Sïcidóe (Bowumt Sovj et- kernonderzeeër zinkt voor Noorse kust 2 3 4 9 17 23 24 25 Postbus 51 MILITAIREN HELPEN BIJ SCHOONMAAK OLIERAMP ONDUIDELIJKHEID OVER STRALINGSGEVAAR Weer tien nieuwe gevallen van meningitis Westen relativeert toezegging Gorbatsjov Lubbers: vermindering van werkdruk verpleegkundigen 8 Zaterdag 8 April 1£89 80ste jaargang no. 24387 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. 'jiro 103003.^nk:Amro-bankN.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15_00 uur tel. 071-122248. Advertenties, (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f 0,60 per mm Telefax 070-902702 tbv. advértenties. Directeur-hoofdredacteur I j Hallewas. L :.^i-redacteur W A. Buuteweg. Perioden met zon en eerst nog een enkele bui. Middagtempe- ratuur ongeveer 13 graden, aan de kust iets lager. Matige zuidwesten wind. Zon op: 06.56; onder: 20.27. Scheveningen hoog water: 5.56 en 18.19; laag water: 1.35 en 14.10 uur. uïne wee Namibische rouwen tussen de verblijfselen van rat eens een wo- ing was, maar die rerd vernield door iet Zuidafrikaanse iger tijdens ge- echten met de Ee- rijdingsbeweging wapo. Inmiddels de hoofdstad ifindhoek het poedoverleg be- pnnen dat een ind moet maken de gevechten inmiddels al >en week duren. FOTO: AP WASHINGTON De Amerikaar a re gering zet tweeduizend militairen in om te helpen bij het bestrijden van de olie-, ramp in Alaska. Zij moeten de olie van de stranden en rotsen in de Prince Willi- am-baai schrobben. De pogingen va - al leen Exxon zijn volgens president Geor ge Bush niet voldoende. De commandant van de Amerikaanse kustwacht, admiraal Paul Yost, en mi nister van vervoer, Samuel Skinner, verklaarden eerder niets te voelen voor overheidsbemoeienis bij de schoonmaak- operatie. De regering zal dan voor alle kosten opdraaien terwijl Exxon „zijn cheque-boek opbergt". Bovendien zou de regering onvoldoende geld kunnen vrij maken voor de operatie, die Exxon nu twee miljoen gulden per dag kost. De tien man sterke bergingsploeg van Smit Tak die op 28 maart naar Alaska vertrok om de supertanker Exxon Val- dez te bergen, keert na het weekeinde terug naar Nederland. Exxon heeft het met Smit gesloten „stand-by"-contract beëindigd. De bergers zijn sedert hun aankomst in Alaska in het 500 kilometer van Valdez gelegen Anchorage gebleven. Exxon stelde zich op het standpunt geen bergingscontract met de Rotterdamse maatschappij te hebben en Smit Tak slechts te hebben gevraagd op afstand paraat te blijven. Voor straf tussen eigen ratten en kakkerlakken LOS ANGELES De eigenaar van een vervuild hotel in Los Angeles is er toe ver oordeeld zelf honderd dagen te verblijven in het vervallen gebouw waar het wemelt van de ratten en kakkerlakken. „Ik ben werke lijk woedend", verklaarde rechter Diane Stephenson. Dit soort zaken kunnen wij echt niet tolereren". Volgens de rechter be volken ratten en kakkerlakken vrijelijk en in grote drommen de 197 kamers van het vier verdiepingen telende hotel, waarvan de muren zijn gescheurd, de verf is afgeblad derd, de riolering stujc is en de deuren scheef hangen. De eigenaar kan, als op 25 juli de zaak niet is verbeterd, rekenen op vier maanden gastvrij en schoon onderdak in de plaatselijke gevangenis. er OSLO Een Russische kernonderzeeër die ver moedelijk was uitgerust met kernwapens is vol gens Amerikaanse en Noorse funcionarissen gezonken op zo'n 500 kilometer van de Noor se kust. Waarschijnlijk is er aan boord brand uitgebroken. Een spe ciaal Noors crisiscomité heeft inmiddels een on derzoek gestart naar het stralingsgevaar. Voor zover bekend zou het risisco minimaal zijn. De Amerikaanse regering heeft al contact opnemen met Moskou om te over leggen of er maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat er eventueel radioactief ma teriaal uit de onderzeeër ontsnapt. Onduidelijk is of er slacht offers zijn gevallen; vol gens het Amerikaanse mi nisterie van defensie zou den twaalf opvarenden zijn omgekomen. Enkele anderen zouden zich in veiligheid hebben weten te brengen op reddings vlotten én aan boord zijn genomen van Russische marineschepen. De Noorse reddingsdienst heeft hulp aangeboden aan de Sovjet autoriteiten in de haven Moermansk op Kola, maar daarop is niet gereageerd. Volgens Amerikaanse functionarissen slaagde de duikboot er in eerste in stantie in om aan de op pervlakte te komen. Zeker één Russisch schip beant woordde de noodsignalen die door de onderzeeër werden uitgezonden. Daarna verdween de on- derzeër opnieuw onder water. Het gaat vermoedelijk om een onderzeeër van het type Mike, de Amerikaan se naam voor één van de nieuwste Sovjet-aanvals- onderzeeërs die is ontwor pen om in oorlogstijd an dere duikboten onschade lijk te maken. De Sovjets hebben slechts één duik boot in de Mike-klasse. Dat type onderzeeër werd eind 1984 in gebruik geno men en heeft een beman ning van 95 koppen. Het wordt aangedreven door twee kernreactoren. Verhoef mag alsnog naar aidscongres WASHINGTON Hans 3aul Verhoef mag naar Francisco om een aidscongres bij te wonen. Een immigratierechter in St. Paul in de staat Minnesota be sloot de Delftenaar alsnog een „waiver" te verlenen, een vrij stelling van de wettelijke be paling die dragers van besmet telijke ziektes het recht ont zegt de Verenigde Staten bin nen te komen. Verhoef kan volgens de rech ter de toegang tot de VS wor den geweigerd. Maar hij vindt dat Verhoef in staat gesteld worden het aidscongres )ij te wonen, aangezien het hier om werk gaat dat tot doel heeft aids te voorkomen. De toestemming geeft geen rech- foor toekomstige bezoe- Verhoef moet wel een torgtocht van 10.000 dollar storten. De Nederlander was eerder op de dag in beroep ge- n tegen een beslissing van Immigratiedienst in Was- tington om hem het land uit e wijzen. Cen paar honderd mensen uit Delft en Amsterdam hielden gisteren enige uren een tele- 'oonactie gehouden uit protest egen de gang van zaken rond- im Verhoef. De Delftenaren iverstelpten hierbij de Ameri- taanse ambassade in Den laag met telefoontjes om in formatie over deze zaak. Benzine Shell maandag duurder ROTTERDAM Onder de benzinehandelaren is ver deeldheid ontstaan over de vraag of de benzineprijs op nieuw verhoogd moet worden. Shell heeft gistermiddag laten weten met ingang van maan- een prijsverhoging van twee cent per liter te zullen doorvoeren. De NOVOK, die vooral de witte pomphouders vertegenwoordigt, ziet van een verhoging af omdat de beurs noteringen aan het dalen zijn. UTRECHT De afgelopen week hebben zich opnieuw tien gevallen van meningitis voorgedaan, zo meldt het mi nisterie van volksgezondheid. Bij acht van "wallen ginj :amp, de anc de tien het om nek- ere twee patiën- giftiging veroorzaakt („sep- Keuring Toorops Honderden mensen reisden gisteren naar het Haagse Gemeente museum om daar hun „Toorop" voor te leggen aan experts. Voor velen was de reis niet tevergeefs. In tien procent van de gevallen bleek het te gaan om een echte Toorop. Aanleiding voor de keuring was een Toorop- expositie in het museum die inmiddels is verlengd tot 23 april. FOTO: JEROEN DE JONG Pagina 19: „Tien procent echte Toorops toch verras send grote oogst". SECTOR ECONOMIE EN HAAGSE MANAGEMENT Deeltijd opleiding Bedrijfseconomie NIEUW: vanaf augustus 1989 met een afstudeerrichting fiscale economie. De BE-opleidingen sluiten nauw oan op de vervolgstudie HEAO-accountoncy en Eerste Fase Nivra INFORMATIEDAG OVER ALLE STUDIERICHTINGEN - 22 APRIL '89 070-639973 DEELTIJD HEAO T/M 9 APRIL Dagelijks vonlO 17 uur. Toegangsprijs f. 12,50. lis Pendeldienst, volg borden RAI. aslijn 020-581 3980. AMSTERDAM Trein Toegongbiljeften bij NS-stations. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET EN EEN COMPLETE AGENDA OFF. DEALER - LEIDEN Lammenschansweg 128 RamiccawI ROELOFARENDSVEEN Tel. 071-310811 ""=>=»Mrej A|kenilde,ian i Te,_ 01713-12866 Het kan niet missen, Gorbatsjov was in Engeland. Waar anders zou de Sovjetleider tijdens een toespraak een kopje thee kunnen drinken? FOTO: EPA SOVJETUNIE STAAKT AANMAAK URANIUM LONDEN Zowel de Amerikaanse president George Bush als de top van de NAVO hebben nogal sceptisch gerea geerd op de toespraak van Sovjetleider Michael Gor batsjov in Londen. Deze zei in de Guildhall onder meer dat zijn land op houdt met de aanmaak van uranium voor kern wapens en twee kernreac toren zal sluiten. Bush noemde de toezegging van Gorbatsjov een loos ge baar, omdat de Sovjetunie des ondanks zal blijven beschik ken over „forse mogelijkheden voor de produktie van nu cleair materiaal", in de vorm van militaire reactors en kern centrales voor vreedzame doeleinden. Ook minister Van den Broek van buitenlandse zaken noem de de Russische beslissing „van tamelijk beperkte politie ke betekenis". De Sovjetunie februikt evenals de Verenigde taten bijna geen uranium meer voor kernwapens. Alleen in de ouderwetse types zit nog uranium. Vrijwel alle moderne kernwapens bevatten tegen woordig plutonium. Gorbatsjovs kritiek op de mo derniseringsplannen voor kernraketten van de NAVO. lokte ook sceptische reacties uit. De Sovjetleider waar schuwde in zijn toespraak de NAVO dat het moderniseren van korte-afstandswapens na delige gevolgen kan hebben voor de onderhandelingen in Wenen. Ook het INF-akkoord over het verwijderen van kernwapens voor de middel lange afstand zou erdoor deva lueren. De woordvoerder van de se cretaris-generaal van de NAVO in Londen wees erop dat de Sovjetunie zelf wel mo derniseert. Volgens de woord voerder is de vervanging van de Russische „Frog"-raketten (bereik tussen de 58-110 km) door SS-21 raketten (bereik 120 km) een vorm van moder nisering die al zou zijn doorge voerd bij twee pantserdivisies van het Warschaupact ir DDR Pagina 5: „Mijn goede vriend Gorbatsjov" Telefoonverkeer Leidse Courant Het kantoor van de Leid se Courant aan de Apo thekersdijk in Leiden is maandag 10 april van 11.00 tot ongeveer 13.00 uur telefonisch niet be reikbaar. Dit als gevolg van werkzaamheden van de PTT. Directie DEN HAAG Premier Lubbers meent dat een beduidende vermindering van de werkdruk van ver pleegkundigen en zieken verzorgenden een oplos sing zou kunnen bieden uit de impasse waarin het loonconflict is geraakt. Een salarisverhoging van 5 procent zit er echt niet in, zo maakte hij gister avond na afloop van het kabinetsberaad nog eens duidelijk. Driekwart procent extra is het maximum waartoe het kabinet wil gaan. Het kabinet gunt de actievoerenden wel wat meer, maar vindt dat dit geld moet komen uit het pensioenfonds PGGM. Dit fonds zou de pen sioenpremies kunnen verla gen, zodat de salarissen netto hoger uitkomen. Minister De Koning van sociale zaken schreef dit eerder op de dag ook in een brief aan de Twee de Kamer. Volgens Lubbers moet er in de ziekenhuizen en verpleeghui zen op grote schaal ruimte worden gegeven aan 'werker varingsplaatsen' van een jaar voor schoolverlaters. De jonge ren die zich voor zo'n werker varingsplaats opgeven, kun nen in het ziekenhuis of ver pleeghuis werkzaamheden verrichten waarvoor zij niet per se gediplomeerd behoeven te zijn, zoals bedden opmaken en patiënten wassen. „Na ver loop van tijd kan men dan bij ieder beoordelen wat voor vlees men in de kuip heeft en de vraag gahn stellen: zit hier een goeie verpleegster of ver pleger in? Zo ja, dan wordt zo iemand gevraagd de officiële opleiding te gaan volgen", al dus Lubbers. In de brief die minister De Koning aan de Tweede Kamer heeft geschreven zegt hij ove rigens dat er voor veel ver pleegkundigen en ziekenver zorgenden de komende drie iaar nog 3 procent salarisver hoging in het vat zit vanwege het nieuwe functiewaarde ringssysteem dat momenteel geleidelijk wordt ingevoerd. In dit nieuwe systeem worden de salarissen afgestemd op de zwaarte van het werk en de verantwoordelijkheden die men in bepaalde functies heeft. Pagina 3: „Verpleegkundi gen nog steeds verlengde arm van de dokter" 30 P A'S Willibrord- vereniging laat oecumenische malaise onbesproken Koning: geen sprake van lek in ,,Oort" PPP-rubriek: Waarom de stoppen bij De Korte doorsloegen Japan herdenkt eeuwenlange handelsrelatie met Nederland Interim-bestuur KNVB is voor FBO beste oplossing Verbreding A4 en aanleg snelspoorlijn is te veel ■ITHJII: Kasteelheer Brabant houdt niet van normale dingen Vliegtuiggekken lonken naar Constellation Barry Stevens met eerste grote musical ECONOMIE SPORT LEIOEN OMGEVING KUNST RADIO EN TELEVISIE FINALE 25 ADVERTENTIE FRANSE RIVIÈRA TE HUUR compleet ingerichte bungalowtenten bij St. Tropez. 071-41.07.72/01713-15831. Solliciteren is eigenlijk heel simpel. Een kind kan de was doen. T. Rubbels schrijft dit vandaag in zijn rubriek in de Leidse Courant, of liever: schrijft dit over uit een folder van Postbus 51. Die bekende doos van Pandora, waar de overheid altijd en over al oplossingen voor iedereen uit te voorschijn to vert. Nu ook voor mensen, die een baan zoeken. Hoe dat gebeurt vertelt T. Rubbels in geuren en kleuren. Maar het komt er op neer, dat velen toch maar beter een abonnement op de Leidse Courant kunnen nemen. Want daar staan tenminste telkens weer personeelsadvertenties in. Alleen als u naar Antwoordnummer 998 schrijft, weten we zeker dat het resultaat heeft. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag f Indien dc

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1