Zware kritiek op politie na stadionramp Bon: 2 5 7 9 ïén gestolen verk Van Gogh iveer terecht ANDIJVIE EN GEHAKT Onenigheid in kabinet duurt voort Kleinschalig Ziekenhuis sluit 120 bedden door actie verpleegkundigen Mm 11 Impasse fusie Rijnoord/EZL lijkt doorbroken IPRIL 19 Maandag 17 April 1989 80ste jaargang no. 24394 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leidén, Postbus 11,2300 AA, tel, 071-122244. Voor abonnementen: 0? 1-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f.' 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Vannacht minimumtempera tuur omstreeks 2 graden en kans op vorst aan de grond. Overdag perioden met zon en mogelijk een enkele bui. Mid- dagtempeatuur ongeveer 10 graden. Matige wind uit rich tingen tussen noord en west. Zon op: 06.37; onder: 20.42. TA: ook bommen bij Hoorlijn Madrid-Barcelona 4-g; raten of eenf DRID De Baskische afscheidingsbeweging heeft gezegd dat zij nog meer bommen heeft ge- itst bij de belangrijkste spoorlijnen -in Spanje. De nisatie riep de Spaanse regering op alle trein- isten te annuleren. De ETA verklaarde tegenover taskische krant Egin dat de explosieven zijn ge- itst op de trajecten tussen Madrid en de steden en Barcelona. De bommen zullen exploderen ;n vandaag en volgende week zondag. In de ver ing werd de waarschuwing herhaald dat er ook bom was geplaatst op de spoorweg tussen de inse hoofdstad en de zuidelijke stad Sevilla. Za ag was op het traject Madrid-Valencia een bom iloft waarbij geen slachtoffers waren gevallen. Na >rzoek werd nog een tweede bom gevonden. De ook de verantwoordelijkheid op voor de Twee leden de Guardia Civile in Pasajes raakten ge- een voll. ver uringcar, ;h, Luxem- II. verz. naar 23.'00 uur). zaterdag in San Sebastian, waarbij WOnd bij een aanslag door de Baskische afscheidingsbe- leden van de „Guardia Civile gewond raakten, weging ETA. foto: ap UTRECHT In het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) zijn tot donderdag door de actie in de gezondheidszorg 120 van de 870 bedden niet beschik baar voor opname van patiënten. Alle .aandacht gaat uit naar eventuele spoedgevallen en naar patiënten die al in het ziekenhuis verblijven. Door een verscherpte stiptheidsactie van de anesthesisten in het MCA valt boven dien deze week zo'n zestig procent van de geplande operaties uit. Het besluit om in het kader van de actie voor de looneis 120 bedden tijdelijk te sluiten, is genomen na intensief overleg met de directie. Deze heeft toegezegd de orga nisatie zoveel mogelijk aan te passen om problemen te voorkomen. De me dische staf heeft zich solidair ver klaard met de actie. Patiënten waar van de operatie is uitgesteld, worden tijdig geïnformeerd. Naarmate de week vordert, zijn bonden en VVIO van plan het aantal zondagsdiensten, werkonderbrekingen en stiptheidsac ties flink op te voeren. De acties ter ondersteuning van de looneis van 5 procent moeten komende donderdag een voorlopig hoogtepunt bereiken. Dan is er in Den Haag een landelijke demonstratie, waar zeker 50.000 men sen worden verwacht. De Tweede Ka mer debatteert die dag over het cao conflict in het ziekenhuiswezen. Recordprijs in Amerikaanse lotto CHICAGO Voor vier deelne mers aan de loterij van de Ameri kaanse staat Illinois kan deze vorm van kansspel niet meer stuk: zij wonnen zaterdag samen de re cordprijs van 68 miljoen dollar (ongeveer 140 miljoen gulden). De geluksvogels bleken in de lotto „zes op 54" over een formulier te beschikken waarop alle zes goede cijfers Voorkwamen. Eén van de vier winnende formulieren was door één persoon gekocht, de an dere drie door mensen die met el kaar samenspeelden. Overeen komstig de lottoregels wordt de su- perprijs niet in één keer uitbe taald, maar in jaarlijkse termijnen. ZEVENTIEN FANS NOG IN LEVENSGEVAAR f - Voll. inge- excl. overn. 750-31891. mooiste Of luxe can hoe zorge ÏELLE SHEFFIELD Twee dagen na de rampzalige gebeurtenissen in het Hillsborough-stadion in Sheffield richt de kri tiek in Groot-Brittannië zich in toenemende mate op de politie en an dere instanties die be trokken waren bij de or ganisatie van de voet balwedstrijd tussen Li verpool en Nottingham Forest. Op de overvolle tribune van de Liver pool-fans vielen zater dag 94 doden en meer dan 170 gewonden. Ze ventien van hen verke ren nog in levensgevaar. Vooral veel kinderen wer den onder de voet gelopen en platgedrukt door de te veel binnengelaten suppor ters. Veel verminkte licha men zijn nog niet geïdentifi ceerd. „Alleen daarvoor zou den voetbalpasjes handig zijn geweest", zei een woe dende arts sarcastisch voor de BBC-televisie. Van botsingen tussen beide supportersgroepen was in Sheffield geen sprake. De Britse premier Thatcher verklaarde gisteren na haar bezoek aan Sheffield: „De vele maatregelen die een diepgaand onderzoek in stellen". Een van de belang rijkste punten van onder zoek zal zijn waarom de po litie1 besloot de buiten het stadion wachtende suppor ters, van wie velen overi gens geen toegangskaartje hadden, alsnog op de al. overvolle tribune toe te la ten, met alle rampzalige ge volgen vandien. Tevoren was er van de kant van Li verpool al geklaagd over het geringe aantal beschikbare toegangskaartjes. De kleine re aanhang van Nottingham Forest had er meer dan Li verpool toegewezen gekre gen. Ook over de controle op de toegangsbewijzen is veel te doen. Talrijke Liverpool- fans toonden zaterdagmid dag kaartjes waar de contro- lestrook nog aan vastzat. Een ander punt waar veel vragen over bestaan is het té laat openen van de deuren in het hek tussen de tribune en het veld. Artsen die bij de eerste hulp op het veld werden inge schakeld hekelden de medi sche voorzieningen. Zo was er bij dit evenement waar meer dan 50.000 mensen op af waren gekomen geen har- tapparaat aanwezig en ble ken zuurstofflessen voor de beademing leeg te zijn. Een deel van de kritiek richt zich ook op de Britse Een supporter die de voetbalramp heeft overleefd zit verdoofd in het Hillsbor.ough-stadion. Gisteren werd gemeld dat 108 om het leven zouden zijn gekomen, maar volgens de Britse politie is het dodental 94. foto: af voetbalbond, die een zo be langrijke wedstrijd als de halve finale om de FA-cup liet spelen in een weliswaar voor miljoenen guldens ge renoveerd maar desondanks stokoud stadion met tiendui zend staanplaatsen. De Brit se media waren gisteren en vandaag eenstemmig in hun kritiek op het verouderde stadion. Zo schreef de Sun day Times: „Voetbal wordt gespeeld in achterbuurtsta dions. Er moeten radicale maatregelen worden geno men om de stadions te mo- dernisren". Vanuit de hele wereld komen reacties van medeleven en op verschil lende manieren wordt geld 20 PAGINA'S „Katholieke ambtsopvatting vreemd aan nieuwe testament" Lubbers: milieuplan deze week afronden Uruguay zet streep onder verleden Leids Anatomisch museum onbetwiste topper van nationale museum- weekeinde Geen villa's in weidegebied van Endegeest in Oegstgeest Wild Bunch dringt door tot Paperclip kwartfinale geestelijk leven 2 binnenland buitenland 3 4/5 kunst 8 sportuitslagen radio en televisie van huis uit 10 12 CALLELA- as. Vaste st4 derlandse d. Vertrek ie< koop zonder skend hotel )E Een van de vorig juni 28r op 12 december uit t rijksmuseum Kröller- iller gestolen Van igh-schilderijen is te- :ht. Het schilderij werd derhalve week geleden een auto voor de wo- ng van de directeur van t museum gevonden. vondst van het schilderij left volgens de politie recht- maken met een los- 'oor de schilderijen, tart kreeg museumdi- fcteur R.W.D. Oxenaar een lefoontje van de vermoede- ke daders van de roof. In dat pprek werd 5 miljoen gulden voor de schilderijen ge- Als niet werd gerea- RENTINC- geerd, zouden de schilderijen worden vernietigd. In overleg met de politie werd besloten niet te betalen. Op 29 maart kwam een brief binnen bij directeur Oxenaar met nadere instructies en een foto van een van de gestolen werken, „De uitgebloeide zon nebloemen". Volgens deskun digen was de foto gemaakt van het echte schilderij. Op 6 april kreeg Oxenaar op nieuw een telefoontje van een onbekende, met de medede ling dat een vqn de gestolen werken in een gestolen auto voor zijn deur zou staan. Die auto stond er inderdaad, en in de kofferbak daarvan bevond zich „Wever en stoel". Het werk bleek niet beschadigd. Pag. 8: Dieven Van Goghs ei sen losgeld van 5 miljoen. (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag rebben we groente en vlees in de aanbieding 1 Andijvie, 500 gram Gehakt half-om-half, 139 kilo 00 g §^L25 749 ands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Brand bij Shell- overslagstation HILVERSUM In een van de kantoren bij een Shell- overslagstation voor huis brandolie in Hilversum heeft in de afgelopen nacht een kor te maar hevige brand gewoed. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Het overslagstation is eerder doel wit geweest van actievoerders tegen de aanwezigheid van Shell in Zuidafrika. In Nijme gen zijn vanmorgen vroeg bij twee benzinestations van Shell de slangen doorgesneden. 1 Brandweerlieden en een agent nemen de schade op van de brand bij het Shell-overslag- station in Hilversum. foto: anp RUDING TEGEN SCHRAPPEN WOON-WERKVERGOEDING DEN HAAG De on enigheid in het kabinet over de kaderbrief en het Nationaal Milieubeleids plan (NMP) duurt voort. De extra vergadering van de ministerraad, die zater dag vrijwel geheel in" het teken van het NMP stond, heeft voor wat de finan ciële onderbouwing be treft geen akkoord opge leverd. Op onderdelen is wel enige vooruitgang ge boekt, maar er is niets de finitief besloten. Premier Lubbers wil de discussie aanstaande vrijdag afron den. Het is echter twijfelachtig of dat lukt. Minister Ruding van financiën heeft geëist dat eerst de gevolgen van alle plannen voor de schatkist van het rijk en de koopkracht van de bur gers nog eens worden bere kend. Dat wordt deze dagen niet alleen gedaan door zijn ei gen departement, maar ook door het Centraal Planbureau (CPB), dat ook zal letten op de effecten voor de werkgelegen heid en de bestrijding van het financieringstekort. Ruding staat zeer wantrou wend tegenover een groot aan tal onderdelen van het NMP. Een voorbeeld hiervan is het schrappen van de aftrekbaar heid van de kosten die werk nemers maken voor het woon werkverkeer. Lubbers ziet hier veel heil in, omdat zo het autoverkeer zal afnemen en het openbaar vervoer wordt gestimuleerd. Ruding heeft za terdag nog eens benadrukt dat de gevolgen voor de koop kracht van de burgers schrik barend kunnen zijn. De bewindsman heeft ook ge ëist dat eerst de kaderbrief, waarin de begrotingsruimte voor alle ministeries voor vol gend jaar staat aangegeven, wordt afgemaakt. Daarnaast wil hij duidelijkheid hebben over het inpassen van de Structuurnota Landbouw en het Natuurbeleidsplan. Beide nota's hebben namelijk ook gevolgen voor het milieube leid. Pagina 3: Lubbers: milieu plan deze week afronden LEIDERDORP De fusie tussen het Elisabeth Zieken huis Leiderdorp en ziekenhuis Rijnoord in Alphen lijkt dich- ondernemingsraad zijn het in grote lijnen eens met het fusie plan dat de besturen van beide ziekenhuizen hebben opge steld. Met name de toezegging van het: Elisabeth Ziekenhuis dat de acute zorg behouden kan blijven heeft veel weer stand tegen de fusie weggeno- „Het gaat nu de goede kant op, maar we plaatsen nog steeds onze kanttekeningen", stelt dr. D. Que, voorzitter van het me disch stafbestuur van Rij noord. „Juridische overeen stemming is ér jnog steeds niet. De komende maanden zullen we meer zekerheid moeten krijgen over de toezeggingen van Leiderdorp. Uit de ge sprekken zal moeten blijken hoe hard die toezeggingen zijn en of de acute zorg inderdaad behouden blijft voor Rij noord", aldus de heer Que. De voorzitter van het medisch stafbestuur maakt zich geen zorgen over de erkenning van ziekenhuis Rijnoord, die vori ge week wederom afliep. „Ik verwacht, nu er in grote lijnen overeenstemming bestaat, dat de erkenning wel voor de duur van enkele maanden wordt verlengd en dat we vol doende tijd krijgen om tot dui delijke afspraken te komen over de invulling van de acute en de klinische zorg in Rij noord", aldus de heer Que. Polen juicht na toelating Solidariteit WARSCHAU Een rechtbank in Warschau heeft vandaag het vakverbond Solidariteit toegelaten. De Poolse regering had het vakverbond zeven jaar geleden tot een verboden or ganisatie verklaard. Gejuich barstte los in de rechtszaal toen rechtbankpresident Danuta Widawska het historische besluit voorlas dat Solida riteit toelaat als een nationaal vakverbond met hoofdkantoor in de havenstad Gdansk. De dagen van de WIR(-war) herleefden het afgelo pen weekeinde. Immers net als vorig jaar ging nu vlak voor het weekeinde het gerucht, dat er weer net zoiets door het kabinet zou worden afgeschaft: de kleinschaligheidstoeslag voor middenstanders. Naar verluidt zou door hen nog even gauw voor 200 miljoen gulden zijn aangevraagd. Maar wat werd verwacht, gebeurde niet. De toeslag is er nog steeds. Wel blijkt hieruit, dat de mensen echt wel in actie komen als er een voordeeltje te halen valt, al is dat nog zo kleinschalig. Maar dan moeten ze bijvoorbeeld wel eerst wéten, dat ze een gratis proefabonnement van twee weken op de Leidse Courant kunnen krijgen. Voordeliger kan het niet. be Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag V S. Indie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1