Deetman: meer geld voor groei onderwijs (Bowuvnt kapitein tanker Exxon ontslaat Inhaal Scholier perst Heineken af uit liefdesverdriet Marechaussee trekt pistool bij ruzie in het verkeer Imam kende mogelijk daders moordaanslag HET WEER VALDEZ De kapitein van de Exxon Valdez die vq,,g week voor de kust van Alaska aan de grond liep, is ontslagen. Na onderzoek is gebleken dat de man twee keer zoveel alco hol in zijn bloed had, dan is toegestaan. Overigens stond de kapitein ten tijde van de ramp niet zelf op de brug, maar had hij het commando overgelaten aan de derde stuurman die daartoe niet bevoegd was. Kapitein Hazel wood hangt een strafrechtelijke procedure bo ven het hoofd. Als vast komt te staan dat hij inderdaad te veel gedronken had, kan hij een boete van tienduizend gul den en maximaal een jaar ge vangenisstraf krijgen. In Alas ka hoonden vissers dat de olie maatschappij Exxon ervan op de hoogte was dat de man van wege zijn drankprobleem geen auto mocht rijden, maar blijk baar wel een supertanker mocht commanderen. De olievlek uit de lekgeslagen tanker Exxon Valdez in de Prins William-baai heeft zich inmiddels uitgebreid tot 1300 vierkante kilometer. De auto riteiten zijn bevreesd dat de vlek nog vele jaren „als eén stuiterbal" tussen de oevers zal blijven kaatsen en het eco-sy- steem zal verstoren. Pagina 5: Weinig schoon- maak-apparatuur na bezui niging ADVERTENTIE IVOORJAARSBEURS- AHOY 'BOOTSHOW Eigenhandig HOBBY EN MODELBOUW VRIJ AKTIEF AKT1EVE REXREAHE EN VItUE TUD Wolkenvelden en overwegend droog. Minimum|pmperatuur circa 5 graden. Middagtempe- ratuur 10 graden in het Wad dengebied tot 14 graden in het zuiden. Wind draaiend naar noordoost tot oost, toenemend tot matig. Zon op: 07.14; onder: 20.14. Scheveningen hoog wa ter: 11.45; laag: 6.15 en 18.55. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Deetman van onderwijs vindt dat er tegenover de toenemende vraag naar onderwijs een uit breiding van zijn bud get moet komen te staan. Volgens de minister zal de onderwijsbegroting in de volgende kabinetsperiode met tenminste 5,5 miljard gulden moeten stijgen om de extra kosten als gevolg van de groei van het aantal leerlingen en studenten te kunnen betalen. Door het groeiend aantal studeren den zal de overschrijding op de onderwijsbegroting vol gend jaar structureel 1 mil jard gulden bedragen. Over de gehele rijksbegroting verwacht minister Ruding van financiën een tegenval ler van 3,5 miljard gulden. In zijn „kaderbrief", waarin een voorzet wordt gegeven voor het financiële beleid van 1990, schrijft Ruding aan zijn collega-oewindslie- den, dat de 3,5 miljard gul den aan zich aftekenende overschrijdingen zullen moeten worden omgebogen. Worden deze gecompen seerd dan is er volgens Ru ding, mits de economische groei aanhoudt, geen reden voor extra bezuinigingen, maar echter ook niet voor nieuw beleid, zo waar schuwt de minister. Minister Deetman verwacht dit jaar een tegenvaller van 650 miljoen. In 1990 en de jaren daarna geeft dit be drag een verdere stijging te zien. Volgend jaar wordt 1 miljard meer nodig geacht vergeleken met de ramin gen van 1988. In 1992 en 1993 zit Dèetman al 1,3 mil jard boven de ramingen. Deetman en Ruding hebben inmiddels een ambtelijke commissie samengesteld die zich de komende tijd zal buigen over de toekomstsce nario's voor het onderwijs. Daarbij zal vooral worden nagegaan hoe de uitgaven van onderwijs beter in de hand gehouden kunnen worden. iiHIffillMIIIIWIH Waag kleurenfolders van de fraaie Radson radiatoren, CV-ketels en boilers. Antwoordnummer 67. 5960 VJ Panningen.(Geen postzegel!Stap naar uw installateur of bel 04760-88580. RADSON spurt u energie r i9a Uitgave Weslerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdi)k34,2312DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten 1.0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur I J. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Vrijdag 31 maart 1989 80e jaargang no. 24380 Hoge bloeddruk lijkt te #1 voorspellen nr APELDOORN De politie van Apeldoorn heeft in sa menwerking met de Amster damse politie gisteren een 20- jarige scholier aangehouden die ervan wordt verdacht het Heineken-concem te hebben afgeperst. De man werd bij het station in Apeldoorn aange houden toen hij een koffer met geld, afkomstig van Hei neken, wilde ophalen. Vorige week ontving de brou werij een brief van een onbe kende organisatie, waarin werd gedreigd met het publie kelijk bekendmaken dat Hei- neken-produkten vergiftigd zijn, tenzij er enige tienduizen den guldens zouden worden betaald. Heineken moest de bankbiljetten in een kluis in Arnhem achterlaten. In over leg met de politie werd de kof fer op de aangewezen plek neergezet, maar niemand kwam die ophalen. Woensdag ontving het bedrijf opnieuw een brief waarin werd gesom meerd de koffer te deponeren in een kluis op het Apeldoorn- se station. Nu kwam de man wel opdagen. In zijn wonirig werd dé typemachine aange troffen waarmee de dreigbrie ven zijn geschreven. De ver dachte zei uit liefdesverdriet tot zijn daad te zijn gekomen en via de krant de afpersings technieken te hebben geleerd. Pagina 3: Politie neemt ook klungelige afpersing serieus Fusie-overleg Elisabeth en Rijnoord weer vastgelopen ALPHEN AAN DEN RIJN- LEIDERDORP De fusie- besprekingen tussen zieken huis Rijnoord en het Elisabeth ziekenhuis zijn vastgelopen. Dit heeft burgemeester M. Paats gisteravond in een ver gadering van de gemeenteraad gezegd. De burgemeester er kende dat het voortbestaan van Rijnoord hiermee bewust op het spel is gezet. Het minis terie van WVC heeft immers als eis gesteld dat Rijnoord ui terlijk vandaag een principe- akkoord met het Elisabeth moest hebben gesloten. Vol gens Paats moest Rijnoord zich wel terugtrekken omdat er voor het Alphense ziekenhuis niets overblijft als de Leide- rorpse fusie-voorstellen zou den worden aangenomen. Struikelblok is de noodopvang van patiënten. Als de de Lei- derdorpse plannen doorgaan dan moeten Alphense noodge vallen buiten kantooruren naar het ziekenhuis in Leider dorp uitwijken. In Leiderdorp is teleurgesteld gereageerd op het afbreken van de onder handelingen. Pag 14. Alphen hoopt op hulp WVC OEGSTGEEST Een 23-jarige ge discussie haalde de mare- marechaussee uit Oegstgeest chaussee zijn gummistok tevoor- heeft vannacht geprobeerd een schijn. Er ontstond een worste ruzie over een verkeerskwestie Lng en het lukte de 40-jarige te beslechten met een pistool, man om de gummistok van de vermoedelijk zijn dienstwapen. jongere marechaussee af te pak- Daarbij ontstond een worsteling ken. Vervolgens trok de verhitte en vielen twee schoten. Niemand marechaussee zijn pistool, dat tij- raakte gewond. dens een nieuwe vechtpartij twee De ruzie ontstond toen de mare- keer afging op een moment dat chaussee op de Rijngeesterstraat- beiden het vasthielden. De man- weg werd „gesneden" door een nen zijn aangehouden en de 23- 40-jarige automobilist uit Oegst- jarige is overgeleverd aan de ma- geest. De marechaussee raakte rechaussee-brigade in Den Haag. geïrriteerd en gaf lichtsignalen. De rijkspolitie (071-155440) zoekt Beide mannen zetten hun auto getuigen van de inhaalmanoeu- aan de kant en tijdens een hefti- vre en de vechtpartij. Walesa naar Overschie OVERSCHIE De oprichter van het Poolse vakverbond Solidariteit, Lech Walesa, komt in mei op uitnodiging van onder andere de deelge meente Overschie naar Over schie. Al sinds 1982 gaan van- jit Overschie regelmatig vrachtwagens geladen met goederen naar Gdansk. In de ioop der jaren zijn er goede rontacten ontstaan tussen de „Overschie helpt Po en pater H. Jankowski, goede vriend en de tolk Walesa. Stichtingsvoorzit- Walop heeft nog gepro- de uitnodiging aan Jan- en Walesa ook te laten ondertekenen door burge- Peper maar die zou via ambtenaren van het stad- Lech Walesa FOTO: AP huis hebben laten weten dat „om politieke redenen" niet te kunnen doen. Examens topgeheim bij Staatsdrukkerij Piet den Boer heeft de verkeerde nationaliteit Leids kantongerecht moet behouden blijven Omleggen Rijn is van de baan Jubilaris gaat monstertocht maken met old timer CELSTRAF GEËIST NA BELASTINGFRAUDE VAN 17 MILJOEN DEN HAAG/KATWIJK Wegens grootscheep- belastingfraude is gisteren voor de Haagse echtbank tegen een 40-jarige Katwijker vijf en een half jaar gevangenisstraf geëist. De man zou fiscus voor 17 miljoen gulden hebben bena deeld. De Katwijker zou ten onrechte omzetbelas ting hebben teruggekregen. De man had op papier een in- en exportbedrijf in koper en aardewerk. Bedrijven die naar het buitenland uitvoeren heb ben recht op teruggave van omzetbelasting. De verdachte deed een bepaalde opgave aan de belas ting en kreeg zo vele miljoenen terug. Hij dreef echter in het geheel geen handel met het buiten land. Alles was fictief. Pagina 15: Anonieme tip leidt naar fraude. Deze bezitter van een elektronische waakhond kan weer lachen, Zijn aanslag voor de hondenbelasting is weer verscheurd door de gemeente Raalte. Blafinstalla tie levert aanslag hondenbelasting op RAALTE Een inwoner van Raalte die zijn huis heeft beveiligd met een installatie die hondegeblaf nabootst, heeft een aanslag voor de hondenbe lasting gekregen. Een gemeentelijke inspecteur besloot de man aan te slaan omdat hij tijdens afwezigheid van de Raaltenaar in diens woning hondegeblaf had gehoord, terwijl de bewoner het bezit van een hond niet had opgegeven. De gemeente heeft het aanslagbiljet inmiddels laten ver- FOTO: ANP scheuren. 20 PAGINA'S Italiaanse RK kerk bij gelovigen te rade voor financiering verzen. Het wordt daarom niet uitgesloten dat de daders be kenden waren van het slacht offer. Minister Claes ontkende overi gens dat fundamentalistische moslimgroeperingen scherper in de gaten worden gehouden; ook aan het sluiten van mos keeën „wordt absoluut niet p*- dacht. Eventueel zullen we u'e- kijken of islamitische gebou wen beter bewaakt moeten worden, ,(maar we zijn er ons van bewust dat dit in moslim kringen als een provocatie kan worden opgevat", aldus de mi nister. In het Britse Bradford betoogde de leider van de Raad van Moskeeën, Sher Azam dat de moorden een voortvloeisel waren van de weigering van Westerse rege ringen om het boek van Rush die te verbieden. Maar Zaki Badawi, president van de Raad van Imams zocht het motief in afgunst. Pagina 5: Verslagenheid en onbegrip in moslim-kringen Geslaagde proef met kernfusie op kamertemperatuur Troeteldagen in Diaconnessenhuis LEIDEN Het verplegend personeel van het Leidse Dia connessenhuis voert vanaf 3, 4 en 5 april actie ter ondersteu ning van de 5 procent loonei sen. Gedurende deze dagen zullen de patiënten op de ver- pleegafdeling, operatieafdeling en radiologie een optimale zorg krijgen. Men noemt dit de troeteldagen. SALT LAKE CITY Een Amerikaanse natuurkundige heeft gisteren gezegd, in na volging van twee collega's erin geslaagd te zijn kernfu sie tot stand te brengen bij kamertemperatuur. Als kern fusie praktisch toepasbaar is, zou het een goedkope en vrij wel onuitputtelijke bron van energie opleveren en minder radioactief afval meebrengen dan de klassieke nucleaire reactors waarin atoomsplit sing tot stand komt. Vorige week vrijdag maakten Ame rikaanse en Britse elektro- chemici gezamenlijk bekend dat zij kernfusie wisten op te wekken door elektriciteit via een palladiumelektrode door een bak zwaar water te lei den. De natuurkundige Jones verklaarde gisteren een fusie tot stand te hebben gebracht, hoewel er slechts weinig meer energie vrij kwam dan er werd ingestoken. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): De Belgische bewindsman be-~ vestigde dat dreigementen zijn geuit aan het adres van'imam Abdullah Al Ahdal, vanwege het afwijzen van Khomeiny's oproep tot moord op de schrij ver van Duivelsverzen, Sal man Rushdie. De imam zou ook „discrete" politiebescher ming hebben gehad. Vlak voordat de moorden werden ontdekt had de imam een ont moeting met enkele leden uit de moslimgemeenschap om van gedachten te wisselen over de kwestie rond Duivels- ANP- kantoor bezet De vrouwen lopen op allerlei gebied steeds meer in op de mannen. Gelukkig maar, want wie is er ge baat bij al die ongelijkheid? Steeds meer meisjes en vrouwen van vijftien tot vierentwintig jaar blij ken, zo maakt het ministerie van onderwijs bekend, verder te leren. Hoe dat precies in elkaar zit, staat vandaag in de Leidse Courant. De krant waarvan bij een heel ander onderzoek is komen vast te staan, dat onder zijn abonnees zo veel goed opge leide mensen schuilgaan. Dat betekent, dat onder staande bon niet alleen steeds meer door vrouwen zal worden ingevuld, maar tevens dat er ook voor u - mits u al abonnee bent - alle reden is dat nu te doen. BRUSSEL De zaak Rushdie; afgunst of racis me; de Belgische politie weet nog niet in welke hoek zij de brutale moord op de imam van de Grote Moskee in Brussel moet zoeken. MinisterClaes van binnenlandse zaken gisteravond dat „alle worden openge- Bayrut brandt Leden van het Libanese Rode Kruis zetten het op een lopen, wanneer een gasopslagtank in vlam men opgaat. Bayrut werd gisteren in zwarte rookwolken gehuld, toen Syrische legereenheden een brandstofdepot onder vuur namen. De beschietingen op de christelijke, oostelijke sector zijn van ongekende heftigheid, nadat een dag eerder een bestand tussen Syriërs en christenen al na een dag werd verbroken. FOTO: AP DEN HAAG Ongeveer vijf tig mensen hebben vanmorgen rond kwart voor elf het kan toor van het Algemeen Neder land Persbureau (ANP) en de Deutsche Presse Agentur (DPA) aan de Eisenhowerlaan in Den Haag bezet. Dit gebeur de uit solidariteit met de elf in West-Duitsland gevangen zit tende leden van de terreuror ganisatie Rote Armee Fraktion (RAF), die in hongerstaking zijn gegaan. De RAF-leden ei sen dat zij bij elkaar in de ge vangenis worden opgesloten en niet in isolatie, zoals nu ge beurt. ADVERTENTIE AUTOVERHUUR F. PRANGERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 In een open envelop zonder postzegel sturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2iOI VC Den Haag N. B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement worden geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1