£eUUe0omont West-Nederland verzakt sneller dan voorspeld Blokkade bij station leidt tot aanrijding Ludiek ^ÏLIËÜPRÖBLEË^^UKSWÏTËrstaa^ONTDËKT^ Politie van Lisse rolt inbrekersbende op 2 4 5 7 14 16 19 Kapitein ramptanker op borgtocht vrij MINISTER WIJST BEMIDDELING VOOR VERPLEEGKUNDIGEN AF Mimn Vlasveld Computers VANDAAG 1 13 fieidócGou/ta/nt Vrijdag 7 April 1989 80ste jaargang no. 24386 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sij{hoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071 -122244. Voor abonnementen :W 1-313677. Giro 103003. fonk:Amro-bankN.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., lamilieberichtenl 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hooldredacteur IJ. Hallewas, nel-redacteur W A. Buijleweg. Morgen wisselend bewolkt en enkele buien. In de nacht en vroege ochtend mogelijk mist banken. Minimumtemperatuur omstreeks 4 graden, middag- temperatuur rond 10 graden. Matige zuidwesten wind. Zon op: 06.59; onder: 20.26. Scheveningen hoog water: 5.15 en 17.32; laag water: 13.26 uur. Kunstwerk 56.000) per abuis omgesmolten EINDHOVEN De 48-jarige kunstenaar Huib Benschop uit Eindhoven hoopt op een vervolgop dracht, nu zijn abstracte staalconstructie die hij in opdracht van de gemeente Eindhoven voor een park maakte, per abuis is omgesmolten. „Het geld, ruim 56 duizend gulden heb ik allang", zegt Ben schop een beetje teleurgesteld, „maar waar nu ge woon kinderen spelen had mijn beeld moeten staan en daarmee had ik in het aankoopcircuit van beelden verder kunnen komen dan met de schaalmodellen die ik tot dusver maakte". Het beeld, een abstracte staalconstructie - „maar wie goed kijkt had er menselijke figuren in kunnen zien" - is per abuis door een Geldropse metaal- spuiter doorverkocht aan Hoogovens, waar de 3.000 kilo ijzeren staven zijn omgesmolten. Pag. 18: „Gemeente gaat achter ijzerwaarde aan". Justitie dreigt V D met tijdelijke sluiting AMSTERDAM - Het warenhuisconcern Vroom Dreesmann riskeert een sluiting van zijn verkooppunten gedurende twee weken als het nogmaals een koopavond voor het perso neel organiseert. Dat is althans de voorwaarde lijke straf die de Amsterdamse officier van jus titie A. Fransen gisteren voor de meervoudige economische kamer van de rechtbank in Am sterdam tegen het bedrijf heeft geëist. Daar naast wil Fransen dat de rechter V D een boete oplegt van 1,8 miljoen gulden omdat het bedrijf in december vorig jaar koopavonden voor het personeel heeft georganiseerd. Over de totale omzet van 50 miljoen gulden die op die avonden is gemaakt, werd krap 77.000 gul den winst gemaakt. Pagina 6: Officier: V D wilde politiek voor het blok zetten. Opeengepakt Angstig wachten deze Vietnamese bootvluchtelihgen af of zij welkom zijn in de Malaysische ha venstad Kuala Trengganu. Nog voordat de vluchte lingen opeenge pakt op een veel te kleine boot de haven binnenvoe ren, werd de boot door de veiligheids politie onderschept. In Malaysia zijn de afgelopen drie we ken meer dan twee duizend Vietname- zen geland. FOTO: EPA Vertrouwen in Nijpels stijgt fors (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Nijpels van VROM heeft in vergelijking met alle andere minis ters uit het kabinet-Lubbers het afgelopen halfjaar het meest aan vertrouwen gewon nen bij de Nederlandse bevolking. De „ver- trouwensscore" van deze liberale minister schoot tussen september vorig jaar en maart 1989 omhoog van 38 naar 47 procent. Hij komt daarmee op de tweede plaats na pre mier Lubbers, in wie onveranderd 49 pro cent van de Nederlanders vertrouwen zegt te hebben, zo blijkt uit een gisteren gepubli ceerde NIPO-enquête. Het vertrouwen van de burger in PvdA-fractievoorzitter Wim Kok daalde aanzienlijk, namelijk van 49 naar 42 procent. Pagina 4: Ook Deetman wint aan ver trouwen Begeleid door zijn advocaat, die de aanzienlijk verlaagde borg som betaalde, verlaat de kapitein van de Exxon-tanker de ge vangenis. FOTO: AP RIVERHEAD De kapitein van de in Alaska aan de grond gelopen supertanker Exxon Valdez is gisteren op borgtocht vrij gelaten. Een lagere rechter had aanvankelijk de borg vastgesteld op één miljoen dollar wegens de ernst van de misdaden waarvan de kapitein wordt verdacht. De rechter maakte zelfs een verge lijking met de atoombom op Hirsosjima. Een hogere rechter vond de borg evenwel onrechtvaardig hoog en achtte de kans op ontvluchten van Hazelwood gering. De kapitein wordt verdacht van dronkenschap terwijl hij het bevel over het schip voerde. Hij werd vorige week vrijdag door de oliemaatschappij Exxon ontslagen. Sedertdien was Hazelwood voortvluchtig, maar woensdag meldde hij zich bij de Amerikaanse justitie. DELFT Vrijwel ge heel west-Nederland verzakt zo'n vijf centi meter per eeuw, met uit schieters van zeven cen timeter en meer in de regio's Den Haag/Rot terdam en Alkmaar. De relatief forse bodemda ling stelt de zeewering van Nederland voor nieuwe problemen. Ook een deel van de bodem in Friesland (rond Har- lingen) en van noord- Groningen (ten oosten van het Lauwersmeer- gebied) zakt geleidelijk, zij het niet zo snel als in Noord- en Zuid-Hol land. Anderzijds blijken gedeeltes van oost- en zuid-Nederland fors te stijgen. In delen van Twente en Zuid-Limburg wordt de bodem zo'n 8 centi meter per honderd jaar op gestuwd, zo blijkt uit een nog vertrouwelijk onderzoek van de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat. Geologen hadden altijd aan genomen dat de meer dan tienduizend jaar oude bo demlagen van west-Neder land stabiel waren. Uit een evaluatie van de meetgege vens over de afgelopen ze ventig jaar is echter geble ken dat de bodem in de kustgebieden over de hele li nie aan het inklinken is, de Bollenstreek uitgezonderd. De meetresultaten zijn bij Rijkswaterstaat als een bom ingeslagen. Een groot aantal ondergrondse ijkpunten dat gebruikt werd voor het be palen van het NAP (Nor maal Amsterdams Peil) le vert door de bodembewegin gen in Nederland geen be trouwbare gegevens meer op. Bovendien moet de defi nitie van het NAP worden herzien, aangezien ook Am sterdam in een „dalingsge- bied" zit. Een nieuw onder zoek is inmiddels gestart om na te gaan hoe fors de bo dem in de volgende eeuw zal kunnen inklinken. Rijkswaterstaat kreeg een eerste vermoeden van het verzakken van west-Neder land toen bleek dat de zee spiegel langs de kust in Ne derland sneller was gestegen dan in andere delen van de wereld. Aanvankelijk werd rekening gehouden met meetfouten, maar uit het jongste onderzoek is geble ken dat het effect groten deels verklaard kan worden uit natuurlijke bodemdaling. In totaal leek de zeespiegel sedert 1889 met 20 centime ter te zijn gestegen. Daarvan wordt nu echter zo'n vijf centimeter toegeschreven aan verzakking van de kust gebieden. Voor de komende honderd jaar houdt Rijkswaterstaat als gevolg van het broeika seffect (de opwarming van de aarde door het stoken van fossiele brandstoffen) en de bodemdaling rekening met een zeespiegelstijging van tussen de 35 en 80 centi meter. De zeewerende dij ken langs grote delen van Nederland zouden in dat ge val verder moeten worden. DEN HAAG /LEIDEN Minister De Koning (soci ale zaken) heeft geen be hoefte aan bemiddeling tussen het kabinet en de Nationale Ziekenhuisraad in het cao-conflict over de looneis van 5 procent voor het ziekenhuispersoneel. Het standpunt van het ka binet dat er niet meer loonruimte is dan 0,75 procent blijft ongewijzigd. Als er al bemiddeld zou wor den, dan zou dat tussen NZR en bonden moeten gebeuren op verzoek van partijen. De bonden hebben juist gezegd zich van een eventuele be middeling afzijdig te willen houden, omdat het conflict handelt tussen kabinet en NZR. De Koning wijst er ook op dat voor het ziekenhuis.- ADVERTENTIE AUTOVERHUUR F.PRANGER! Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond thuisbezorgd. wezen geen formele regeling voor bemiddeling bij geschil len bestaat, in tegenstelling tot de rijksoverheid. Ook gisteren werd er in Lei den en omgeving door ver pleegkundigen actie gevoerd. De verkeersblokkade die de monstranten 's middags op het Stationsplein in Leiden hielden, viel bij lang niet alle automobilisten in goede aar de. Een man reed in een po ging om toch door de men senmassa te komen een de- monstrante aan. Ze werd met knieletsel naar een zieken huis gebracht. Ruim zestig studenten van de opleiding voor geestelijke gezondheids zorg in Noordwijkerhout houden sinds gistermiddag de school uit solidariteit met de verpleegkundigen bezet. Morgen gaan de bonden en de actiegroep VVIO praten over hardere acties komende week. AbvaKabo en CFO zijn van plan om op donder dag 20 april een grote de monstratie in Den Haag te houden. Pagina 13: Verkeersblok kade verpleegkundigen succesvol Een demonstrante wordt afgevoerd naar het ziekenhuis FOTO: TEJO RINGERS LISSE De rijkspolitie van Lisse heeft in samen werking met de recherche te Leiderdorp 66 inbraken en diefstallen opgelost. Zeven verdachten uit Lis- se, in leeftijd variërend van 19 tot 45 jaar, zijn in verband hiermee aange houden. De buit bedroeg naar schatting meer dan een miljoen gulden, aldus een politiewoordvoerder. Het onderzoek naar de dief stallen begon op 20 januari naar aanleiding van een in braak in een Noordwijks be drijf. Daar werd de identiteit (ADVERTENTIE) VAN DE TV! iag kleurenfolders van de aie Radson radiatoren. CV-ketels en boilers. Antwoordnummer 67. 5960 VJ inningen. (Geen postzegel!) Stap naar uw installateur ol bel 04760-88580. RADSON spaart u energie van de twee daders i hulp van een video onderdeel van een beveili gingssysteem, vastgesteld. Op het moment dat het duo in de gaten had dat ze werd opgeno men op de video, gingen ze eerst staan kijken of het wel om een echte camera ging. Daarna probeerden ze de ca mera te vernielen. Dat lukte maar ondertussen stonden ze toch al op de band. Aan de hand van de identiteit van het duo konden de namen van de andere viif inbrekers worden achterhaald. Uit het onderzoek bleek dat de verdachten in groepen van wisselende samenstelling ten minste dertien kluiskraken hebben gepleegd. Ingebroken werd in de Keukenhof, een supermarkt, drie restauratie- lokaties, bloembollenbedrij- ven, sportscholen, tuincentra en horeca-gelegenheden. Van de opbrengst van de buit wer den vuurwapens, ^voertuigen, audio- en video-apparatuur, een boot en sieraden gekocht. Ook gingen de verdachten van de buit op vakantie. De goede ren zijn in beslag genomen, terwijl van het geld slechts een klein gedeelte is terugge vonden. De eerste drie daders verschij nen op 27 april voor de recht bank in Haarlem. Wanneer de andere vier daders worden be recht is m>g niet bekend. (ADVERTENTIES) Bestaat meer dan tien jaar. P'g-8 M MA. 3 T/M VR. 7 APRIL ÓÓK 19-22 UUR. Toegangsprijs f. 12,50, 's avonds f. 10,-. Gratis Pendeldienst: volg borden RAI. Info: RAI Nieuwslijn 020 -5813980 AMSTERDAM F»j Toegongbiljetten bij NS-stofions. Haags B en W overleeft motie van wantrouwen DEN HAAG Het college van B en W is gisteravond in een fel debat over het uitblij ven van de voorjaarsnota in de gemeenteraad ternauwernood ontsnapt aan een motie van wantrouwen. Met 21 tegen 21 staakten de stemmen over een motie waarin de oppositie het vertrouwen in het college op zegde. Er waren drie raadsle den afwezig. Twee van de col legepartijen en één van de op positie. De VVD had een interpellatie debat aangevraagd over het uitblijven van de voorjaarsno ta. Gaandeweg het debat werd de sfeer grimmiger. Na diverse schorsingen diende de opposi tie, bestaande uit CDA, VVD en Klein Rechts, uiteindelijk de motie van wantrouwen in. 20 PAGINA'S Ouderen lezen vaker de bijbel Op of over de rand vanhet medisch handelen President Bush steunt vredesplan Shamir Haïti lijkt verslaafd aan coups en cocaïne Paul Haldan voor raadsels gesteld Aandeelhouders Brill dreigen met kort geding Negen maanden cel geëist tegen Alphense hoofdagent Stroomstoring verlamt Duin- en Bollenstreek Ook Vlamingen dingen mee naar AKO- literatuurprijs Toer van Schaijk waagt zich aan Beethovens zevende GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER/BRIEVEN BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE 6 SPORT KUNST 18 LAND-EN TUINBOUW 10 KERKDIENSTEN LEIDEN 13 OMGEVING 14/15/16 BOEKEN KUNST 18 RADIO EN TELEVISIE Waar moet het naar toe met de verpleegkundigen? Er lopen er de laatste tijd meer op straat, zitten er meer in parken en plantsoenen of posten er meer bij gebouwen waar staatssecretaris Dees in en uit loopt, dan dat ze in de ziekenhuizen bezig zijn. Lu dieke acties voeren ze, maar dan wel in de weten schap dat het allemaal niets lijkt uit te halen. Nie mand wil water bij de wijn doen. De acties lijken zich zelfs te verharden, waarbij het de vraag is of de patiënten nog wel buiten schot kunnen blijven. Een zorgelijke ontwikkeling vindt de Leidse Cou rant, dat maar het liefst zo snel mogelijk - ook aan u - meldt dat het allemaal nog goed is afgelo pen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen rïaar. de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1