£eicUe @oma/ni Georgiërs in staking na wrede acties leger 2 3 7 8 9 Bonden en verpleging komen harder in actie Opgravingen Deetman bedenkt bank van lening voor studenten Kleinere partijen gaan verdwijnen uit gemeenteraad VANDAAG ROBGORRIS BOSPEEN EN CORDON BLEUSTICKS 2.50 Maandag 10 April 1989 80ste jaargang no. 24388 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers; Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003.^nk:Amro-bankN.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut betaling), kwartaal f. 72,34, )aar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vri|dag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f 0,67 per mm., familieberichten f. 0.60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas. Chef-redacteur W.A. Bupteweg. HET WEER Vannacht mogelijk een bui. Overdag perioden met zon, in de avond een enkele bui. Mi nimumtemperatuur ca.7, mid- dagtemperatuur rond 16 gra den. Matige tot krachtig toene mende wind, zuidwest tot zuid. Zon op: 06.52, onder 20.30; hoog water Scheveningen: 06.21 en 19.00; laag water: 02.16 en 14.46. Hedvedev gekozen tot id Sovjet-parlement 'edev, die tijdens het bewind van de voorma- ge partijleider Leonid Breznjev herhaalde- jk werd vervolgd, is gekozen tot lid van het 'ongres van Volksafgevaardigden. Medve- |ev won een van de 64 zetels die tijdens de weede ronde van de verkiezingen, die giste- en plaats had, waren te vergeven. Tot de an- ere acht in Moskou gekozen afgevaardigden oor het Congres van Volksafgevaardigden jehoort onder meer de historicus Sergej Stan- evitsj, die de Sovjet-pers recentelijk ervan eschuldigde een lastercampagne tegen hem zijn begonnen. Televisie-commentator Joe- Tsjernisjenko en Joeri Rjzhov, directeur n het Instituut voor Luchtvaart, werden veneens gekozen. Van Rees opgelicht bij Sinatra-concert ROTTERDAM Oud-impresario Lou van Rees, vooral bekend van wege zijn organisatie van twee Si- natra-concerten in ons land, is het slachtoffer geworden van een op lichter. Van Rees, ook betrokken bij het con cert dat Sinatra samen met Liza Min- nelli en Sammy Davis zaterdagavond gaf, verkocht twee kaarten aan een nog onbekende man voor 2125 gulden. De man overhandigde hem als beta lingsbewijs een strookje van een giro- overschrijvingskaart waarop dat be drag ook stond ingevuld. Toen de giro-afschrijving eenmaal binnen was bleek slechts vijf gulden overge maakt. Op de strook waren daar de cijfers 212 voorgezet. Van Rees: „Het was een hele chique man. Zelfs als oude rot in dit vak ben je dan toch al gauw te goed van vertrouwen. Ik neem aan dat hij ze heeft doorver kocht, want ik heb hem hier niet meer gezien. Jammer". Van Rees was een van de achtduizend mensen, die het eerste optreden van Sinatra and friends in ons land mee maakte. Op 28 april wordt het concert herhaald in de RAI in Amsterdam, voor beduidend lagere prijzen dan za terdagavond moesten worden betaald. Pag. 9: Het leven een feest voor VIP bij Sjnatra; Aangeniaam verpo zen bij drie legendes. Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven zaterdagavond in gezelschap van Frank Sinatra, Liza Minnelli en Sammy Davis jr. Samen met bierbrouwer Freddy Heineken en echtgenote waren zij de enigen die tot de kleedkamers van de sterren werden toegelaten. FOTO: ANP ZEKER ZESTIEN DODEN BIJ BLOEDIGE RELLEN Militairen bewaken het belangrijkste regeringsgebouw in Tiflis terwijl de Georgische demonstranten steeds verder oprukken. FOTO: AP MOSKOU Het Volks front van de zuidelijke Sovjetrepubliek Georgië heeft alle bewoners op geroepen vandaag het werk te neer te leggen als protest' tegen het harde optreden van le ger en politie. In Georgië kwamen giste ren zeker zestien mensen om het leven en raakten honderden mensen gewond toen een massale demon stratie voor meer onafhan kelijkheid hard uiteen werd geslagen. Ooggetuigen zeg gen dat er minstens vijftig doden vielen. Zeker vijf de monstranten werden gear resteerd. Na de bloedige rel len werd in de Georgische hoofdstad Tiflis een nachte lijk uitgaansverbod inge steld en zijn demonstraties en samenscholingen tot na der order verboden. Volgens officieuze berich ten zouden vanuit Moskou extra militairen worden aangevoerd naar de 2.600 km zuidoostelijk daarvan gelegen stad van 1,2 miljoen mensen. Georgische nationalisten vinden, dat zij onder te strak centraal gezag uit Moskou staan en willen meer zelfbestuur, zoals ook de drie Baltische republie ken voorstaan. De protesten werden gehouden als aan loop tot feestelijkheden op 14 april, wanneer wordt herdacht dat in 1978 met succes werd geprotesteerd tegen een plan van de cen trale bureaucratie in Mos kou om het Georgisch als officiële taal van de repu bliek af te schaffen. Het is de derde keer binnen korte tijd dat in de Sovjetu nie tanks en troepen moeten worden ingezet om etnische onlusten onder de duim te houden. Pagina 5: „Losgeslagen soldaten vielen Georgiërs als beesten i MSBBI (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister [Deetman van onderwijs ■■speelt met de gedachte om ^Hin ons land een speciale ^Hbank van lening voor stu- ^Hdenten in het leven te ^^R-oepen. Bij een dergelijke financierin- ^^^ginstelling (waarvoor zich overigens nog geen gega digden hebben gemeld) zouden studenten tegen gunstige voorwaarden stu dieleningen moeten kun nen afsluiten. De minister zei dit zaterdag voor de TROS-radio naar aan leiding van het mislukte over leg met een tweetal banken over de door hem voorgestane privatisering vari de studiefi nanciering. Zoals bekend wil den de banken (Postbank en Rabobank) de studieleningen niet van het ministerie van onderwijs overnemen omdat zij het 'sociaal risico' te groot vinden. Zij menen onvoldoen de garanties te hebben dat de studenten hun leningen zullen terugbetalen. Deetman zei dat hij zich nog niet bij de weigering van de banken heeft neergelegd. Hij gaat binnenkort opnieuw met de ze praten om te bezien of er een oplossing voor de proble men kan worden gevonden. Mislukt ook dit overleg, dan kan de gedachte aan een af zonderlijke particuliere 'stu- diebank' verder worden uitge werkt, zo zei Deetman. DEN HAAG Het voor stel van de tweede kamer fractie van de PvdA om de Kieswet zo te verande ren dat kleine partijen moeilijker in gemeentera den kunnen komen, kan bij de kleine partijen op weinig sympathie reke nen. Een meerderheid in de Twee de Kamer wil het voor kleine partijen lastiger maken een ze tel in de gemeenteraad te ver werven. De PvdA gaat met steun van het CDA een derge lijk voorstel indienen tijdens het deze week te houden debat over de nieuwe kieswet. De kleine partijen hebben woe dend gereageerd. Het voorstel betekent dat par tijen als PPR. PSP, GPV en RPF een flink aantal zetels zal moeten inleveren. Ook D66 zal zetels verliezen, maar minder. Daarnaast zullen veel lokale lijsten uit de raden verdwij nen. Het totale verlies voor de kleine partijen wordt geschat op 10 tot 25 procent van hun zeteltal. Van die verandering zal het CDA het meest profiteren, PvdA en VVD iets minder. De grootste veranderingen zullen zich voordoen in de kleinste gemeenten. 20 PAGINA'S CDA en kerken zoeken samen naar mogelijkheden voor armen De Koning voelt niets voor nieuwe telling werkloosheid Geen verhoogde straling na ongeluk onderzeeër 26 banen op de tocht in Leidse Puincontainers in Noordwijkerhout Hollandse film centraal In Londen Kijkje in de keuken van een televisie-fabriek GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER.....2 BINNENLAND - 3/4 BUITENLAND 4/5 LEIDEN 7 OMGEVING 8 KUNST 9 RADIO EN TELEVISIE 11 VAN HUIS UIT 12 SPORT 13 T/M 20 Verpleegsters doden 44 lastige" patiënten WENEN Drie Oosten- ijkse hulpverpleegsters lebben bekend dat zij iinds 1983 in het Weense uainz-ziekenhuis 44 pa tiënten, die zij beschouw- len als „hopeloze geval len", hebben gedood. Sen vierde verpleegster is in- iddels door de politie gear ceerd en naar een vijfde rdachte wordt gezocht. Het u gaan om het grootste aan- 1 moorden ooit in een zie- enhuis gepleegd. De Weense oofdcommissaris zei dat de rpleegsters verscheidene pa- enten hebben gedood met in- "ties met overdoses medicij- n, onder meer insuline. Uit :t voorlopige politie-onder- "k is het vermoeden gerezen t de verpleegsters ook „lasti- patiënten, allen ouder dan jaar, hebben omgebracht r hen te dwingen grote oeveelheden water te drin- en. De autoriteiten gaan er )u van uit, dat de drie ver- eegsters (26, 28 en 30 jaar d) „doden uit mededogen" smoesje gebruiken voor de ~rd op patiënten die zij tig" vonden. De oudste van drie zou aanvankelijk onge veer één patiënt per maand bben gedood maar de laatste .d zou dat tempo zijn opge schroefd tot drie per maand. Marja Habraken overleden AMSTERDAM De actrice Marja Habraken, die in 1961 haar toneelcarrière begon bij het Rotterdams Toneel, is af gelopen vrijdag op 49-jarige leeftijd overleden. Haar mees te bekendheid verkreeg zij be halve door haar televisierol- len, als de doofstomme Ka- trien in „Moeder Courage" van Brecht. Zeehonden in paniek ADVERTENTIE TREFPUNTVOORAUTOLIEFHEBBKS Al 20 jaar een dijk van een dealer MAAKT RUDEN GEWELDIG. AUTOBEDRUF ROB GORRIS BV. HOGE RUNDUK 278. 2314 AL LEIDEN. TEL 071 896000 Zie pagina 6 GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS, MUZIEK THEATER, RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Inbreker richt huis in met gestolen waren DEN HAAG De Haagse po litie heeft een inbrekersbende opgerold die in de periode van november tot maart verant woordelijk was voor tientallen diefstallen en inbraken in Zuid-Holland. Eén van de da ders, een 20-jarige Hagenaar, was ten tijde van zijn arresta tie bezig met het inrichten van zijn nieuwe woning. De hele inrichting bleek uitsluitend uit gestolen goederen te bestaan. Tot dusver zijn negen aanhou dingen verricht, maar de poli tie verwacht nog zeker zes ar restaties. ADVERTENTIE Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees ygy in de aanbieding Bospeen, per bos Cordon bleusticks, "1 C\Q 100 g - ®®<g 1.\J Zy 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. DEN HAAG/LEIDEN De vijf vakbonden in het ziekenhuiswezen en het actiecomité VVIO zetten in de tweede actieweek hun samenwerking voort. Zij zullen gezamenlijk hardere acties binnen de instellingen organiseren (werkonderbreking, zon dagsdienst en stiptheidsac ties). De VVIO zal daarnaast door gaan met acties buiten de in stellingen, zoals wegblokkades en bezettingen. De bonden res pecteren deze actie vorm, maar kunnen daaraan vanwege juri dische beperkingen geen steun verlenen, zo is zaterdag in ge zamenlijk overleg in Zaandam besloten. Om te voorkomen dat zoals af gelopen week onenigheid ont staat, zullen bonden en VVIO wekelijks overleggen. De VVIO heeft zich ook aangeslo ten bij de landelijke demon stratie op 20 april. De acties buiten de instellingen moeten dan een voorlopig hoogtepunt bereiken. Toch blijven volgens woord voerder Leertouwer van het actiecomité tussen AbvaKabo en CFO enerzijds en VVIO anderzijds fundamentele ver schillen bestaan. Beide bonden organiseren werknemers in alle geledingen van het zie kenhuiswezen, terwijl VVIO uitsluitend bestaat uit verple- genden en verzorgenden. De VVIO is van plan door te gaan met het weigeren van medisch voorbehouden hande lingen zoals het toedienen en het inbrengen van infusen. Daarnaast kunnen bewindslie den bij hun optreden in den lande blijven rekenen op de aanwezigheid van demonstre- Iets zeer ouds is vandaag weer nieuws. Een opzien barende archeologische vondst in de Sinai. Een 3500 jaar oude stad, beschermd door hoge muren. Er zijn reusachtige graanpakhuizen aangetroffen, die doen denken aan de tijd van Jozef en aan de zeven vette en zeven magere jaren. Ook heeft men huizen, bakkerijen en ovens aangetroffen. Kranten waren er in die tijd nog niet, maar uit allerlei za ken, zoals scarabeeën - amuletten in de vorm van een kever - valt toch van alles af te leiden. Als over 3500 jaar uw huis wordt opgegraven, zou het leuk zijn als dan door de dan levende archeologen de Leidse Courant wordt gevonden. Leest u onze krant onverhoopt nog niet? Dan kunt u daar nu al tijd nog iets aan doen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle .bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1