Sensationele vondst van goedkope energie 2 3 4 5 6 7 14 Van den Broek ontbiedt ambassadeur El Salvador Bedrijvig Ziekenhuizen leggen £rens bij 2 85 procent DOORBRAAK IN ONDERZOEK NAAR KERNFUSIE: vamag paasshow A4eubel£abriek Oisterwijk Vrijdag 24 maart 1989 80e jaargang no. 24375 Uitgave Westerpers, behorende tot Sijtholl Pers. Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro bank N.V. leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., tamilieberichten f. 0.60 per mm. Telelax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hootdredacteur IJ. Hallewas, Chefredacteur W. A. Bupteweg. Eerst perioden met zon, later er bewolking maar tot de avond droog. Minimumtempe ratuur omstreeks 4, middag- temperatuur 10 graden. Matige iiawestenwind. Maandag re gen. Zon op: onder: 06.31; onder 19.01. Scheveningen hoog wa ter: 04.48 en 16.59; laag water: 0.36 en 12.34 uur. I - och 50 km/u op Rijksstraatweg JASSENAAR De maximum snel- fcid op de Rijksstraatweg in Wassenaar Idoor de Raad van State gistermiddag Ifinitief gesteld op 50 kilometer per Lr. Begin maart werd een besluit van linister Smit-Kroes van verkeer en aterstaat op verzoek van de gemeente >or de Raad geschorst. De minister ilde een snelheid van 70 km/u, maar ?t gemeentebestuur van Wassenaar jnd 50 km op het gedeelte ter hoogte an Kerkehout tot aan Den Haag hard inoeg. Vertegenwoordigers van het inisterie hebben tevergeefs gepleit om schorsing ongedaan te maken, agina 9: „Einae aan ping-pongbeleid deel Rijksstraatweg" VS zwakken waarschuwing over terreuraanslag af WASHINGTON De Amerikaanse regering heeft gisteren de waarschuwing dat dit weekeinde in Europa een vliegtuigkaping is te verwachten afgezwakt. Volgens de regering worden derge lijke waarschuwingen herhaaldelijk ontvangen en zijn boven dien alle maatregelen getroffen die redelijkerwijs mogelijk zijn. Luchthavens in Groot-Brittannie, Westduitsland, Belgie en Ne derland hebben hun veiligheidsmaatregelen inmiddels opge voerd. Overigens heeft de Amerikaanse minister van verkeer zich onaangenaam verrast getoond dat de vertrouwelijke waar schuwing voorpaginanieuws is geworden. Hij heeft een onder zoek gelast naar het lek. De Britse televisie heeft gisteren een film uitgezonden van drie Londenaren die ongezien door de opening van het landingsgestel een Boeing 747 binnendrongen. Het toestel stond op de luchthaven Heathrow. De drie Britten maakten filmopnamen terwijl zij plaatsnamen in de passagiers stoelen. Zij ongezien o waren geklommen. hek rond het ondérhoudsterrein Een bord nabij de balie van American Airlines in Chi cago maakt reizigers naar Europa erop attent dat alle handbagage stuk voor stuk wordt onderzocht of met röntgenstralen wordt afgetast. AKKOORD TUINBOUW-CAO BUNNIK De centrale land bouworganisaties en de voedings bonden van FNV en CNV heb ben gisteravond in beginsel over eenstemming bereikt over een nieuwe tweejarige cao voor de 16.000 tuinbouwwerknemers. Afhankelijk van de loongroep kunnen werknemers er op den duur enkele procenten op vooruit gaan. De cao voorziet bovendien in tweemaal 1,5% loonsverhoging en behoud van de prijscompensa tie. Voor de bonden is dit vol doende om het principe-akkoord met een positief advies aan hun achterban voor te leggen. Pagina 11: „Het is belabberd in de tuinbouw" Goud ontdekt door geo-satellieten TOKIO In Japan is door analyse van foto's van Europese en Ameri kaanse geo-satellieten een grote goudreserve ontdekt op het eilandje Lomblen, tachtig kilome ter ten noorden van Ti- mor, zo meldden onder zoekers van de regering. Zij deden de vondst door de roodachtige kleur van de oppervlakte door zwa vel en ijzer in de reserve en door het verloop van magma en ondergrondse stromen op de foto's. CEL BEGRIP VOOR VERPLEEGKUNDIGEN JTRECHT/VELDHO REN De instellingen in iet ziekenhuiswezen zien Ie 2,85 procent loonruim- e die de Nationale Zie- ;enhuisraad (NZR) op- lieuw aan de overheid vragen, als grens 'oor een cao-akkoord met Ie vakbonden. Voor acties >an de werknemers is be- [rip, maar het overnemen ran de looneis van vijf irocent zou „ongeloof- vaardig" zijn en onrealis- ische verwachtingen cunnen wekken. nstellingen hebben geen om extra loonruimte te cheppen, zo is gisteren geble- tijdens raadpleging van de n in Utrecht en Veldho- De NZR kondigde dins- na het vastlopen van de inderhandelingen over de cao het ziekenhuiswezen .000 werknemers) al aan euw bij kabinet en parle- zullen aankloppen om procent loonruimte te vra- in plaats van de 0,75 pro die nu op tafel ligt. De bonden lieten direct weten daarmee niet akkoord te zul len gaan. Volgens berekeningen van de ziekenhuisraad is sinds 1986 een achterstand ontstaan van 2,7 procent. Daarvan moet dit jaar de helft worden ingelo pen. Om de loonontwikkeling in de marktsector te kunnen volgen, wil de raad 1,5 procent hebben. In Utrecht en Veldhoven de monstreerden donderdag en kele tientallen verpleegkundi gen om de cao-eisen kracht bij te zetten. Alle deelnemers aan de bijeenkomsten kregen een pamflet in de hand gedrukt waarin de bonden en het actie comité VVIO opriepen hun ei sen naar de overheid toe uit te dragen. Delegaties kregen de gelegen heid om hun eisen mondeling toe te lichten. Veel ziekenhuis bestuurders toonden begrip voor de eisen van het perso neel, maar verwezen tegelijk naar minister De Koning van sociale zaken als eerstverant woordelijke voor het arbeids conflict. Pagina 3: Lubbers zet pensi oenfondsen onder druk (ADVERTENTIE) I I—Uil IIÉI ill II ili HIT UTAH Aan de Uni versiteit van Utah (VS) is een methode ontdekt die een onuitputtelijke, schone en goedkope energiebron blijkt te zijn, de kernfusie. De twee belangrijkste ele menten voor deze kern fusie zijn zon en water. De belangrijkste „brandstof" voor het proces is deuterium, dat vrijwel onbeperkt in zeewater aanwezig is. Kernfusie is het omgekeer de proces van kernsplijting, waarmee momenteel kern energie wordt opgewekt. Een Britse en een Ameri kaanse onderzoeker zijn er volgens de universiteit in geslaagd dit proces van ver smelting in een simpele proefopstelling bij kamer- temperatuur op gang te brengen en gaande te hou den. De wetenschap ging er tot dusverre van uit dat temperaturen van miljoe nen graden Celsius nodig zijn om kernen te doen ver smelten. De ontdekking van een goedkope energiebron zoals via kernfusie, dat boven dien aanmerkelijk veiliger is dan de huidige opwek king van kernenergie, zal gevolgen hebben in alle geledingen van de maatschappij. ,,Er zijn aanwijzigingen dat de ontdekking vrij gemak kelijk in een bruikbare technologie voor het produ ceren van warmte en ener gie kan worden veranderd, ofschoon verder werk nodig is om de wetenschappelijke gevolgen te begrijpen en de waarde van de vondst voor een lonende produktie energie na te gaan" aldus De twee onderzoekers, die sinds de jaren zestig bezig ijn met hun uitvindingen, noemden het basis-idee tot kernfusie .krankzinnig .simpel". De twee vreesden met hun experimenten „zeer dom" bezig te zijn en durfden geen subsidie aan te vragen voor hun proef- nemeningen; de kosten daarvan, ongeveer twee ton betaalden zij uit eigen zak. Pagina 6: Kernfusie „krankzinnig simpel" Voor de Gothardtunnel in Zwitserland kunnen vakantiegangers rekenen op files van meer dan vijftien kilometer. Weer niet op zijn paasbest DEN HAAG Voor veel mensen die er vandaag voor een lang paasweekeinde op uit zijn getrokken, heeft het weer zich van zijn slechtste kant laten zien. Storm en regen maakten zo wel het reizen als het recreëren moeilijk, maar toch waren er veel wagens met ca ravan te zien op de weg, zowel richting zuiden als richting Noordzeekust. Het weer blijft voorlopig wisselvallig, met op maandag veel meer neerslag dan morgen en overmorgen. De recreatie-onderne mers in Nederland hebben zich toch opti mistisch uitgelaten over de paasvakantie. De eigenaren van at tractieparken ver wachten veel bezoe kers. De Spoorwegen hanteren tot en met maandag een aange- EPA paste dienstregeling. 16 PAGINA'S Herziening proces- Mindszenty op komst Horeca ondernemers onderwezen in muziekkeus HBG gelooft heilig in fusie met Volker Stevin Simonis: „God is geneutraliseerd" Verkiezingen in Sovjetunie gaan uiteindelijk om Gorbatsjov zelf I— Frans Maassen wil niet als een nummer meerijden Holland Festival in teken Russische podiumkunst GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE- SPORT LEIDEN OMGEVING BOEKEN KUNST FILM RADIO EN TELEVISIE DEN HAAG Minister Van den Broek heeft gis teravond de ambassadeur van El Salvador ontboden om ernstig protest aan te tekenen tegen de beschie ting door een legerheli- kopter afgelopen zondag van de auto waarin onder anderen de neergeschoten Cornel Lagrouw werd vervoerd. De bewindsman ging hiertoe over na een beknopt voorlopig- verslag van de stafchef van het Salvadoraanse leger te hebben ontvangen over de toedracht rond de dood van Cornel Lagrouw. De minister heeft volledige opheldering geëist over de me dedeling in het verslag dat de bemanning van de helikopter niet wist dat het een persauto was. Dit terwijl de auto van duidelijke borden met „pers" en witte vlaggen was voorzien. Tevens is de ambassadeur dringend gevraagd welke maatregelen de Salvadoraanse regering denkt te nemen om de veiligheid van journalisten in het land redelijkerwijs te verzekeren. De Internationale Federatie van Journalisten heeft giste ren in een open brief aan de Salvadoraanse autoriteiten ge protesteerd tegen de dood van drie collega's in El Salvador tijdens de verkiezingen van afgelopen zondag. „Het volk van uw land zal nooit vrij zijn en uw democratie zal nooit be tekenis hebben tot journalisten zonder vrees door de straten kunnen wandelen", aldus se cretaris Aidan White van de in Brussel gevestigde federatie. Jeugdbende opgerold ALPHEN AAN DEN RIJN De politie van Alphen heeft een jeugdbende van acht Al- phenaren aangehouden die rond de zestig misdrijven op haar naam heeft staan. De zaak kwam aan het rollen toen op 12 maart drie Alphenaren tussen de 19 en 21 jaar op he terdaad werden betrapt bij een inbraak. Tijdens het verhoor kwam naar voren dat zij deel uitmaken van een bende die vanaf december tal van inbra ken heeft gepleegd. Nog vijf Alphenaren tussen de 16 en 26 jaar werden vervolgens opge pakt. De acht worden ver dacht van het plegen van veertig inbraken in woningen. tADVERTENTIEI Kom nu naar Meubelfabriek Oisterwijk en ontdek tijdens onze feestelijke Paasshow het verrassend nieuwe wonen. In kleur, met onze nieuwe collecties Provence en Manor House of met onze exclusieve Oisterwyck-Collectie. Berkel (Z.H.), Noordeindseweglló. 01891-14670. Beverwijk. Meubelboulevard Het verrassend nieuwe wónen. (Parallelweg 100). 02510-26923. Koning weer aangehouden op Woensdrecht WOENSDRECHT De 58-ja- rige Kees Koning is vanoch tend op de vliegbasis Woens drecht op heterdaad betrapt toen hij met een bijl een NF-5- straaljager probeerde te ver nielen. De oud-legeraalmoeze nier was de vliegbasis opgeko men door een gat in de omhei ning te knippen. De man, in middels een bekende activist op de vliegbasis, is aan de ko ninklijke marechaussee over gedragen. Op Nieuwjaarsdag hakte Kees Koning samen met een 52-jarige Amsterdamse arts eveneens op Woensdrecht in op twee NF-5-straaljagers. De schade bedroeg toen zeven ton. Actie op Rijnstraat escaleert KATWIJK De actie van de Werkgroep Rijnstraat Veilig is gistermiddag om kwart voor vier volledig uit de hand gelo pen. De actie van de buurtbe woners is door de politie voor tijdig beëindigd. De Werk groep hield gistermiddag op nieuw een oversteekactie op de Rijnstraat bij de Van Eg- mondstraat. Een groep ouders met ongeveer 70 kinderen wil de door voortdurend overste ken het verkeer stremmen. De actie begon om kwart v vier maar vijf minuten later arriveerde de politie die de overstekers van het zebra pro beerde te duwen. Volgens de politiewoordvoerder was grijpen noodzakelijk omdat het verkeer op onaanvaardbare wijze stagneerde. Volgens J. van Duyn, woordvoerder van de Werkgroep, gebeurde dit op dusdanig agressieve wijze dat veel kinderen overstuur raak ten. De Werkgroep besloot vervolgens de actie te stoppen maar een groep boze moeders wilde met kinderen doorgaan. Vier bewoners werden door de politie meegenomen naar het politiebusje maar konden later toch naar huis gaan. ADVERTENTIE AUTOVERHUUR F.PnAMGEKS Het zit weer goed met de orderportefeuilles. Ze zijn tot berstens toe gevuld. Dat houdt dan meteen in, dat de bedrijvigheid de komende maanden fors zal toenemen. Te hopen is, dat het straks ook te merken is aan de hoeveelheid advertenties, die in onze krant worden geplaatst, maar dit terzijde. Be drijvigheid is een van de dingen die wij met zijn al len nu eenmaal graag zien toenemen. Leuk nieuws zo vlak voor de paasdagen. Beter dan andersom. Natuurlijk wilt u - bijvoorbeeld via onze rubriek economie - blijven volgen hoe het met de bedrijvig heid verder gaat. Laat dan onze bedrijvige bezorger de Leidse Courant bij u in de bus stoppen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1