SeUUc (Bowuvnt Economische groei nodig voor goed milieubeleid f Bon: 5 9 15 16 17 Welzijn fcfc Justitie: nieuw cellentekort vanaf 1991 Verpleging verwijst bemiddelaar Albeda naar NZR en kabinet KOM KEHNISMAKEH MET INTERACADEMIE101 LOI Seropositieve Delftenaar nog in Amerikaanse eel VANDAAG Woensdag 5 April 1989 80ste jaargang no. 24384 Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthofl Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur JJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A, Buijteweg. Half tot zwaar bewolkt en en kele buien. Minimumtempera tuur circa 4 graden. Middag- temperatuur rond 11 graden. Matige zuidwesten wind, aan de kust krachtig. Zon op: 07.03; onder: 20.22. Scheveningen hoog water: 03.56 en 16.07; laag: 11.55 en 23.53. Elektriciteits prijs omlaag ARNHEM Als gevolg van de la gere brandstofkosten is de elektri citeitsprijs met ingang van 1 april gemiddeld 0,2 cent verlaagd. Daar mee is de prijs het laagst sinds 1979, aldus de VEEN (Vereniging van Exploitanten van Elektriciteitsbe drijven in Nederland). De verla ng werkt met een zelfde bedrag door in de prijs die huishoudens elektriciteit moeten betalen. Door de verlaging komt de elektri citeitsprijs op zo'n 16,5 cent per ki lowattuur. Vorig jaar was het tarief het tweede kwartaal nog zo'n 17 it per kWh. DEN HAAG Ondanks de bouw van vijf nieuwe gevangenis sen in de afgelopen vier jaar dreigt vanaf 1991 een nieuw cellen tekort. De bouw van nog eens twee a drie inrichtingen met elk ongeveer 200 cellen is nodig om de verwachte extra toevloed van veroordeelden begin jaren negentig adequaat te kunnen op vangen, aldus een werkgroep van het ministerie. In 1985 kreeg Justitie toestemming van de Tweede Kamer voor de bouw van nieuwe gevangenissen in Leeuwarden, Hoogeveen, Sittard, Rotterdam en Hoorn. Rond de jaarwisseling zijn al deze inrichtingen, met gezamenlijk 1000 cellen, gereed. Volgens een woordvoerster van het ministerie van justitie zor gen de criminaliteit onder etnische minderheden, de drugspro blematiek en georganiseerde misdaad ervoor dat na 1990 extra cellen-capaciteit nodig is. Op zich is dat voor het ministerie geen verrassing: „Al begin dit jaar zag het ernaar uit dat het aantal gedetineerden zich niet zou stabiliseren". Lekker lang Deze zwaan in een Ham- burgs park wil zijn nek wel uitsteken voor een lek ker hapje. En hoe verder de zwaan zijn hals moet strekken hoe minder risico y Voorzitter en vice-voorzitter FC Den Haag stappen direct op DEN HAAG Voorzitter Hans Walraven en vice-voorzitter Hans Corsmit zijn gistermiddag met directe ingang opgestapt bij FC Den Haag. „De druppel die de emmer deed overlo pen, zijn volstrekt onjuiste en onterechte berichten in de voetbalpers die kennelijk mede bedoeld zijn vraagtekens te plaatsen bij de persoonlijke integriteit van leden van het be stuur", aldus beide ex-bestuursleden gisteren in een eenslui dende verklaring. Penningmeester Henk Werkhoven, tevens directeur van de Woningbouwvereniging 's Gravenhage, treedt de komende tijd op als interim-voorzitter van FC Den Haag. De in februari aangetreden Werkhoven ontdekte on langs dat aan het begin van het seizoen een bedrag van 50.000 gulden als afkoopsom was betaald aan een potentiële shirtsponsor waarbij, aldus de penningmeester, „één van bei den zakelijke belangen had". Pagina 9: „De vlag hangt uit". Jg| Haiti De militaire regering van Haiti, die zondag een coup wist te overleven, heeft de leiders van de mislukte staatsgreep toestemming gegeven het land te verlaten. Na nieuwe schietpartijen bij het hoofdkwartier van het Luipaardenbataljon in de zuidelijke buitenwijk Delmas keerde de rust giste ren in de hoofdstad terug. PVDA: Marechaussee volgens afspraak naar Namibia I DEN HAAG De PvdA-frac- tie in de Tweede Kamer vindt dat de deelname van Neder- I landse politiemensen aan de j VN-vredesmacht in Namibia moet doorgaan, juist nu in dit gebied de strijd weer is opge laaid. De PvdA vindt dat de minister ten onrechte twijfel heeft gewekt over de vraag of Nederlandse marechaussees nog wel naar Namibia moeten worden gestuurd. Volgens PvdA-woordvoerder Van Traa is Van den Broek op de zaken vooruitgelopen door te stellen dat de Zuidafrikaanse lezing over het gewapend treffen met de Swapo klopt. Zuidafrika heeft de VN giste ren gevraagd alle beschikbare leden van de Untag, de VN- troepenmacht in Namibia, naar het noorden te sturen om een einde te maken aan de strijd tussen Namibische guer rillastrijders en Zuidafrikaanse troepen. Er moeten '4.650 blauwhelmen in Namibia wor den gestationeerd. De Vere nigde Staten en Canada heb ben aangeboden een luchtbrug te organiseren om sneller VN- troepen naar Namibia over te brengen. Volgens VN-secreta- ris-generaal Javier Perez de Cuellar heeft de luchtbrug echter weinig zin omdat het materieel dat de Untag nodig heeft, nog in schepen onder leg i (ADVERTENTIE) BRITS RAPPORT: Bierdrinkers meer kans op kanker LONDEN Mensen die meer dan 3,5 tot vier liter bier per week drinken lopen drie keer zoveel risico op kanker van de alvleesklier als mensen die niet drinken. Een rapport van het Britse Rijksfonds voor Kankeronderzoek (ICRF) beves tigde gisteren ook een verband tussen roken en kanker van de alvleesklier. Hoewel eerdere onderzoeken een verband suggereerden met het drinken van koffie is er nu geen con nectie waargenomen tussen pancreaskanker en het drinken van koffie of thee. Er is ook geen enkel verband aangetrof fen met het drinken van wijn of sterke drank, met uitzonde ring van maltwhisky. BUHBi WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT CDA: (Van onze Club van Rome in 1972 op gespannen voet parlementaire redactie) te staan met het christelijke begrip van DEN HAAG - Het wetenschappe- £nu«£d lijk instituut van het CDA heeft in (1974i van toen nog KVP, CHU, ARP, navolging van de VN-commissie red.), „Nota inzake de selectieve groei" Brundtland definitief afgerekend (1976) en „Gespreide Verantwoorwoorde- met de sombere begrippen als „nul- Jijkheid" (1978) zette het CDA vraagte- croei" en economie van het ge- kens b,J de PnJs die voo,r de eco,nomische groei en economie van net ge betaald moet worden en de wense- noeg Een forse economische groei jjjkheid van steeds verdergaande wel- is zeer wel mogelijk zonder dat dat vaartsstijging. ten koste gaat van het milieu, zo Maar de bakens zijn inmiddels weer ver- concludeert het instituut vandaag in zet- „In de jaren tachtig is er allerwegen een beschouwing over de economi- wfer een opwaardering voor de economi- sche groei Het instituut gaat zelfs tane hft'cLX-instóu" onde? leXg'van nog een stapje verder, een stevige oud-bankpresident en oud-premier Jelle economische groei is juist hard no- Zijlstra in zijn beschouwing. Daarbij ver- dig om de in het verleden ontstane wijst Zijlstra naar de Noorse presidente milieuschade te herstellen. Brundtland die in 1987 al veel lof oogstte met haar rapport waarin geconcludeerd Het CDA heeft lang geworsteld met de wordt dat verantwoord omgaan met het begrippen „rentmeesterschap" en „groei", milieu duurzame economische groei niet Een op steeds meer welvaart gericht be- hoeft uit te sluiten. leid kwam na het verschijnen van het Pagina 3: Veel wensen in samenleving rapport „Grenzen aan de Groei" van de alleen bij groei betaalbaar Bloot in de sneeuw Met toestemming van hun ouders worden kinderen van het Zorenka kinderdag verblijf in Tikhvin bij Leningrad tussen de middag in hun blootje mee naar buiten genomen voor wat speelse lichamelijke oefeningen in de sneeuw. Volgens de schooldokter hebben de kinderen die meedoen aan de kou oefening een lager ziekteverzuim dan de rest van de groep. FOTO: EPA DEN HAAG De bonden in de gezondheidszorg zijn niet op korte termijn van plan in te gaan op het aanbod van oud minister Albeda om te bemid delen in het cao-conflict voor het ziekenhuiswezen. Woord voerders noemden het aanbod sympathiek, ma Albeda door naar de werkge vers, de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR), en het kabinet. „Een bemiddelingspoging zal tussen deze partijen moeten plaatsvinden", aldus een geza menlijke verklaring. Pagina 11: Ook kok, secreta resse en brancardier voeren actie (ADVERTENTIE) Eenjarige beroepsopleiding< Management assistent(e) Directiesecretaresse Toeristisch medewerk(st)er Medisch secretaresse Secretaresse Doktersassistent(e) Receptioniste/telefoniste Zijldijk 25, Leiderdorp, Tel.: 071 - 45 NTERACADEMIE AMSTERDAM De be langenorganisatie voor homoseksuelen COC en de Nationale Commissie Aidsbestrijding hebben verontwaardigd gerea geerd op de aanhouding van Delftenaar Hans Ver hoef in de Verenigde Sta ten verhopf is voorzitter. van de Belangenvereni ging mensen met Aids (BMA) in Zuid-Holland en was als afgevaardigde van deze organisatie op weg naar een aidsconferentie in San Fransisco. Verhoef, zelf besmet met het HIV virus,, werd mctccr bij de grens aangehouden. Hij kreeg daarbij de keuze tussen het land verlaten of detentie in af-, wachting van een hearing. Verhoef koos voor het laatste. Dat betekent dat hij eerst wordt gehoord, waarna een definitieve beslissing wordt genomen of hij wel of niet het land zal worden uitgezet. Die beslissing zal waarschijnlijk morgen worden genomen; de conferentie is vandaag begon nen. Verhoef werd aanvanke lijk vastgehouden in de gevan genis bij Minneapolis, maar is inmiddels overgebracht naar naar een staatsgevangenis in Stillwater. De Nationale Commissie Aids- de Verenigde Naties wa het toeristenverkeer van n sen die besmet zijn met het HIV-virus zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. „Over enige tijd vindt in Montreal een soortgelijke conferentie plaats. Het zou toch van de gekke zijn dat de mensen om wie het gaat daar niet bij gen zijn?", aldus de woord voerder. f' f FOTO: DIJKSTRA Bolkestein pleit voor behoud van atoomwapens DEN HAAG Minister Bolkestein van defensie heeft vandaag in Londen, bij een conferentie over de Nederlands-Britse be trekkingen tijdens de oor log, gepleit voor het be houd van atoomwapens. „De gebeurtenissen van '40-'45 hebben aangetoond dat agressie niet alleen met conventionele wapens kan worden afgeschrikt", aldus de bewindsman. „Zelfs als de Sovjetunie de ko mende tien jaar veel minder een bedreiging blijkt te vor men dan nu, blijft zij in essen tie een ondemocratisch land, waar de burgers nauwelijks in staat zijn het beleid te beïn vloeden en waar veranderin gen in de leiding even geheim zinnig en onvoorspelbaar blij ven als sinds de revolutie het geval is". Met andere woorden, aldus de minister, „wij mogen onze waakzaamheid niet laten ver slappen en volstaan met te ho pen dat de Sovjetunie nooit meer een confrontatiebeleid zal gaan voeren". Volgens Bolkestein zal in de Sovjetunie „altijd een neiging bestaan om gebruik te maken van dit militaire voordeel, vooral wanneer na 1992 West- Europa op het punt van econo mische prestaties en technolo gie nog meer te bieden heeft. De instabiliteit die het gevolg is van deze verschillen kan slechts door de blijvende aan wezigheid van kernwapens I 18 PAGINA'S I „Aardbeving is daad van God, olieramp is diefstal" Henk van Spanje hoeft geen standbeeld D66 wil referendum in Leiden Provincie pleit voor bescherming veenweidegebied Katwijkse politiek steunt plan Rijnstraat Georgette Hagedoorn 60 jaar op de 11 planken I I GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND5/6 ECONOMIE7 SPORT 9 KUNST 11 RADIO EN TELEVISIE12 LEIDEN 15 OMGEVING 16/17 EXTRA Voetbal op tv Nederland 3, 20.55 uur Real Madrid-AC Milan (rechtstreeks). België 2, 20.00 uur: Sportavond (met om 20.55: Real Madrid-AC Milan, rechtstreeks). Duitsland 1, 20.10 uur: Sport Ex- Bij het Haagse Binnenhof, middelpunt van onze democratie, moet het ergens in de kelders wemelen van de handtekeningen. In de loop der jaren zijn die daar immers bij hopen aan allerlei politici en bewindslieden aangeboden en geen mens veronder stelt dat ze allemaal mee naar huis worden geno men. Vandaag zijn er weer zo maar een half mil joen bij gekomen. Aangenomen door Kamervoorzit ter Dolman. Deze keer tekende men voor het wel zijn der dieren. Maar geen hond die ze leest, zo veronderstelt onze verslaggever in zijn bericht te recht. Wel het bericht erover in de Leidse Courant. U bent immers zelf ook als (toekomstig) abonnee van onze krant voor het welzijn der dieren. Laten we wel wezen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag NB. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement worden geweigerd. CcidócSotvumt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1