Sounmit ïfieuwe kunststroming ïeboren in Leiden ALLER LEKDS) iOnnig weer concurrent oor Afrika-themadag STAD OMGEVING Bus Hel Koninklijk Ballet van Vlaanderen geeft in het Con gresgebouw in Den Haag een tweetal voorstellingen van de musical Evita. Voor de voor stelling van 29 juni zijn toe gangskaarten verkrijgbaar op het bureau van K&O op de Oude Vest. De plaatsbewij zen. inclusief gratis busver voer. zijn tot en met 31 mei bij K&O verkrijgbaar. Droomfabriek De Droomfabriek houdt van daag en morgen in samen werking met Akmail Ma thews twee workshops. De workshop op maandag heet 'Transformeren met Li- chaamswerk'. De deelnemers gaan proberen hun innerlijke kracht te hervinden. De workshop van dinsdag heet 'Genezend op reis' De reis gaat naar 'persoonlijke vrij heid' De workshops duren van 10.00 tot 16 00 uur. Deel name kost honderd gulden per workshop Opgeven is mogelijk via telefoon 071- 133883. Opvanghuis Het Meiden Opvang Huis opent vandaag weer haar deuren. Het huis biedt op vang voor meisjes van 12 tot 21 jaar Het opvanghuis is twee maanden gesloten ge weest vanwege personeelste kort. Een nog langere slui ting zou echter het einde voor het meidenhuis beteke nen. Het aanmelden van nieuwe vrouwelijke vrijwilli gers wordt zeer op prijs ge steld. Tel:124656 Thema-avond De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden, afde ling Leiden, houdt vandaag een thema-avond^ over Me- nière. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het zaaltje naast de Petruskerk aan de Lammenschansweg. Spreek ster is mevrouw P.C Verheij van de commissie Menière van de vereniging. De ziekte Menière manifesteert zich door duizeligheid, oorsuizen en gehoorverlies. Geschiedenis Hannie Huisman houdt woensdag een lezing over de geschiedenis van Leiden. Ze doet dat bij de Leidse afde ling van de Nederlandse Ver eniging van Huisvrouwen. De lezing vindt plaats in buurthuis Winnie Mandela in Borst oeding De Borstvoeding Groep Lei den houdt op woensdag een informatieavond. Het pro gramma begint om 20.00 uur in de Burgsteeg 10A. Voor in formatie: Joke Schenk, tel. 312556. Italiaans De Leidse Volksuniversiteit K&O begint morgen met een mini-cursus Italiaans. De cursus is bedoeld voor men sen die hun vakantie in Italië gaan doorbrengen. De lessen worden 's avonds gegeven van 19.00 tot 21.00 uur in het gebouw aan de Oude Vest. De cursus die uit vijf lessen bestaat kost zestig gulden. Aanmelden kan op het bu reau van K&O aan de Oude Vest. dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur. ÏIDEN - Ruim tweehon- i trd bezoekers kwamen J Kermiddag naar de the- adag over Afrika. Deze I ?rd gehouden door de roomfabriek en de Stu- j (Menvereniging voor In- I rnationale Betrekkingen IB). Ze werden ver- Jaakt met films, dia's, lUziek en lezingen. Voor dorst was er een spe- "jle Droomfabriekbowl, lengesteld uit tropische ichten. Vrouw ernstig gewond bij brand op jacht (ADVERTENTIE) ■eBZBÖ VAKGEREEDSCHAP De themadag begon niet zo ge lukkig. Eerst viel de dans groep uit door een blessure. Daarna leek aanvankelijk de belangstelling voor de Afrika- dag minimaal Bij de start om een uur 's middags waren praktisch alleen de organisato ren aanwezig. Pas later op de middag kwamen de bezoekers. Grootste concurrent was het zonnige en warme weer dat op zich wel toepasselijk was voor het houden van een Afrika- dag. „De opkomst is ons achteraf meegevallen. We hadden wel iswaar gerekend op drie tot vierhonderd bezoekers maar met tweehonderd zijn we ook heel erg tevreden", stelt Anjo- ri Frigge van de Droomfa briek. De Afrikadag vormt on derdeel van een reeks van themadagen. Inmiddels is er een Indonesiedag geweest, ter wijl dagen over Latijns-Ame- rika, Australië en het Oostblok nog op het programma staan. „Maar we houden de komende themadagen niet meer in de zomermaanden", verklaarde Frigge gistermiddag. Door de kleinere belangstel ling dan verwacht werd de Op het terras van de Droomfa briek was het zaterdagmiddag goed toeven. De bezoekers konden bij toepasselijke tem peraturen genieten van Afri kaanse muziek. foto: henk van den ende Afrikadag gisteren voorname lijk in het café. op het terras en in een filmzaal gehouden. Bezoekers liepen heen en weer, bekeken de stands met Afrikaanse produkten uit de wereldwinkel, de boeken van Afrikaanse schrijvers en luis terden naar lezingen over de laatste drie decennia in Afri ka, een Afrikaanse kijk op de Nederlandse maatschappij door Toni Kofie uit Ghana en over Afrikaanse literatuur. Ook de film Vrouwen uit Mar- rakech trok relatief veel be zoekers. NIEUWKOOP/AARLAN- DERVEEN Drie Hagenaars moesten zondagmiddag in de Nieuwkoopse plassen springen toen hun motorjacht in lichter laaie raakte. Een 45-jarige vrouw liep daarbij ernstige brandwonden aan de benen op en is via het Alphense Rij noord ziekenhuis opgenomen in het Brandwondencentrum in Beverwijk. De verwondin gen van haar man en dochter waren minder ernstig. De boot raakte in brand toen de vrouw een reservetank vol benzine opende. De tank had de gehele dag in de volle zon gestaan.. Benzinedampen en benzine spoten uit de tank, toen de vrouw de dop losdraaide. Zij stond naast een koelbox die op gas werkte. In een oogwenk stond het vaartuig in lichter laaie. Janke Dekker als Evita in de voorstelling van het Koninklijk ballet van Vlaanderen. foto: p de backer MAANDAG 22 MEI 1989 PAGINA 7 Enquête over parkeren in Pancras-West LEIDEN Wijkvereniging Pancras-West in Leiden gaat zelf een enquête houden over het parkeren in de wijk. De gemeente Leiden wil het parkeerbeleid eva lueren, maar omdat de buurtvereniging hieraan niet mag deelnemen, gaat' Pancras-West nu zelf tellingen houden Mede omdat er de laatste tijd een verhoogde parkeerdruk tijdens de avonduren in de wijk werd ge signaleerd. Dit als gevolg van de uitbreiding van de so- ciaalrculturele activiteiten in dit deel van de stad en op het Ir. Driessenplein, aldus de wijkvereniging. Pancras- West wil langs deze weg inzicht krijgen in de huidige parkeersituatie en de knelpunten, maar ook in de toe komstige wensen en mogelijkheden. De enquête wordt verspreid in Pancras-West en aan de randen van de wijk, namelijk op de Oude Rijn en de Hooigracht. Zo wel bewoners als zakelijke belanghebbenden krijgen de vragenlijst in de bus. De wijkvereniging hoopt medio juni de resultaten verwerkt te hebben. Mysterieus bloedspoor LEIDEN De politie heeft vannacht in de Kooitunnel aan de Willem de Zwijger laan in Leiden een mysterieus bloedspoor aangetroffen. Omwo nenden hoorden om half twee 's nachts ge gil en schoten. De po litie trof een vers bloedspoor aan dat in de richting van de Kooilaan liep. De- po litie heeft het spoor gevolgd, maar dat le verde geen resultaat op. Potenrammers in Plantsoen LEIDEN Twee Leide- naars, van 16 en 17 jaar oud, zijn dit weekeinde aange houden op verdenking van mishandeling van een man in het Plantsoen. Het duo zou de man in de nacht van vrijdag op zaterdag met een honkbalknuppel van zijn fiets hebben geslagen. Vol gens de politie gaat het om potenrammers, dit zijn per sonen die het op homosek suelen hebben voorzien. De twee hebben vermoedelijk nog een tweede man mis handeld. De slachtoffers hebben echter nog geen aangifte gedaan. Roemeense wil asiel LEIDEN Een 32- jarige vrouw uit Roe menië heeft zater dagmiddag op het Leidse politiebureau om politiek asiel ge vraagd. De vrouw had zich in een vrachtwagen ver stopt. Via Italië en Frankrijk is zij in Nederland terecht gekomen. De Roe meense is onderge bracht op een adres in Leiden. Waarom de vrouw asiel heeft gezocht is nog niet bekend. Geluidsinstallatie gestolen na overlast OEGSTGEEST Dieven hebben zondagmorgen vroeg een geluidsin stallatie ter waarde van 3000 gulden gestolen uit een garagebox aan de Kennedylaan in Oegstgeest. Een bo- venlichtje werd ingetikt, waarna de deur kon worden geopend. Ook wer den flessen drank en tapes meegeno men. Met de installatie was in de voorafgaande nacht nogal wat ge luidsoverlast veroorzaakt op de Ken nedylaan. De jeugdige bezitters vier den feest rond de garagebox en de politie moest na klachten optreden om het lawaai te beteugelen. Overi gens wordt niet aangenomen dat slachtoffers van de geluidsoverlast tot actie zijn overgegaan. Roofoverval op bakkerij LEIDEN Een 23-jarige Hagenaar heeft zaterdagmiddag een roofoverval gepleegd op bakkerij Smulshop op de Stationsweg in Leiden. De man wachtte tot er niemand meer in de zaak was en gaf het winkel meisje een briefje met de tekst: „Dit is een overval, vlug geld". Het meisje dacht dat de man een grapje maakte en reageerde niet. De Hagenaar haalde vervolgens een luchtdrukpistool onder zijn trainingsjack vandaan en richtte dit op haar. De man griste 300 gulden uit de kassalade en rende weg. Hij werd echter zonder problemen aangehouden op het station en ingesloten. De politie was zo snel ter plaatse, omdat de Hagenaar vijf minuten eerder had gepro beerd MacDonalds te beroven. Ook hier overhandigde de man een briefje Toen dit echter niet lukte, liep hij weg zonder een wapen te gebruiken. De politie was al ge waarschuwd. EO-SYMBOLISME GEÏNSPIREERD DOOR ANDERE WERKELIJKHEID pan paarden i hol door Lisse Een ongeveer 50-jarige man ISassenheim heeft gisteren met zijn Irspan een dolle rit door Lisse ge- Rakt. De man reed in zijn door vier jÉrden getrokken kar in de buurt winkelcentrum Blokhuis, toen onbekende oorzaak een van de paarden op hol sloeg. De andere Jrden geraakten daarvan ook geheel Ir hun toeren, waarop het span in Ite vaart door Lisse ging. Tijdens de ■ramde de kar een betonnen paal, erbij een wiel van de wagen afbrak. Ipaarden bleven vervolgens rennen, erdoor ook nog een geparkeerde V geramd werd. Pas toen kwamen [paarden tot rust. De Sassenheimer wagen bleef ongedeerd. DEN „Het Neo- kanhibolisme, een kunst- >cus|)ming waarvan Jacob bier schepper en eer- krg volgeling is, baseert op het idee van het iselitrgaan van het materië- k vin het metafysische. Zij 'udijmeer dan het zoeken oeiir het verborgene in de omringende wereld, slaat geen brug tussen .antiek en spiritisme vormt geen schakels |t de decadentie of het :antijnse. Zij is de isbestuiving van de istenaar en zijn boven- elijke inspiratie". n hoogdravende woorden in in het manifest dat za- wail 'aë gepresenteerd werd bij penbj „Geboorte van het Neo- ïbolisme". De geboorte be id uit een lezing van psy- iter Bastiaans over zijn ei- experimenten, de presen- je van het manifest en de ining van een tentoonstel- van 25 Neosymbolistische ilderwerken van Jacob bier en een foto-reportage van Arnoud van der Vorst in het atelier van Kanbier aan het Rapenburg 48. De werken zijn de hele week nog te zien tussen twee en vijf uur 's mid dags. De bijeenkomst zaterdag middag aan het Rapenburg werd bijgewoond door zestig belangstellenden waaronder verschillende kunstenaars, ga leriehouders en mensen uit de literaire wereld. Arnoud van der Vorst is niet ontevreden over de belangstelling „gezien het mooie weer".# Grondleggers van deze nieuwe kunstzinnige stroming „Het is nu al een schokgolf, al we ten de mensen het verstande lijk nog niet" zijn tandarts- schrijver Arnoud van der Vorst en de bekende Leidse schilder Jacob Kanbier. „Ik ken Kanbier al verscheidene jaren. Ooit heb ik hem op dracht gegeven voor een schil derij", schetst Van der Vorst de aanzet tot het Neo-Symbo- lisme. „Toen hij dat werk af had moest ik hem wel een Neo-Symbolistische opdracht geven". Een keer lukte het Van der Vorst om dat gevoel weg te drukken. „Maar het ge voel kwam steeds weer terug", bekent de schrijvende tand- De opdracht kwam er. „Jaap heeft twee dagen en een nacht gewerkt aan een kunstwerk dat hij Relatie 1 noemde. Di rect daarna wilde hij daar een vervolg op maken: Relatie 2, een onlosmakelijk met Relatie 1 verbonden werk. Relatie 1 is een samensmelting van Cleo patra en Marcus Anthortius. Het werk grijpt terug naar an tieke motieven. Dat komt ook tot uitdrukking in het logo van het Neo-Symbolisme. Het bestaat uit het oog van Horus in de kroon van de Egyptische farao die wordt geflankeerd door twee Anubisfiguren. Die laatste figuren verwijzen naar de mythe Anubis die de zoon van Isis herstelde". En verdergaand op de samen werking met Kanbier: „Onze contacten hadden in Kanbier een Neo-Symbolistische inspi ratie losgemaakt, die geleid heeft tot de geboorte van de stroming". Kanbier invallend: „Ik heb na die twee werken als een paard gewerkt aan 25 Neo-Symbolistische schilderij en. Die zijn op de tentoonstel ling te zien". Tijdens die periode dachten Kanbier en Van der Vorst na over een naam voor de stro ming. Dat is dus het Neo-Sym bolisme geworden. „De stro ming lijkt op het Symbolisme. Daarin ziet de kunstenaar ver borgen waarheden in zijn om ringende wereld. Hij toont die in zijn werk. Het is echter een eenrichtingsverkeer", ver klaart Kanbier. „Het Neo- Symbolisme kent een nadruk kelijk tweerichtingsverkeer. De kunstenaar krijgt zijn in spiratie uit een andere dimen sie, een andere werkelijkheid. Maar hij beïnvloedt die inspi ratie. De kunstenaar is dus geen doorgeefluik. En een be langrijk verschil met het Sym bolisme is dat wij durven te zeggen dat we inspiratie krij gen uit een andere dimensie. Elementen van deze stroming staan in wat wij onze bijbel noemen: „The Golden Bough" van J.G. Frazer. Het heeft als subtitél een studie naar magie en religie". De nieuwe stroming zet zich volgens de bedenkers af tegen de harde computerkunst van deze tijd. „Het is te materialis tisch en volstrekt zielloos", al dus Kanbier. „Het Neo-Sym bolisme is de enige manier om uit de harde werkelijkheid te Professor Bastiaans voert het woord bij de geboorte van het Neo-Symbolisme. Kunstenaars Arnoud (midden) luisteren toe. ontvluchten. Het gaat een enorme schok geven in de kunst. Je kunt er zeker van zijn dat deze stroming niet binnen Leiden of Nederland blijft. We hopen op een goede plaats tussen de grote kunst stromingen". Dat er in de kunst niets echt nieuw is en dat het woord Neo betrekkelijk is, blijkt uit de slotopmerking van Kanbier: van der Vorst en Jacob Kanbier foto: henk van den ende „Eigenlijk was Rembrandt, die in zijn werk met de lichtval het gevoel extreem benadfuk- te, ook al een Neo-Symbolist".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 7