ïdÖAC (Sowuvnt PvdA: 12 miljard voor herstel van koppeling Bon: 3 4 9 11 13 14 15 Dollarkoers en rente stijgen 2 Bijbel lezen mi enkandida te i bed gelicht CHINESE LEIDERS BEZOEKEN UITGEPUTTE HONGERSTAKERS ans op tv-debat in „grote drie" pile kans op Menwerking »Jn links CDA WIL GEEN NIEUWE ACHTERSTAND UITKERINGEN Ellie van Kuijk weer thuis F.PRANGERS „Bevolking wist van ontwikkelingen in Hitler-Duitsland" VANDAAG m £cicl6c(2ouAa4it Donderdag 18 mei 1989 80ste jaargang no. 24419 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244 Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, ]aar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vn)dag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties, (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familiebenchten 1.0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buiiteweg. Losse nummers f. 1,10 In de ochtend een enkele mist bank, overdag zonnig. Mini mumtemperatuur circa 10, middagtemperatuur 19 graden langs de kust tot 26 graden in het zuiden. Zwakke tot matige, noordoostelijke wind. Zon op: 5.40; onder: 21.34. Schevenin- gen hoog water: 2.15 en 14.25; laag. 9.54 en 22.24. tO Twee politieagenten hebben <rgen om kwart over negen het Er- meisje Ineke ten Hertog van bed Ineke, die eindexamen moest haar school in Harderwijk, had n kwartier voor het examen nog school gemeld. Toen bij haar thuis foon niet werd opgenomen, belde retaresse van het college de politie. agenten belden vergeefs, gingen het huis binnen, wekten het meis- \rachten haar in allerijl naar de PEKING De Chinese partijleider Zhao Ziy- ang en drie andere topfiguren hebben vanmor gen in het ziekenhuis uitgeputte hongerstaken de studenten opgezocht en hun enthousiasme voor democratie geprezen. Partijleider Zhao Ziyang verzekerde de honger stakers dat er geen fundamenteel conflict be staat tussen de partij en de demonstranten en dat zij gemeenschappelijke doelen hebben. On dertussen stroomden weer duizenden mensen naar het Plein van de Hemelse Vrede in de Chinese hoofdstad om hun steun te betuigen aan de hongerstakende studenten en hun eisen tot democratisering. Via luidsprekers werd be kend gemaakt dat minister van onderwijs Li Tieying studenten in een ander ziekenhuis had opgezocht en hen op het hart had gedrukt dat het beter was om gewoon weer te j i stude- Volgens artsen zijn er inmiddels zeker al twee duizend studenten in ziekenhuizen opgenomen. Het merendeel keerde na behandeling weer te rug naar het Plein van de Hemelse Vrede om hun hongerstaking daar voort te zetten. Het Rode Kruis heeft enkele tientallen bussen naar' het Plein laten aanrukken om de ruim drieduizend hongerstakende studenten medisch bij te kunnen staan. Vanmorgen waren er nog negen hongerstakers op het plein die tevens weigeren water tot zich te nemen. Verscheide ne anderen werden gedwongen te drinken om dat hun conditie te zeer verslechterde. Pagina 7 Gorbatsjov „emotioneel" bij con tact met studenten „Jullie moeten goed voor jezelf zorgen", aldus partijleider Zhao tot een i hongerstaker. 7 Joris '<kig tien. P: ANP HAAG - De kans is jdat Ruud Lubbers, kok en Joris Voor aan de vooravond Europese verkie- (15 juni) met el- •p de televisie in de le drie van de nationale 1 zijn daartoe uitgeno- lor de gezamenlijke om- Als de politici positief n, gaat het programma dag 13 juni om half tien ids de lucht in. ,ers van CDA, PvdA en morden dan gedurende uur ondervraagd aap van Meekren van ca's Nieuwslijn, Paul (an van VARA's Achter euws en Ferry Mingele (Den Haag Vandaag Hoewel eindredacteur verbakei al een paar bn op uitsluitsel wacht, hoopvol gestemd. Vol- ,em is het gebruikelijk partijleiders tot het laat- iment wachten met te ïn op zo'n invitatie, jden zeggen dat de poli die manier proberen zo gunstig mogelijke omstandig heden voor zichzelf tijdens de uitzending af te dwingen. In het verleden konden zij daar bij nog wel' eens de ene om roep tegen de andere uitspe len. Nu is dat onmogelijk, om dat de omroepen hebben be sloten een lijn te trekken. Eventuele verkiezingsdebatten worden alleen 'in de gezamen lijkheid' en op Nederland 3 uitgezonden. De Europese lijsttrekkers Jean Penders (CDA), Piet Dankert (PvdA) en Gijs de Vries (VVD) komen de dag voor de verkiezingen, woensdag 14 juni, aan bod. Zij zijn uitgeno digd met elkaar te debatteren in een tv-programma dat ge presenteerd wordt door KRO's Ton Verlind, die daartoe is uit verkoren door de omroepen op Nederland 1. Karei van de Graaf van de AVRO presen teert namens de omroepen op Nederland 2 zondag 18 juni een programma rond de uitsla gen van de Europese verkie zingen. Pagina 5: „Het wordt nu he lemaal een gigantische opi niepeiling" 1'fv' wé».-. I en droog iverwacht oponthoud voor deze toeristen die gisteren na ortbui in een lokaal hotel in Texas strandden. Eén voor- te zaten hoog en droog. Op de overloop van het hotel en ze geduldig wachten tot de enorme watermassa zich /ugtrekken. Bij de overstroming vielen geen gewonden, i FOTO: AP JAAG De kans op sa- erking tussen de drie linkse partijen voor de ie-Kamerverkiezingen september is toegeno- De onderhandelaars van PSP en CPN zijn het in ijnen eens geworden Ie samenstelling van een izingsprogramma en een Jatenlijst. Rond het linde spreken de partij besturen zich hierover uit. De naam van het samenwerkings verband zou 'Groen Links' kunnen zijn. De eerste plaats op de lijst zou voor Ria Bec kers, de huidige fractievoorzit ter van de PPR, kunnen zijn. De tweede plaats is gereser veerd voor de PSP, mogelijk Andrée van Es, de derde plaats voor een CPN'er, waar schijnlijk Ina Brouwers. De overige plaatsen zijn voor on afhankelijke kandidaten. In dit verband zijn de namen ge noemd van oud-studentenlei der Maarten van Poelgeest en de voormalige voorzitter van de Vereniging Milieudefensie, dr. Jacqueline Cramer. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG PvdA en CDA willen volgend jaar de uitkeringsge rechtigden helpen. „Zij zullen wat het CDA be treft niet op een nieuwe achterstand worden ge zet. Dat is een eis van solidariteit", aldus De Vries gisteren op een CDA-bijeenkomst in Goes. De PvdA wil de komende kabinetsperio de twaalf miljard gul den uittrekken voor het herstel van de automa tische koppeling tussen ambtenarensalarissen en uitkeringen enerzijds en de lonen in het bedrijfsleven anderzijds. De twaalf miljard moet worden gefinancierd uit de economische groei en diver se bezuinigingsmaatregelen, zo staat in het ontwerp-ver- kiezingsprogramma dat de PvdA zondag zal presente ren met het oog op de ver vroegde Tweede-Kamer verkiezingen van 6 septe- mer. De PvdA wil dat de salarissen van ambtenaren en trendvolgers (semi-over- heid) en de uitkeringen jaarlijks met hetzelfde per- centage groeien als het ge middelde van de lonen in de marktsector. Daarvoor is in de volgende kabinetspe riode per jaar drie miljard gulden nodig. CDA en VVD, de mogelijke coalitiepartners van de PvdA in een nieuwe rege ring, hebben de afgelopen jaren een automatische kop peling steeds tegengehou den, uit vrees voor giganti sche uitgaven voor de schatkist. Het PvdA-programma is ge schreven door een commis sie waarin het partijbestuur en de top van de Tweede- Kamerfractie zijn vertegen woordigd. De PvdA is tegen de zogeheten 'beleidsmatige' koppeling, ofwel een koppe ling die alleen wordt' toege staan als de economische groei dat toelaat. De sociaal democraten vinden wel dat de mogelijkheden voor een automatische koppeling van jaar tot jaar moeten worden bestudeerd. Alleen als de lo nen in het bedrijfsleven en de groei van het aantal uit keringsgerechtigden zich „bovenmatig" zouden ont wikkelen, zou van de auto matische koppeling kunnen worden afgezien, aldus de PvdA-commissie. Met het standpunt over de automati sche koppeling volgt de PvdA het advies dat de meerderheid van Sociaal- Economische Raad (SER) al maanden geleden heeft j geven. Huilend valt de na bijna acht maanden vrijgelaten Ellie van Kuijk op het vliegveld van Athene m de armen van haar Griekse vriend Giorgos Orlandos. FOTO: AP SCHIPHOL/ATHENE Met een speciale Trans- avia-vlucht uit Athene is Ellie van Küijk vanmid dag teruggekeerd in Ne derland. De 31-jarige Nederlandse, die bijna acht maanden in een Griekse cel heeft gezeten, werd gistermiddag vrijgelaten nadat de Grieks-Orthodoxe kerk in Nederland 25.000 gul den had overgemaakt. Daar mee is het bedrag betaald dat de Griekse overheid van Ellie van Kuijk te goed zei te heb ben. Ellie van Kuijk, een ver pleegkundige uit Nuenen die zich vorig jaar in Griekenland vestigde om er samen met haar Griekse vriend een eet huisje te openen, werd in sep tember aangehouden omdat zij geen invoerrechten zou heb ben betaald voor haar auto. Toen die auto werd gestolen, werd zij er bovendien van be ticht de wagen illegaal te heb ben verkocht. „Ik heb vanaf het begin geweigerd zelf te be talen. Maar na al die maanden, na alles wat ik had meege maakt, kon ik er niet meer te gen en heb ik het geld van de kerk geaccepteerd. Ik geloof dat dat toch nog wel wat an ders is dan wanneer mijn ei gen familie of ikzelf had be taald". aldus Ellie van Kuijk. ..De vrijlating kwam als een hele grote verrassing. Maar ik ben onschuldig in de gevange nis beland. Daarom zet mijn raadsman in Thessaloniki de lopende procedures voort". Pagina 3: „Ik ben niet vrij gekomen zoals ik had ge wild" Deel Alphen zonder stroom ALPHEN AAN DEN RIJN Een groot deel van Alphen heeft gisteravond van tien tot half twaalf geen stroom gehad. In een ander deel van Alphen viel alleen de televisieont vangst via het kabelnet weg. De oorzaak van de storing was een defect aan een voedings schakelaar van het Energiebe drijf in Leiden. Bij de politie kwamen slechts enkele klach ten binnen over ongemak door de stroomstoring. (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BH UW KRANT MET INFORM ATIEOVER FILMS, MUZIEK THEATER, RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA AMSTERDAM De han del in de Amerikaanse dollar is vanmorgen met een nog hogere koers be gonnen dan de slotkoérs van gisteren. Om 10.00 uur noteerde de dollar 2,2210 gulden na een slot koérs van gisteren van 2,2180 gulden. Alom wordt verwacht dat de Westduitse centrale bank tot een renteverhoging zal beslui ten om de positie van de mark tegenover de dollar te verdedi gen. Speciale beleningen van gisteren hadden al een hogere rente en ook de nieuwe Ne derlandse staatslening was een half procent hoger dan de vo rige van een maand geleden. Een eventuele renteverhoging in de Bondsrepubliek zal onge twijfeld gevolgd worden door een renteverhoging door De Nederlandsche Bank. De levensverzekeringsmaat schappijen kondigden gisteren al aan dat zij de hypotheek rente vandaag zouden verho gen met 0,3 procent. Het basis tarief komt daardoor op 8 pro cent. De Verenigde Spaarbank volgde met een verhoging van haar hypotheken met 0,4 tot 0,5 procent. De ABN, Amro Bank en de Postbank zouden vandaag een beslissing nemen. Zuster Van de Ven (78) overleden DEN HAAG Te Tilburg is op 78-jarige leeftijd is eergiste ren overleden Johanna Elisa beth Francisca van de Ven, zuster van de Congregatie van de Zusters van Liefde in deze Brabantse stad. Zij stond zowel in Den Haag als landelijk be kend als zuster Marie Josèph. In Den Haag was zij van 1970 tot 1978 lid van de Haagse ge meenteraad als vertegenwoor digster van de toenmalige KVP-fractie. Zij gebruikte haar politieke invloed bij haar werk temidden van de maat schappelijke problemen. Daar om werd haar gevraagd kroonprinses Beatrix - incog nito - rond te leiden door de probleemwijken van nachte lijk Den Haag. LEIDEN De Nederlandse bevolking kon op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het Duitsland van Hitier, aldus luidt de conclusie van F.P.I.M. van Vree in zijn proefschrift De Nederlandse pers en Duits land 1930-1939. De historicus Van Vree promoveert vandaag aan de Leidse universiteit. De voorlichting van de internatio naal hoog aangeschreven Ne derlandse dagbladpers was goed genoeg om een beeld te kunnen vormen van hetgeen Europa te wachten stond, al dus Van Vree. Het effect van de informatie over het Derde Rijk en het na zisme werd echter teniet ge daan door de manier waarop de kranten de ontwikkelingen in en rond Duitsland interpre teerden. ..De analyses werden overwoekerd door binnen lands-politieke of ideologische strijdvragen. aldus de Leidse historicus. 22 PAGINA'S Conciliair Proces komt goed op gang Minister Van Dijk wil 2,8 miljard voor ambtenaren Examens: Havo in tijdnood bij Nederlands T ransavia steekt miljard in nieuwe vliegtuigen iU A Arie Haan roemt Napoli Leidse historici maken data- archief toegankelijk Koeien en meeuwen gevaarlijker voor weidevogels dan mensen Europarlemen tariër wil bescherming van alle duinen North Sea ja Festival wordt |l% ietsje duurder IV GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER BINNENLAND 3/4/5 BUITENLAND 6/7 ECONOMIE9 AUTONIEUWS10 SPORT 11/18/19 LEIDEN 13 OMGEVING 14/15 KUNST 16/17 RADIO EN TELEVISIE 21 Ooit was de bijbel het meest vertaalde boek. Daar is verandering in gekomen, net als in zo veel din gen. Reuter meldt vandaag, dat het Boek der Boe ken nu nog op de vierde plaats staat met 219 ver talingen. Werken van Lenin komen op de tweede plaats met 276 vertalingen, gevolgd door de mis daadromans van Agatha Christie met 219. Onbet wiste winnaar is Mickey Mouse met 284 vertalin gen. Of dit bericht nu de wereld is in gezonden om het bijbel lezen te bevorderen of anderszins is niet bekend. Zeker is, dat wij hier elke dag proberen het lezen van de Leidse Courant te stimuleren. En of dat lukt hangt nu van u af. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor'controle bezorging); In een open envelop zonder postzegel sturen naar: dc Leidse Courant. Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag V, B Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement *vrden geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1