Lubbers bereid tot plaats onder Kok Bon: it) 11 Antigeluid 2 3 4 7 8 13 15 21 23 25 3 Smit-Kroes wast Voorhoeve de oren WELK^jM^KAN BOORD. Bush: Sovjetunie moet ijzeren gordijn neerhalen CckWSouxant 12 k! Iddóe (Sowcvnt V Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 pier mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Zaterdag 13 mei 1989 80ste jaargang no. 24416 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Losse nummers f. 1,10 Perioden met zon en droog. Middagtemperatuur morgen 16 graden, maandag warmer. Ma tige westelijke wind. Zon op: 05.48, onder: 21.26; hoog water Scheveningen: 10.25 en 23.14, laag water: 04.48 en 18.14. Lange files leiden pinksterdrukte in DRIEBERGEN De Pink- sterdrukte heeft - mede door zware buien met harde wind- j stoten gisteravond geleid tot files met een totale lengte van 180 kilometer. De langste file (40 kilometer) ontstond op de i A-2 van Maarssen tot Zalt- i bommel. Op de autosnelwegen werden 45 ongevallen gemeld, I waarbij zo'n 125 voertuigen betrokken waren. Drie perso- nen raakten gewond. Pas na negen uur nam de drukte merkbaar af. Alleen op de A-9 voor de Velsertunnel stond toen nog steeds 12 kilometer meters lange rij auto's wachtte gisteravond voor de veerboot naar file, voornamelijk Westduitse FOTO: ANP toeristen. Hongarije heeft weer onafhankelijke krant SZEKSZARD In Hongarije is voor het eerst sinds 40 jaar weer een onaf hankelijk dagblad op de markt ver schenen. „Datum" heet de krant. De inwoners van de zuidelijke stad Szekszard, hadden onlangs de pri meur. Het dagblad, dat belooft niet- gecensureerd nieuws te geven, wil de democratie aan de basis bevorderen. Na verloop van tijd zal „Datum" zijn vleugels uitslaan naar de hoofdstad Budapest. Decennia lang waren de nationale en regionale kranten in Hongarije verbonden met de commu nistische partij. Als gevolg van de hervormingen is het particuliere uit gevers nu toegestaan zelfstandig dag bladen uit te geven. Laatste hand aan milieubeleidsplan DEN HAAG De ministerraad zal ko mende vrijdag het nationaal milieubeleids plan definitief vaststellen. Het wordt de daarop volgende week gepubliceerd. Dat geldt ook voor de met het plan samenhan gende landbouwstructuurnota en het na tuurbeleidsplan. Premier Lubbers zei gis teren na afloop van de vergadering van de ministerraad dat het langverwachte mi lieuplan eerst onderwerp wordt van in spraak. Onder andere de Sociaal Economi sche Raad en de Raad voor de Milieuhy giëne worden om advies gevraagd. Verta ling van het beleid in concrete maatrege len en dus in de begroting zal met het oog op de demissionaire status van het kabinet niet onmiddellijk gebeuren. Dat zal alleen voor de meest urgente zaken mogelijk zijn. Ook KRO breekt met Van den Ende HILVERSUM Na de NCRV heeft ook de KRO besloten na twintig jaar niet langer met Joop van den Ende- produkties samen te werken. De KRO staat niet te juichen over het ei gen initiatief. Het zal moeite kosten de gevallen gaten weer op te vullen, aldus een woordvoerder. Er komen volgens hem „serieuze" alternatieven voor in de plaats, er wordt niet zo maar een serie oude films van de plank gehaald. De mini-playback- show zal verdwijnen, een talkshow van Maartje van Weegen komt niet op de buis, een nieuwe serie „Raar maar waar" treft hetzelfde lot. Vol gens Van den Ende is het aan Henny Huisman en Van Weegen zelf om te besluiten voor wie zij gaan werken. iingin in htvliegtuig Hongkong AAG Koningin Bea- prins Claus, die over en week een staatsbe- in China brengen, zul- t een vrachtvliegtuig trtinair de heen- en te- naar Hongkong maken KLM geen F-100 meer •baar heeft. Het ko- echtpaar vertrekt van il op 22 mei. In Hong- 1 het overstappen in rings vliegtuig, de Fok- "ellowship PH-PBX, naar Peking wordt De terugreis naar mg, begin juni vanuit striestad Wuhan, zal met de Fellowship Het staatsbezoek, odiging van president Ihangkun, begint op 24 duurt tot 31 mei. Mar- •bruikt voor de vracht- in naar Hongkong een 3jë>747 die een luxe bo- heeft met slaapmoge- 6: Nederlandse be- i dromen van eldora- -£hina -órtus bang veestapel ^Sassenheim INHEIM Alle zestig van een veehouder in rieim zijn om het leven nt. De dieren waren op ödselachtige manier he- met de ziekte abortus De Gezondheidsdienst ieren heeft de veehou- chadeloos gesteld. De werd veertien dagen ge- vastgesteld. Een uitge- iloedonderzoek onder de in Sassenheim en om- heeft geen andere ge- van de ziekte aange- de eerste maal dat dit Ióortus bang in het wes- jn ons land is geconsta- Eerder dit jaar is de be- lijke ziekte op tien be- o in Brabant, Limburg jderland uitgebroken. In lande jaren werd er It eens per jaar abortus n een veestapel vastge- a 15: Besmetting een (eet raadsel (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister president Lubbers heeft zich bereid verklaard als minister zitting te nemen in een kabinet waarvan de PvdA de premier le vert. Maar ook een toe komst in de bankjes van de Tweede Kamer sluit Lubbers nadrukkelijk niet uit. In het wekelijkse 'Gesprek met de minister-president' voor de NOS-televisie hield Lubbers alle deuren naar alle partijen en voor alle politieke oplossingen zo veel mogelijk open. Lubbers wil zich niet bij voorbaat uitspreken voor de PvdA of de VVD als mo gelijke coalitiegenoot na de verkiezingen van 6 septem ber. Hij wilde wel bevestigen dat de val van dit CDA/ VVD-kabinet niet veroor zaakt is door een „bedrijfson geval". „Daar heeft iets an ders achter gezeten", aldus de premier. Op de vraag of hij het denk baar acht dat hij als minister onder PvdA-premier Kok zou dienen antwoordde Lub bers: „Dat kan ik me heel goed voorstellen. Als de PvdA de formateur levert is dat heel wel denkbaar. Maar je moet natuurlijk wel drie keer nadenken voordat je een oud-premier op een an dere stoel zet, of hij daarvoor flexibel genoeg is". Hij noem de het overigens een „gouden regel" dat een politicus die zich voor de Tweede Kamer herkiesbaar stelt die plaats ook inneemt. „Als kandidaat Als het CDA bij de verkie zingen weer de grootste partij wordt, moet volgens Lubbers in eerste instantie worden gepraat op basis van de ver kiezingsprogramma's. Hij maakte nu al duidelijk onder welke voorwaarden de on derhandelingen over de kabi netsformatie moeten verlo pen. „Het beleid van de afge lopen jaren mag niet weg spoelen. En er moet ruimte komen voor het maken van nieuw beleid". telschade in bloembollen LD Hagelstenen zo (als duiveëieren hebben in grote schade toege- i aan de bollenteelt in 't gemeente Niedorp) in de an Noord-Holland. Ook kde aangericht in de bol- Jt in Espel en omgeving ^oordoostpolder en in de akkerbouw in de omgeving van Ossendrecht (ten zuiden van Bergen op Zoom). In de bollenteelt komt de schade op een uiterst slecht moment: de bollen kunnen nu niet meer worden „gekopt" en de door groei van de bollen komt daar door ii (/rzorgenden igen verkeer Assenaar lam J kleine honderd verzorgen- van de drie Wassenaarse irgingstehuizen Willibrord, liekehuis en Johannahuis •en gistermiddag tijdens demonstratie het verkeer de rotonde voor enige tijd ""gelegd. Met een zelfge- kt lied en vele spandoeken zetten zij hun eis voor 5 loonsverhoging kracht bij. Voorafgaande aan de demon stratie werd tijdens een lunch een petitie aangeboden aan het CDA-kamerlid mr. Corrie Moret-de Jong. Om deze peti tie in ontvangst te nemen had men eerst wethouder van Wel zijn V.J.W. Wensveen (CDA) uitgenodigd. Deze weigerde echter omdat hij eerst toe stemming van de overige leden van het college wilde hebben. FOTO: MILAN KONVALINKA Pagina 3: „Impasse in conflict verpleging doorbreken" DEN HAAG „Béste Jo ris, met stijgende verba zing heb ik het interview met jou gelezen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik met stomheid geslagen was". Zo luidt de aanhef van een ge peperde brief van demissionair minister Smit-Kroes aan VVD-fractievoorzitter Voor hoeve naar aanleiding van diens uitspraken in een inter view met het Algemeen Dag blad. Voorhoeve beweert daar in .dat Smit verantwoordelijk is voor voor de kabinetscrisis. Eerder op de dag had ook pre mier Lubbers Voorhoeve al fijntjes laten weten dat die fout zat met zijn analyse van de kabinetscrisis. „Zij heeft een heldere koers gevaren", aldus Lubbers. Toch zou zij zich niet onverzettelijk hebben opgesteld. De premier: „Zij had kunnen leven met een Nationaal Milieubeleidsplan waarin geen hoofdstuk over de auto was opgenomen, zij het met veel verdriet". Smit- Kroes schrijft dat zij aan Lub bers' uitleg niets heeft toe te voegen. „Je kunt", zo schrijft ze,aan Voorhoeve, „met elkaar van mening verschillen, maar dat rechtvaardigt nog niet de in houd van je interview". Zij voegt daaraan toe dat haar be sluit om op te stappen was in gegeven door de wens niet het onderwerp van een discussie rond haar persoon te worden. „Ik constateer dat jouw inter view die discussie toch weer voedt". Ze betreurt dat en stelt: „Laten we ons aan de feiten houden." Bliksem verwoest eeuwenoude boerderij Een zeker 350 jaar oude boer derij aan de Rijndijk in Hazers- woude is gisteravond door brand verwoest. Oorzaak van de brand was een bliksem inslag in de achter het woon huis gelegen verbouwde hooi berg. De bliksem kwam terecht in een van de vier palen van de hooiberg en zette ogenblikke lijk het rieten dak in vlam. Door de felle wind raakte ook het rieten dak van het naastge legen woonhuis in brand. De brandweerkorpsen van Ha- zerswoude, Koudekerk en Al phen aan den Rijn rukten met groot materieel uit, maar kon den niets van de opstallen red den. De politie moest vanwege de rookontwikkeling van 19.00 tot 22.00 uur de Rijndijk voor alle verkeer afgesluiten. Een blikseminslag vernielde ook een schakelkast van de verkeersinstallatie bij de Lei- derdorpse brug in Leiden. Te levisiekijkers in een groot deel van Leiderdorp kregen van half zeven tot ongeveer negen uur gisteravond geen beeld op hun toestel nadat een inslag het kabelnet had FOTO: WIM VAN NOORT (ADVERTENTIE) IC-ER BIJ DE HTM. 'N LEUKE BAAN VOOR MENSEN MET PIT. President Bush, gehuld in een zwarte toga, begroet zijn gehoor op de A&M Universiteit in Texas foto: afp TEXAS De Ameri kaanse president George Bush heeft de Sovjetunie gisteren gevraagd haar bereidheid tot internatio nale samenwerking te be wijzen door het IJzeren Gordijn in Europa neer te halen. .Hij hernieuwde een voorstel van voormalig president Ei senhower dat de Verenigde Staten en de Sovjetunie hun luchtruimen zouden moeten openstellen voor onbewapende verkenningsvluchten. Bush beloofde op zijn beurt dat de VS in de jaren negentig zullen reageren met een versoepeling van het beleid jegens Moskou. In een toespraak voor de A&M-Universiteit van Texas, de eerste grote rede van de president over de betrekkin gen tussen Oost en West. bood Bush de Sovjetunie aan de handelssancties tegen Moskou voor ten minste eéri jaar op te heffen, als Moskou belemme ringen voor de emigratie uit de weg ruimt. Dit geldt vooral voor Russische joden die naar het Westen willen reizen. De president noemde als doel van zijn beleid „te trachten de Sov jetunie in de internationale ge meenschap te laten opnemen". Eéri dag na het aanbod van Sovjetleider Gorbatsjov eenzij dig 500 kernkoppen uit Europa weg te halen, beloofde Bush, die op de jongste Russische aankondiging niet inging, op het beleid van de Sovjets „stap voor stap met onze eigen maatregelen te antwoorden". EERSTE AMERIKAANSE TROEPEN AL GEARRIVEERD Oppositie Panama roept staking uit PANAMA-STAD De oppo sitie in Panama heeft gisteren een algemene staking uitge roepen die volgende week dinsdag ingaat en voor onbe paalde tijd zal duren. Met de staking wil de oppositie de re gering van generaal Noriega dwingen de uitslag van de al gemene verkiezingen van af gelopen zondag te respecteren. Het is de bedoeling dat de ac ties samenvallen met de spoedvergadering van de Or ganisatie van Amerikaanse Staten (OAS) over de Paname se situatie. Veel Latijnsamerikaanse sta ten hebben de oproep voor een speciale bijeenkomst van de OAS op woensdag onder steund. De landen hebben vooral het resultaat van de verkiezingen en de bloedige aanvallen op oppositieleiders bekritiseerd. Tegelijkertijd waarschuwden zij echter de VS geen militaire aanval in Panama uit te voeren. Gisteren kwamen in Panama de eerste Amerikaanse solda ten aan die door president Bush zijn gestuurd om de Amerikaanse burgers en be langen te beschermen. In to taal zullen er 2.000 man extra troepen naar Panama gaan. Enkele duizenden Amerikaan se burgers zijn gisteren naar de Amerikaanse militaire ba ses in de Kanaalzone gegaan. Indien een militair conflict zou uitbreken, zouden zij, zo vreest men, wel eens het slachtoffer van wraakoefenin gen kunnen worden. (ADVERTENTIE) S( rn ijkf etsen VOOR DE ÉCHTE FIETS LIEF HEBBER! Ontmoetingen centraal op conferentie over Conciliair Proces Pope Stephanos brengt Grieken in verlegenheid Smit-Kroes speelt liever geen lieve lotje Koude start voor hockeydames HGC Elf reclame campagnes genomineerd voor Effie De zoveelste metamorfose van Diana Ross Leiden Leeft redt Lakenfeesten Woonwagen bewoners Ter Aar voelen zich geterroriseerd Pinksteren is overal waar de liefde ademt Robert ten Brink is imago van 'nette jongen' beu Simon Wiesenthal en de koude amnesty in Oostenrijk geestelijk leven 2 opinie/weer 2 'binnenland 3/4 buitenland 5 economie 6 sport 7/8/9 kunst 11 leiden 13 omgeving 14/15 radio en televisie 16/17/19 finale 21 t/m 30 Gelijkgerichte golven, ook geluidsgolven, versterken elkaar, maar tegengestelde golven doven elkaar uit. Op dit principe is het door TNO in Delft ontwik kelde antigeluid gebaseerd. Met een speciaal kastje wordt zo een stiltegat geschapen rondom de hoof den van de chauffeur en de passagiers in een auto. Wat een trilstoel daar mee te maken heeft, dat legt Piet Snoeren haarfijn uit in zijn column in de Fi nale van vandaag. Dat laatste is geen uitvinding van de Delftenaren, maar van de Chinezen. Op deze plek produceren wij alleen een progeluid: vóór de Leidse Courant. Een boeiende krant, plezierig te lezen in elke stoel, dus ook in eentje die trilt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging); In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaai. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1