WD-fractie dreigt kabinet op te blazen „POEF, JE BENT ERBIJ" ANDIJVIE EN HAMBURGERS Kabinet LASTENVERZWARING VOOR AUTO-FORENS ONVERTEERBAAR ud-directeur Sotheby's egint Haags veilinghuis Verontreiniging Waal niet riskant Beurs ,luie" tudent >mlaag Thatcher en Kohl nog steeds oneens over SNF-raketten HET WEER Maandag 1 mei 1989 80ste jaargang no. 24406 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpere, behorende tot Sijthoii Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel, 071-122244. Voor abonnementen 071-313677. Giro 103003, Bank Amro-bankN V. Leiden Abonnementen (lncl, 6% BTW)per maand 1,24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar 1,275,60, Klachten bezorging, maandag t/m vrijdag van 18 00-19.00 uur, zaterdag 14 00 15.00 uur tel, 071 122248. Advertenties, (excl. 6% BTW) 1. 0,67 per mm., familieberichten 1.0,60 per mm. telefax 070-902702 Ibv advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas. Chef-redacteur WA Buijteweg, 22 PAGINA'S Milieubeleid voor een deel op de lange baan Geen sancties tegen Chinese studenten Vaarregels in Leiden moeten duidelijker Wim Kan wilde niet op televisie Bertus Aatjes en m zijn geloof in het leven I v Perioden met zon en droog. In de nacht en ochtend enkele mistbanken. Minimumtempe ratuur omstreeks 9 graden, middagtemperatuur ongeveer 19 graden. Matige westenwind. Zon op: 06.09; onder: 21.06. Scheveningen hoog water: 01.06 en 13.25; laag water: 08.56 en 21.34 uur. HAAG Dit najaar begint J.P. Glerum, oud-directeur Sotheby's in Amsterdam een nieuw „Hollands veiling- in de Haagse binnenstad. De 45-jarige Glerum verzet tegen de Engelse en onpersoonlijke stijl van veilen die iotheby's wordt gehanteerd. „Mensen die iets uit familie- t te veilen hebben, willen daar ook altijd een verhaal r kwijt", zegt Glerum, die aan de andere kant de kopers ;moet wil komen die niet over kapitalen beschikken ir wel voor een paar duizend gulden aan mooie dingen en komen. „Bovendien moet ik mensen die waardevolle ;en komen brengen, soms tegen zichzelf beschermen", gt Glerum eraan toe. „Een waardevol schilderij kun je e tijd vaak beter behouden, omdat de waarde nog aan- ilijk kan stijgen. Dat soort dingen moet ik adviseren. Ik in Den Haag, nu ik er de leeftijd nog voor heb, een echt lands huis beginnen. En dat kan dit najaar al". Gasprijs voor het eerst sinds drie jaar omhoog APELDOORN De gasprijs voor klein verbruikers (gezinnen) gaat met ingang van 1 juli met ruim drie cent omhoog. Dat betekent dat de tarieven voor het eerst sinds drie jaar stijgen, aldus een woordvoerder van de Vegin (de over koepelende organisatie van gasbedrij ven). De gasprijs is momenteel 40,1 cent (in clusief btw) per kubieke meter. Als ge volg van de gestegen prijzen van huis brandolie zal het gastarief met tussen de 3 en 3,5 cent stijgen. De gastarieven zijn gekoppeld aan de prijzen van huisbrand olie. De gasrekening voor een gemidd- deld gezin gaat als gevolg van de prijs verhoging met ongeveer 70 gulden per jaar omhoog. Brand in Wassenaar legt verkeer lam Een hevige brand in voormalig warenhuis Autorama/Torro in Wassenaar heeft gister middag rond vijf uur het verkeer volledig lam gelegd. Door de omleidingen ontstonden ki lometers lange files tot in Den Haag en Sas- senheim. De Rijksstraatweg/N44 werd pas rond half twee vannacht volledig vrijgege ven. De brand is vermoedelijk aangestoken door kinderen, aldus een woordvoerder van de brandweer. Een brandweerman uit Den Haag raakte bij het blussen licht gewond en is naar het Bronovo Ziekenhuis gebracht. Het nablussen duurde tot vanmorgen. Inmid dels is begonnen met de sloop van het wa renhuis. Op het terrein wordt een nieuw be drijvencomplex gebouwd. FOTO: WIM VAN NOORT Pagina 7: Al vaker brand gesticht. en boeken, moeten een ere basisbeurs krijgen, t is de uitkomst van compromis tussen mi- ter Deetman (onder en zijn collega Ru ig (financiën). ïtman zal een commissie in- len die onderzoekt of de dieresultaten als norm kun- worden gehanteerd voor al dan niet verminderen de beurzen. De korting et in 1994 samen met de vatisering van de studiele gen ongeveer 350 miljoen den opleveren. Dat bedrag iet 'restant' van de bezuini gen die Ruding van Deet- n heeft geëist. Deetman igerde te korten op de hts- en salarispositie van le en en op de bedragen die wetenschappelijk onder- worden uitgetrokken, irom is hij akkoord gegaan het' plan om de studie- rzen te korten. De privati- ng van de studieleningen et volgens Deetman in han- komen van een nieuwe fi- ïciële instelling, itman is zeer tevreden over afloop van het kabinetsbe- d van het weekeinde. Hij ft meer geld gekregen om- het aantal studenten snel eit. Zijn begroting stijgt dit met 877 miljoen en vol- ïd jaar met 1,3 miljard gul- In de periode 1991-1994 jgt onderwijs daar nog eens miljard gulden bij. Daarte- staat dat Deetman gend jaar 200 miljoen gul- moet besparen. In 1994 ?t de onderwijsbegroting miljoen ombuigen. Brandweerlieden hebben hun handen vol aan het bergen van de honderden zakken landbouwgif die zaterdag na een aanvaring op de Waal in het water terecht kwamen. FOTO: ANP HULHUIZEN Analyse heeft uitgewezen dat het water in de Waal nog „be hoorlijk verontreinigd" is met het onkruidverdel- gingsmiddel mecoprop. De gemeten concentraties zijn tientallen keren hoger dan normaal, maar ner gens wordt de gevaars norm overschreden, aldus Rijkswaterstaat. Het containerschip Vera ver loor zaterdag na een aanvaring achthonderd zakken met het gif ter hoogte van Huihuizen. Inmiddels zijn vijfhonderd zakken gevonden. Daardoor is nog ongeveer 7500 kilo mecop rop in de rivier achtergeble- i. Uit voorzorg wordt bij Nieuwegein beperkt geschut, omdat het Waalwater daar via het Lekkanaal de drinkwate- rinlaat van Rijn-Kennemer- land bereikt. Intussen gaan de metingen door. Het containerschip Vera kwam zaterdag omstreeks 07.00 uur in aanvaring met het duwstel Rosco, dat was gela den met gasolie. Daarbij sloeg een container overboord. De gasolie hoefde niet te worden overgetankt. Beide schepen liepen grote schade op; een achteropkomend schip raakte door een losgeslagen duwbak licht beschadigd. Op de Vera vielen drie licht gewonden. Een van de gewonden liep een shock op 's Middags kon het gestremde scheepsverkeer al weer worden hervat. !N HAAG Studenten het hoger onderwijs die irtdurend slechte resul- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft een tijdbom onder het kabinet gelegd. Fractie voorzitter Voorhoeve heeft geen woord terug genomen van zijn drei gement de coalitie deze week te zullen opbla zen, als de financiering van het Nationaal Mi lieubeleidsplan (NMP) niet op een aantal es sentiële onderdelen wordt veranderd. Niettemin zei hij gister avond nog een redelijke kans te zien om uit de poli tieke problemen te komen. PvdA-voorzitter Wim Kok zal een eventuele liberale motie van wantrouwen van harte steunen. De Amsterdamse beurs rea geerde op de dreigende cri sis met forse koersdalingen. Bij de opening was de stem mingsindex, die de ontwik keling van de meest ver handelde aandelen weer geeft, na een kwartier han delen bijna twee punten la ger dan het slot van vrijdag. In CDA-kring is met verbij stering en teleurstelling op de harde opstelling van de VVD-fractie gereageerd. Zowel CD A-partij voorzitter Van Velzen als fractievoor zitter De Vries noemde het gerezen conflict 'volstrekt voorbarig', aangezien veel onderdelen van het NMP nog niet vaststaan. Zaterdagmiddag bereikte het kabinet nog een moei zaam akkoord over het Mi lieubeleidsplan en de bezui nigingen voor 1990. Om een kabinetscrisis af te wenden gingen uiteindelijk alle vijf VVD-ministers met het door Lubbers en minister Ruding (financiën) opgestel de eindbod akkoord. Pre mier Lubbers gaf na afloop toe dat het kabinet tijdens het nachtelijk beraad „dicht bij een crisis was geweest". Terwijl Lubbers het milieu plan opgelucht presenteer de, kwamen Voorhoeve en partijvoorzitter Ginjaar ech ter met de inderhaast opge trommelde fractieleden tot de slotsom dat de kabinets plannen niet door de beugel konden De fractie had niet alleen grote moeite met de wijze waarop de milieuplan nen betaald moeten wor den, maar ook met de be zuiniging van 200 miljoen gulden die minister Deet man (onderwijs) voor vol gend jaar is opgelegd. Dit bedrag is tot ergernis van de liberalen nog nauwelijks ingevuld Pagina 3: Voorhoeve wil het opnemen voor de 'mo dale automobilist'; pagina 5: VVD verdenkt Lubbers van neiging tot partner ruil ALPHEN AAN DEN RIJN „Poef. je bent er bij". Dat riep zaterdagmiddag een 10-jarig meis je toen ze de jongeman weer zag die haar porte monnee had gestolen. Ze duwde de jongen met een plastic waterpistooltje in de rug en spoot hem vervolgens wat water in de nek. Uit zijn zak griste ze haar portemonnee terug. Ze liet haar slachtoffer geschrokken achter en vertelde enkele minuten later haar relaas aan een politieman. Die vroeg haar de jongen aan te wijzen. Dat gebeurde en de politie nam een 18- jarige Boskoper mee naar het politiebureau. Daar ontkende de jongeman in alle toonaarden iets te maken te hebben gehad met de reeks van zakkenrollerijen op de Alphense kermis. Het meisje was ook niet meer zo zeker van haar zaak. Daarop werd de jongeman in vrijheid ge steld. Na de aanhouding van de Boskoper was geen enkele melding van zakkenrollen meer binnengekomen. In de uren daarvoor waren zes portemonnees gerold, met een totale inhoud van zeker 500 gulden. (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding m Andijvie, 500 gram Hamburgers, ongepaneerd, 100 gi491.291 "1 Q/*\ aiberfc heijn ki'o.«eolJL.yU 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Suriname gaat voor miljoenen wapens kopen PARAMARIBO De Suri- naamse regering heeft goed keuring gehecht aan de aan schaf van wapens voor het na tionale leger. In legerkringen is vernomen dat het gaat om een investering van 40 miljoen dollar. Via het televisiejour naal liet de regering gisteren weten dat het leger wapens „krijgt zodat het op niveau kan opereren". Bevelhebber Desi Bouterse zei op een bij eenkomst van zijn Nationale Democratische Partij dat het leger „binnenkort" bestellin gen zal plaatsen, maar gaf niet aan waar de aankopen worden gedaan. Bouterse is enkele we ken geleden rondgeleid in mi litaire instellingen in Brazilië. DEIDESHEIM Het onder houd tussen de Westduitse bondskanselier Kohl en de Britse premier Thatcher heeft gisteren geen toenadering op geleverd in het geschil over de modernisering van de kernra ketten voor de korte afstand (SNF). In Deidesheim zei Kohl slechts dat hij „zeer open en vrijmoedig" met Thatcher had gesproken Er waren welis waar meningsverschillen, maar de kans om de NAVO- top in mei tot een succes te maken, was zeker niet verke ken „We hebben nog heel wat werk voor de boeg", zei Kohl. Thatcher verwees naar de NAVO-doctrine van de flexi bele reactie. Ze zei dat afschaf fing van de huidige SNF-ra ketten deze strategie zou on dermijnen en dat ze dat niet kon accepteren. De Neder landse regering is bezig aan een bemiddeling tussen twee NAVO-blokken Premier Lubbers had zaterdag een ge sprek met Thatcher. Komende woensdag gaat hij in West- duitsland praten met Kohl. V Er wordt nu al gesproken van „De koninginnedag van Voorhoeve" naar analogie van de „De nacht van Schmelzer", waarin destijds ook een kabinet aan diggelen ging. We staan politiek gezien voor een paar spannende dagen, want het is de vraag of de regering blijft zitten of niet. In het tweede geval zouden er wel eens verkiezingen voor de deur kun nen staan. Allemaal redenen om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Niet alleen door af en toe een radioflard of een televisieflits op te nemen, maar door ons tot en met te laten informe ren. Dat kan door middel van een goede krant. Onze krant, de Leidse Courant. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam; Voorletters: Adres:I Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging); In een open envelop zonder postzegel opsturen naar; de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. A B Indien daartoe aanleiding bestaat. kan ren verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd Kabinet handhaaft premie-regeling kleine bedrijven Koninklijk gezang Koningin Beatrix luistert glimlachend naar een aubade van schoolkinderen uit Goedereede. Prins Claus zingt uit volle borst mee. Koningin en prins bezochten het plaatsje ter gelegenheid van koninginnedag. Ook werd Oud-Beijerland met een bezoek vereerd. FOTO: ANP Pagina 5: Goedereede laat koningin band met het water zien Pagina 9: Koninginnedag '89: Uitgelezen sfeer DEN HAAG De kleinscha ligheidstoeslag (KST) voor kleine en middelgrote bedrij ven wordt niet afgeschaft, maar omgezet in een investe ringsaftrek. Totaal 200 van de 700 miljoen gulden uit de KST-pot wordt speciaal voor kleine bedrijven gereserveerd Vijftig miljoen daarvan moet ten goede komen aan noodlij dende akkerbouwers, zo heeft het kabinet afgelopen week einde beslist. De ondernemers organisaties KNOV en NCOV hebben opgelucht gereageerd op het kabinetsbesluit.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1