finale China staat voor uur van de waarheid t MILIEUPLAN KLAAR VOOR PRESENTATIE Half Nederland onder lichte smog ïeicbc 0ouAcmt Zaterdag 20 mei 1989 80ste jaargang no. 24421 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NW Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW)per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vri)dag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14 00-15.00 uur tel. 071 -122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., lamilieberichten 1.0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur hoofdredacteur 11 Hallewas. Chef-redacteur W.A. Buiiteweg. HET VUEER Zonnig, maar in het Wadden gebied ook enkele wolkenvel den Temperatuur ongeveer 26 graden, aan zee enkele graden lager Matige wind uit noord oost tot oost, kracht 3 tot 4. Zon op: 05.37; onder: 21.37. Hoog water Schev.: 03.15 en 15.35; laag w.: 11.14 en 23.45. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS, MUZIEK THEATER, RECREATIE EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA (ADVERTENTIES) VOOR DE ÉCHTE FIETSLIEFHEBBERt zie Gouden Gids voor adressen of bet: (070) 235169 MULLENS computerdia s O haaji-fatt Alles is rond. De wereld is rond. De bal is rond. Maar ook bijvoorbeeld de onderhandelingen over de cao voor de medewerkers in de horeca-branche zijn - toevallig kunnen wij dat nu melden - rond. Te pas en te onpas wordt het woord rond gebruikt. Zo wordt er ook heel wat in de wereld rondgeba zuind en rondgebriefd, iets waar de media in de ronde rondborstig aan meedoen. Om dat allemaal in een afgerond geheel bij elkaar te krijgen is een krant als de Leidse Courant onmisbaar. Op één plek komt onze krant ook nog eens rond voor zijn mening uit: in de commentaarkolom. Reden voor u om nu toch maar meteen even een proefabonne ment rond te maken. Indrukwekkend! Onvolprezen! Loodzwaar! Louterend! Fraai Freudiaans! Een Qrrrote Trragedle HET ZUIDELIJK TONEEL speelt de allerlaatste voorstelling van ROUW SIERT ELECTRA op ma. 22 mei 20.15 uur Schouwburg Den Haag, (070) 469450. Je kunt niet iemand door een m pilletje laten K lachen V Het gespleten imago van de VVD Personal computer kassucces Pope Stephan: ik kende Griekse gevangenis uit junta-tijd Pianist Youri Egorov had tijd van leven moeten J hebben LV Paul van Vliet over het leven in de kantlijn van de JK tijd &W Patagonië: een panorama van schapekonten en am ander Jf natuurschoon m I Museum AA Boerhaave krijgt Jll eindelijk lucht AU Voetbal op tv Onder meer Nederland 2: 15.30- 16.45 en 17.00-17.55 uur F A Cup Final Liverpool-Everton. T^ELDOM NU IN ET VASTGELEGD C HAAG Wie in ons land wil toe- Jen tot de adelijke kringen zal straks '"wettelijke voorschriften moeten vol- De ministerraad ging gisteren ak- d met een wetsvoorstel van minister Dijk van binnenlandse zaken over de M lom. De edele-in-spe moet zijn er- als telg uit een geslacht dat vóór in Nederland al tot de adel werd ge- herrjnd Een andere mogelijkheid is dat f zij voortkomt uit een familie van de leden oorspronkelijk buitenlands iree lom bezaten. Een andere kans is de heten verheffing, die volgens het voorstel uitsluitend plaatsheeft bij le- p van het koninklijk huis. Boten in Giethoorn moeten stil zijn GIETHOORN Alle 500 ver- huurboten in Giethoorn wor den uitgerust met energiezui nige en milieuvriendelijke elektromotoren. Het project wordt binnen een periode van drie jaar uitgevoerd en kost circa 2,5 miljoen gulden. Door het gebruik van elektromoto ren wordt door boten veroor zaakte geluidshinder en lucht vervuiling in Giethoorn en omgeving aanzienlijk vermin derd. Dank zij deze motoren wordt bovendien de bodem minder omgewoeld. Dit komt de waterkwaliteit ten goede. Prenataal onderwijs voor superbaby's WASHINGTON Dat er oudercursussen zijn, waar de aanstaande vaders en moeders zich kunnen voorbereiden op het ouderschap, is inmiddels wel bekend. Maar wie wist dat er in Amerika ook cursussen worden gegeven voor de foetus? Amerikaanse ouders in wording die dat zien zitten, kunnen de geestelijke ontwikkeling van hun ongeboren baby stimuleren door hen speciaal prenataal onderwijs te geven. Er bestaat zelfs een „prenatale uni versiteit". Uitgaande van de gedachte dat je met slimme^ baby's niet vroeg genoeg kunt beginnen, richtte dr. René van de Carr tien jaar geleden zijn universiteit op. Hij heeft inmiddels talrijke navolgers. Volgens dr. Brent Lo gan van het Washington Instituut voor Prenataal Onder wijs is een baby die al vóór de geboorte een „cursus" heeft gevolgd zijn mede-baby's maanden vooruit. Logan: Laatst had ik er eentje die vlak na de bevalling drie maal „mamma" zei. De verpleegsters wisten niet hoe ze het hadden!". Pagina 7: Zuigelingen met „cursus" worden lachend geboren Barbecue-feest voor inwoners Lockerbie LOCKERBIE De bevolking van het Schotse Lockerbie zal op 3 juni getracteerd worden op een barbecue-feestje in Amerikaanse stijl, als compensatie voor de vergalde feestvreugde toen vlak voor Kerstmis vorig jaar een PanAm jumbojet op het Schotse plaatsje neerstortte. Bij de ramp kwamen alle 259 inzittenden van het toestel en elf mensen op de grond om het leven. Het idee voor het compensatiefeest is ge opperd door de Amerikaanse schooljongen Ed Blaus uit New Jersey. Zijn vader gaf het door aan de luchtvaartmaatschappij, die zei het idee te ondersteunen. PanAm zal de jongen, zijn ou ders en drie broers naar Schotland vliegen voor de barbecue op het voetbalveld van Lockerbie, waarvoor zo'n 6.500 mensen uit de omgeving zijn uitgenodigd. Veroordeling op Cyprus na moord op verkrachter NICOSIA Een rechtbank op het door Turkije bezette deel van Cyprus heeft twee Westduitse toe- ristes schuldig bevonden aan doodslag op een man, die een van hen had verkracht. Tegen de 48- jarige Uthe Loh en haar 20-jarige dochter Melani uit West-Berlijn zal maandag vonnis worden ge wezen. Zij kunnen veroordeeld worden tot vijftien jaar gevange nisstraf. De rechtbank oordeelde dat beide vrouwen gehandeld hadden uit wraak en niet uit noodweer. De advocaat van twee vrouwen zei dat hij beroep zal gaan. 32 PAGINA'S STAAT VAN BELEG IN PEKING: KONINKLIJK BEZOEK LIJKT VAN DE BAAN f ketten- ompromis ashington Bonn NN/ WASHINGTON Westduitse minister defensie Gerhard tenberg heeft gisteren le VS een compromis eikt over de kwestie d de kernwapens voor korte afstand in Euro- icle LC jjld ;ens een hoge Westduitse ringsfunctionaris heeft de .enkaanse regering inge- en(hd om met de Sovjetunie te onderhandelen over be- ting van de korte afstands- ]ens (SNF). West-Duitsland n zijn kant het streven een „derde nuloptie" 'lopig in de ijskast zetten, compromis laat het een en er in het ongewisse en lijkt al bedoeld om het welsla- van de NAVO-top op 29 1 mei in Brussel niet in ir te brengen. Een tijdstip aanvang van de SNF-be- kingen met de Sovjetunie dt bijvoorbeeld nog niet lemd. Daarnaast willen de de koppeling handhaven llrfn dergelijke onderhande ld :n en een vermindering het conventionele troepe- irwicht van het Warschau Amerikaanse president heeft aan de vooravond het bezoek van Mitterand de VS gisteren al zijn de- ie-adviseurs naar zijn bui- 'erblijf in Maine opgetrom- d voor een gesprek over de •lemen binnen de NAVO de Franse president. iesel I. _Jvee cent y uurder i TTERDAM Diesel wordt 1 indag twee cent per liter rder. De meest voorko- ide prijs van een liter die- wordt aan de zelftankpomp cent. De prijsverhoging is gevolg van oplopende no- :an ngen voor gasolie in com- atutetie met de stijgende koers de dollar. (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANGI£®S 'erhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag 0OFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het Natio naal Milieubeleidsplan van demissionair minister Nijpels van milieubeheer zal donderdag worden ge presenteerd. Premier Lubbers verklaarde giste ren na afloop van de mi- nisteraad dat alle be windslieden zich achter de definitieve versie van bet milieuplan hebben ge schaard. De afschaffing van het reis kostenforfait (belastingaftrek van woon-werkverkeer), waarover het kabinet begin deze maand door een breuk met de VVD-fractie struikel de, is in het milieuplan onver anderd overeind gebleven. Een concrete invulling van de besteding van het geld (onge veer 650 miljoen gulden) dat vrijkomt bij afschaffing van het reiskostenforfait, bevat het NMP niet. „Het milieuplan gaat niet ver der dan een aantal suggesties. Er is nog geen beleid geformu leerd. Keuzen worden pas na de openbaarmaking van het plan gedaan", aldus de pre mier. Zeker is voor Lubbers dat het geld met mag worden gebruikt voor het dichten van gaten op de begroting van Verkeer en Waterstaat. Een werkgroep bekijkt de mo gelijkheden voor een systeem van kortingskaarten waardoor gebruikers van het openbaar vervoer er „niet of slechts ge ring" op achteruit gaan Tege lijkertijd onderzoekt de werk groep of met een verbeitering van het openbaar vervier de stroom mensen kan worden opgevangen, die door de maat regel in het vervolg de auto zullen laten staan. Als er na het nemen van deze maatrege len nog geld over is, kan deze meevaller in de vorm van een belastingverlaging aan de bur ger worden teruggegeven. De premier rekent op een restbe drag van 250 a 275 miljoen gulden PEKING In delen van de Chinese hoofdstad Peking is vanmorgen vroeg (Neder landse tijd) de staat van be- ,leg afgekondigd. Ondanks n dreigende taal van premier Li Peng over een militair in- 061 grijpen tegen de demon- Jstranten op het Plein van de i Eia Hemelse Vrede, was het tot liedl moment niet tot een je u treffen gekomen tussen le- let d ger en betogers. Maar als ge cl v°lë van de afkondiging van j de staat van beleg lijkt het staatsbezoek, volgende week, van koningin Beatrix j en prins Claus aan de Volks republiek China van de baan. De afkondiging van de staat van beleg heeft de spanning in Peking sterk doen oplo pen na een nacht, waarin het er naar uitzag dat een confrontatie zou worden Voorkomen. Militairen op weg naar het centrum van de hoofdstad werd vannacht door tienduizenden demon stranten op vreedzame wijze de weg versperd. Het kwam daarbij soms tot zeer emotio nele taferelen. Zo smeekte een jonge Chinees de militai ren: „Soldaten van het moe derland, wordt geen verra ders van jullie eigen volk". Waar legervoertuigen tot staan werden gebracht, lie ten de demonstranten de banden van de vrachtwa gens leeglopen. In zeker één geval maakte een konvooi met militairen onder luid gejuich van de bevolking rechtsomkeeert met de be lofte niet meer terug te ko- De demonstranten in Peking gingen er tot vanmorgen evenwel van uit dat de mili tairen, ook al krijgen ze daartoe het bevel, geen ge weld tegen hen zouden dur ven te gebruiken. Dan zou de vlam in de pan slaan en de onrust niet meer te beteu gelen. De Chinese macht hebbers op hun beurt kun nen de situatie niet veel lan ger laten voortduren, om hun geloofwaardigheid in ei gen kring niet te verliezen. Binnen de partijleiding lijkt de conservatieve stroming rond premier Li Peng en „sterke man" Deng Xiao ping aan het langste eind te hebben getrokken. De be vestiging hiervan kwam gis teravond, toen Li Peng via de televisie bekendmaakte dat de hulp van het leger was ingeroepen om de orde in Peking te herstellen. Studentenleiders reageerden op de toespraak van de pre mier met de aankondiging, dat de eerder op de dag af gebroken hongerstaking op het Plein van de Hemelse Vrede vanmorgen zou wor den hervat. Volgens nog on bevestigde berichten zou in middels een hongerstaker zijn overleden. Op het plein waren vanmorgen vroeg ze ker 200.000 mensen verza meld en duizenden anderen waren er nog naar op weg. Pagina 7: Machtsstrijd in partijtop China Pagina 9: Chinese betogers dragen „corruptie" ten gra- Demonstranten die vrachtwagens met militairen tegenhouden op de toegangswegen naar het Plein van de Hemelse Vrede, luisteren naar een van hun leiders. Bij het zien van het massa- Sneeuw voor zon Terwijl in ons land de temperaturen naar tropische hoogte stijgt, wordt op de St. Gotthard-pas met man en macht gewerkt om de sneeuw te verwijderen. De belangrijke verkeers verbinding in het zuiden van Zwitserland moet donderdag geheel sneeuwvrij zijn, omdat dan de weg weer opengesteld wordt voor het verkeer. Mannen die betrokken zijn bij dat werk, hebben zich al een smalle weg gebaand tussen metershoge sneeuwmuren. foto: ap Amerikanen moeten weg uit Libanon BAYRUT De Amerikaanse ambassade in Bayrut heeft Amerikanen in Libanon gead viseerd dat land onmiddellijk te verlaten. Het advies komt temidden van geruchten in de Libanese pers over een groot offensief van het Syrische le ger tegen de christelijke troe pen van generaal Michel Aoun, om deze ten val te bren gen. De gevechten tussen het Syrische leger en de troepen van generaal Aoun laaiden gisteren weer op. Er zijn overi gens nog maar weinig Ameri kanen in Libanon. Ook Groot- Brittannië heeft zijn staatsbur gers „sterk aangeraden" Liba non te verlaten omwille van hun veiligheid. Ie verzet zullen de soldaten mogelijk gaan twijfelen of ze hun politieke leiders moeten gehoorzamen of dat ze moeten luis teren naar de verlangens van het volk. foto afp LUCHTVERVUILING DRIJFT NAAR WESTEN DEN HAAG Half Ne derland heeft te kampen met een lichte smog. Mo menteel hangt de lucht vervuiling ten oosten van de lijn Middelburg-Gro- ningen en is het ernstigst in de noordelijke, oostelij ke en zuidelijke provin cies. Aangezien het de ko mende dagen warm blijft en er een lichte oosten wind blijft waaien, zal de smog vermoedelijk verder naar het westen opruk ken. Mensen die problemen hebben met hun amdemhaling, zoals eara-patiënten is geadviseerd in huis blijven. Kinderen, zie ken en ouderen kunnen ook snpl last krijgen. (ADVERTENTIE) Hoek Consultants: Adviseurs voor Werving Selektie Interessante propositie Accountant in de Randstad R.A. of bijna RA Stationsweg 116,6711PZ Ede Telefoon 08380 - 50005. Doordat de warme lucht min of meer de aarde als een de ken afdekt kan de vervuilde lucht niet naar hogere gebie den. Volgens de Stichting Na tuur en Milieu wordt door de oostenwind vervuilde Duitse lucht naar Nederland gevoerd. Onderweg wordt het gemengd met de normale vervuiling van auto's, industriën en land bouw. Vooralsnog bestaat er geen gevaar voor de volksge zondheid. Pagina 3: „We kunnen eigen lijk niets meer doen" De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam: Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag N.B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement worden geweigerd. fieidócSoiiAcmt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1