£eicUe Gou/ta/nt Verpleging straat op tijdens ochtendspits Bon: Te rijk Botha waarschuwt VN na botsing rebellen 3 4 5 7 8 Jubileum ANDIJVIE EN STROGANOFFGEHAKT Conrectrix Rembrandt haakt af Stijgende woede over olie schoonmaak Exxon VANDAAG Uitgave Westerpers, behorende tot SijthoK Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V, Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W. A. Buijteweg. Commissie adviseert opheffing theologische opleidingen IZOETERMEER Opheffing van de faculteit Godgeleerdheid I van de Universiteit van Amsterdam, samenvoeging van de op- I leiding van Groningen en Kampen en omvorming van de Heer- I lemse en Amsterdamse Katholieke Universiteit tot hogescholen. I Dat zijn enkele aanbevelingen van de commissie-Smits uit een I rapport over zeer ingrijpende hervorming van het wetenschap- I pelijk theologisch onderwijs, dat vanmorgen is vrijgegeven. I Volgens professor H.A. Oberman, een van de drie leden van de I commissie, zouden er in Nederland zes wetenschappelijke theo- I logische opleidingen moeten overblijven. Twee openbare, twee I katholieke en twee protestantse. De commissie, die geen bezuini- I gingsdoelstelling had, heeft geconstateerd dat de kleine facultei- I ten wetenschappelijk vaak het sterkst zijn. Bijvoorbeeld die van I Leiden en Groningen. De opleidingen met grote aantallen stu- I denten zijn daarentegen wetenschappelijk vaak het zwakst. Kom in de Kas" trekt 160.000 bezoekers DE LIER De twaalfde jaarlijkse Kom in de Kas, de landelijke open dag van de tuinbouw, is zater dag volgens de organiserende vereniging van Ne derlandse Tuinbouwstudiegroepen (NTS), bezocht door ongeveer 160.000 belangstellenden. Ruim 400 groenten-, bloemen- en potplantentelers in 27 ver schillende tuinbouwgebieden in Nederland stelden hun kasdeuren voor het publiek open. Premier Lubbers verrichtte in groenteveiling Delft-Wester- lee in De Lier de officiële opening. Hij sprak zijn bewondering uit voor de wijze waarop de tuin bouw zich de laatste tien jaar heeft ontwikkeld. De open dag stond dit jaar in het teken van „Toveren met techniek". Maandag 3 April 1989 80ste jaargang no. 24382 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Losse nummers f. 1,10 Morgen half tot zwaar be wolkt. Af en toe regen; soms voorafgegaand door wat sneeuw. Minimumtemperatuur van -1 graad in het noorden tot 3 graden in het zuiden. Middagtemperatuur rond 6 graden. Vrij krachtige, tot hard en mogelijk tot stormach tig toenemende wind uit noordoost tot oost. Britse koningin rijkste vrouw LONDEN De Britse koningin Elisa beth is met een vermogen van meer dan achttien miljard gulden de rijkste vrouw ter wereld. Dat blijkt uit een lijst van de tweehonderd rijkste Britten die het weekblad „Sunday Times" samenstelde en gisteren heeft gepubliceerd. Ondanks tien jaar ..Thatcher-revolutie" die had moeten leiden tot een nieuwe generatie van koene ondernemers, is het nog al tijd het familie-vermogen dat Groot- Brittannië beheerst. Van de tweehon derd rijkste vrouwen en mannen op het eiland heeft meer dan de helft zijn rijk dom geërfd. Slechts 86 personen hebben hun vermogen bij elkaar geschraapt met werken. De Britse koningin staat een zaam aan de top. Op geruime afstand volgt de hertog van Westminster die een vermogen heeft van iets meer tien miljard gulden. De jubileum-aflevering van de City Pier City loop legde afgelopen zaterdag weer een groot deel van Den Haag plat. Voor de vijftiende maal startten weer duizenden wedstrijdlopers en re creanten voor de beproeving over 5, 10 of 21,1 kilometer. Evenals de top-atleten begonnen de .naamlozen" naast het Malieveld; de aan komst was als vanouds op het Lange Voorhout. De Twen* Marti ten Kate ging daar als allereer ste over de streep. Hij won de wedstrijd op overtuigende wijze. Na hem druppelden de vele trimmers moe maar voldaan binnen. FOTO: MILAN KONVALINKA Pag 15: Ten Kate solo naar trilogie. Sieradenhandelaar beroofd van twee miljoen DEN HAAG Een in Zwitserland woonachtige Srilankese sieradenhande laar (36) is zaterdag in zijn hotel in Den Haag be roofd van 915.000 dollar ongeveer twee miljoen gulden aan sieraden en contant geld. Het slachtoffer werd door twee onbekende mannen, die zich voordeden als bedienden, op een stoel vastgebonden en gekneveld. De mannen gingen ervandoor met een koffer waar volgens de handelaar be halve 153.000 dollar, drie zeer kostbare ringen en een duur horloge in zaten. De man heeft drie uur op zijn kamer vastge snoerd gezeten voor hij er in slaagde de aandacht van het echte personeel te trekken. Hij is na aangifte te hebben ge daan onmiddellijk terugge reisd naar Zwitserland. (ADVERTENTIES) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding. Andijvie, 1 QC 500 gram ±.£.U Stroganoff gehakt, Q QQ kilo mi s> lASöO.i/ albort heijn 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. f Toegangbiljetten bi| NS- GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE Bil UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS.MUZIEK THEATER. RECREATIE.EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA LEIDEN Mevrouw A. Bo- land heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor het conrec torschap op de Rembrandt Scholengemeenschap. Van avond zou de gemeenteraad stemmen over haar voordracht door B. en W. Mevrouw Boland trok zich te rug naar aanleiding van een brief die de docenten haar ruim een week geleden stuur den. Ze was teleurgesteld dat de leraren zich niet konden vinden in haar benoeming. De leraren hadden haar in de brief ten zeerste afgeraden een eventuele benoeming te aan vaarden. Ze vond het sturen van de brief een ongepaste ac tie. Mevrouw Boland vond dat haar voordracht volgens de re gels verlopen was en had niet op zoveel verzet gerekend. Door het zich terugtrekken van mevrouw Boland is ook de tweede sollicitatie op niets uit gelopen. De functie van con rector op het Rembrandt is nu al bijna een jaar vacant. Van wege het Doelgroepenbeleid moet er een vrouw benoemd worden. Vanaf het begin is er op de school verzet geweest te gen dat beleid. DEN HAAG/LEIDEN De collectieve acties van het verplegend per soneel in ziekenhuizen en psychiatrische in richtingen zijn vandaag in alle hevigheid losge barsten. Op verschillen de plaatsen werden tij dens de ochtendspits wegen en kruispunten bezet en ontstonden er files. In de loop van de ochtend werden de ac ties beëindigd. De ver pleegkundigen voeren actie om hun eis van vijf procent loonsverho ging kracht bij te zet ten. Een demonstratieve actie langs de Rijksstraatweg tus sen Leiden en Den Haag verpleegkundigen van de Ursula-kliniek in Wasse naar zorgde voor een file van vier kilometer. Vanuit Den Deyl naar de kliniek stond langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Om streeks half negen bliezen de verpleegkundigen hun actie af. In Leidschendam gingen circa vijftig verpleegkundi gen de straat op. Personeel van het Antoniushove-zie- kenhuis bezette vanaf half zeven tot omstreeks negen uur met dertig bedden een kruising in het centrum. Aan automobilisten werd een folder uitgedeeld. Het verkeer ondervond van de actie enige hinder. Het Diaconessenhuis in Lei den is vandaag begonnen met verwendagen voor de patiënten. De actie duurt tot en met woensdag. De Ro bert Fleurystichting uit Leidschendam hield van- demonstratieve bijeenkomst bij de opening van een dependance in Zoe- termeer. Verpleegkundigen van het Lange Land-zie kenhuis in Zoetermeer slui ten vanavond tijdens het bezoekuur de parkeerplaats af. Bezoekers kunnen tegen betaling van een symbolisch bedrag wel gebruik maken van de parkeergelegenheid. In Amsterdam blokkeerden 100 tot 150 verpleegkundi gen van het Academisch Medisch Centrum een afrit van de Gaasperdammer- weg. Het verkeer onder vond weinig hinder. De tie werd even na achten be ëindigd. Een woordvoerder vroeg begrip voor de actie, waarvan hij het „publiek- sonvriendelijk" karakter e kende. Pagina 3: Lubbers: meer niet-gediplomeerden in ziekenhuizen VALDEZ Gouverneur Cowper en andere inwo ners van Alaska hebben de oliegigant Exxon dit weekeinde het vuur aan de schenen gelegd. De ploeg van circa zeshon derd man die Exxon op de been heeft gebracht om de oliekoek in te dam men, heeft tot nu toe nog maar drie procent van de ongeveer 40.000 ton olie van het water afgeschept. Woordvoerder van Exxon Shipping Co. gaat ervan uit dat de olievlek niet meer kan worden gestopt. Cowper beschuldigt de olie-in dustrie ervan dat zij jarenlang „loze beloften" hebben geuit in verband met de mogelijkhe den van het bestrijden van soortgelijke milieurampen. Als de olie-industrie niet kan be wijzen dat zij rampen van een dergelijke omvang als de hui dige kan beheersen, dan zal de gouverneur zich wellicht ge noodzaakt zien de pijpleiding te sluiten. Alaska voorziet in een kwart van de Amerikaan se energiebehoefte en presi dent Bush heeft dit weekeinde dan ook al gezegd dat van slui ten geen sprake kan zijn. Het zoeken naar de 44-jarige kapitein van de Exxon Valdez, Joseph Hazelwood gaat inmid dels door. De staat Alaska heeft 50.000 dollar uitgeloofd voor de vindplaats van de ka pitein, die zich ergens in New York zou bevinden. Alaska be schuldigt hem van het bestu ren van een schip onder in vloed van alkohol, het in ge vaar brengen van de beman ning en nalatigheid die tot de rampzalige olievlek leidde. Deze drie overtredingen kun nen Hazelwood een gevange nisstraf opleveren van twee jaar en drie maanden en een geldboete. WAPENSTILSTAND NAMIBIA IN GEVAAR: WINDHOEK De wa penstilstand tussen Zuid- afrika, Angola en Namibia is dit weekeinde in gevaar gekomen na Zuidafri kaanse beschuldigingen dat ongeveer 150 rebellen van de Namibische onaf hankelijkheidsbeweging Swapo vrijdagnacht van uit Angola Namibia waren binnengedrongen. Bij een potsing met de politie zou den tienatllen doden zijn gevallen. De Zuidafrikaanse minister van buitenlandse zaken Pik Botha beschuldigde Swapo van een „flagrante schending" van het bestand, en zei dat de Zuidafrikaanse regering een deel van haar troepen in Na mibia weer zal mobiliseren om de politie te assisteren. Tenzij de VN-vredemacht Untag krachtig optreedt, zou Zuid- afrika van de VN kunnen ei sen haar waarnemers weer weg te halen, „totdat Swapo tot rede is gebracht," aldus Botha. Krachtens een akkoord dat onder auspiciën van de Vere nigde Naties was gesloten zou den de Zuidafrikaanse troepen na een strijd van 23 jaar tegen de rebellen in Namibië vanaf vrijdag op hun De commandant bische politie, luitenant-gene raal Dolf Gouwes, heeft giste ren met vier waarnemers van de VN een bezoek gebracht aan het gebied waar het inci dent zich heeft voorgedaan. Hij verklaarde bij terugkeer in Windhoek dat er niet meer is gevochten, maar de delegatie wilde verder geen mededelin gen doen over haar bevindin gen, omdat de situatie te ge voelig is. Dode na steekpartij voor café op Herengracht DEN HAAG De 18-jarige Hagenaar F. Send van Basel is gisteravond rond kwart over negen voor een café aan de Herengracht in Den Haag door een onbekende doodge stoken. De 18-jarige werd in het hart geraakt. In verband met deze steekpartij heeft de Haagse politie later op de avond een 18-jarige man aangehouden, die wordt ver dacht van mogelijke betrok kenheid bij de dodélijke steekpartij. De man zit nog vast. Aan de steekpartij op de Herengracht ging een ru zie om meisjes in het café vooraf. Volgens de politie hoorde het slachtoffer ver moedelijk tot een van de par tijen. De ruzie kreeg een ver volg op straat, waarbij het slachtoffer om het leven werd gebracht. De ruzie om de meisjes was al eerder op de avond ontstaan in het jon gerencentrum het Paard van Troje aan de Prinsegracht. 20 PAGINA'S Voorlopig geen geld voor hogere uitkeringen Rijke landen achter plannen schuld vermindering Gorbatsjov wacht heftige discussie met Castro Leidse Muziekmarathon werd geslaagd festijn Flora wil opnieuw uitbreiden GEESTELIJK LEVEN2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND3 BUITELAND4/5 LEIDEN EN OMGEVING7/8 KUNST9 RADIO EN TELEVISIE11 VAN HUIS UIT12 SPORT13 t/m 20 Real Madrid- AC Milan rechtstreeks op televisie HILVERSUM De NOS-te- levisie zendt woensdag het voetbalduel Real Madrid -AC Milan rechtstreeks uit via Ne derland 3. Deze halve finale om de Europa Cup voor lands kampioenen begint om 20.55 uur. Voorafgaand (vanaf 20.29 uur) zendt de NOS een samen vatting uit van Steau Boeka rest - Galatasaray. Deze sa menvatting zal worden voor zien van commentaar in het Turks en wordt ondertiteld in het Nederlands. De vraag wie de rijkste man of vrouw ter wereld is, heeft altijd al de gemoederen van velen bezigge houden. Regelmatig verschijnen daarover dan ook berichten in de (wereld)pers en men zegt, dat zulk soort nieuws niet „gegeten, maar gevreten wordt". Vandaar zeker, dat in Engeland nu weer een soort hitparade van rijke mensen is samengesteld, waar de op twee na rijkste Brit een supermarkt-Lord blijkt te zijn, de op een na de rijkste de hertog van Westminster en de rijkste koningin Elisabeth van Engeland y.rlf, Zij wordtzdfc de i wereld genoemd. En dan te weten weten, dat i ement op de Leidse Courant al i koning te rijk voelen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters; Adres: Postcode/plaats;1 Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement or den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1