Eindbod van zet kabinet Lubbers op scherp eursrel rond esjoemel met |taatslening 4 5 7 21 25 27 30 32 Vroeg of laat Onderzoek naar i namaken van medicijnen legaal a Tekorten bedreiging slachtoffers noodweer Atlantis niet eerder dan maandag omhoog 198 ïeicUe (Sowtant Zaterdag 29 April 1989 80ste jaargang no. 24405 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoii Pers, Apothekersdijk34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Arqro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18 00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm, familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur WA. Bui)teweg. HET WEER Droog en flinke perioden met zon. Middagtemperatuur onge veer 12 graden. Zwakke tot matige veranderlijke wind. Zon op: 06.12; onder: 21.03. Scheveningen hoog water: 11.16 en 23.44; laag water: 6.15 en 18.54 uur. Feestelijke stemming Koninginnedag is tegenwoordig behalve een dag van het Wil helmus, aubades, optochten en kermissen ook een dag waar op in talrijke steden vrijmarkten worden gehouden. De be kendste daarvan is ongetwijfeld die in Amsterdam waar later vandaag, mede gelet op het verwachte weer, zeker weer spra ke zal zijn van een feestelijke stemming. Sommige Amsterdamse vrijmarkt-verkopers dachten slim te zijn en zetten gisteren hun „kraampje" al op, zoals deze vrouw op de Rozengracht. Hoewel het officieel tot vanmorgen verbo den was te verkopen, werd er ook gisteren al zoveel gehan deld dat de politie niet meer optrad. Voor Goedereede en Oud-Beijerland wordt Koninginnedag 1989 een heel bijzondere, doordat koningin Beatrix deze plaatsen heeft uitgekozen om „haar verjaardag" te vieren. Nou ja, „haar" verjaardag; 30 april is natuurlijk nog altijd de verjaardag van prinses Juliana en mr. Pieter van Vollenhoven. Voor beiden is het een kroonjaar: prinses Juliana viert van daag haar 80e verjaardag. Pieter van Vollenhoven is precies dertig jaar jonger. FOTO'S: ANP/DIJKSTRA f 325, TriumJ rot 125j p (Van onze parlementaire redactie) "terrfeN HAAG Bij het oraijinisterie van -financiën in-alle talen gezwe- over het jongste de ver- n°«e»eende handel met voor- in staatsobligaties, ur. ïfisteravond laat was nog een knoop doorgehakt nrer het instellen van een iressopderzoek, waar zowel Kom- r. zateirink als een aantal obli- ptiehandelaren op aan- ringen. |eze week verspreidde het ge licht over onoirbare handel in aatsleningen zich als een lo- end vuurtje. Aanleiding was tolgens een aantal obligatie- andelaren het koersverloop hn de jongste staatslening, af- llopen dinsdag. Kort voor het uiten van de inschrijving elderdè de koers van 99,4 aar tot iets onder de 99 pro- ent. De uiteindelijke uitgifte- ioers bleek precies op 99 pro fent te liggen. I/Ordt ïen aantal obligatiehandela- jen heeft voor de commissaris }|"iek roor de notering van de effec- jenbeurs verklaard te vermoe- den dat een ambtenaar van Fi nanciën kort voor sluitingstijd liet uitlekken dat de koers 99 procent zou zijn. „Anders is dat bizarre koersverloop niet te verklaren", aldus één van de handelaren gisteravond. De Effectenbeurs neemt de be schuldigingen zeer ernstig, maar heeft naar verluidt nog geen besluit tot het instellen van een officieel onderzoek genomen. Een woordvoerder van het ministerie van finan ciën wilde de berichten ont kennen noch bevestigen. Vol gens een woordvoerder van het ministerie van economi sche zaken zal Financiën zélf de Economische Controle dienst moeten opdragen een onderzoek in te stellen. De financieel specialist van de PvdA-fractie, Hans Kom brink, vindt een onderzoek op zijn plaats. Volgens Kombrink moeten de geruchten op de ef fectenbeurs serieus worden ge nomen, omdat anders het ver trouwen in de werking van de beurs ernstig geschaad kan worden. De affaire komt vol gens ingewijden op een uiterst ongelukkig moment, aange zien Amsterdam deze maand een campagne lanceerde om zich te presenteren als Euro pees financieel centrum van allure. elige één nekJ. rden dale kRNHEM Er komt een tsing strafrechtelijk onderzoek )aar het mogelijk illegaal lamaken van medicijnen öf loor het bedrijf Pharma- fis in Duiven. olgens een woordvoerder fan de rijkspolitie in Nijmegen leeft het bedrijf A$tra Phar- naceutica in Rijswijk bij justi ce in Arnhem een aanklacht Pharmacis ingediend yegens het illegaal namaken jran medicijnen. Astra is de fa- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het ka binet is vanmorgen om elf uur opnieuw bijeen gekomen om een uit weg te vinden uit het conflict over de finan ciering van het Natio naal Milieubeleidsplan. De VVD-ministers en de top van de VVD-fractie konden vannacht ook na een drie uur durend onder ling beraad nog geen goed keuring geven aan een 'slikken-of-stikken-voorstel' dat premier Lubbers rond middernacht op tafel had gelegd. Om half vier vannacht werd het overleg geschorst nadat het kabinet korte tijd voltallig bijeen was geweest. Geen van de ministers of staatssecretarissen wilde in houdelijk ingaan op de ge rezen problemen. Naar ver luidt zijn alle CDA-be- windslieden en CDA-frac- tieleider De Vries bereid het definitieve eindbod van Lubbers te aanvaarden. Vroeg in de avond werd gisteren al duidelijk dat de VVD-fractie met haar te genvoorstellen voor de be taling van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) grote problemen in het ka binet had veroorzaakt. Deze week keerde de fractie, ge steund door een aantal VVD-bewindslieden, zich tegen de vorige week door Lubbers en Ruding voorge stelde belastingverhoging voor woningbezitters, af schaffing van de belasting aftrek voor hettwoon-werk- verkeer en verhoging van de brandstofaccijnzen. De noodzakelijk geachte mi lieumaatregelen zouden, zo vond men, voor een groter deel uit de schatkist moeten worden betaald zodat de dreigende forse lastenver- Volgens de liberalen is dat realiseerbaar omdat zij een meevallende economische groei (en dus extra belas ting-inkomsten) verwach ten. De overheidsbijdrage aan de milieuplannen zou zodoende kunnen stijgen van 800 miljoen (het bedrag dat Lubbers had voorge steld) tot 1,4 miljard gulden. De alternatieve VVD-plan- nen vielen gisteren bij mi nister Ruding van financiën niet in goede aarde. Ruding vreest dat bij een tegenval lende economische .groei de ADVERTENTIE mm/mm brikant van het medicijn en heeft daarop ook het patent. Het gaat om Selokeen, een middel tegen hoge bloeddruk en hartritmestoornissen. Het ministerie van volksgezond heid heeft verklaard dat de werkzame stof in de nage maakte pillen niet afwijkt van die in de originele van Astra. Gevaar voor de volksgezond heid is er niet. Alleen de hulp stof en de grootte van de ta bletten zijn iets anders, maar verder voldoen ze aan de aan het middel gestelde eisen. verpakkingen verschillen eveneens: de originele tablet ten zitten in een wit doosje met blauwe opdruk, de nage maakte in een grote fles. De nagemaakte pillen zijn volgens WVC eind 1987, begin 1988 op de markt gekomen. Astra is er zelf achter gekomen en heeft een onderzoek laten doen. Een advocaat van het bedrijf heeft de zaak eind december aange kaart bij de inspectie. Die heeft contact opgenomen met justitie. UI Jewoners van het getroffen gebied in Bangladesh hebben van wee riksja's een provisorische ambulance gemaakt, om een ge wonde vrouw naar een ziekenhuis te brengen. FOTO: AP DHAKA De duizenden mensen die bij hevig noodweer van leze week in Bangladesh gewond zijn geraakt, krijgen onvol- loende medische verzorging door een groot tekort aan zieken- luisbedden en medicijnen. Bengalese artsen hebben deze nood kreet geslaakt. Volgens met ministerie van rampenhulp zijn bij le storm, die woensdag met zware hagel- en regenbuien vooral "ïuishield in een regio even ten noordwesten van de hoofdstad Dhaka, tenminste zeshonderd mensen om het leven gekomen. Het aantal Bengalezen dat min of meer ernstig letsel heeft opge lopen bedraagt ruim 12.000. Het dodencijfer zal nog aanzienlijk 'cunnen oplopen, omdat nog steeds lijken onder het puin van in- [estorte huizen vandaan worden gehaald. De afgelopen twee naanden was Bangladesh kurkdroog. De droogte dreigde een r amp te worden voor de landbouw, zodat president Ershad zijn [natie eerder deze week voorging in een gebed om regen. Noodtoestand in Senegal na moordpartijen DAKAR/NOUAKCHOTT In de Westafrikaanse staat Se negal is de noodtoestand van kracht, nadat daar gisteren ze ker 26 Mauritaniërs werden vermoord. De moorden waren een wraakactie voor de moord op Senegalezen in het buur land Mauritanië. Directe aan leiding tot de moordpartijen over en weer is een conflict over weiderechten tussen bei de landen. In de Senegalese hoofdstad Dakar werd gisteren een ware klopjacht gehouden op Mauritaniërs. Hun huizen werden in brand gestoken en winkels geplunderd. middelen voor het milieu beleid ontoereikend zullen zijn. Zou in dat geval toch vastgehouden worden aan de afgesproken milieu-uit gaven (in totaal 6,7 miljard gulden extra tot 1994), dan kan het financieringstekort niet volgens plan blijven dalen, hetgeen hij onaccep tabel vindt. Gisteravond werd wel een akkoord bereikt over de be zuiniging van 200 miljoen gulden die minister Deet- man volgend jaar op zijn begroting door moet voeren. Een deel van deze bezuini ging zal de komende weken nog in concrete maatregelen moeten worden omgezet. Gorbatsjov krijgt tegen kandidaat LONDEN Partijleider Michail Gorbatsjov zal ten minste één tegenkandi daat krijgen als het parle ment van de Sovjetunie volgende maand een nieu we president kiest. Dat heeft de directeur-gene raal van het officiële persbu reau Tass in Londen gezegd. Kravtsjenko verklaarde dat een groep afgevaardigden uit Moskou bij de verkiezing een alternatieve kandidaat naar voren zal schuiven. Het nieu we, 2.250 leden tellende Con gres van Volksafgevaardigden zal tussen 25 mei en 1 juni in Moskou bijeenkomen om de president van de Sovjetunie kiezen en de 542 leden aanwij zen voor een nieuwe, perma nente volksvertegenwoordi ging. 32 PAGINA'S in drie katernen NAVO verdeelder dan ooit op weg naar jubileum-top Italianen vinden straffen Heizelproces veel te laag Dreigende loongroep verontrust Sickinghe niet Doorbraak in restauratie Acropolis INKLEUR Koningin-moeder 80 jaar Kat-en-muisspel op de grote weg Tien jaar Thatcher Pieter van Vollenhoven en zijn gevleugelde vrienden GEESTELIJK LEVEN2 BINNENLAND3/4 BUITENLAND5 ECONOMIE7 SPORT9/11 LEIDEN13/15 OMGEVING17 FILM/HUISRAAD20 KUNST21 RADIO EN TELEVISIE22/23 FINALE25 T/M 32 Voor het eerst in de geschiedenis wordt op de 29ste april Koninginnedag gevierd. Wat ongebrui kelijk om iets een dag van te voren te vieren. Maar ja, de zaterdag is een gemakkelijke dag, al schijnen de (banket)bakkers - die hun zaak van daag open hebben - en hun personeel daar anders over te denken. Hoewel het dus iets te vroeg is voor de verjaardag van prinses Juliana en mr. Pie ter, we vieren vandaag de verjaardag van koningin Beatrix zeker te laat. Op tijd verschijnt daarom vandaag de toch altijd al kleurrijke Finale van de Leidse Courant met nog wat meer oranje. En wat is er nou leuker om te zeggen dan: op Koninginne dag 1989 werd ik (proefabonnee van de Leidse Courant. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. OPNIEUW PROBLEMEN MET RUIMTEVEER Voorletters: Adres: CAPE CANAVERAL Het Amerikaanse ruimte veer Atlantis zal op zijn vroegst maandagavond rond half negen worden gelanceerd. Gisteravond werd het aftellen 31 se conden voor de start afge broken wegens proble men met de hoofdmotor. Een nieuwe lancering kan pas definitief worden vastgesteld wanneer duidelijk is wat de oorzaak was van de motorsto ring. Mogelijk zal daarvoor een deel van de raket moeten worden gedemonteerd. Dat zal de lancering zeker meerdere dagen ophouden. De beman ning van het ruimteveer moet zes uur na de start, op een pre cies bepaald tijdstip, een zeer geavanceerde satelliet lance ren, die na een reis van vijf tien maanden de planeet Ve nus in kaart gaat brengen. De mogelijkheid de satelliet te lanceren bestaat slechts gedu rende een periode van dertig dagen. Vertrekt de Atlantis niet binnen deze termijn, dan moet het Venus-project twee jaar worden uitgesteld. Venus, op ruim tweehonderd miljoen kilometer afstand, wordt beschouwd als zuster- planeet van de aarde. Maar het is er veel heter en er geen water. Dit wijst op de mogelijkheid van een extreem „broeikaseffect". Wat vooral graag wil weten is of er parallellen bestaan tussen het warmer worden van de aarde en wat er in het verleden op Venus is gebeurd. Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. /V B Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1