h Studenten in problemen door terugeisen beurs Actiegroep VVIO wil vakbond worden Nijpels ziet geen reden op te stappen 3 4 13 14 15 Te gek Jaarvergadering Shell bol van protest tndje in litiecel Verkiezingen Panama ongeldig verklaard evriezingsmaatregel strijdig met grondwet VANDAAG 6omcMit Donderdag 11 mei DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bankN W Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19,00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur J.L Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buitte weg. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Vannacht af en toe regen, overdag een enkele bui moge lijk met onweer. Minimum temperatuur ca. 7 graden. Mid- dagtemperatuur ca. 13 graden. Zuidwestenwind, aan de kust af en toe krachtig. Zon op: 05.51; onder: 21.23. Scheveningen hoog water: 09.16 en 21.34; laag water: 04.25 en 16.55 uur. log |ialf jaar cel voor Toetanchamon Jaag Eef Hoos, directeur van Trmalige beveiligingsbedrijf Toetan- j, is vanmorgen door de Haagse Ink veroordeeld tot twaalf jaar on ordelijke gevangenisstraf. De recht- fhtte de 42-jarige Hoos schuldig aan f tenlastegelegde feiten. Er was vijf- r geëist. Hoos hoorde schijnbaar on- n de bewezenverklaring, het vonnis Jverwegingen van de rechtbank aan. Ian mr. A. Westendorp verklaarde bp zeker tegen het vonnis in hoger te gaan 3: „Samenleving moet zo lang Ijk tegen Hoos beschermd wor- DEN HAAG „Trek uw handen af van dit Zuidafrika en keer met ere terug als de apart heid is verdwenen". Zo luidde de conclusie van het PvdA-kamerlid Wallage vanmorgen tijdens de aandeelhoudersvergadering van Shell in het Haagse Congresgebouw. Wallage was één van de „protestaandeelhou ders", afkomstig uit de politiek, vakbondswe reld, actiewezen, kerken en anti-apartheids- groepen die de vergadering bijwoonden. Een kleine honderd mensen hadden zich via de anti-apartheidsbeweging verzekerd van een tij delijk Shell-aandeel om in de zaal hun stem te kunnen laten horen. Onder hen was als één van de belangrijkste sprekers de Zuidafrikaan- se dominee Beyers Naudé, die economische- en politieke druk als het laatste geweldloze middel ziet in de strijd tegen de apartheid. Voor de ingang van het Congresgebouw waren vanmorgen honderd actievoerders aanwezig, die om half tien oog in oog met een klein groepje tegendemonstranten kwamen te staan. Even dreigde de situatie uit de hand te lopen toen van twee kanten provocerende uitspraken werden gedaan. De politie die in grote getalen in de buurt was, wist de gemoederen te kalme ren. De aanwezigheid van de Haagse wethouder J. Verduyn Lunel tijdens de vergadering is door een aantal fracties in'de gemeenteraad sterk af gekeurd. CDA, VVD en D66 vinden dat het college niet vertegenwoordigd kon zijn. Pagina 2: Shell is symbool medeplichtigheid aan apartheid; Deetman ontziet kleine scholen SAS VAN GENT Minister Deetman zal de kleine scholen niet verder aanpakken. In zijn begroting voor 1990 zal de de missionaire bewindsman geen nieuwe voorstellen doen voor bezuinigingen. Hij verklaarde dit gisteren op een bijeen komst van de Katholieke On derwijs Vakbond (KOV) in Zeeland. Deetman zei niet te willen tornen aan een goede spreiding en toegankelijkheid van de onderwijsvoorzienin gen. „Als we menen dat een grotere autonomie nodig is moeten we de kleine scholen behouden", aldus de minister. Nooitmeer wijst Surinaamse militairen hun plaats DEN HAAG/PARAMARIBO Er moeten in Suriname opnieuw besprekingen komen over de vreedzame overgang naar democratie. Dit heeft de fractieleider van de regeringscoalitie, Rufus Nooitmeer, gisteravond in de Nationale Assemblée verklaard. Volgens Nooitmeer moet de positie van het nationale leger ten opzichte van het wettig gekozen gezag duidelijk gere geld worden. Nooitmeer verweet het leger dat het zich opstelt als een „politieke partij met wa pens" en zei dat de regering de houding van het leger niet moet bagatelliseren. De houding van Nederland met betrekking tot de ontwik kelingshulp vindt Nooitmeer „moeilijk goed te praten". Volgens hem heeft Nederland „onvol doende vertrouwen in de besteding van de middelen" en leeft in Den Haag de mening dat het geld in handen zal komen van Bouterse. mtmmm hbhi franse toeristen schrokken in eerste instantie behoorlijk voor hun hotel in Rio de Janeiro werden aangevallen jen jongen, die het had voorzien op de boodschappentas. .5 een gesprek met de jeugdige dief raakte het echtpaar zo onder de indruk van de moeilijke situatie waarin de 1 verkeerde, dat de vrouw vrijwillig haar gouden ketting af- DEN HAAG Enkele duizenden studenten dreigen volgens de stu dentenvakbonden in fi nanciële moeilijkheden te komen als de Gro ningse informatiserings bank maandag begint met het terugvorderen van studiebeurzen. De terugvordering treft alle 12.000 studenten die niet hebben aangetoond inge schreven te zijn bij een uni versiteit of hogeschool. Vol gens de studentenvakbon den worden door de maat regel zo'n drieduizend stu derenden ten onrechte de dupe. Medio april '89 blokkeerde de informatiseringsbank de studiebeurs van alle 22.000 studenten die verzuimd hadden hun inschrijvings- bewijzen op te sturen. Een kleine tienduizend studen ten kwam daarop alsnog met de vereiste documenten over de brug, waarmee zij toch nog recht kregen op de beurs. De informatiserings bank gaat ervan uit dat het meerendeel van de studen ten die niet reageerden in middels is afgestudeerd. Zij zullen de uitgekeerde stu diefinanciering dus moeten terugbetalen. Bij een kleine drieduizend studenten is niet duidelijk of zij al dan niet terecht een studiebeurs hebben ontvangen. De studentenvakbonden weerspreken dat vrijwel alle studenten zijn afgestu deerd of willens en wetens in gebreke zijn gebleven. Bij veel mensen zou de beurs ten onrechte teruggevor derd worden. „De proble men zijn ontstaan door mis verstanden tussen de infor matiseringsbank en onder wijsinstellingen", aldus een woordvoerder van de stu dentenvakbond SSVB. „Veel studenten hebben nooit een oproep gekregen formulieren in te sturen". Een woordvoerder van de informatiseringsbank ont kent echter dat de admini stratieve afhandeling van de studiefinanciering chao tisch verloopt. „Het kan zijn dat de onderwijsinstelling te laat de inschrijvingsformu lieren hebben toegestuurd. fiAAG Een arrestant Htistermiddag in zijn cel -ö§|hoofdbureau van politie rBurgemeester Patijn- 1 Den Haag brand ge- Niemand raakte ge- IjAan de cel werd geen aangericht. De man, ö-jarige Hagenaar, was I met een 35-jarige stad- j opgepakt, omdat zij ru- iakten in de tram. Deze [werd in een zogenaam- Ihoorbox geplaatst, maar ijarige verzette zich zo ïrd besloten hem in een t laten afkoelen". Bij de ring is toen een aanste- 'er het hoofd zijn gezien, minuten nadat de man igesloten, zagen de agen- ook onder de celdeur an komen. De man had hirt uitgetrokken en in gestoken. De politie zelf het vuur. iding en 1 gestolen §>EN Uit een kleding- de Haarlemmer zijn in de nacht van lag op woensdag 24 jacks jfeestig gulden per stuk ge it en werd 180 gulden uit l kassa meegenomen. Om \en te komen braken de en een balkondeur op de ie etage open. titelende iigers simpel jverhelpen H ASTRICHT Het verve- Ie gevoel van tintelende |ers is met een eenvoudige ratie succesvol te verhel- i Bijna 10 procent van alle (twen heeft - vooral 's - last van tintelende, e of gevoelloze vingers. de Krom heeft onder- :daan naar de ziekte die [klachten veroorzaakt: het lale-tunnelsyndroom. Hij moveert volgende week de Rijksuniversiteit Lim- b. De carpale tunnel is de ^ve in de pols waardoor 1 zenuw loopt. De pijn ont- .Jt als de zenuw bekneld kt. Dat overkomt vooral fevrouwen, die hun polsen keroverbuigen bij klussen boenen, schrobben en brei- Bij mannen komt het veel ftder vaak voor- Gelaten wacht Guillermo Ford, oppositie-kandidaat voor het vice-presidentschap in Panama, de volgende slag af die een Noriega- aanhanger hem met een ijzeren staaf toebrengt. Op de achtergrond kijken omstanders toe zonder iets te doen. FOTO: EPA PANAMA-STAD De Panamese regering heeft gisteravond de presidents verkiezingen van afgelo pen zondag ongeldig 'ver klaard, na een dag van geweld waarop de opposi tiekandidaat Guillermo Endara door regerings aanhangers het ziekenhuis was ingeslagen. Bij het ge weld vielen volgens oog getuigen drie doden. De verkiezingen zijn ongeldig verklaard „om de rust in het land te herstellen en met het oog op de bescherming van het leven en de eigendommen van alle bewoners van het nationa le grondgebied", zo deelde de Kiesraad gisteravond mee. De ongeldigverklaring is van toe passing op alle instanties waarvoor de Panamese kiezers zondag hun stem uitbrachten. Het kwam gisteren tot botsin gen toen de protestmars van de oppositie met aan het hoofd Endara werd gestopt door een politieblokkade nabij het cen trum van de hoofdstad. De po litie vuurde traangasgranaten en ganzenhagel af om de me nigte uiteen te drijven die zich in het centrum had opgesteld om Endara aan te moedigen. Zowel de Amerikaanse presi dent George Bush als de presi denten van Guatemala, Costa Rica, Peru en Venezuela zijn overtuigd van de overwinning van oppositiekandidaat Enda ra. De vier Zuidamerikaanse presidenten- verzochten Enda ra er bij de Panamese regering op aan te dringen Duque niet tot overwinnaar uit te roepen. Pagina 5. Panama op rand van gewelduitbarsting h h krant ontvangen? Bel tussen 10 en 19.00 uur, zaterdags tussen en 15.00 uur, telefoon 071- .48 en uw krant wordt nog de- Se avond nabezorgd. UTRECHT De actie groep Verplegenden en Verzorgenden In Opstand (VVIO) wil een vakbond worden. De actiegroep heeft dit gisteravond be sloten na raadpleging van de achterban. Volgens VVIO-vertegenwoor diger A. Beerling gaat men be kijken of de Nederlandse Maatschappij voor Verpleeg kunde „binnen de doelstellin gen past". Dat zou betekenen dat de NMV in de VVIO op gaat. Het omgekeerde ligt vol gens Beerling minder voor de hand, „want als de NMV pri ma was, was de VVIO niet op gericht". Volgens haar kunnen de „bruikbare delen van de NMV" overstappen naar de VVIO, evenals verplegenden en verzorgenden die zijn aan gesloten bij andere bonden (AbvaKabo, CFO, GOB en FHZ). Bestuurder A. Wirtz van de AbvaKabo vreest een grotere verdeeldheid bij de be langenbehartiging. Directeur J. Storm van de NMV juicht het toe dat de actiegroep con tact wil met de NMV. Morgen - de dag van de verpleging- worden in het hele land zon dagsdiensten gedraaid en werkonderbrekingen gehou den. Volgens de Abvakabo be gint de aanvankelijke sympa thie van de werkgevers om te slaan in tegenwerking. Er zijn bij de bond klachten binnen gekomen over intimidatie. Di recties zouden actievoerders hebben gedreigd met loonin- houding en het intrekken van vakantiedagen. 3DEN/DEN HAAG De ad van State heeft vastge- 'ld dat het openbaar speciaal Herwijs geen leerlingen mag «geren. Dat gebeurt thans 5 gevolg van de bevriezings maatregel van staatssecretaris N. Ginjaar-Maas, die vaststelde dat de scholen voor speciaal onderwijs niet groter mochten worden dan in 1987. Staats raad mr. P. Kapteijn noemde de bevriezingsmaatregel giste ren strijdig met de grondwet. Hij deed dit naar aanleiding van een proefproces dat de ou ders van een gedupeerde leer ling hadden aangespannen te gen de gemeente Leiden. Pag 13: Speciaal onderwijs mag geen leerlingen weige- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Nijpels van milieubeheer ziet in het opstappen van zijn liberale collega Smit- Kroes geen aanleiding er ook zelf het bijltje bij neer te gooien. Nijpels wilde gisteren niet uit voerig op zijn politieke positie ingaan. Wel verklaarde hij: „Ik was kandidaat en ik blijf kandidaat. Ik respecteer het besluit van Neelie, maar ik be treur het ook". Naar verluidt zou Nijpels niettemin nog steeds vasthouden aan de door de VVD-fractie zo verfoeide afschaffing van de belastingaf trek voor het woon-werkver- keer (reiskostenforfait). Op 20 mei wil fractieleider Voorhoe ve tijdens een speciale partij raad trachten het meningsver schil met Nijpels alsnog te overbruggen. Het opstappen van Smit-Kroes noemt Voorhoeve „voorbarig, niet verstandig en slecht voor de VVD". De minister die een baan ambieert in het bedrijfs leven - de KLM staat al jaren op haar verlanglijstje - kreeg gisteren een ware bloemenhul de. Het ministerie staat volop in de bloemetjes en ook bij haar thuis zijn talloze boeket ten bezorgd, waaronder een van haar collega Nijpels en diens vrouw Ingrid. Pagina 3: „Fractie VVD be staat nietuit domme struis vogels" ■PT 20 PAGINA'S Voorhoeve: „Fractie VVD bestaat niet uit domme struisvogels" Ander gedrag nodig op het fietspad Boskov prijs Q Cruijff V Jubileum Leidse kindertelefoon uitbundig gevierd Scholen gemeenschap Alkemade in zomer 1990 dicht Jongerencentrum Lisse zoekt steun bij bedrijfsleven GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5 ECONOMIE7 SPORT 9/17/18 AUTONIEUWS11 LEIDEN 13 OMGEVING 14/15 KUNST 16 RADIO EN TELEVISIE 19 Vrouw aangerand LEIDEN Een Leidse vrouw is gisteren op de Haagse Schouwweg aangerand. De vrouw reed op haar fiets over het fietspad en werd een aan tal malen door een man op een bromfiets gepasseerd. Bij de laatste keer greep hij de vrouw vast en betastte hij haar onzedelijk. (ADVERTENTIE) Beeldschone buiten kans: komfortabele 2 zits- bank van eigentydse allure. Bekleed met smaakvolle, moderne bloemstof. Leverbaar in diverse uitvoe ringen. BEVERWIJK 025I0-29062. CAPELLE A/D IJSSEL 0I0-4508I44, DIEMEN 020-90I44I. LEIDERDORP 07I-4I270I. SLIEDRECHT 0I840-19000, UTRECHT 030-887007 ZOEK JE WATANDERS, KOM JE NAAR Ml JNDERS Vliegtickets gevlogen LEIDEN Een 32-jarige Leidse'vrouw is gisteren twee vliegtickets met bestemming Rhodos en een boek over Griekenland kwijt geraakt. De tickets zaten in een tas die de vrouw achter op haar fiets had zitten. Tijdens het fietsen door het centrum van Leiden is de tas van de fiets gehaald. In de tas zaten verder tien girobe taalkaarten en foto's. Als we over ruim een maand, op donderdag 15 juni, naar de stembus gaan voor de Europese ver kiezingen, verkeren we niet in de luxe dat wij des avonds al meteen weten hoe we met zijn allen onze stem hebben uitgebracht. Het duurt dan nog drie dagen voor de officiële uitslag bekend is, want sa men met de Britten, Ieren, Denen en Spanjaarden, moeten we wachten op de landen, die op zondag 18 juni ter stembus gaan, te weten België, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Griekenland, West-Duitsland en Italië. Want het zou werkelijk te gek zijn als zij daar al in de Leidse Courant zouden lezen hoe wij hebben gestemd. Neem nu alvast een proefabonne ment op de Leidse Courant om op het juiste ogen blik de uitslag te kunnen lezen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. S B Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd ws&SSn CeidócSouAcwit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1