Val kabinet lijkt onafwendbaar Berlij n Zware rellen op Dag van de Arbeid 3 7 9 12 13 14 Opnamestop dreigt in verpleeghuizen KRO wil Van den Ende niet als concurrent Extra Leidse vuilverbranding moet miljoenen investeren Grote drukte met Hemelvaart VANDAAG Ceiclóe @oma/nt Dinsdag 2 mei 1989 80ste jaargang no. 24407 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003 Bank: Amró-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand I 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vri]dag van 18.00-19 00 uur, zaterdag 14 00-15.0C uur tel. 071 -122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., tamiliebenchten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur WA. Bu:jteweg HET WEER In de nacht en ochtend vooral aan de kust mistbanken. Over dag zonnige perioden. Mini mumtemperatuur omstreeks 8 graden. Middagtemperatuur ongeveer 20 graden, aan de kust enkele graden lager. Wei nig wind. Zon op: 06.07; onder: 21.07. Scheveningen hoog water: 2.00 en 14.15; laag water: 9.56 en 22.15 uur. y j GASTRO- Sjjl I nomie vandaag op pagina 18 Braks: rapport Dankert onzorgvuldig DEN HAAG Het rapport van de socialistische Nederlandse Europar lementariër Dankert over boter- fraude is „op een groot aantal pun ten onjuist" en daardoor „uiterst onzorgvuldig". Minister Braks van landbouw en visserij schrijft dit aan de Tweede Kamer. Volgens Braks kan op basis van de hem beschikbare gegevens niet worden gesteld dat het Nederland se zuivelbedrijfsleven op grote schaal met boter heeft gefraudeerd. Ook concludeert hij dat van een onjuist handelen door de overheid ;een sprake is. lankert stelde twee weken gele den in zijn rapport voor het Euro pees Parlement dat de Nederlandse zuivelindustrie ten onrechte boter die in de jaren 81/87 volgens het NlZO-procédé was gemaakt tegen de toen geldende regels voor inter ventie had aangeboden. Volgens Braks is er geen aanleiding te ver onderstellen dat de Europese Ge meenschap schade heeft geleden, zoals Dankert heeft gesteld. De gang van zaken is volgens Braks een voorbeeld van onduide lijke en oncontroleerbare regelge ving van de Gemeenschap. Hij be roept zich er op herhaaldelijk bij de Europese Commissie op aanpassing en vereenvoudiging van de voor schriften te hebben aangedrongen. LEIDEN De Leidse vuilverbran ding aan de Gabriel Metzustraat moet ruim vijftig miljoen gulden investeren om te kunnen voldoen aan de nieuwe richtlijn voor verbranden van het mi nisterie van VROM. De geschillenaf- deling van de Raad van State besliste gisteren dat de installatie minder stof, zoutzuur en zware metalen mag uit stoten dan de provincie in de vergun ning had vastgesteld. Omwonenden en het gemeentebe stuur van Leiden hadden hierover een beroep aangespannen tegen de provincie. De heer M. Logtenberg, di recteur van de Gemeenschappelijke Vuilverbranding Leiden (Gevulei) zit met de handen in het haar: „Ik vind dit een domme uitspraak van de Raad van State. Stel dat we het geld bij el kaar krijgen dan zijn de aanpassingen pas over vier jaar bijgebouwd. Dan is de nieuwe vuilverbranding in Zoeter- meer of Ypenburg er al. Als we geen geld kunnen vinden dan gaat de vuil verbranding dicht. Dan zitten we met 100.000 ton per jaar vuil wat we niet kwijt kunnen". Een woordvoerder van de vuilverbranding kwam giste ren met de oplossing: ..Het hek gaat op slot, laten de Leidse burgers hun eigen vuil dan maar opeten". Pag 11: Vuilverbranding is nog twintig miljoen waard. Een broodje voor het naar bed gaan DEN HAAG Nederlanders eten steeds meer kleine broodjes; sinds 1981 is de comsumptie verdubbeld, aldus voorzitter Vervelde van de stichting voorlichting Brood bij de opening van het Kleinbrood Festival in Aalsmeer. Ruim 30 procent van het boord wordt buitenshuis gegeten en daarbij is het kleine broodje favoriet. Uit een euquê- te blijkt dat er naast ontbijt, lunch en avondmaaltijd nog vier tijdstippen zijn waarop brood als tussendoortje wordt genuttigd. Zo blijken er mensen die 's avonds voor het slapen gaan de tafel dekken voor een broodmaaltijd. VVD-TOP SCHAART ZICH ACHTER FRACTIE (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het is vrijwel zeker dat het kabinet Lubbers-2 het debat over de financië le invulling van het Nationaal Milieube leidsplan niet zal over leven. In het debat dat van avond in de Tweede Kamer begint en recht streeks op tv wordt uit gezonden, blijft de VVD-fractie volharden in haar standpunt dat de financiering van het milieuplan op essentië le punten moet worden bijgesteld. De VVD-fractie kreeg gis teravond de unanieme en onvoorwaardelijke steun van het VVD-hoofdbestuur en voorzitters van de ka mercentrales. VVD-voor- zitter Ginjaar zei gister avond na afloop van het partijberaad in Utrecht dat de afschaffing van de belastingaftrek voor woon werkverkeer (reiskosten forfait) en de verhoging van de brandstofaccijns uit de kabinetsplannen moeten verdwijnen. Alleen zo kan een breuk in de coalitie af gewend worden. Over het feit dat de VVD- ministers zich gecommi- teerd hebben aan het kabi netsbesluit zei Ginjaar: „De ministers hebben andere verantwoordelijkheden. Bovendien wisten zij reeds lange tijd dat fractie met de voorstellen problemen had". Kabinetsbrief In de brief van het kabinet die gisteravond de Kamer bereikte en waarin de hoofdlijnen van de afgelo pen zaterdag bereikte be sluitvorming worden ge schetst, wordt op geen en kele wijze tegemoetgeko men aan de eisen van de VVD. De brief bevat geen nieuwe feiten dan hetgeen Lubbers na de marathon zitting van het kabinet op zijn persconferentie zater dagmiddag al presenteerde. Pagina 5: Kabinetsplan nen nog in „zeer open for mulering"; Verkiezingen na crisis niet vóór sep tember DEN HAAG Nederland staat een druk Hemel- vaartweekeinde te wach ten. Het Nederlands Bu reau voor Toerisme (NBT) verwacht dat circa 700.000( buitenlanders de komen de dagen in- ons land doorbrengen. Ook veel Nederlanders gebrui ken de extra vrije dagen voor een korte vakantie of een dag je uit. Naar schatting 800.000 "ederlanders zullen er enkele agen in eigen land op uittrek ken. De VVV's, hotels, bunga lowparken en campings's spre ken van een goede tot zeer goede bezetting. Het NBT houdt zelfs rekening met een extra toeloop uit binnen- en buitenland het komend week einde, gezien de goede weers vooruitzichten. De grote steden, de bollenvel den en de kust krijgen de grootste drukte te verwerken. Ook attractieparken maken zich op voor veel toeloop. Bij zondere evenementen, die veel 'ubliek zullen trekken, zijn ;et jazzfestival in Breda (4 tot 7 mei) en (zondag) de mara thon van Amsterdam. Ontruiming Singer Hotel DEN HAAG/NOORDWIJK Het Singer Hotel moet bin nen twee weken worden ont ruimd. Dit heeft rechtbank- iresident Holtrop vanochtend ieslist. Bodemgoed b.v., de nieuwe eigenaar van het hotel, heeft op 26 april in een kort geding om deze ontruiming gevraagd. Het hotel wordt mo menteel geëxploiteerd door de heren J. Lotterman en R. Groenewold Zoals bekend zit dit tweetal sinds enkele maan den in het hotel, dat op 12 april op een veiling door Bo demgoed werd gekocht. Duizend overtredingen van maximumsnelheid .IlEIDEN/REGIO Bij een regionale snelheidscontrole zijn de afgelopen week onge veer duizend overtredingen jeconstateerd. De controle vond plaats in Alkemade, Zoe- terwoüde, Hazerswoude, Voor schoten, Leiderdorp en Lei den. Twintig procent van de gecontroleerde voertuigen reed te hard. De hoogst geme ten snelheid was 124 kilometer >er uur. Er mocht op dat punt 10 km /uur gereden worden. Gevangen In je eentje met een frisbee gooien is niet zo leuk. Dus heeft Manny Rodriguez uit het Amerikaanse Las Cruses in de staat New Mexico zijn hond zo gek gekregen, dat het dier de aanstormende frisbee vangt. Dat levert gekke plaatjes op, zoals deze foto. Maar of het nu echt leuk is? FOTO: AP Een vermomde relschopper rent weg nadat hij deze auto in brand heeft gestoken en omver ge gooid. FOTO: AP WEST-BERLIJN De vie ring van de Dag van de Ar beid is gisteren in West-Berlijn uitgemond in ongeregeldhe den. In de wijk Kreuzberg kwam het tot straatgevechten tussen verscheidene groepen en de politie die tot midder nacht duurden. Rellenschop- pers richtten barricades op en staken auto's in band. De poli tie antwoordde met traangas en waterkanonnen. In totaal hebben 322 agenten verwon dingen opgelopen en zijn 120 politie-auto's beschadigd. In de wijken Neukölln en Kreuz berg liepen de betogingen gis termiddag al uit de hand toen vermomde relschoppers een warenhuis binnendrongen, brand stichtten en zich schul dig maakten aan plunderin gen. Volgens de Westberlijnse Senaat waren de onlusten een uiting van „blind geweld". Pagina 7: Wapenstok en traangas verjagen 1 mei-be togers 18 PAGINA'S CDA: Steenkolen- boycot moet Zuidafrikaop knieën dwingen Palestijnen maken korte metten met collaborateurs Zesde wereldtitel snooker voor grootse Steve Davis Woubrugse jongeren zijn nergens welkom \r~ •*r V Pastoor Aarts jubileert in Kaagse parochie Noordwijk vooral in trek bij zakenmensen 3/5 GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND ECONOMIE 6 BUITENLAND 7 SPORT 9 LEIDEN 11/13 OMGEVING 12/14 KUNST 15/16 RADIO EN TELEVISIE 17 Bolderkar-vader vrijgesproken De officier van justitie eiste twee weken geleden een jaar cel tegen de man, die aan vankelijk tegenover de poli tie had bekend maar die be kentenis later weer had in getrokken. De rechtbank De man werd ervan beschul- acht niet wettig en overtui- ROTTERDAM De recht bank in Rotterdam heeft vandaag een 27-jarige man uit Spijkenisse vrijgesproken van het plegen van incest digd dat hij zijn 4-jarig doch tertje dat het Medisch Kleu terdagverblijf De Bolderkar in Vlaardingen bezocht, sek sueel had misbruikt. gend bewezen dat de man in cest heeft gepleegd. Pagina 3: Advocaat eist schadevergoeding UTRECHT De bonden in het ziekenhuiswezen overwe gen ook opnamestops in te voeren bij verpleeghuizen als het conflict over de looneis van 5 procent voortduurt. Het actiecomité van een instelling in Amstelveen heeft het perso neel al opgeroepen geen nieu we bewoners uit. andere instel lingen meer op te nemen. Mensen die van huis uit naar een verpleeghuis zijn overge plaatst, worden nog wel opge- Een woordvoerder van de Ab vaKabo kon vandaag niet zeg gen op welke termijn een eventuele opnamestop in ver pleeghuizen van kracht wordt De uitspraak in het kort ge ding van het Landelijk Patiën ten/Consumenten Platform te gen de bonden en het actieco mité VVIO zal volgens hem de verdere actiestrategie bepalen. Dat geding dient morgen om tien uur voor de president van de rechtbank in Utrecht. Het platform eist stopzetting van de acties die de belangen van patiënten (kunnen) schaden. De bonden zien de uitspraak echter met vertrouwen tege moet omdat bij de acties steeds grote zorgvuldigheid is be tracht en er nauwelijks klach ten van patiënten of bewoners bekend zijn. Ook vandaag is een opnames top van kracht bij acht zieken huizen in Rotterdam, Bever wijk, Heemskerk en Gronin gen. Directies van enkele zie kenhuizen overwegen juridi sche stapen te nemen, maar stellen dit afhankelijk van de uitslag van het geding. Verder worden in tientallen instellin gen in het land zondagsdien sten gedraaid en houdt het personeel werkonderbrekin gen. Bereid De Vereniging van Neder landse Ziekenfondsen (VNZ) is bereid met alle partijen om ta fel te gaan zitten. Voorzitter J. de Vries zei dat de VNZ, als door de acties de zorg in ge vaar komt, een minstens even grote verantwoordelijkheid heeft als het Landelijk Patiën ten/Consumenten Platform. Maar dat betekent overigens niet dat de VNZ zich als eiser aansluit bij het geding. De VNZ heeft er geen behoefte aan één schuldige aan te wij zen, zei De Vries, omdat het vinden van een oplossing er dan niet gemakkelijker op wordt. FNV-voorzitter Stekelenburg hield gisteren een pleidooi om de onderhandelingen over de cao los te zien van het te voe ren arbeidsvoorwaardenbeleid voor 1990. Dat zou volgens hem de oplossing in het con flict dichterbij brengen. HILVERSUM - De KRO kan zich „geen situatie voorstellen waarin onze producent con currerende produkties ver vaardigt". Daarmee reageert de omroep op plannen van Joop van den Ende nog dit jaar commerciële tv-program- ma's te leveren aan de stations „TV-10" en „Veronique" met behulp van onder anderen Henny Huisman. ten die bij hem onder contract staan. Het gaat verder om mensen als Sandra Reemer en Ron Brandsteder. Ook de NCRV en de TROS hebben hierop fel gereageerd. De KRO heeft al contacten met Joop van den Ende over groots opgezette tv-program- ma's, maar nog niets schrifte lijk vastgelegd met Hennie Huisman. Het gaat om een drietal grote shows met daar aan verbonden loterijen en ac ties, t.w. voor „Mensen in nood", „Steun aan straatkinde ren" en „Stichting Oecumeni sche hulp", en om de Play- Backshows Problemen kunnen ook rijzen rond Maartje van Weegen, die dit najaar voor de KRO een praatshow gaat maken. Ook zij staat formeel onder contract bij Joop van den Ende, maar blijft gelden als uitgesproken KÉO-presentatrice. Pagina 16: Jelgersma en Van den Ende samen in zee Joop van den Ende. FOTO: DIJKSTRA (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F. PRANGERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15 00 uur telefoonnummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. Hagenaar bekent aanranding 22 kinderen DEN HAAG De 22-jarige Hagenaar die vorige week door de politie is opgepakt we gens aanranding van vier kin deren in de Scheveningse Bos jes, heeft inmiddels 22 aanran dingen bekend. Zelf verklaart hij vanaf medio 1986 actief te zijn geweest. Niet alleen in de Scheveningse Bosjes koos hij zijn slachtoffers, maar ook in het Zuiderpark en waarschijn lijk eveneens in de randge meenten. Volgens de politie is het heel goed mogelijk dat de man nog meer kinderen en ook jonge vrouwen heeft aan gerand. Na deze krant nog één en het is Hemelvaartsdag. Een extra zondag, zomaar midden in de week, waarop er geen krant verschijnt. Nederland staat dan op toeristisch gebied nogal wat drukte te wachten. Er worden niet minder dan 700.000 bui tenlanders verwacht en dat brengt weer aardig wat geld in het laatje. Naar schatting trekken er ook nog eens 800.000 inwoners van ons eigen land er op uit en dat ook nog eens met goede weersvooruit zichten. Vrijdag komt er weer een krant en als u nu een proefabonnement neemt, hebt u die als het een beetje meezit, gratis in de bus. U leest daarin dan of het werkelijk zo druk is geweest. Want in de Leidse Courant lees je werkelijk alles. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam: Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N R Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. CcidócSouACWit

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1