jCeidóö Commit CDA verliest vertrouwen in Deetman Minister Braks ontkent fraude met EG-boter 2 5 11 14 15 16 17 19 Bezitsvorming Water Groningen verontreinigd door bestrijdingsmiddel Mogelijk 200 slachtoffers Weense ziekenhuismoorden Vrijdag 14 April 1989 80ste jaargang no. 243$ DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten! 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Morgen veel bewolking en af en toe wat regen. In de loop van de dag in het westen van het land ook enkele opklarin gen. Minimumtemperatuur omstreeks 7 graden, middag- temperatuur ca. 13 graden. Zon op: 06.43; onder: 20.37. Scheveningen hoog water: 12.20; laag water: 6.40 en 20.10 Alles voor de tuin Prinses Juliana wil geen geschenken meer EN HAAG Prinses Juliana, die op 30 april aar tachtigste verjaardag viert, wil dit jaar een gelukwensen, bloemen of geschenken ntvangen. Als verjaardagscadeau zou zij het iefst zien dat de hartelijkheid die haar altijd dele is gevallen nu wordt gericht op ande- Het grootste geschenk dat u mij dit jaar en de omende jaren kunt geven, is dat u de harte- ijkheid die u zo lang aan mij hebt besteed, in e toekomst op anderen richt, te beginnen met lensen die daar grote behoefte aan heb- aldus de prinses. Het zal haar geen enke moeite kosten, zo deelde zij verder mee, te eseffen dat velen, ook zonder dat zij daarvan lijk geven, op haar verjaardag aan haar den- Prinses Juliana Conservatorium en kunst academie gaan fusie aan DEN HAAG Het Koninklijke Conservatorium en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag zijn van plan te fuseren in de nieuwe Ko ninklijke Hogeschool voor Beeldende Kunsten, Mu ziek en Theater. De directies van beide onderwijsin stellingen onderhandelen momenteel over de fusie. Het fusie-plan is het gevolg van het beleid van minis ter Deetman (onderwijs) om het kunstonderwijs in Nederland op een aantal plaatsen te concentreren. Aanvankelijk zou de fusie tussen het conservatorium en de academie al per 1 april een feit moeten zijn. Volgens woordvoerder Hijzelman van het conservato rium moet er echter nog zoveel gebeuren, dat deze da tum niet haalbaar was. Er is nog niets bekend over mogelijke consequenties voor het personeel. Lech Walesa wil president worden WARSCHAU De Poolse vakbondsleider Lech Walesa overweegt zich kandidaat te stellen voor de post van president in het nieuwe Poolse staatsbestel. De voorzitter van Solidariteit zei gisteren dat hij van plan is pas over zes jaar een gooi naar de post te doen, maar dat hij „géén nee" zal zeggen als men hem zou dwingen in juni mee te doen aan de verkiezing voor het presidentschap. Walesa, die nog altijd als "elektricien op de loonlijst staat van de Lenin-scheepswerf in Gdansk, zei dat er „van alle kanten" druk op hem werd uitgeoefend om zich kandidaat te stel len en dat hij er steeds meer over „begint te denken". Pagina 5: President krijgt grote macht FRACTIE IN SPOEDVERGADERING BIJEEN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De meningsver schillen tussen de CDA-fractie en minister Deetman van onderwijs zijn de afgelopen dagen zo hoog op gelopen dat momenteel binnen de fractie openlijk wordt gespeculeerd op het aftreden van de onderwijsmi nister. Vanmorgen kwamen de on- derwijsspecialisten en fractieleider Bert de Vries in spoedvergadering bijeen om zich te beraden over de nu ontstane situatie. De irritaties tussen de CDA-fractie en partijgenoot Deetman liepen deze week tijdens het debat over de invoering van de OV-jaarkaart voor studenten al hoog op. Het conflict bereikte vanmorgen met de publicatie van een interview in Trouw met CDA-onderwijsspecialist Ad Hermes (oud-staatssecretaris van onderwijs in de kabinetten Van Agt) een nieuw hoogte- Hermes uit in het artikel felle kritiek op de plannen van minister Deetman met be trekking tot het voorgezet onderwijs. Vol gens Hermes rammelen de plannen aan alle kanten. „De voorstellen deugen niet. Zowel inhoudelijk, technisch als finan cieel (het gaat veel meer geld kosten dan de minister de Kamer wil doen geloven) is het prutswerk", aldus de CDA'er. Vol gens Hermes realiseert zijn fractie zich terdege dat door de sterk oplopende irrita ties, de positie van Deetman langzaam maar zeker onmogelijk wordt. Officieel wilde de fractie vanmorgen nog geen reactie geven op de uitlatingen van Hermes. Bij het sluiten van deze krant was nog niet bekend wat het gesprek had opgeleverd. Wel werd duidelijk dat Her mes zijn gram niet op persoonlijke titel had gespuid. Van verschillende kanten werd toegegeven dat de fractie de buik vol heeft v,'f .v 'Og te houding van de bewindsman van onderwijs. Vooral het feit dat Deetman niet in overleg treedt met de fractie over zijn plannen, zit veel CDA'ers dwars. De situatie wordt over het algemeen „zeer ernstig" genoemd. Volgens Hermes wil Deetman koste wat kost de basisvorming op zijn naam bren gen. De manier waarop hij dit wil berei ken vindt echter geen genade in de ogen van de CDA-fractie. In het binnenkort te verschijnen eindoordeel van de fractie over de plannen van de minister zullen nogal wat wijzigingen van de voorstellen worden bepleit. Een botsing zal dan on vermijdelijk zijn. GRONINGEN De ver ontreiniging van het drinkwater in Groningen vermoedelijk veroor zaakt door een pièkgolf van landbouwbestrijdings- middelen in de Drentse A. Dit heeft dr. H.M. Klou- wen, regionaal inspecteur voor de volksgezondheid en milieuhygiëne vanmor- gen meegedeeld. Klouwen stelt dat een dergelij- hoge concentratie van „een j niet precies geïdentificeer de stof" nog niet eerder in het water van de Drentse A is aangetroffen. Het Gemeente lijk Waterbedrijf Groningen 1GWG), dat ook de gemeenten Eelde en Haren van water int ongeveer een derde van zijn totale produktie uit dit riviertje. In Groningse supermarkten is vanmorgen een ware run ont staan op bronwater, al? gevolg van de gifaffaire met het lei dingwater. Volgens een woordvoerder van de firma Dreize, die negen filialen heeft in de stad Groningen, is de verkoop met vierhonderd pro cent verdubbeld. Direct nadat bij het GWG gis termiddag om twee uur het vermoeden rees dat er met het water uit de Drentse A iets fout zat, werd de produktie van water stopgezet. Korte tijd later werd besloten het lei dingnet in de noordelijke stadswijken van Groningen te spoelen. Dit leidingnet is in middels schoon. Gif-controle: 100 kilo WASSENAAR Een grootscheepse controle naar bestrijdings middelen in Wassenaar heet circa 100 kilo opgeleverd. Dat maakte een woordvoeder van de politie vanmorgen bekend. Woensdag werd een grootscheepse controle uitgevoerd bij acht tien tuincentra, bollen-, planten-, groentekwekers en winkeliers. ,Dat leverde tientallen kilo's op". Na krantepublicaties hebben istermiddag nog enkele Wassenaarders giftige en verouderde "strijdingsmiddelen bij de politie afgegeven. Volgens de woord- 'oerder wordt het afval binnenkort naar de vuilverbranding ge dacht. arion en Knip samen, Sjors en Sjimmie weg HAARLEM Het uitgeversconcern VNU gaat de modebladen Knip (oplage 194.000) en Marion (158.000) onder een andere naam samenvoegen. Verder staakt het de uitgave van het jon- lensblad Sjors en Sjimmie (oplage 75.000), maar bekijkt het of de luidige werknemers het blad kunnen overnemen. VNU concen treert haar uitgeefactiviteiten in Nederland op het gebied van publiekstijdschriften in Uitgeverij Spaarnestad te Haarlem en De Geïllustreerde Pers te Amsterdam. Daardoor nemen deze uitgeverijen de activiteiten over van Uitgeverij De Tijd te Am sterdam Oberon te Haarlem (Donald Duck, Tina en Yes) en Eska Tijdschriften te Utrecht (Story, Doe-het-zelf en Ariadne). De veranderingen in de segmenten zelfmaakmode en jongens bladen gaan 88 arbeidsplaatsen kosten. r telefoonnummer Geen nader onderzoek naar dood Lagrouw DEN HAAG De regering is niet van plan een nader on derzoek in te stellen naar de gebeurtenissen rond de dood van IKON-cameraman Cornel Lagrouw op 17 maart in El Salvador. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minis ter Van den Broek dat volgens hem niet is gebleken dat La grouw het opzettelijk doelwit van het Salvadoraanse leger is geweest. Voorts heeft de Sal vadoraanse regering aan de strijdkrachten inmiddels ge dragsregels opgelegd over hoe zij journalisten moeten behan delen. Gezien de thans be schikbare informatie zou een nader onderzoek geen nieuwe bruikbare gegevens opleveren, aldus -Van den Broek. CDA EN VVD NIET ONDER INDRUK BESCHULDIGING DANKERT Minister Braks FOTO: DIJKSTRA DEN HAAG De rege ringspartijen CDA en VVD zijn niet erg onder de indruk van de beschul diging gisteren van Euro parlementariër Piet Dan- kert (PvdA) over de frau: de met botersubsidies van de EG. CDA-kamerlid Van Noord ziet op dit mo ment geen enkele aanlei ding voor het Nederlandse parlement om actie te on dernemen tegen de frau de, die door minister Braks van landbouw ont kend wordt. De VVD verwacht van Braks „per kerende post" een ver klaring die het verhaal van Dankert weerlegt. Pas als die ontoereikend is zal de VVD de kwestie volgende week in de fractie bespreken. Het PPR- kamerlid Beckers zal dinsdag een interpellatie aanvragen se Europarlementariër giste ren in Straatsburg. De EG- commissaris voor financiële controle, Schmidhuber, zegde ter plaatse een onderzoek toe, kon de omvang de kwestie. Volgens Piet fraude nog niet bevestigen. De Dankert heeft de Nederlandse zuivelindustrie in het midden van de jaren tachtig de Euro pese Gemeenschap voor enke le miljarden guldens opgelicht. Volledig in strijd met de EG- regels heeft zij met steun van de EG zoete roomboter gepro duceerd. Het bijprodukt, zoete ondermelk, werd vervolgens - opnieuw met steun van de EG - tot veevoer verwerkt. „De zuivelproducenten hebben op die manier twee keer aan hun melk verdiend en de EG daarvoor tweemaal op kosten gejaagd", zo zei de Nederland beschuldiging van Dankert aan het adres van Braks, die van de boterfraude op de hoogte zou zijn, noemt VVD- woordvoerder Blauw „twijfel achtig en een beetje goed koop". Volgens CDA-kamerlid Van Noord zijn de produktie- regels voor EG-boter jarenlang zeer onduidelijk geweest en „voor verschillende interpre tatie vatbaar". Ook volgens de Koninklijke Nederlandse Zui- velbond FNZ is er geen sprake van fraude. Pagina 6: Positie Braks wordt moeilijk Hennie Huisman onder post begraven De kaarten waarmee de kijkers hun kanididaten kunnen kiezen voor de finale van de Soundmix Show, stromen met bakken bij de WENEN Een van de vier gearresteerde ver pleegsters uit het Weense Lainz-ziekenhuis, Irene Leidolf (27), is ervan over tuigd dat haar collega Waltraud Wagner (30) in de afgelopen twee jaar tweehonderd patiënten heeft gedood. Wagner heeft zeker een vrouw, die leed aan een ver hoogde bloedsuikerspiegel, gedood door haar extra sui ker toe te dienen; twee ande ren bracht ze om het leven door insuline-injecties. Stefa- nie Mayer (50), ook een van de verdachten, heeft ver klaard dat ze heeft gezien hoe Wagner een patiënt doodde door net zo lang wa ter in hem te gieten totdat dit ook in zijn longen liep. Wagner, die aanvankelijk had bekend de afgelopen twee jaar 39 patiënten om het leven te hebben ge bracht, heeft haar verklaring gisteren gedeeltelijk inge trokken. Volgens eerdere be kentenissen zou zij samen met de andere drie zeker 49 patiënten uit het ziekenhuis hebben gedood. Een vijfde assistent-ver pleegster, de in Chili geboren Dorah Eugenie Ferrada- Avendano, is gisteren op vrije voeten gesteld. Zij zou vorig jaar al op de praktijken van het viertal hebben gewe zen. Maar een politie-onder- zoek bracht toen echter geen bewijzen voor massamoorden aan het licht. Pagina 5: Psychologen moeten Weense patiënten geruststellen (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR IF. PRANGERS /erhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER, RECREATIE,EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Nieuwe opzet ANP-nieuws HILVERSUM Een plan een nieuwe opzet van het ANP-nieuws op Radio 1 als nieuws- en actualiteitenzender maakt een goede kans van sla gen. Per 1 oktober loopt het contract af de landelijke om roep toegangverschaft tot het FM-net van de regionale om roep. Vanaf die datum zal Ra dio 1 zijn programma's uitslui tend via de middengolfzender verzorgen. Het FM-kanaal komt volledig beschikbaar voor de regionale zenders. In de nieuwe opzet zal de Ra dionieuwsdienst om 08.00, 13.00 en 18.00 uur blokken van acht minuten uitzenden. In deze blokken worden frag menten verwerkt van uitspra ken van personen in het Voorts krijgt de radionieuws dienst er een bulletin van vijf minuten bij om 07.00 uur (nu nog twee minuten). Op alle hele uren overdag worden de bulletins met een minuut ver lengd tot drie minuten. Verder komt er drie keer een bulletin van twee minuten op de halve uren op spitstijden (07.30, 13.30 en 17.30 uur). 20 PAGINA'S Toenemende kritiek op hervormd opleidingsplan Nieuwe gezichten moeten kabinet Kohl redden Engelse groep Yes ook naar Ahoy' Fietsers krijgen eigen pad langs Leidseweg in Oud Ade Volop bijzonderheden tijdens Nationaal Museum- weekeinde Boete voor Wassenaarse handelaar in goochelartikelen Andy Pratt: teveel talent om te zwijgen Piloten als hoogvliegers GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT FILM KUNST LEIDEN OMGEVING LAND EN TUINBOUW KERKDIENSTEN RADIO EN TELEVISIE De bezitsvorming van de KVP uit de jaren vijftig is door prof. mr. D. Juch nog maar weer eens uit de ijskast gehaald. Hij vindt dat het de hoogste tijd wordt, dat het Nederlandse fiscale klimaat vriende lijker wordt Voor vermogensvorming. Hij bedoelt daarmee ook de „kleine" vermogensbezitters met bijvoorbeeld een eigen huis. Daartoe zou het huur waardeforfait, dat een huiseigenaar bij zijn inko men moet optellen, omlaag moeten, de aftrek van de hypotheekrente zeker moeten.blijven en het suc cessie- en schenkingsrecht omlaag moeten. Interes sant om dat allemaal in de Leidse Courant te le zen. Mocht onze krant nog geen onderdeel van uw bezit vormen, dan kunt u daar nu iets aan doen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag aanleiding beslaat, kan

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1