£eidóe 6omo/nt Kabinet in problemen over bezuinigingen 13 15 19 25 26 29 Opeisen Meningsverschil over Deetman is nog niet opgelost Veroordeling tot schadevergoeding wordt mogelijk 20 Kleinbedrijf is bang voor afschaffen investeringspremie I Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071 122244. Voor abonnementen: 371 -313677. Giro 103003. BankAmro - bank N .V Loeiden Abonnementen {inch 6% BTW} oer maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur. zaterdag 14 Cu lolJÜ uur te!, i 1 1/,zz4o. PP Advertenties: (excl. 6% BTW)6.67 per mm., familieberichten t. 0,60 per mm. Teletax 07C-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur M Ha'.lewas. Chefredacteur W A Burteweg. Zaterdag 15 April 1989 80ste jaargang no. 24393 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Eerst veel bewolking en af en toe-regen. In de loop van de dag enkele opklaringen. Mid- dagtemperatuur rond 12 gra den. Matige noordwesten wind. In de avond weinig Zon op: 06.41, onder: 20.39; hoog water Scheveningen: 0.06 en 12.25, laag water: 7.20 en 20.14. Kleinzoon Verrukt houdt de Britse pre- j per Margaret Thatcher de m ;,Buffy" in haar p* armen die zij Ff gisteren kreeg KLM biedt koningin geen reis in F 100 DEN HAAG Koningin Beatrix en prins Claus zullen tijdens hun staatsbezoek in mei aan de Volksrepubliek China niet met een Fokker van de KLM kunnen vliegen. De KLM heeft geen F-100 be schikbaar, aldus de RVD. Koningin en prins zullen de trajecten Hongkong-Pe king en Shanghai-Hongkong nu met het regeringsvliegtuig, de Fokker Fellowship PH-PBX, vliegen. Fokker had graag ge zien dat het koninklijk paar in China met de F-100 zou vliegen om dit nieuwe toe stel in China te kunnen presenteren. Doordat op 5 maart echter'een F-100 van de KLM in Genève door zijn landingsge stel zakte en de derde F-100 nog niet afge leverd is, heeft de KLM thans maar één F-100 tot haar beschikking. Goedkopere motor Deze MD-80, een toestel van de McDonnell Douglasfabrieken, is voor een proefvlucht uitgerust met een nieuwe brandstofbesparende motor. Deze is voorzien van twee sets zesbladige en tegenge steld draaiende propellors. De motoren zouden geschikt zijn voor vluchten van korte- en middel lange afstanden. Strijd tegen alcohol dreigt te verzanden BEEKBERGEN - De in 1986 gestarte campagne voor mati ging van het alcoholgebruik dreigt te verzanden. Voorzitter D. Korf van de Algemene Ne derlandse Geheelonthouders Bond zei dit vanmorgen in Beekbergen op de jaarverga dering van de bond. Volgens Korf zijn er inmiddels meer dan twee jaar verstreken, maar bestaat het beleid vrijwel nog alleen uit voorlichting en ontbreken effectieve maatre gelen. De Tweede Kamer heeft een verbod op alcoholre clame in de ether afgewezen en een wijzing van de Drank en Horecawet is nog in studie. MILIEUPLAN LAAT WEER OP ZICH WACHTEN DEN HAAG Het ka binet vergadert vandaag verder over de forse problemen die zijn gere zen over de begrotings ruimte voor de ministe ries in 1990. De ministerraad kon het gis teren niet eens worden over de zogenaamde kaderbrief, waarin minister Ruding van financiën aangeeft hoe 'vol' de schatkist van het rijk is hoeveel de departemen ten volgend jaar moeten be zuinigen om de doelstellin gen van het regeerakkoord niet in gevaar te brengen. Over het Nationaal Milieu beleidsplan (NMP) hebben de ministers het niet gehad. Tot gisteravond laat hebben premier Lubbers, Ruding en minister De Korte van eco nomische zaken in werk groepjes met de betrokken bewindslieden gesproken over de financiële perikelen van hun departementen. Vandaag heeft het voltallige kabinet de vergadering her vat. De bedoeling is dat er vanavond overeenstemming is bereikt over de kader brief. De vraag is of er dan nog tijd over is om spijkers met koppen te slaan voor het NMP, dat feitelijk eind april zou moeten worden ge presenteerd. Lubbers en Ru ding willen eerst een ak koord bereiken over de hoofdlijnen van de kader brief voordat het kabinet verder praat over het NMP. De kans is groot dat het NMP pas in mei verschijnt. Zeker is dat Ruding zich met hand en tand zal verzetten tegen een te grote hoeveel heid milieuheffingen op pro- dukten door de koopkracht van de burgers kan worden aange tast. De problemen rond de ka derbrief zijn vooral ontstaan doordat Ruding zich heftig heeft verzet tegen de kritiek die diverse bewindslieden hebben geuit op het ontwerp van de kaderbrief. Ruding schrijft daarin dat volgend jaar voor 3,5 miljard gulden extra moet worden bezui nigd op de rijksbegroting en 1,2 miljard in de sociale ze kerheid. Verder eist Ruding dat de overheidsuitgaven in de hand worden gehouden en dat onderwijsminister Deet- man compensatie zoekt voor de overschrijding van een miljard op diens begroting. Ook maakt Ruding zich gro te zorgen over de dreigende overschrijding van een mil jard op de inmiddels 'afge schafte Wet Investeringsre kening (WIR). Ruding vindt verder dat er volgend jaar geen ruimte is voor nieuw beleid. Bewindslieden die iets extra's aan milieubeleid willen doen, moeten van Ruding daarvoor zelf geld vrij maken door elders op hun begroting te bezuinigen. DEN HAAG De on enigheid binnen de Twee de-Kamerfractie van het CDA over het functione ren en de positie van mi nister Deetman (onder wijs) duurt voort. Volgens CDA-fractievoorzitter De Vries staat de positie van Deetman niet ter discus sie, maar heerst er binnen de fractie wel een me ningsverschil. Deetman meent van zijn kant dat de vertrouwenskwestie „niet aan de orde" is. Hij heeft De Vries inmiddels om ophel dering gevraagd. De zaak werd gisterochtend aangezwengeld toen de CDA'er Hermes in het och tendblad Trouw felle kritiek luide op zijn partijgenoot eetman. Volgens Hermes zou er door het gedrag van Deet man weinig of niets terecht komen van een tijdige behan deling van het wetsontwerp voor de basisvorming in het voortgezet onderwijs (een ge meenschappelijke, driejarige onderbouw voor alle leerlin gen). Deetman weigerde hier op in te gaan. „Ik wacht de parlementaire behandeling af", aldus de minister. Gisterochtend vond een spoed beraad plaats tussen de onder- wijsspecialisten van het CDA en De Vries. Tijdens dit over leg zijn „de neuzen dezelfde kant op gezet". Toch resteert er een meningsverschil. De Vries noemde de uitlatingen van Hermes gisteravond „on tijdig en onverstandig". De CDA-fractie zal binnenkort in het zogeheten eindverslag voor het wetsontwerp basis vorming aangeven hoe de standpunten liggen. CDA-par- tijvoorzitter Van Velzen be perkte zich tot de opmerking dat de uitlatingen van Hermes „voorbarig" waren. Exxon betaalt miljoenen voor studie olieramp VALDEZ De oliemaatschappij Exxon betaalt dertig miljoen gulden voor een studie van de Amerikaanse regering naar de gevolgen van de olievervuiling voor de flora en fauna in Alaska en voor het ontwerpen van programma's ter verwijdering van de schade. Deze overeenkomst met de Amerikaanse regering Ontslaat Exxon niet van de financiële verplichtingen die het eerder heeft aangegaan. In de havenstad Valdez heeft Exxon bureaus geopend waar mensen, die schade ondervinden van de olievervuiling, hun aanspraken kunnen melden. De tanker „Ex- xon-Valdez", eigendom van de oliemaatschappij, liep op 24 maart in de Prince William baai in Alaska op de grond en ver oorzaakte de grootste olievervuiling uit de Amerikaanse geschie- Zuidafrika haalt troepen weg bij Namibische kerken WINDHOEK Zuidafrika heeft er gisteren mee ingestemd de door haar gesteunde veiligheidstroepen in Namibia weg te halen rond kerken, waar terugtrekkende Swapo-strijders zich kunnen melden om naar Angola te worden overgebracht. Het lijkt erop dat de guerrillastrijders op eigen houtje de grens over trekken en de door de VN gewaarborgde plekken mijden. De afgelopen week zijn in Namibia dertien Swapo-strijders gedood. Zeven van hen kwamen om bij een gevecht in de buurt van een VN-verza- melpunt voor Swapo-strijders in het noorden van het gebied. Zuidafrika en de Verenigde Naties hebben gisteren het tijdstip waarop de strijders van de Swapo zich uit Namibia moeten heb ben teruggetrokken, tot 21 april verlengd. Protest Deze Zuidkoreaanse oorlogs veteraan heeft met bloedende vingers zijn protest „Redt het land" op een spandoek geschreven. Hij is een van de duizenden veteranen die gisteren hebben geprotesteerd tegen pogingen van dissidenten en studenten om een dialoog aan te gaan met Noordkorea. De dissidenten zijn volgelingen van de 71- jarige dominee Moon Ik Hwan die op 25 maart een omstreden illegale reis Noordkorea maakte en sinds zijn terugkeer vastzit. FOTO: AP Speelgoed Angstig zoekt een kind naar zijn speelgoed als hij 's ochtends met zijn ouders uit de schuilkelder in Bayrut tevoorschijn komt. Het gezin is ternauwernood aan het bombardement in de moslimwijk van de Libanese hoofdstad ontsnapt. Overdag waren er slechts sporadische gevechten in Bayrut, maar de meeste bewoners zijn in hun ondergrondse schuilplaatsen gebleven. Slechts een handvol mensen verlieten hun schuil plaatsen nadat een nieuwe opleving in de strijd tussen christelijke legereenheden en Syriërs en moslims na twintig uur wat was afgenomen. FOTO: AP DEN HAAG In het strafrecht wordt het mogelijk schadevergoeding wordt verleend aan slachtoffers van strafbare feiten. De ministerraad is gisteren akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat hierin voorziet. De veroordeelde kan een maatregel (dus geen straf) opgelegd krijgen om geld aan de staat te betalen voor het slachtoffer. De maatregel kan tegelijk met straffen en andere maatregelen wor den opgelegd. Komt er niets uit handen van de veroordeelde dan kan beslag gelegd worden bij hem en in het uiterste geval kan hechtenis volgen. Voorwaarde voor de maatregel moet zijn dat de verdachte naar civiel recht aansprakelijk is. Als de rechter om een of andere reden de maatregel niet kan opleggen kan hij de veroordeelde de bijzondere voorwaarde op leggen geld te storten in het schadefonds geweldsmisdrijven of te geven aan een instelling die de belangen behartigt van slacht offers. Gedacht kan worden aan de Vereniging Landelijk Over leg Slachtofferhulp. PvdA wil groot deel Leidse binnenstad autovrij Terreur van jagers in Katwijks duingebied Biljarter Harrie van de Ven hoopt op het grote geld Zier Tebbenhoff heeft zijn vrienden bij Ajax Koos Postema over leven en dood tttttïï? In je eentje in een klooster Bijgeloof heilig voor iedere sporter Luxemburgs grootste probleem is verdeling van de rijkdom BINNENLAND BUITENLAND LEIDEN OMGEVING 1 SPORT 1 RADIO EN TELEVISIE 21/23 FINALE 25 T/M 32 Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur telefoonnummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. CDA verliezer in TROS-enquête HILVERSUM Het CDA zou bij verkiezingen nu zware klappen oplopen. De christen-democraten verliezen volgens een en quête van de TROS-radio tien zetels en komen uit op 44. Daardoor raakt de huidige coalitie haar meerderheid kwiit, want de VVD zou slechts één zetel winst boeken (van 27 naar 28). De opiniepei ling, uitgevoerd door het bu reau NSS, voorspelt een licht verlies voor de PvdA: van 52 naar 51. De kleinere partijen doen het alle goed in de en- RIJNLAND TV VANAVOND 18.00 UUR - Leidse bewoners over nota Heerma - Docos-VVSB - SV Voorschoten- Jodan Boys Herhaling zondag 16 april 18.00 uur LEIDEN Bij de meeste 'fj Leidse accountants- en notariskantoren is het gis teravond rustig gebleven. Dit ondanks de oproep van het NCOV aan al zijn leden nog gisteravond of in het weekeinde een aan- weejM.1Ml gCïywil vraag in te dienen voor de antwoordapparaat op de tele- kleinschaligheidstoeslag. nu niet zo rus tig thuis. Er is op dit moment beslist geen sprake van pa niek", aldus een medewerker van het accountantskantoor Walgemoed Co gisteravond. Veel accountants- en notaris kantoren waren w normaal gefloten. Ook weekend laten zij gewoon het „Het is in elk geval niet te vergelijken met het beruchte WIR-weekend. Het aantal te lefoontjes dat en -avond binnenkwam i geen tien procent van het tal bedrijven dat ons toer de. Als het net Zo druk w foon aangesloten staan. Ac countantskantoor Van Arkel Lodders zou echter vandaag het kantoor openstellen voor ondernemers die hun investe ringsplannen nog willen indie- Bij het NCOV ontstond giste ren ongerustheid over het mo gelijke afschaffen van de kleinschaligheidstoeslag. In het kabinet is de gedachte ge opperd de kleinschaligheids toeslag (KST), de enig overge bleven investeringsregeling voor het bedrijfsleven, op te heffen. Het vrijkomende be drag van 700 miljoen gulden zou dan kunnen worden be steed aan milieubeleid of aan het compenseren van over schrijdingen. De KST is een regeling die het mogelijk maakt dat kleine en middel grote bedrijven een premie krijgen op investeringen van 50.000 tot 500.000 gulden. Mi nister De Korte en staatssecre taris Evenhuis (economische zaken) zijn fel tegen de af schaffing. Gevestigd: Punt, Meens Varekamp belastingadviseurs Riouwstraat 141 2585 HP 's-Gravenhage Postbus 85530 2508 CE 's-Gravenhage Eerlijke vinder helpt vrouw aan winnend lot R JUK AN Een vrouw in Noorwegen is dankzij de eerlijke vinder van een door haar gekocht, maar achtergelaten loterij briefje, 250.000 Noorse kroon (ruim 73.000 gulden) rijker. De vrouw had bij haar bank een lot gekocht, maar het briefje op de toonbank achtergelaten omdat zij dacht dat het waardeloos was. Volgens de Noorse krant leverde een eerlijke klant het biljet bij de bank in. De bank slaagde erin de vrouw op te sporen via videobeelden van veiligheidscamera's. Er is de berichtgeving van de laatste jaren een be grip binnengeslopen, dat eigenlijk zou moeten wor den uitgeroeid. Alleen is er tot nu toe nog geen en kel medium - kranten, radio noch tv - geweest, dat daar ook maar een begin mee heeft gemaakt. Klak keloos wordt het telkens weer herhaald. Het gaat om het woord „opgeëist". Steeds weer als er een terreurdaad of zoiets is gepleegd, lezen of horen we dat zeggen. Alsof de daders er trots op moeten zijn. Vandaag -gaat het dan over iets betrekkelijk onschuldigs, een opgeëiste ontvoering i De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag N.B. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement worden geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1