E VS waarschuwen Iran na schandalige" oproep Bon: Meer installaties nodig voor verbranden van afval ■a r>r> hoofdlijnen van beleid kabinet n komende jaren vasthouden 3 4 9 24 28 30 Volledig VANDAAG AUTO-HEEMSKERK Zaterdag 6 mei 1989 80ste jaargang no. 24410 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave WesterperS, behorende tol Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank' Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal!. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm familieberichten f0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur JJ. Hallewas, Chef-redacteur W A. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 Perioden met zon en droog. Middagtemperatuur van 13 graden aan zee tot 17 graden in het zuiden van het land. Matige, in het Waddengebied af en toe krachtige wind uit noord tot noordwest. Zon op: 05.59; onder: 21.14. Scheveningen hoog water: 04.51 en 17.19; laag water: 00.36 en 13.05 uur. BIJ DEZE KRANT INFORMATIE OVER FILMS, MUZIEK, THEATER, RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA ratis sari's kost minstens gentien vrouwen leven AKA Zeker negentien vrouwen zijn eren omgekomen in een stormloop van zenden arme vrouwen die vochten om tis sari's in de stad Chandpur, 65 kilome- ten oosten van de hoofdstad Dhaka. Ze- lig anderen raakten gewond, van wie :rtien ernstig. Meer dan 2000 in lompen lulde vrouwen hadden zich voor de dage- d verzameld voor het huis van de rijke idelaar Fazlur Rahman, die naar traditio- 1 gebruik gratis sari's zou uitdelen om einde van de Ramadan, de islamitische tenmaand, te vieren. Hij had 500 sari's chikbaar gesteld. Na de voor velen fatale •mloop werd het uitdelen van de kleding taakt. De meest sari's, kleurige lange lap- stóf, lagen toen met bloed besmeurd r het terrein verspreid. Enthousiast Tijdens zijn bezoek aan Malawi wordt Paus Johannes Paulus II enthousiast begroet door dansende en zingende jongeren voordat hij in het stadion van de hoofdstad Blantyre paus de bevolking toe zou spreken. Het eerste bezoek dat de paus ooit aan Malawi heeft gebracht, duurt drie dagen. FOTO: AP Stakingen in Poolse kopermijnen WARSCHAU Alle 30.000 mijnwerkers in de koper mijnen bij Lubin, Polkowice, Rudna en Sieroszowice zijn gisteren in staking gegaan om hun eis van 50 pro cent loonsverhoging kracht bij te zetten. De staking werd door de inmiddels erkende vakbond Solidari teit en de officiële vakbonden OPZZ georganiseerd. Het is de grootste staking sinds de afkondiging van de staat van beleg in 1981. De tien getroffen mijnen zijn door de stakers bezet. De sta king zou begonnen zijn in Rudna en zich van daaruit hebben uitgebreid. Inmiddels is een gezamenlijk stakingscomité ge vormd. Men eist ook een gesprek ter plaatse met de minister van industrie, Mieczyslaw Wilczek, uitzending op tv van de ware feiten over hun salarissen en verbetering van de veiligheid in dé mijnen. De situatie in de mijnen is al weken zeer gespan nen, maar Solidariteit slaagde er, zij het met moeite, tot nu toe in om de mensen van staking af te houden. In andere mijnen in het zuidwesten van het land en in Silezië lijkt de stakingsbewe ging ook amper nog tegen te houden. rgentinië vert Olij ogelijk uit ENOS AIRES Argentinië wor- voorbereidin- getroffen om de derlandse oor- smisdadiger Jan j de Argentijnse ionaliteit te ont- nen om hem irna mogelijk nog naar Neder- d uit te wijzen, inmiddels 68-ja- Olij werd in :9 bij verstek tot jaar gevangenis- af veroordeeld gens zijn aandeel de deportatie van derlanders naar itse arbeidskam- Omstreeks die vestigde Olij ti in Argentinië n 1952 verwierf de Argentijnse :ionaliteit, waar hij zijn oorlogs leden verzweeg, id vorig jaar rd hij op verzoek n de Nederlandse jtitie aangehou- h. Argentinië ies toen een uitle- ringsverzoek af. RAFSANJANI SPOORT PALESTIJNEN AAN WESTERLINGEN TE DODEN De Iraanse parlementsvoorzitter Rafsanjani trekt van leer tegen de westerse landen die Israel steunen. WASHINGTON/TEHE RAN De Amerikaan se regering heeft de op roep gisteren van de Iraanse parlementsvoor zitter Rafsanjani tot Palestijnse vergeldings acties tegen Amerikanen en andere westerlingen „schandalig" genoemd. De woordvoerder waar schuwde dat de Ameri kaanse regering het Iraanse leiderschap ver antwoordelijk zou hou den voor „iedere aanval op Amerikaanse belan gen of burgers". Fitzwater noemde de dreige menten van Rafsanjani van hetzelfde ongelooflijke en schandalige kaliber als de uitlatingen die zijn gedaan met betrekking tot Salman "Rushdie, de Britse schrijver van „De Duivelsverzen", die door Khomeini vogelvrij is verklaard-. Rafsanjani had tijdens het vrijdaggebed de' retorische vraag gesteld of „zij die tien miljard dollar per jaar uitgeven om Israel te behouden en dat welbe wust doen" het wel waard zijn in leven te blijven? „Als de Palestijnen uit wraak voor elke Palestijnse marte laar in Palestina nu eens vijf Amerikanen of Britten of Fransen buiten Palestina zouden doden, dan zouden de Israëliërs niet doorgaan met hun wandaden", aldus „Het is niet zo moeilijk Amerikanen of Fransen te vermoorden. Er zijn er overal ter wereld zo veel. Het is wel een beetje moeilijk Israëliërs te doden". Rafsanjani maakte deze op merkingen nadat Irans gees telijk leider Khomeini de laatste dag van de Ramadan (de islamitische vastentijd) had uitgeroepen tot landelijk protestdag tegen Israel. De woordvoerder van de Israë lische premier Yitzhak Sha mir, Avi Pazner, reageerde rustig: „De heer Rafsanjani zou er beter aan doen als hij zich om zaken in zijn eigen land bekommerde dat niet zo fantastisch in vorm is... Ik geloof niet dat er iemand aan de oproep gehoor zal ge- In Teheran heeft een onbe kende groepering gisteren een aanslag gepleegd op een (leeg) kantoor van de West- duitse luchtvaartmaatschap pij Lufthansa. Er werd al leen enige schade aange- £n haag /utrecht Het partijbestuur van :t CDA vindt dat de lofdlijnen van het beleid t door het, tweede kabi- ■t-Lubbers is gevoerd k in de komende re- erperiode moeten wor- n vastgehouden. Partij- orzitter van Velzen zei gisterenmiddag na af- op van een spoedverga- ring die het voltallige 9A-partijbestuur in recht had belegd. dens dit beraad is vooral ge sproken over de procedures die met het oog op de ver vroegde verkiezingen van 6 september gevolgd moeten worden bij de vaststelling van het verkiezingsprogramma en het opmaken van de lijst met kandidaat-kamerleden. Uiter aard blikte het partijbestuur ook nog terug op de val van het kabinet. Unaniem spraken de bestuursleden hun waarde ring uit voor de wijze waarop premier Lubbers en CDA- fractieleider De Vries zich tij dens de „avond van Voorhoe ve" hebben opgesteld. Ook verklaarde men eensgezind zeer teleurgesteld te zijn over het feit dat de VVD „haar in terne partijproblemen zwaar der heeft laten wegen dan het landsbelang". Het partijbestuur besloot dat het ontwerp-verkiezingspro- gramma op 30 mei zal worden gepubliceerd. „Dat wordt nog flink aanpoten", aldus partij voorzitter van Velzen, „want oorspronkelijk gingen we er van uit dat het pas een maand later gereed behoefde te zijn". Tijdens een partijraadsverga dering op 14 en 15 juli zal het ontwerp-program aan het oor deel van de achterban worden onderworpen. Tevens zal de partijraad zich dan uitspreken over de ontwerp-kandidaten- lijst voor de verkiezingen. De eerste twee plaatsen staan al vast: Lubbers wordt lijsttrek ker én de tweede plaats wordt ingenomen door fractieleider Bert de Vries. Niet alleen het CDA, maar ook de meeste andere politieke partijen moeten de komende maanden alle zeilen bijzetten om op tijd hun verkiezingspro gramma's en kandidatenlijsten rond te krijgen. De enige twee partijen die al een ontwerp- program gereed hebben zijn de VVD en de PPR. Het PvdA-bestuur, dat van daag in Amsterdam in spoed zitting bijeen is, wil op 7 en 8 juli haar programma en kandi datenlijst vaststellen. Het lijdt geen twijfel dat Wim Kok de eerste plaats op de lijst zal in nemen. D66, waarvoor Hans Van Mierlo nog één keer de kar zal trekken, is van plan op 30 juni en 1 juli een verkie zingscongres te> houden. Premier Lubbers neemt de roltrap (naar beneden) na afloop van de spoedvergadering die het CDA-partijbestuur in Utrecht hield. FOTO: ANP ■W 30 PAGINA'S Zegwaard verkoopt bezittingen Liberale karavaan zoekt groeikernen op Hans-Dietrich Genscher is inalle opzichten 'n f zwaargewicht I Aandeel sponsors in betaald voetbal verdubbeld INKLEUR Delftenaar zeer succesvol op Duitse radio Als Albert Heijn 't wil is het snel afgelopen met de troep Jopie Huisman: een schilderende apostel GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5/7 SPORT 9/11 LEIDEN13/15 ECONOMIE 16 OMGEVING 17 KUNST 18/19 RADIO EN TELEVISIE 20/21 FINALE 23 T/M 30 (ADVERTENTIE) eereuzen i zeereuzen en jachten baanden ruim honderd roeiboten ch gisteren een weg op de Waddenzee om deel te nemen aan e jaarlijkse race Harlingen-Terschelling. De elf roeiers en stuur- lan per team moesten veertig kilometer afleggen op het water at langzaam maar zeker woeliger werd omdat de wind toenam, fie de overkant haalde, mocht zich dan ook met recht een zeer- 'us noemen. LEIDSCHENDAM De verbrandingscapaciteit van afvalstoffen moet aanzienlijk worden uitge breid. Het het hergberuik van afgedankte materia len moet worden verdub beld en er moet meer worden gedaan om afval te voorkomen. Tot deze conclusie komt de Beelden uit de ruimte Amerikaanse ruimtevaart deskundigen van de NASA kunnen via tv- beelden precies volgen hoe het de bemanning van de donderdag Landelijke Coördinatiecom missie Afvalbeleid (LCCA) na een studie over de verwijde ring van afvalstoffen. De in stallaties voor de verbranding van afval zijn overbelast en er is onvoldoende ruimte om huisvuil en restanten van be drijven te storten. De commissie denkt aan vijf grote verbrandingsinstallaties in gebieden die meer dan een miljoen ton afval per jaar pro duceren. Deze zouden moeten komen in het noordoostelijk deel en het midden van het land, Noord- en Zuid-Holland en Zuid-Nederland. Om het wegverkeer te ontlasten, stelt de LCCA voor het afvaltran- sport over het water of per spoor te laten geschieden. De totale omvang van het vrij komende afval bedraagt 20 miljoen ton per jaar. Hiervan wordt momenteel 60 procent gestort, 25 procent opnieuw gebruikt en de rest verbrand. De commissie streeft naar een groter precentage van herge- (ADVERTENTIE) OFF. DEALER EIDEN Lammenschansweg 128 ISMlSSANI ROELOFARENDSVËEN bruik. Dit kan onder meer worden bepereikt door het apart inzamelen van groente-, fruit- en tuinafyal om er com post van te maken en het her gebruik van bouw- en sloopaf- Gisteren liet de provincie Zuid-Holland nog weten niet meer al het vuil te kunnen verbranden en zestigduizend ton naar Hoorn en Nijmegen te brengen. Daarvoor komt echter wel verontreinigde grond terug. Brand verwoest parlementsgebouw in Mexico-Stad MEXICO-STAD Van het moderne parlementsgebouw in Mexico-Stad, in 1980 met olie dollars gebouwd, is vannacht weinig meer overgebleven na een uitslaande brand die het leven kostte aan een werkne mer. De vergaderzaal brandde volledig uit. Er restte slechts de stalen frames van de 500 zetels. Over de oorzaak van de brand waren de meningen verdeeld. Volgens parlements voorzitter Jinemez was het kortsluiting, maar de opposi tionele Nationale Actie Partij sloot niet uit dat in de kelders van het gebouw bewaarde stembiljetten van de omstre den presidentsverkiezingen in juni vorig jaar in brand zijn Als iemand deze week moest worden aangewezen als de meest besproken, beschreven en gefotogra feerde man dan is dat wel de demissionaire minis ter-president Lubbers. Geen wonder, dat in de week dat zijn kabinet viel in de bijlage Finale van de Leidse Courant aan hem aandacht wordt be steed. Zelf heeft hij na zijn laatste woord in de Ka mer niets meer gezegd. Het gaat dan ook meer om wat anderen over hem zeggen, zodat er een haar scherp portret van deze politicus ontstaat. Zijn vrouw Ria - „Politiek interesseert mij helemaal niet" - kan voor de volledigheid njet achterblijven. Maar daarvoor leest iedereen dan ook de Leidse Courant: volledig als geen ander dagblad. De Leidse Courant wil ik best twee weken proheren. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Iridien daartoe aanleiding bes een verzoek om een proefabonn den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1