Voorhoeve: PvdA niet in kabinet 2 3 4 5 6 7 Nederland doet :e weinig aan trmoebestrijding SPINAZIE EN SPEKLAPJES ïnaziff#1.25 Vragen over 'Hoogoven-truc' Tot en met Geen snelle EG-reactie op moordoproep Rafsanjani Swingend feest voor 50-jarige premier Verkeerslawaai in Wassenaar te hoog Maandag 8 mei 1989 80ste jaargang no. 24411 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND - Uitgave iAfeslerpers, behorende tot Sijthoff Fts, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677Giro 103003. Bank: Amro-bankN.V Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19 00 uur, zaterdag 14 00-15.0C uur tel. 071-122248 "Advertenties: (excl. 6%BTW)f. 0,67 per mm., familieberichten! 0,60 per mm. telefax 070-902702 tbv. advertenties. Direcleur-hoofdredacieur LI Hallewas, Chef-redacteur W. A Buijteweg. Losse nummers f, 1,10 Af en toe zon, later op de meer bewolking en vrijwel overal droog. Vannacht enkele mistbanken, minimumtempe ratuur circa 7 graden. Middag- temperatuur rond 15 aan de kust tot 19 graden in het zuid oosten. Zwakke tot matige wind. Zon op: 05.55; onder: 21.18. Scheveningen hoog wa ter; 5,19 en 17.55; laag; 1.16 en- 13.35. rwoestende rvelstorm rvelstormen en hevige en- en hagelbuien heb- in het zuidoosten van VS aan zeker 21 men- het leven gekost en 3 materiële schade gericht. Op tal van jtsen traden rivieren hun oevers en irden auto's mee. Te- jkertijd werd het mid- iwesten getroffen door euw en een koudegolf, e opeenhoping van au- was een van de gevol- van de storm. Intussen regen en wind in cht afgenomen. FOTO: AP BRUSSEL/DEN HAAG De Europese landen hebben eensluidend de oproep ver oordeeld van de Iraanse par- lemensvoorzitter Rafsanjani om westèrlingen te doden, als antwoord op de dood van Pa- lestijnen in de door Israel be zette gebieden. Een gezamen lijke Europeps optreden te gen Iran blijft echter voorals nog achterwege. De ministers van buitenlandse zaken pra ten hier pas op 22 mei over. De Iraanse parlementsvoor zitter riep afgelopen vrijdag de Palestijnen op om voor elke Palestijn die door Israë liërs wordt gedood vijf Ame rikanen, Britten of Fransen te vermoorden. Behalve in westerse hoofd steden is de oproep van Rafs anjani ook afgewezen door de Palestijnse Bevrijdingsorga nisatie PLO. „Wij zijn tegen dit vergiftigde advies aan het Palestijnse volk om interna tionaal terrorisme te bedrij ven tegen onschuldige men sen", aldus een woordvoerder in het PLO-hoofdkwartier in Tunis. ,,Wij raden de heer Rafsanjani aan op te houden zich te bemoeien met Pale stijnse aangelegenheden. Wij zijn tegen terrorisme. Het Palestijnse volk zal onafhan kelijkheid bereiken via vreedzame middelen, door de opstand". In Israel wordt overigens weinig geloof ge hecht aan de verklaringen van de PLO. „Het is niet de eerste keer dat de PLO zoiets zegt. Mensen zouden daar geen geloof aan moeten hechten", zo zei Avi Pazner, de woordvoerder van de pre mier Shamir. Pagina 4: Londen eist geza menlijke veroordeling moordoproep KLM wil schade verhalen op Boeing DEN HAAG De KLM probeert de miljoenenstrop als gevolg van te late af levering van acht Boeings 747-400 te verhalen op het vliegtuigconcern uit de Vereningde Staten. In het contract is over een schadevergoeding geen clau sule opgenomen, maar volgens een woordvoerder is dat ook niet gebruike lijk bij vliegtuigleveringen tussen Euro pa en de VS. De schade bij KLM is ver oorzaakt doordat Boeing de eerste van de acht nieuwe toestellen pas volgende week aflevert in plaats van in februari. Daardoor verwacht de KLM een tekort aan toestellen in de zomer: „Dit brengt extra kosten met zich mee zoals het hu ren van vliegtuigen en gemiste inkom sten door gebrek aan capaciteit". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG VVD-fractieleider Joris Voorhoeve gaat ervan uit dat er na de kamerverkiezingen van 6 september opnieuw een kabinet van CDA en VVD wordt gevormd. De kans dat dit gebeurt schat hij op meer dan 50 procent, temeer daar volgens hem ook de meerder heid van de kiezers vindt dat het huidige beleid moet worden voort gezet. Mocht er toch. een PvdA/ CDA-coalitie ontstaan, eventueel aangevuld met D66, dan zal die hooguit anderhalf jaar stand hou den, zo meent Voorhoeve. „Ik denk dat er in een kabinet met PvdA en CDA al gauw wrijvingen en problemen zullen ontstaan,zeker als Lubbers weer premier zou worden", zei de liberale fractieleider gisteren via de VARA-radio. „Bovendien heeft de PvdA gebrek aan regeerervaring. Dan krijg je een ongelijke strijd met het CDA die bij de PvdA tot veel frustraties zal leiden". In het radioprogramma „TROS Kamer breed" betoogde Voorhoeve zaterdag dat zijn fractie de strijd tegen het afschaffen van de belastingaftrekpost voor woon werkverkeer (waar de kabinetcrisis over is ontstaan) niet zal opgeven, ook niet in een volgend CDA/VVD-kabinet. „Ik denk dat het CDA dan wel zal buigen", aldus Voorhoeve. De uitvoering van het Nationaal Milieubeleidsplan zal naar zijn mening door de crisis nauwelijks vertra ging ondervinden, omdat toch al was af gesproken dat er tot het najaar gewacht zou worden op adviezen van diverse in stanties. Voorhoeve zei verder „niet de minste persoonlijke problemen" te heb ben met de hoog op de VVD-kandida- tenlijst geplaatste VVD-ministers Smit- Kroes (verkeer en waterstaat) en Nijpels (milieubeheer) die bij de kabinetscrisis nadrukkelijk de kant van het CDA ko zen. „Ministers hebben nu eenmaal hun eigen verantwoordelijkheid". Op de sug gestie van zijn partijgenoot Vonhoff, commissaris van de koningin in Gronin gen, Srrtit-Kroes en Nijpels te laten zak ken op de VVD-verkiezingslijst wilde Voorhoeve niet ingaan. „De kandidaat stelling is een zaak van de leden van onze partij. Die zullen moeten uitmaken wie op welke plaats komt". Pagina 3: Ruding vreest gat van an derhalf miljard Premier Lubbers snijdt in het bijzijn van echtgenote Ria een enorme taart aan in de vorm van zijn beeltenis. FOTO: ANP DEN HAAG Premier Lub bers, die gisteren vijftig jaar werd, is zaterdagavond door ruim 150 vrienden en beken den op spectaculairewijze in het zonnetje gezet. In een gro te feesttent, die echtgenote Ria in de tuin van het Catshuis had laten neerzetten, werd de jarige met gelukwensen en verrassingen overladen. Ria en oudste zoon Bart (25) hadden er als organisatoren geen half werk van gemaakt. In de tuin wemelde het van de verkeersborden met het getal 50 erop, overal hingen portret ten en cartoons van de jarige en op de gevel van het Cats huis was de tekst „Vijftig jaar veelzijdigheid" aangebracht. In de feestelijk gedecoreerde tent werden op een groot vide oscherm beelden van de pre mier vertoond. Later zagen het feestvarken en de gasten hoe op dit scherm het man nenkoor „Maastreechter Staar" op de wijs van „Land of hope and glory" een speciaal voor Ruud geschreven lied ten gehore bracht. Nog groter was de verrassing toen Ria Lub bers zich voor het scherm pos teerde en onder begeleiding van het mannenkoor een solo voor haar man zong. Voorafgaand aan deze muzika le huldiging sneed de premier onder luid applaus een im mense taart van 2 vierkante meter aan waarop zijn beelte nis prijkte. Alle gasten, onder wie zich ook „kabinetsbreker" Joris Voorhoeve bevond, had den vooraf een gift in een ver jaardagsfonds gestort. Om twaalf uur, toen Lubbers' ver jaardag werkelijk aanbrak, bood Ria haar man namens alle aanwezigen onder meer een riante leunstoel aan. Daar na bleef het nog lang onrustig in de tent, want het feest duurde tot over tweeën. Jubileum 8 Mei beweging gevierd met „open" huis Uitstel van OV- kaart strop voor trein en bus Londen wil gezamenlijke actie tegen Iran Afghaanse schrijfster op de bres voor landgenoten Leids Cabaretfestival kent verrassende winnaar Leids Noordeinde weer open voor verkeer in twee richtingen Emilia Kokic uit Joego-Slavië eerste prijs in Lausanne GEESTELIJK LEVEN BINNENLAND BUITENLAND KUNST LEIOEN OMGEVING RADIO EN TELEVISIE. VAN HUIS UIT, SPORTi: 1RITIEK HABITAT-COMMISSIE: EN HAAG Directe moedebestrijding moet eer een centrale plaats ijgen in de Nederlandse itwikkelingssamenwer- ng. Minister Bukman left gezien zijn uitspra- >n armoedebestrijding innelijk niet meer hoog het vaandel staan. Dat in tegenspraak met het geringsstandpunt. it zegt de Nationale Habitat immissië (NHC) in haar indpunt over de landenbe- dsdocumenten van de mi- ster, waarin het Nederlandse leid voor afzonderlijke ont- kkelingslanden tot 1992 irdt aangegeven. De docu menten besteden volgens de commissie veel te weinig aan dacht aan de armsten in de stedelijke krottenwijken in de Derde Wereld, de zogenaamde Habitat-problematiek. De commissie wil dat de rege ring ruimte schept voor pro jecten die de woon- en leefsi tuatie in die krottenwijken verbeteren. Er 'treedt een geo grafische verschuiving van de armoede op. Steeds meer- arme families „wonen" in de grote steden. Als armoedebestrijding centraal staat in het Neder landse beleid dan moet dat ook aandacht besteden aan de gro te armoede in de steden. Pagina 5: Vakbonden in schakelen bij armoedebe strijding (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Speklapjes zonder zwoerd, 500 g§3».98£QQ kilo 3«O.Ï/i/ Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. albert heijn Soldaatje spelen Terwijl buiten de met zandzakken afgezette bunker de hevige gevechten niet te stoppen zijn, is dit Libanese jongetje direct zijn nep-geweer vergeten als zijn meegevluchte kat naast hem komt zitten om geaaid te worden. Sinds gisteren zijn de beschietingen in de Libanese hoofdstad Bayrut in alle hevigheid hervat. FOTO: AP WASSENAAR Het ver keerslawaai op de oost-west route door Wassenaar is veel te hoog. Dat heeft de actiegroep Oost-West Thuis-Best? vastge steld. Tijdens vier etmalen zijn metingen verricht op de oost- westroute; Lange Kerkdam, de Van Oldenbarneveltweg en de Van Zuylen van Nyeveltstraat. Het resultaat hiervan wordt binnenkort aan de gemeente Wassenaar overhandigd met het verzoek een einde te ma ken aan deze situatie. Volgens de bestuursleden van de actie groep wordt het lawaai gepro duceerd door rond de 20.000 passerende voertuigen. Op werkdagen, zo bleek uit de ge luidsmetingen, bereikt het ver keerslawaai frequent waarden van 80 decibel. „Dat is twee keer zoveel als volgens de Ge zondheidsraad, een belangrijk adviesorgaan van de regering, voor gezond en acceptabel wordt gehouden", aldus B. Kreszner, die de geluidsmetin gen heeft verricht. Als de ge meente Wassenaar geen actie onderneemt tegen het lawaai van het verkeer dan dreigt de actiegroep met juridische stap pen. Nep-douanier licht Nederlanders op KEULEN Nederlandse toe risten hebben zich in Keulen laten beetnemen door een man die zich uitgaf voor een doua nebeambte en om een „Euro pa-belasting" vroeg. De man die zich had verkleed als dou anebeambte benaderde op een parkeerplaats de passagiers van een touringcar uit Deven ter en gaf zich uit voor „doua ne-hoofdsecretaris", Per per soon vroeg hij een bedrag van 3,50 mark in verband met de verzekering, zoals hij zei. In totaal wist hij op deze ma nier een bedrag van 157,75 mark op te halen. Hij schreef hiervoor keurig een kwitantie en nam met een vriendelijke groet afscheid. Pas aan de grens kreeg de buschauffeur argwaan. Toen hij de douane beambten vroeg naar hun col lega in de Keulse binnenstad, kwam de aap uit de mouw. HILVERSUM Het PvdA-Tweede-Kamerlid H. Vos heeft vandaag schriftelijke vragen ge steld aan minister De Korte (economische za ken) over de verkoop van een voor schroot bestemde walserij van Hoogovens aan het Zwitserse bedrijf Ferro-wohlen. Hij wil we ten in hoeverre de ver koop gevolgen heeft voor de overproduktie van staal in de Europese ge meenschap. Volgens VARA's Achter het Nieuws wordt de verkochte walserij binnenkort in Zwit serland weer in bedrijf geno men. Weliswaar gebeurt dat in een niet EG-land, maar toch komt daarmee de EG-staal- markt onder druk te staan. Hoogovens heeft de bewuste walserij in het kader de Euro pese staalsanering ontmanteld en daarvoor 1,2 miljard gulden aan overheidssteun ontvangen. Voorwaarde was dat de instal- latie niet aan een ander EG- land zou worden verkocht. Een woordvoerder van de grootste Italiaanse particuliere staalonderneming Falck zei dat de de transactie formeel „helaas" legaal is. Maar de wet is volgens hem naar de letter en niet naar de geest nage leefd. „Als die walserij vlakbij ons weer wordt opgebouwd, gaat dat ten koste van de Eu ropese belastingbetalers". Hoogovens volstond met de mededeling dat het de installa tie als schroot is aangeboden, onder het uitdrukkelijke be ding dat deze niet anders dan als schroot in een ander EG- land mocht worden ingevoerd. Natuurlijk had onze demissionaire minister-presi dent liever onder gezegender omstandigheden Abra ham willen zien. Maar het heeft niet zo mogen zijn. Het naar hem genoemde Tweede Kabinet heeft in zijn val ook min of meer de vijftigste ver jaardag van de premier meegesleept. Vanzelfspre kend is er op het feest heel wat gesproken over wat er nu moet gebeuren. Over het gat van ander half miljard dat het kabinet in de begroting heeft geslagen en over wie er al of niet in het kabinet te rug wil of kan. Wie daarover tot en met wil wor: den geïnformeerd moet de Leidse Courant raadple gen. Want onze parlementaire redactie is allerminst demissionair. De Leidse Courant wil iFbest twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging) In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1