Bemiddeling in conflict verpleging U kunt de bloemetjes weer buiten zetten. 2 1 9 11 13 14 15 16 Uitbreiding Legereenheden in Peking kiezen kant van studenten VANDAAG £eidóe(2ou/ia/nt Vrijdag 19 mei 1989 80ste jaargang no. 24420 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen 071-313677. Giro 103003. Bank. Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur W A. Buijteweg. -president Marcos t weer op sterven JOLULU De voormalige president de Filipijnen Ferdidand Marcos ligt na lieroperatie op sterven. Gisteren werd n zijn ballingsoord Hawaï aan zijn Ivaten geopereerd om nierdialyse mo- I te maken. Volgens Marcos' woord der had de ex-president slechts twee mt kans de ingreep te overleven. Hij i slechts zeggen dat de toestand van :os, die longontsteking heeft, kritiek Sinds 15 januari ligt Marcos in het nhuis met hart-, nier- en ademha- problemen. Maandag verslechterde toestand en werd hij op de intensive opgenomen. „Zijn vooruitzichten zijn slecht. Zijn toestand is aehteruitge- aldus de ziekenhuiswoordvoerder. Proef met rijstrook voor carpoolers in middenberm DEN HAAG Rijkswaterstaat werkt aan een plan om een gesloten strook in de midden berm op de Al tussen Muiden en Amsterdam aan te leggen. Alleen auto's (en bussen) met twee of meer inzittenden mogen van de strook tussen de vangrails gebruik maken. Het weggedeelte is bestemd voor verkeer in één richting: 's ochtends richting Amsterdam en 's middags omgekeerd. Rijkswaterstaat wil volgend jaar ook een proef nemen om de spits toe te laten op de vluchtstrook. Al eerder, vanaf 1 juni dit jaar, krijgt de bus in de och tendspits ruim baan op de vluchtstrook langs de A2 tussen knooppunt Oudenrijn en de af slag Utrecht-Maarn. De ANWB is enthousiast over de proefstrook in de middenberm, maar ongelukkig met de proef op de vluchtstrook, omdat die al intensief wordt gebruikt. Eigen managers kopen Martinus Nijhoff DEN HAAG Twee leden van het management van Martinus Nijhoff International mogen zich voortaan ook eigenaar noemen van dit gerenom meerde Haagse bedrijf, dat in 1970 na de verkoop aan Kluwer ophield een familiebedrijf (sinds 1853) te zijn. Vanmorgen zetten Bas Guyt, manager van de abonnementendivisie, en Peter van Hout, con troller van Martinus Nijhoff International, hun handtekening onder het koopcontract dat uitgeve rij Wolters-Kluwer hun voorlegde. Martinus Nij hoff International, dat wereldwijd bemiddelt in aanschaf en abonnementen van vooral weten schappelijke boeken en tijdschriften, paste niet in de Deventer uitgeversgroep. Wolters-Kluwer houdt de Martinus Nijhoff uitgeverijen wel aan. Pagina 11: .Martinus Nijhoff moet identiteit behouden" HET WEER In de nacht en vroege ochtend mistbanken. Overdag zonnig. Minimumtemperatuur rond 10, middagtemperatuur circa 26 graden. Overwegend mati ge wind uit noordoost tot oost. Zon op: 5.39; onder: 21.35. Scheveningen hoog water: 2.45 en 15.01; laag: 10.40 en 23.05. Estland en Litouwen verklaren zich economisch onafhankelijk MOSKOU De parlementen van Estland en Litou wen hebben de republieken gisteren economisch on afhankelijk van Moskou verklaard. Beide Sovjet republieken willen met ingang van volgend jaar hun hele industrie zelf bestieren en zelf de staatsbegro ting vaststellen. Bodemschatten te land en op zee zijn eigendom van de republiek en niet van de Sovjetu nie. Estland besloot tevens tot de invoering van een eigen munt, de koru, in plaats van de waardeloze Sovjetrussische roebel. In Litouwen wordt nog se rieus gestudeerd op de mogelijkheid een eigen munt in te stellen. Het parlement van Estland verklaarde dat de republiek zelf het recht heeft verdragen te sluiten met internationale organisaties. Voorstellen voor de daartoe nodige wijzingen in de Sovjetwetge ving zal Estland voorleggen aan het nieuwe Sovjet- parlement in Moskou op 25 mei. Pagina 5: „Autonomie alleen is niet voldoende" CFO SLUIT VERLAGING PENSIOENPREMIE NIET LANGER UIT UTRECHT Oud-staatssecretaris van volksgezondheid drs. J. van der Reijden gaat bemiddelen in het con flict rond de salarissen van de ver pleegkundigen. Hij doet dat op ver zoek van de vier samenwerkende vakbonden en de werkgeversorga nisatie NZR in overleg met de ver antwoordelijke bewindslieden. Van der Reijden is momenteel voorzitter van het NOS-bestuur. Van der Reijden moet vanuit zijn onaf hankelijke positie door contacten met het kabinet mogelijkheden aanreiken om uit de impasse te komen. Het is „niet uitgeslo ten" dat hij zich ook richt tot het bestuur Urn het pensioenfonds PGGM. Daarbij iou het gaan om de vraag of het fonds be reid is de pensioenpremie verder te verla gen dan de huidige 1 procent om zo meer loonruimte te scheppen. De CFO, één van de bonden in de gezondheidszorg, sluit verlaging van de pensioenpremie „perti nent niet uit". De bonden hebben tot nu toe steeds geweigerd de verlaging van de pensioenpremie te erkennen als middel om de loonsverhoging te bekostigen. Ad viesraad en bestuur van het PGGM ver gaderen vandaag over de premieverla ging De vier bonden en de Ziekenhuisraad hebben deze week tijdens informeel over leg vastgesteld dat hervatting van het cao- overleg op dit moment zinloos is gezien de geringe loonruimte: 0,32 procent versus de looneis van 5 procent. Een oplossing van het conflict is alleen mogelijk door een fi nanciële bijdrage van de overheid. Aan Van der Reijden de taak om na te gaar de bewindslieden alsnog bereid zijn meer loonruimte vrij te maken. denking ngen (13) uit •elofarendsveen >rdt vermist ILOF ARENDSVEEN 13-jarige Edwin van Heek Roelofarendsveen wordt Is dinsdag vermist. De jon- werd dinsdagmorgen voor r laatst gezien toen hij op de naar school stapte, de de- 0 lance van de Visser 't tft scholengemeenschap in lerdorp. Zijn fiets "bleef bij bushalte achter. Later k dat dat hij 500 gulden geld van huis had meege- Vermoed wordt dat de jongen wegens slechte schoolresulta ten van huis is weggelopen. Hij is het laatst gezien in Al phen bij een zaak die televisie toestellen en geluidsappara tuur verkoopt. Edwin van Heek is omstreeks 1,60 meter lang. Hij is tenger en heeft donkerblond haar. Bij zijn ver dwijning droeg hij een zwarte spijkerbroek, een donker blauw en groen gestreept T- shirt en een jack in groen en marineblauw. Ook was hij in het bezit van een rood trai ningsjack en een korte broek. Wie informatie kan verschaf fen over de huidige verblijf plaats van de jongen wordt verzocht contact op te nemen met de rijkspolitie van Alke made, tel. 01713-14400. Uitstel proces tegen moordenaar Palme STOCKHOLM Het onder- zoek naar de moord op de Zweedse premier Olof Palme in 1986 blijft voor verrassingen zorgen. De laatste in de rij is het bericht dat de aanvang van het proces tegen de ver meende moordenaar een week wordt uitgesteld. Oorzaak: een technische storing bij de druk kerij van de politie, waar het 3.000 pagina's tellende dossier moet worden gedrukt. De ver moedelijke moordenaar, een 42-jarige man die sinds 14 de cember vastzit, ontkent elke betrokkenheid bij de moord op Palme op 28 februari 1986. Zijn proces moest op 29 mei beginnen, maar is nu naar 5 juni verplaatst. Bovenop een bulldozer maken demonstranten een rondgang over het Plein van de Hemelse Vrede in Peking. Ook vandaag zijn inwoners van Peking weer massaal op de been geweest om te demon streren voor meer vrijheid en democratie. FOTO: EPA PEKING De honger stakende studenten in Pe king hebben vanmorgen opnieuw een persoonlijke oproep van de Chinese leiding hun actie op te ge ven van de hand gewezen. Zij eisen in een ultimatum dat de regering op hun verlangens ingaat en dreigen met een op roep tot algemene staking in heel China, indien de autori teiten weigeren. De demonstraties voor meer vrijheid en democratie zijn in tussen naar alle uithoeken van het land overgeslagen. Behal ve arbeiders, wetenschappers en journalisten hebben ook partijleden en delen van het leger zich achter de eisen ge steld. Volgens een zegsman in Peking worden troepen van buiten de regio Peking naar de hoofdstad gedirigeerd omdat het 38e Leger, dat belast is met de bescherming van de stad, Geen reden voor uitstel reis koningin DEN HAAG Vooralsnog is er geen reden de reis van konin gin Beatrix naar China eind deze maand om politieke of veilig heidsredenen af te gelasten. Alleen als de Chinese regering de komende dagen daartoe zou adviseren, wordt de reis uitgesteld. „Het advies van onze Chinese partners zal zeer zwaar wegen", aldus een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse za ken vanmorgen. Het SGP-kamerlid Van der Vlies deed gisteren een beroep op de regering om de China-reis van 24 tot 30 mei uit te stellen, omdat zo'n bezoek gezien de massale protesten van de afgelopen dagen te riskant zou zijn. Bovendien vindt hij dat de Nederlandse regering „de rechtmatige verlangens van het Chinese volk serieus moet nemen". Volgens minister Van den Broek van buitenlandse zaken heeft de Volksrepubliek het koninklijk bezoek tot dusverre nog niet ontraden. Ook de Nederlandse ambassadeur in Peking acht het bezoek nog verantwoord. de autoriteiten heeft laten we ten niet van plan te zijn tegen de betogers op te treden. Ook generaals van het 30e leger- i.orps, dat gelegerd is ten zui den van Peking, zouden heb ben geweigerd troepen naar de hoofdstad over te brengen. Een onverwacht bezoek van partijleider Zhao Ziyang en de premier Li Peng vanmorgen in alle vroegte aan de honger stakende studenten op het Plein van de Hemelse Vrede heeft niets opgeleverd. Pagina 5: Centrum Peking eengroot kamp vluchtelingen- Bonden in bres voor opsparen atv AMSTERDAM Werkne- mers in de industrie moeten hun atv-dagen kunnen opspa ren om eerder met pensioen te gaan of een lang (studie)verlof op te nemen. De Unie BHLP en de NCHP, vakbonden voor middelbaar en hoger perso neel, kondigden gisteren aan bij de komende cao-onderhan delingen een „hard punt" van zo'n atv-spaarregeling te ma ken. Hoogovens heeft als eer ste bedrijf in deze sector al een beperkte spaarregeling inge voerd. Daar kunnen straks mi nimaal twee en maximaal acht atv-dagen per jaar worden ge spaard. AUTOVERHUUR F.PRANGERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 (ADVERTENTIES) We hebben bakken vol Begonia's, Afrikaantjes, Verbena's en Vlijtige Liesjes in de mooiste kleuren, per 10 stuks 00^ Ook hebben we mooie Stekgeraniums, rood, wit rose en lila, per stuk p yg Verkrijgbaar in alle AH-winkels met een bloemenafdeling. Zolang de voorraad strekt Golf van faillissementen in landbouw verwacht (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Uitvoe ring van een streng mi lieubeleid zal leiden tot een sanering in de land bouwsector. Naar verwachting dertig pro cent van de bedrijven zal de- komende jaren opgedoekt moeten worden. Dit heeft mi nister Braks van Landbouw gezegd in een toelichting op zijn gisteren verschenen land bouw- en natuurbeleidsnota. Volgens Braks kunnen de meeste boeren in Nederland de kosten van het voorgestelde milieu- en mestbeleid (totaal 1 miljard gulden per jaar) ge makkelijk opbrengen. De be drijven die het niet redden, kunnen in andere handen overgaan. „Op zich is daar niets verkeerds aan. Afname van het aantal bedrijven is een normaal verwachtingspatroon in de sector", aldus Braks. Niettemin is zowel vanuit de landbouwsector als door de coalitiepartijen CDA en VVD verontrust gereageerd op de mogelijke gevolgen van Braks' milieubeleid. Volgens het Landbouwschap heeft Braks de belangen van de sector ge heel uit het oog verloren ten gunste van het milieu. „Ook is niet duidelijk hoe de bedrijven moeten voldoen aan de aange kondigde normen en beper kingen". Voorzitter Schouten van de boeren- en tuinders- bond NBTB noemde het „abso luut onrechtvaardig" dat de landbouw jaarlijks 1 miljard moet bijdragen aan het milieu, terwijl de gehele verkeerssec- tor niet veel meer dan 230 mil joen betaalt. De Tweede Kamer heeft grote bezwaren tegen de financiële onderbouwing van Braks' landbouwbeleid. VVD-woord- voerder Blauw zei te vrezen dat er geen draagvlak zal zijn voor de plannen omdat de overheid boeren in problemen onvoldoende ondersteunt. „De concurrentiepositie van onze landbouw wordt in één keer weggegeven", aldus Blauw. CDA-landbouwspecialist Van Noord dringt aan op een bete re spreiding van de kosten over de tijd en per sector. Pagina 3: Braks neemt het op voor het milieu 22 PAGINA'S Westduitse bisschoppen tegen oecumenische slotdienst in Basel Lastige woorden innuitsp teksten- Onzekere toekomst amateur- wiolrennoro Uitgebreid Schiphol kan dubbele drukte aan. Leiden wil slechtbetalende sportclubs hard aanpakken Akkoord over nieuw gemeentehuis Alkemade Noordwijkse begraafplaats bestaat een eeuw Exploitant hotel Singer met knokploeg bij ontruiming GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER 2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND5/7 SPORT 8/9 ECONOMIE11 LEIDEN 13 OMGEVING 14/15/16 KUNST 17 LAND EN TUINBOUW18 KERKDIENSTEN 18 BOEKEN19 FILM20 RADIO EN TELEVISIE21 Vakantiegangers in spe hoeven niet te vrezen, dat zij in de toekomst op Schiphol op een kluitje ko men te zitten als ze op een vliegtuig moeten wach ten. Integendeel. De luchthaven wordt de komende vijftien jaar immers fors uitgebreid. Hoe, dat staat in het zojuist gepresenteerde jaarverslag van Schip hol, dus ook in de Leidse Courant van vandaag. Van die uitbreidingen is in het fameuze Europajaar 1992 zelfs al een belangrijk deel gereed. Hoe dat allemaal gebeurt en wat er op Schiphol verder alle maal nog gaat gebeuren, meldt de Leidse Courant u met de regelmaat van de klok. Dezelfde als waarop telkens weer op tijd bij u - als 'u dat hier onder te kennen geeft - de krant in de bus kan worden gestopt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres; Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag N.B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verroek om een proefabonnement worden geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1