Verpleegkundigen leggen ministerie van WVC lam Bon: Rijnland b.v. 5 10 11 13 15 16 Intekenprijs )ienst- yerlening overheid tan miljarden oedkoper CQNTACTA'f a5nivciv.f Dubbele belangen bij bekerfinale PvdA wil hogere prijs brandstoffen Kamer akkoord met OY-kaart studenten VANDAAG 18 21 Donderdag 13 April 1989 80ste jaargang no. 24391 Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekeredijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor alxnnementem 071-31^77. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Ijlden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -122248. |(P Advertenties: (excl. 6P/o BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten 1.0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chefredacteur W-A. Bupteweg. Veel bewolking en perioden met regen. Minimumtempera tuur omstreeks 7 graden, mid- dagtemperatuur ongeveer 12 graden. Matige wind uit uit eenlopende richtingen. Zon op: 06.45; onder: 20.35. Scheveningen hoog water: 11.06 en 23.55; laag water: 05.30 en 18.34 uur. Richels stopt bij Leverkusen jEVERKUSEN Rinus Michels eeft besloten met onmiddellijke in- ang te stoppen als trainer/coach van jayer Leverkusen. Vanmiddag heeft ij afscheid genomen van de selectie ie hij acht maanden heeft getraind, lichels achtte het zinloos door te aan bij de Westduitse club na aanval- de pers, die vooral tegen zijn ersoon waren gericht. Michels kreeg afgelopen weken een stortvloed kritiek over zich heen na een pntal nederlagen van Leverkusen, at momenteel op de twaalfde plaats de Bundesliga staat, agina 17: Michels maakt weg vrij Rinus Michels oor terugkeer bij Ajax Aanval van Syrië op twee Sovjet-schepen MOSKOU Twee Syrische helikopters hebben in het oos telijk deel van de Middelland se Zee twee Sovjet-schepen aangevallen. Bij de aanval raakten zeven zeelui gewond, van een van hen is de situatie kritiek. De aanval, die dinsdag werd uitgevoerd, is vandaag gemeld door de Sovjet-leger- krant Krasnaya Zvezda. Over het waarom van de actie Syrië is een trouwe bond genoot van de Sovjetunie is niets bekend. Aantal meldingen euthanasie stijgt UTRECHT Het aantal meldingen van euthanasie neemt toe. In 1987 waren het er 125 - waarvan 123 za ken door de politie werden gesepo neerd vorig jaar 186, waarvan 75 in het laatste kwartaal. Mr. H. Feber, advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Haag, noemt deze cij- 'fers in een pré-advies dat hij heeft uitge bracht voor de Vereniging voor Gezond heidsrecht die morgen congresseert over ,,De gezondheidszorg en het strafrecht". Volgens Feber wordt overigens maar 2 tot 5 procent van de euthanasiegevallen ge meld. Het overgrote deel van deze zaken wordt via het opmaken van valse overlij densverklaringen onttrokken aan de be oordeling van het openbaar ministerie en het staatstoezicht op de volksgezondheid. Feber heeft sterk de indruk dat vrijwel alleen zaken worden gemeld die qua risico van vervolging absoluut veilig zijn, omdat is voldaan aan alle eisen die blijkens rech terlijke uitspraken moeten worden ge steld. Bij het verhoor van artsen door de recher che wordt zelden gevraagd of er sprake was van een noodtoestand. Die wordt kennelijk stilzwijgend voorondersteld, al dus Feber. Hoewel er een groot verschil is met ande re vormen van opzettelijke levensbeëindi ging wekt het huidige systeem volgens Feber de indruk dat het openbaar minis terie in euthanasiezaken bereid is om voor artsen als beroepsgroep een uitzondering te maken. VS op spoor dader Lockerbie - ramp WASHINGTON Volgens het Amerikaanse CBS News gaan de onderzoekers naar de bomaanslag op het PanAm- toestel vorig jaar december bo ven Lockerbie ervan uit dat een lid van het Volksfront voor de Bevrijding van Pales- tina-Algemeen Commando de bom aan boord heeft gebracht. De onderzoekers denken dat een familielid van Hafez Dal- kamoni, een bij de autoriteiten bekende terrorist, de bom aan een niets vermoedende passa gier heeft meegegeven. De de identiteit van de verdachte is niet onthuld. CP CONCLUDEERT JIT ONDERZOEK: (Van onze parlementaire redactie) )EN HAAG De dienst- 'erlening bij de overheid ;an vele miljarden gul- goedkoper zonder lat op de kwaliteit ingele- erd hoeft te worden. Al ien al bij de bejaarden orden, politie, het voort- ezet onderwijs en de bi- liotheken kan de over- eid jaarlijks 2,9 miljard tilden besparen als in eze sectoren efficiënter ewerkt werd. concludeert het Sociaal !ultureel Planbureau (SCP) in et vandaag gepubliceerd on- ïrzoek „Doelmatig dienstver- inen". Bij alle voorzieningen leken grote verschillen ,in toduktiviteit te bestaan tus- en instellingen van verschil- mde omvang. Zo zijn middel- -ote bejaardenoorden van ond de 130 bedden volgens et SCP produktiever dan leine en zeer grote bejaarden orden. liddelgrote korpsen van ge- leentepolitie bleken eveneens roduktiever dan kleine korp- en veel produktiever dan korpsen van de vier grote teden. Bij het voortgezet on- erwijs zijn de grootste scho engemeenschappen het meest roduktief. In de bibliotheek- ictor treedt de hoogste pro- uktiviteit juist op bij de klei- e bibliotheken. et SCP verklaart de ver killen in efficiency tussen istellingen van uiteenlopende rootte onder meer uit de bu- ïaucratisering bij de grote in- tellingen en te kleine moge- jkheden tot specialisatie bij kleine. Door samenvoeging nauwe samenwerking tus- in kleine politiekorpsen en ilitsing van de korpsen in de rote steden kan 500 miljoen ulden per jaar worden be iaard, aldus het rapport. In- repen in de grootte van de ndere drie sectoren zou nog één miljard aan besparin- kunnen opleveren, lok treden grote verschillen p in de produktiviteit tussen istellingen van vergelijkbare mvang Wanneer deze ver- chillen weggewerkt worden, ijn volgens het SCP eveneens rote besparingen mogelijk, zou hierbij gaan om 12 tot procent van het huidige udget van de onderzochte oorzieningen en daarmee in Dtaal om nog eens 1,4 miljard ulden. Het totaal aan bespa ngen door omvang en effi- iencyverbetering beloopt al- 2,9 miljard. (ADVERTENTIE) ONTDEK UW EIGEN, ZAKELIJKE REGIO IN DE STATENHAL. Twee dagen persoonlijke ontdekkingen. Trefpunt in de regio voor fabrikanten. BEDRIJVEN CONTACTDAGEN 12 en 13 April in de Staienhal 's-Gravenhage RIJSWIJK De meeste amb tenaren van het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur (WVC) hadden van morgen een gedwongen vrije ochtend. Actievoerende ver plegers en verzorgers legden tussen acht en twaalf uur met circa vierhonderd mensen een cordon rond het ministerie aan de Sir Winston Churchilllaan in Rijswijk. De actie was georganiseerd door het Delfts Platform, bestaande uit ver plegers van de Reinier de Graafzie- kenhuizen, het Joris psychiatrisch ziekenhuis, het Bieslandhof ver pleegtehuis en het zwakzinnigenin ternaat Craeyenburch in Nootdorp. Ambtenaren en bezoekers van het ministerie konden er niet in of uit. Een kleine groep ambtenaren ech- nen, moest vanachter de ramen toe zien hoe hun collega's zonder enig pardon werden teruggestuurd onder luidkeels zingen: „Ga maar naar huis weer toe Minister Brink man en staatssecretaris Dees, die te gen half tien zouden aankomen, lie ten zich niet zien. De politie behoef de niet op te treden. Eén van de bezoekers had een on derhoud met de directeur-generaal voor de volksgezondheid. Die had volledig begrip voor de acties: „De acties zijn veel ethischer naar de pa tiënten toe dan tijdens de specialis tenacties. De specialisten kunnen zich bovendien veel beter weren. Alleen zouden de verplegers er meer pers bij moeten halen, want hier worden de plannen voor de ge zondheidszorg juist uitgebroed". Werkwillige ambtenaren begonnen spontaan discussies met elkaar over de eis van de verpleegkundigen: „Ze verdienen echt belachelijk wei nig, ik geef ze groot gelijk". Een vliegtuigje zou tienduizend pamflet^ 'ten strooien rond het ministerie en het aangrenzende winkelcentrum In de Bogaard, maar door de mist van vanmorgen ging dit niet door. Straatgevechten Corsica Zwaar bewapend staan agenten van de Corsicaanse oproerpolitie in de buurt van een in brand gestoken auto in Bastia. Na een grote ambtenarenmanifestatie tegen de regering in Parijs ging een groep van ongeveer honderd jongeren gisteren een „stad-guerilla" aan met de oproerpolitie. Der tig politiemannen raakten gewond. Het stakende overheidspersoneel eist een „eiland-premie" van driehonderd gulden per maand ter compensatie van het hoge levensonderhoud op Corsica. FOTO: EPA EINDHOVEN De fina le van de strijd om de KNVB-beker tussen PSV en FC Groningen is er een met dubbele belangen. Groningen speelt de voor laatste competitiewed strijd thuis tegen PSV én is er alles aan gelegen dat de titel in Eindhoven blijft. Groningen kan dan zelf de bekerfinale verlie zen en zich toch verzeke ren van deelname aan Eu ropees voetbal. Drieduizend Haagse voetbal fans zagen gisteravond FC Den Haag strijdend ten onder gaan tegen PSV. In een zinde rende halve finale werd het 5- 2 voor de Einhovenaren. FC Groningen won in de andere halve eindstrijd met 5-1 van Willem II. Pas in de slotfase van de strijd kreeg PSV, dat in de eerste helft nog tegen een achterstand van 1-0 aankeek, de ploeg van Adriaanse op de knieën. De Eindhovense politie heeft gisteren 34 voetbalvandalen aangehouden. Het gaat om 33 aanhangers van FC Den Haag en één fan van PSV. Van de verdachten zaten er vanmor gen nog 15 vast. De anderen waren naar huis gestuurd. Na afloop van de wedstrijd werd rondom het stadion op enkele plaatsen gevochten. De politie moest enkele charges uitvoe ren om supportersgroepen uit elkaar te jagen. De Eindho vense politie had 160 man schappen ingezet om de orde te handhaven. DEN HAAG De PvdA- fractie in de Tweede Ka mer wil dat benzine, die sel en LPG flink duurder worden. Op die manier wordt het onaantrekkelijk veelvuldig de auto te ge bruiken. Ter compensatie moet de motorrijtuigenbe lasting voor diesel-vracht- wagens en voor auto's die op benzine en LPG rijden worden verlaagd. Dit zijn enkele van de hon derd maatregelen die de PvdA gisteren heeft voorge steld in haar milieunota „Honderd over groen". De PvdA wil dat overheid, bedrijfsleven en burgers sa men de komende vijf jaar in totaal 8 miljard meer aan een schoner milieu gaan betalen. Daarvan moet 1,3 miljard gulden worden binnenge haald in de vorm van heffin gen, zoals op duurdere brandstoffen, op mest en veevoeder en op pleziervaar tuigen. Premier Lubbers wilde gis teravond op een CD A-bijeen komst in Nijmegen nog geen inhoudelijke reactie geven op het alternatieve milieu plan van de PvdA. Alleen het witte omslag van dit plan verlokte de premier tot de opmerking dat veel kamer papier goed is voor recycling, maar dat het PvdA-plan in een wit plastic omslag is ge huld. „Grapje", aldus Lub bers. Lubbers zei verder in Nijme gen dat de overheid de eco nomische groei voorzichtig moet gebruiken om extra maatregelen te treffen tot behoud van het milieu. „Er is een behoorlijke ruimte. We moeten de moed hebben die stap voor stap aan te wenden". Pagina 5: PvdA bepleit for se uitbreiding openbaar (ADVERTENTIE) Zie advertentie op pag. 12 V.d. Valk Boumanweg 71 Leiderdorp Tel. 071-899301 Lammenschansplein 6 Leiden Tel. 071-769358 5 Meilaan 7 Leiden Tel. 071-310031 Beeklaan 5 Noordwijk Tel.01719-19478-14300 DEN HAAG De open baar-vervoerkaart (OV- kaart) voor studenten in ruil voor een verlaging van de basisbeurs is een feit. Of de studenten hun kaart op de afgesproken datum van 1 september kunnen afhalen is echter nog niet duidelijk, zo bleek gisteren in de Tweede Kamer. Het CDA-kamerlid Lansink kon de minister niet overhalen van de OV-kaart af te zien en te kiezen voor wat hij noemde een „collegekaart met status". Deze kortingsmogelijkheid op het openbaar vervoer had de steun van de PvdA en daar mee van een meerderheid van de Kamer. Hoewel Deetman het machtswoord weigerde uit te spreken, waagde Lansink niet het risico van een kabi netscrisis te nemen en slikte zijn voorstel in. Het belangrijkste bezwaar van CDA en PvdA tegen de OV- kaart is dat ook studenten die weinig of op een andere ma nier reizen worden gedwon gen een OV-kaart voor zestig gulden per maand „te kopen". Voor thuiswonende studenten geldt een verlaging van de ba sisbeurs met veertig gulden plus het verdwijnen van de reiskostenvergoeding. Het tijdstip waarop de kaart zal worden ingevoerd hangt af van het debat in de Eerste Ka mer. De senatoren willen zich niet laten opjagen, maar vol gens Deetman betekent elke maand vertraging een extra kostenpost van 13 miljoen gul den. Als het voorstel niet voor het eind van deze maand wordt behandeld, loopt de in voering van de OV-kaart een vertraging van twee maanden op. Scholieren en mbo-studenten die op kamers wonen, hoeven niet terug naar hun ouderlijk huis. De Tweede Kamer heeft Deetman ervan weten te weerhouden de uitwonenden- beurs voor die groep af te Steeds meer studenten stoppen DEN HAAG Het aantal stu denten van 24 jaar en ouder is vorig jaar met 14 procent ge daald. Het totale aantal stu denten nam met 4 procent af tot 171.000. Dit komt doordat de studieduur sinds 1982 aan een maximum is gebonden. Eind vorig jaar waren er wel iets meer eerstejaarsstudenten (1 procent). Haagse politie rolt bende op DEN HAAG De Haagse po litie heeft in de afgelopen we ken zeven inbrekers in de leeftijd van zestien tot negen tien jaar opgepakt en dertien helers in de leeftijd van 19 tot 56 jaar. Vandaag zaten er nog vier inbrekers vast. Het zevental is verantwoorde lijk voor 150 misdrijven in Den Haag, waaronder 100 in braken in woningen. Daarbij werden vooral tv- en geluids apparatuur en sierraden ont vreemd. Er werden ook nogal autosleuteltjes meegeno- en dientengevolge ook tien auto's. Die zijn overigens allemaal teruggevonden bij de helers. Verder braken de jon geren in auto's in of verniel- de lol". 22 PAGINA'S Taboe op zelfdoding moet vermeden worden Omstreden chirurg „laat zich niet verjagen" heeft fikse deuk opgelopen" Operadirigent Coen Ruivenkamp overleden Autoverkeer EG nog schoner Drinkwater wordt duurder Herinrichting Kerkstraat j a Hoogmade vertraagd I Recordaantal kandidaat- burgemeesters voor Warmond Tom Farmer en Kwik-Fit willen Europa veroveren Rooks mist de zon in Waalse Pijl „Verhaal van Kees" nuchtere Twentse kijk GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/5 BUITENLAND 7/9 KUNST 10 ECONOMIE 11 LEIDEN 13 OMGEVING 14/15 AUTONIEUWS 16 SPORT 17/18/19/20 RADIO EN TELEVISIE 21 Als we het over de kleine uurtjes hebben, gaat het meestal over een tijdstip van de dag, waarop we de krant langzamerhand wel terzijde hebben gelegd. Er staat wel veel in te lezen, dat wel. Maar om dat ook nog in die uurtjes te doen... Sommigen nemen dan liever een getijdenboek ter hand. „Les Petites Heures" van Due de Berry is zo'n - eeuwen oud - getijdenboek, met rijk versierde miniaturen. Het wordt in de oorspronkelijke vorm opnieuw in facsi mile uitgebracht in een oplage van 980 exemplaren. De intekenprijs liegt er niet om, 12.432 gulden. Wie te lang wacht, betaalt straks echter 14.504 gulden. Het is dan ook opschieten geblazen. Net als met het intekenen op de Leidse Courant, waar in u dit allemaal leest. En de prijs daarvan valt dan wel heel erg mee. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1