nog verder achteruit gaat, gaat de eerste alarmfase in. Dan zal het RIVM mogelijk adviseren het verkeer stil te leggen en bepaalde industrieën vragen de uitstoot te vermin deren. Een regelrechte bedrei ging van de volksgezondheid treedt op als binnen een jaar ten minste vijf dagen een piekwaarde wordt gemeten van minimaal 240 microgram per kubieke meter. Vorige week werd de hoogste concen tratie gemeten in Drente met een kortstondige piek van 227 microgram. Pagina 4: Waarschuwing voor hooikoortspatiënten Het zal je als examenkandidaat maar gebeuren dat je eerst met bloed, zweet en tranen je examen Ne derlands hebt zitten maken en je vervolgens hoort, dat je werk is zoekgeraakt. Dat overkwam 65 leer lingen van een scholengemeenschap in Krimpen aan de IJssel, toen hun leraar bekende, dat hij de uitwerkingen - waarschijnlijk - in de bus had laten liggen. Geen wonder dat de leerlingen eerst kwaad reageerden, want nu moeten ze het examen - waar kennelijk andere opgaven voor klaar liggen - over doen. Een proef met de Leidse Courant kan in principe niet worden overgedaan. Dat is ook niet nodig, want u krijgt de krant eerst veertien dagen gratis. En lijkt u dat geslaagd, dan blijft u gewoon betalend abonnee. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag A' B Indien daai

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1