Werklozen wacht weer verschij ningsplicht Bon: Harde acties in verpleging dichterbij R Van den Broek vraagt naar veiligheid vredesmacht Namibia 2 4 5 7 12 13 14 15 Ernaast gegrepen Ministerie: meer contact met arbeidsbureaus 11 Lang debat over ambtstermijn Van Eekelen Dinsdag 4 April 1989 jaargang no. 24383 Uitgave Westerpers, behorende tot Sijlholl Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank_N .V Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., familiebenchten 1.0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur .j. Hallewas, Chef-redacteur W A. Buijteweg. Morgen veel bewolking en pe rioden met regen. Minimum temperatuur omstreeks 3 gra den. Middagtemperatuur onge veer 9 graden. Matige oostelij ke wind, aan de kust hard tot stormachtig, later in het zui den afnemende wind. Zon op: 07.05; onder: 20.20. Scheveningen hoog water: 3.15 en 15.26; laag water: 11.16 en 23.14 uur. een persoonlijke zaak WARNECKE MOD'E te; (Zij! Ie 10 limie rijd ii IJsse de 10 12 Elober :zelfd dsvei mder op d eerst 5 Bar n stij Voo le 10 )lane )0 ru [de oj Personeel van Postbank legt werk twee uur neer DEN HAAG Ongeveer duizend werknemers van de Postbank hebben vanmorgen het werk voor twee uur neergelegd. Op de kantoren in Den Haag en Leeu warden verzamelde het personeel zich van negen tot elf uur in de kantine. Ze willen een structurele loonsverhoging van één procent en zijn ontevreden over het „inpikken van de premiever lagingen door de Postbank", aldus een woordvoerster. In totaal werken er in Den Haag en Leeuwarden 2700 men sen. Als de directie niet aan de wensen van het personeel tegemoet komt, worden hardere acties niet uitgesloten. Er zijn al eerdere werkonderbrekin gen geweest. Vliegen zonder angst „Er is een wondertje gebeurd". De 68-jarige mevrouw Lida Bronsgeest uit Hillegom straalde gisteren: haar volgende va kantie wordt een vliegvakantie, zegt ze zonder enig spoor van twijfel. Nog geen twee uur voor deze uitspraken was zij niet te bewegen een Boeing 737 in te gaan. Even had ze op een vlieg- tuigstoel gezeten. Bijna in tranen had ze het vliegtuig weer verlaten. Toch weer overgehaald het nog eens te proberen stapte ze weer in en bleef dit maal. Een ervaring rijker en van haar angst verlost keerde ze een uur later op Schiphol terug. Lida Bronsgeest was één van de honderd cursisten die giste ren hebben deelgenomen aan de eerste cursus tegen vlie gangst waartoe de luchtvaartmaatschappij Transavia Airlines, samen met het produktiebureau Wilma Dudshoorn het initia tief had genomen. De cursisten kregen alles te horen over wat tijdens de vlucht kan worden waargenomen, zoals geluiden en bewegingen van het toestel. Aan de cursus werkte de gedrag stherapeut Josée Lodder mee. Niet iedereen kwam van zijn angst af. De passagiere op de foto kreeg vlak voor vertrek aan angstaanval, waardoor de vlucht voor haar niet doorging. Misverstand: politie a ch tervolgt poli tie DEEST Een niet aangekondigde oefe ning van het arrestatieteam van de Arn hemse politie heeft de collega's van een aantal andere korpsen gisteren handenvol werk gekost. Omstreeks 16.30 uur kwam bij de rijkspolitie in Deest en in Ewijk de melding binnen dat twee mensen zouden zijn ontvoerd. Onmiddellijk werden de korpsen van de rijkspolitie in Druten, Lienden, Valburg en Wamel en de ge meentepolitie in Rerjkum gewaarschuwd naar een bepaalde auto uit te kijken. Pas een uur later bleek dat het om een oefe ning ging. Volgens de Arnhemse politie was de oefening wel gemeld aan de Alge mene Verkeersdienst maar was men ver geten de collega's van de rijkspolitie in Deest en Ewijk te waarschuwen. Zuidafrikaanse soldaten richten een basiskamp in nabij de grens met Angola. FOTO: ANP VN ERKENNEN SWAPO-INFILTRATIES DEN HAAG Ambtena ren op het ministerie van sociale zaken en werkge legenheid willen het per soonlijk contact tussen ar beidsbureau en werklozen verstevigen. Een van de mogelijkheden is werk zoekenden weer te ver plichten naar het arbeids bureau te komen om hun wa llen< ld df ierde Dij d< .rarer e l.ll ma ra wed- onnen Booi atlee op d< inden Steen rd 51i dooi Sluis hoon itavei ?erke 1.15.01 bij de DEN HAAG Minister Van den Broek van buiten landse zaken wil van het hoofdkwartier van de Vere nigde Naties in New York meer duidelijkheid over de veiligheidssituatie voor de leden van de VN-vredes- macht in Namibia. Neder land heeft voor de vredes macht in principe een deta chement van 33 marechaus sees gereed staan. De Ne derlandse leden van de UN- TAG, de United Nations Transition Assistance Group, zijn nog niet in Na mibia actief. Het vertrek van de groep staat voor deze maand gepland. De precieze datum is nog onbe kend, aldus een woordvoer der het defensie. De beslissing daar over berust bij buitenlandse zaken. De UNTAG dient toezicht te houden op de or ganisatie van vrije verkie zingen in Namibia, dat afge lopen zaterdag officieel on afhankelijk is geworden. Het proces rond de Namibi- sche onafhankelijkheid van Zuidafrika is in gevaar ge komen door gevechten die de afgelopen dagen in het noorden van het land heb ben plaatsgevonden tussen de Zuidwestafrikaanse poli tie gesteund door het le ger van Zuidafrika en leden van de Naraibische verzetsbeweging Swapo. De Verenigde Naties heb ben gisteravond tijdens spoedoverleg geen veroor deling uitgesproken over de hevige gevechten die mo menteel plaatsvinden tussen Swapo-rebellen en Namibi- sche politie-eenheden. Se cretaris-generaal Perez de Cuellar heeft gisteravond wel een vertrouwelijk rap port voorgelegd aan de Vei ligheidsraad, waarin wordt gesteld dat zwaargewapen de Swapo-strijders zaterdag, kort na het ingaan van een bestand onder VN-toezicht, vanuit Angola de grens met Namibia zijn overgestoken. Die infiltraties leidden tot gevechten met Namibisch- Zuidafrikaanse troepen, die ook vandaag nog zouden voortduren. Pagina 5: Swapo-leden moeilijk in de hand te houden inschrijving te verlengen. Die verlenging vindt nu schriftelijk plaats. Het Gewestelijk Arbeidsbu reau in Amsterdam voelt niets voor deze herinvoering op gro te schaal van de persoonlijke inschrijving. Voor kansrijke deelgroepen werklozen is dat een andere zaak. Hoewel de persoonlijke in- schrijfplicht nog in het stadi um van discussie is, wijst het ministerie op twee voordelen. Eerste is dat werkzoekenden zo in direct contact komen met de informatie over werk en opleiding die de arbeidsbu reaus voorhanden hebben. Het tweede voordeel is dat door het geregeld terugkeren de persoonlijke contact de meest actuele gegevens van de werkzoekende voor het ar beidsbureau beschikbaar ko men. De bestaande cijfers van de arbeidsbureaus zijn sterk vervuild; werkzoekenden die bijvoorbeeld al weer werk hebben of aan een opleiding zijn begonnen, staan nog gere gistreerd. Het voor deze ver vuiling gecorrigeerde en in middels officiële werkloos heidscijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek komt ruim 200.000 lager uit dan de tellingen van de GAB's. Dubbele tweeling Nog wat onwennig houden de driejarige tweeling broertjes Benjamin (links) en Adam hun pasgeboren tweelingzusjes vast. Kate en Carolyn rechts) werden vorige week in Oak Forest, Chigago, geboren. De kans op een eeneïge tweeling is èén op de 250; de kans op twee eeneïge tweelingen is nog nooit berekend, aldus een Amerikaanse dokter. Katholieke theologische opleidingen beraden zich „Arbeidsplicht vrouwen? Dan ook arbeid voor vrouwen" Thatcher trots op derde bezoek Gorbatsjov Vrees voor nieuwe sanering Vleeschmeesters EBR-reserves niet voor personeel of energiebesparing Woningbouw vereniging Alkemade wil af van onruststoker Leidse politie- inspecteur loopt stage in Rusland Noordwijkerhout verhoogt koopprijsgrens Images Soundfestival in het teken van de tv GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER/BRIEVEN BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN OMGEVING 12/13/14 KUNST RADIO EN TELEVISIE LONDEN De benoeming van oud-minister Van Eekelen tot secretaris-generaal van de Westeuropese Unie heeft giste ren in Londen meer voeten in aarde gehad dan aanvankelijk werd verwacht. Omdat Frank rijk en Italië de ambtsperiode ;-gene- raal wilden bekorten, duurde het debat over Van Eekelens benoeming langer dan debat ten over kwesties als de Oost- West-betrekkingen en wapen beheersing. De oud-minister van 'defensie, die moest aftre den vanwege zijn rol als staatssecretaris van buiten- Hij volgt de Belgische diplo maat Alfred Cahen op, die am bassadeur in Parijs wordt. De WEU is een militair bondge nootschap van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, de Bondsrepubliek en de Be nelux. Na jarenlang een sla pend bestaan te hebben geleid werd de WEU, drie jaar gele den, in het licht van de toene mende Amerikaanse-Europese tegenstellingen, nieuw leven ingeblazen. Spanje en Portugal zijn een half jaar geleden tot het bondgenootschap toegetre den, maar de betreffende ver dragen zijn nog niet parlemen tair goedgekeurd. Pagina 5: Bolkestein teleur gesteld in beleid WEU ADVERTENTIE Pagina gastro nomie Vandaag op I pag.nr. 10 „Schone" spuitbussen TILBURG - De spuitbusindus trie in ons land zal dit jaar stoppen met cfk's, de chloor fluorkoolwaterstoffen die de ozonlaag aantasten. De Neder landse Aerosol Vereniging, or ganisatie voor de spuitbus branche, stelt dat cfk's in '90 alleen nog zullen voorkomen bij enkele speciale toepassin gen zoals bij sprays tegen ast ma. Overigens worden cfk's in koelkasten nog gebruikt als koelmiddel en worden ze ook bij de produktie van schuim- plastics nog toegepast. The« ldloop rainei latea op tol ADVERTENTIE AUTOVERHUUR IF.PIKAIKK&liaS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, tele foon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. RUSTIG BEGIN TWEEDE DAG ACTIEWEEK UTRECHT De tweede dag van collectieve acties in het ziekenhuiswezen is rustig begonnen. Anders dan gisteren werden er tijdens de ochtendspits geen blokkades op wegen gehouden. Wel werden weer in tal van ziekenhui zen en andere instellingen acties gevoerd. Maar hoe wel de protesten voorlopig nog patiëntvriendelijk zijn, lijkt de kans op har dere acties, zoals zondags diensten, steeds groter te worden. De patstelling in het conflict over de nieuwe cao voor het ziekenhuiswezen zal de acties in de instellingen alleen maar aanwakkeren. Patiënten mo gen niet de dupe worden van acties, maar dat mag hardere acties niet in de weg staan, concludeerden de vakbonden na de eerste actiedag, waaraan volgens schattingen zesdui zend mensen hebben deelge nomen. Ook staatssecretaris Dees (volksgezondheid) houdt rekening met verharding van de situatie, zo liet hij gisteren op een spreekbeurt in Bussum weten. De patstelling over de looneis van 5 procent werd gisteren Actievoerende verpleegkundigen van het Rode Kruisziekenhuis ii op het drukke kruispunt Segbroeklaan/Fahrenheitstraat. Den Haag leggen het verkeer lam FOTO: CEES VERKERK eens te meer duidelijk in een gesprek tussen de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) en de bonden. De NZR kon alleen melden dat het gesprek met de betrokken bewindslieden niets schikbare ruimte 0,75 procent blijft. De NZR zelf claimt 2,85 procent. De bonden vinden dat de werkgevers meer druk op de politiek moeten uitoefenen, meer door te geven voor h financieel overzicht. Het aai spreken van de reserves vi het pensioenfonds PGGM voor hen onbespreekbaar. Pagina 11: Troeteldagen i had opgeleverd en dat de be- ^voorbeeld door geen cijfers l^iaconessentiuis Nederland doet niet mee aan een grote milieu-ad vertentiecampagne naar aanleiding van de milieu top, die vorige maand in Den Haag is gehouden. De regering vindt dat niet nodig, want de Leidse Courant heeft daarover immers al zo goed en uit voerig bericht dat de campagne niet nodig wordt geacht. Het gaat anders wel om een mooie adver tentie voor verzamelaars. De verklaring van die mi lieutop staat er in extenso op afgedrukt met de handtekeningen van alle regeringsleiders erop ge krabbeld. Jammer, dat u en ook wij van de Leidse Courant hier nu naast grijpen. Wellicht leest u spoedig in onze krant hoe het geld, dat nu is uitge spaard, alsnog aan het milieu wordt besteed. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag NB Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement worden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1