Zci&bc (Bowuxnt r Huurbelasting veroorzaakt ghettovorming Bon: Kabinet wil rechtspraak reorganiseren 3 4 5 8 9 13 14 Gelezen Na waarschuwing uit VS extra controle Schiphol A.cties bij opening Keukenhof Touche 11 Donderdag 23 maart 1989 80e jaargang no. 24374 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND r Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (au!. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm..familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. In de nacht en ochtend veel bewolking en perioden met re gen. In de loop van de dag op klaringen. Minimumtempera tuur ca.4 graden. Middagtem- peratuur rond 10 graden. Wind zuidwest vrij krachtig. Zon op: 06.33; onder: 19.00. Scheven ingen hoog water: 04.19 en 16.29; laag water: 12.04 uur. een persoonlijke zaak warneckemod'e oodje sprika 99 t 98 ontainer lindaan og niet geborgen IERBOURG De Franse marine is gisteren niet in geslaagd vast te stel- of een voorwerp dat is gesignaleerd de bodem van het Kanaal inderdaad vermiste container met het land- iwgif lindaan is. Intussen zijn er vol- is de Franse autoriteiten kleine hoe- >lheden lindaan aangetroffen in mon- uit het Kanaal. Vooralsnog gaat ervan uit dat het normale hoeveel- or het gebied dat ligt bij de Hiding van de Seine. Maar zou de zes- is container lekken en zou het lin- in momenteel de zee instromen, dan at dat een milieuramp van ongekende ivang veroorzaken. Het visverbod jft van kracht. De mijnenveger Orion wordt te water gelaten, maar het weer was gisteren te slecht om de vermoedelijke container lindaan aan on derzoek te onderwerpen. foto: ap DEN HAAG De rijkspolitie op Schiphol houdt rekening met Pale stijnse aanslagen op Amerikaanse vliegtuigen tijdens het Paasweek einde. Sinds vorige week is een verscherpte controle ingesteld na een waarschuwing van de Ameri kaanse dienst voor de burgerlucht vaart (FAA). Een woordvoerder van de rijkspolitie verklaarde van morgen dat voldoende maatregelen zijn genomen die garanderen dat een aanslag wordt voorkomen. De Britse sensatiekrant Daily Ex press schreef vandaag over een vertrouwelijk memorandum, waar in de regering in Washington waarschuwt dat terroristen dit weekeinde een vliegtuig willen ka pen. Het zou gaan om drie Liba nees Palestijnse mannen die mo menteel op vervalste paspoorten door Europa reizen. De FAA wilde geen commentaar leveren op de be kendmaking. Overigens was al lan ger een verhoogde waakzaamheid op Schiphol ingesteld. Niet alleen Amerikaanse, maar alle vliegtuigen worden extra in de gaten gehou den. Cadzand krijgt kuuroord OOSTBURG De markt is rijp voor kuuroorden. Zo luidt de visie van de di recteur van de Limburgse ontwikke lingsmaatschappij Bovex die gisteren in Oostburg haar plannen presenteerde voor een nieuw kuuroord in Cadzand Bad (Zeeuws-Vlaanderen). Twee pirami des van spiegelend glas (22 meter hoog), twee hoteltorens en een park met 240 bungalows zullen binnen twee jaar Cad zand Bad beheersen. Met dit project is een investering van ruim 80 miljoen gul den gemoeid. Het verblijf krijgt zowel een medisch als een recreatief karakter. Voor de recreanten komen er diverse bubbelbaden, zonnegrotten, sauna en massageruimten. De projectontwikkelaar verwacht tussen de 240.000 en 300.000 be zoekers per jaar. linister )e Korte foedend p Fokker EN HAAG - Mi- ster De Korte van onomische zaken zeer boos op Fok- t. Hij vindt het «behoorlijk" dat ikker-topman Ne- rkoorn in New heeft laten wrschemeren dat noodzaak van sa- enwerking met n ander bedrijf eeds minder ordt „nu het wat gaat" met jkker. Bovendien Nederkoorn szegd dat Fokker ju produktie naar t buitenland moet lerhevelen als er et met Den Haag /er nieuwe finan- eringsvormen kan orden onderhan- U. De Korte keft door de be zit New irk de indruk ge- egen dat Fokker terugbetalingsre- ïling van de taatssteun probeert te houden, agina 7: Moge- ijk Amerikaanse ervolgorders Fokker-100. NATIONALE WONINGRAAD: AMSTERDAM Het in voeren van huurbelasting leidt tot de vorming van speciale buurten voor kansarmen en achterge- stelden. Ook zal het ver storend werken op de wo ningmarkt en de arbeids markt. Bovendien heeft zo'n huurheffing een enorme bureaucratie tot Dat stelde drs. B.G.A. Kem pen, algemeen directeur van de Nationale Woningraad, vandaag tijdens het symposi um „Verhuizen of betalen" in Amsterdam. De Nationale Wo ningraad is de grootste koepel organisatie van corppraties in ons land. Ook de Delftse hoogleraar volkshuisvesting prof. dr. ir. H. Priemus verzette zich tij dens het congres fel tegen ie dere vorm van huurheffing. Hij noemde de huurbelasting „een ongehoorde nieuwe over heidsbemoeiing". Evenals Kempen wees hij op proble men met betrekking tot de uit voering, op het gevaar voor „ghettovorming en stigmatise ring". Overigens voelt ook staatssecretaris Heerma (volks huisvesting) er niets voor, zo betoogde hij vorige week nog. Voorstanders van huurbelas ting zijn onder meer de PvdA, de grote steden en, volgens Kempen, ook delen van het CDA. Zij willen huurders die gezien hun inkomen te goed koop wonen, een extra heffing laten betalen. Op die manier hopen zij de doorstroming in de huursector te bevorderen. Volgens Kempen bestaat de mogelijkheid dat, de huurhef fing ten spijt, de doorstroming niet tot stand komt. Een wille keurige groep huurders wordt dan volgens hem geconfron teerd met een forse extra be lasting. „En dat is onbillijk en discriminerend, temeer omdat alleen bewoners van sociale huurwoningen worden getrof fen". Uitgaande van de plannen van de PvdA, die uit de huurbelas ting 900 miljoen per jaar wil halen, berekent Kempen de extra kosten per huishouden op 1.000 gulden per jaar. Hij gaat er daarbij vanuit dat een derde van de huurders de huurbelasting moet opbren gen. Kempen meent verder dat een huurbelastingsstelsel onuit voerbaar is. Wil zo'n systeem ingevoerd kunnen worden, dan moet de belastingdienst niet alleen op de hoogte zijn van alle inkomens per huis houden, maar ook van de ken merken en kwaliteit van wo ning en woonomgeving, zo stelde hij. Dat leidt naar zijn mening tot een „gigantische bureaucratie". Drinoöliil/worfnon rode '°Per die °P het vlie9veld klaar lag om rrillocNJIx Vel lUUII prins Charles en zijn vrouw Diana uitgeleide te Onder het toeziend oog van een erewacht in doen. Het Britse koninklijk paar heeft een be- Dubai poetste vanmorgen een arbeider de laat- zoek van een week aan de Golfstaten gebracht, ste vlekjes en ongeregeldheden weg van defoto: ap AbvaKabo wil hoger loon hele zorgsector DEN HAAG Als het lukt een flinke loonsverhoging voor het verpleegkundig per soneel in de wacht te slepen, wil de FNV-bond AbvaKabo zich ook sterk maken voor ho gere lonen in de rest van de zorgsector. Het gaat hierbij vooral om de overige trend cao's zoals de nog niet afgeslo ten cao voor de bejaardenhui zen en de inmiddels al wèl be klonken cao's voor het wel zijnswerk, de kruisverenigin gen, de Riaggs en de dagver blijven. De AbvaKabo realiseert zich dat het erg moeilijk zal zijn de al afgesloten cao's weer open te breken. „Maar als we met de verpleegkundigen succes hebben, willen we in elk geval met de werkgevers in de zorg sector gaan praten over de vraag of er voor de overige trend-cao's ook iets meer in het vat zit. )EN HAAG De ko llende tien jaar zullen Irastische wijzigingen ivorden aangebracht in de echterlijke organisatie. In 1999 zal alle rechtspraak eerste instantie in ons d geconcentreerd zijn bij „rechtbanken nieuwe itijl". De kantonrechter wordt afgeschaft, het ho ger beroep wordt herzien en het aantal zaken dat de Hoge Raad behandelt zal worden beperkt. Forse aanpassingen aan de nu al onvoldoende huisvesting zullen nodig zijn. Een studie commissie gaat de problemen inventariseren en huisves tingsplannen Opstellen. Dat staat in de gisteren gepresen teerde beleidsnotitie „Naar een nieuwe structuur van de rech terlijke organisatie" van mi nister Korthals Altes (justitie), waarmee het kabinet akkoord is gegaan. De reden om te komen tot een geïntegreerd gerecht van eer ste aanleg is dat de toeganke lijkheid en de overzichtelijk heid worden vergroot. Nu gaan bij voorbeeld kanton rechters en arrondissements rechtbanken over dezelfde rechtsterreinen. Dan kan het voorkomen dat op nauw ver wante terreinen uiteenlopende beslissingen worden genomen. De rechtzoekende heeft straks nog maar met één gerecht te maken. Over het aantal zit tingsplaatsen moet nog wor den besloten. De integratie zal in vier fasen verlopen. Dat begint met het toevoegen van zogenoemde administratieve sectoren aan tien rechtbanken. Die zullen worden belast met arob-recht? spraak in eerste instantie en later ook met andere admini stratieve zaken. Vier van die kamers zullen vreemdelingen zaken behandelen, zo werd ook al eerder besloten. Dan zullen de kantongerechten worden samengesmolten met de rechtbanken. In de derde fase zullen het hoger beroep in straf- en civiele zaken en de cassatierechtspraak worden herzien. Tot slot wordt de taak van speciale administratie frechtelijke colleges zoals het College van beroep voor het bedrijfsleven ingepast in het systeem van de gewone rechterlijke macht. Na de reorganisatie kan niet iedereen meer bij de Hoge Raad terecht. Het hoogste rechtscollege neemt dan alleen die zaken in behandeling die hij van belang acht in het ka der van de bevordering van de rechtseenheid, de rechtsont wikkeling en de rechtsbe scherming. MEDEDELING AAN ONZE ABONNEES In verband met GOEDE VRIJDAG zijn onze kantoren vrijdag 24 maart om 16.00 uur gesloten. Directie Sijthoff Pers B.V. LISSE Leden van de Voedingsbond FNV heb ben vanmorgen actie ge voerd bij Keukenhof dat vandaag geopend werd voor het publiek. Bij de ingang werden bezoekers en genodigden opgewacht en aangesproken over de noodzaak van een betere collectieve arbeidsove reenkomst (CAO) voor de land- en tuinbouw. De voedingsbond vindt dat de werknemers in de land- en tuinbouw een loonachterstand nebben op het industriële per soneel van 15 procent. Veel Werknemers blijven verder in een lage salarisschaal steken terwijl veel werkgevers te lage V lonen uitbetalen. Op de nationale bloementen toonstelling werd vanmorgen bekend gemaakt door L. Wan- sink, directeur van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, dat het station Lisse voortaan sta tion Lisse-Keukenhof heet. Volgens Wansink wordt het station Lisse-Keukenhof niet in de gewone dienstregeling opgenomen. Het station, dat in 1988 met 400 meter spoor is uitgebreid, wordt alleen ge bruikt tijdens het Keukenhofs eizoen. Extra treinen uit Bel gië en Duitsland kunnen hier stoppen. Wansink kreeg van de 40 jaar bestaande bloemen tentoonstelling een tulp aange boden vanwege het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Spoorwegen. De nieuwe tulp kfeeg de naam Eurocity. Kunstvondst in Leidschendam Op de vliering van een pastorie aan de Sluiskant in Leidschendam is een Wigmana ont dekt. Het is een schilderij üit het prille begin van de achttiende eeuw, gemaakt door Ge rard Wigmana (1673 - 1741), een Friese religieuze schilder die ook in Italië werkte en zich de stijl van Rafaël eigen maakte. Dit heeft schilder en restaurateur Cees Paauw (65) in Leidschendam gis teren bekendge maakt. Hij denkt dat het kunstvoor werp van 82 bij 62 centimeter een paar ton waard is. Van particuliere zijde zal er weinig belangstelling voor bestaan. Het past volgens Paauw wel I in collecties waarin IV meer werk van Wigmana of ande- \*g j re religieuze schil- - ders zit. foto: sp Pag 15: Friese Rafaël op vlie ring Leidschen- damse. pastorie. w Nova, een nieuwe hit! Promotieprijs: 3 2-zitskom- binatie vanaf fM®5^ nu voor 3 995,- irijgbaar bij: ■lirfnon 07l-1416«»7 Piraat breekt in op Nederland I LEIDEN Een televisiepi raat heeft gisteravond rond elf uur het programma op Neder land I gestoord. Tijdens een uitzending van de EO kwa men er diverse reclamebood schappen in beeld, onder meer van bedrijven uit de Leidse re gio. Volgens secretaris G. Noorder- meer van de gemeenschappe lijke regeling antenne- en energieinrichting Leiden en omgeving, de exploitant van de mast in Oegstgeest, is een dergelijke inbraak op de pro gramma's niet te voorkomen. „Direct na de reguliere uitzen ding komt het balkenbeeld op het scherm, maar wanneer ie mand tijdens de gewone uit zending instraalt op onze mast kunnen we er niets aan doen. Wel kunnen we het balken beeld er op zetten, maar dan zijn de kijkers dus ook de re guliere beelden kwijt. Dat is in het verleden wel eens voorge komen, en we kregen daar klachten over", aldus Noor- dermeer. De beelden worden in de ga ten gehouden door een contro ledienst van de Vecai, de vere niging van exploitanten van centrale antenneinrichtingen. „Als het vaker voorkomt zul len we de radiocontroledienst waarschuwen", aldus Noorder- meer. Bij de Leidse politie en bij de afdeling stadskabei van de gemeente Leiden waren vanochtend geen klachten binnen gekomen. 20 pMna's EXTRA BIJLAGE Maak van Europa geen burcht waarvan brug is opgehaald Oproep tot moord niet te tolereren Intifada bedreigt ook Jordaanse vorstenhuis Interview met Benazir Bhutto Gijs van Heumen blij met nieuwe uitdaging Opsteker voor Libregts Zilveren Molenloop is glans verloren Leidse binnenstad blijft regionaal koopcentrum Pasen niet langer feest van het ei geestelijk leven opinie/weer binnenland buitenland economie autonieuws sport leiden omgeving kunst radio en televisie Er bestaat een 1.200 pagina's dik pak waarin een lijst is opgenomen van 55.618 vertalingen van boe ken in 55 landen. Waar het voor dient mag Joost weten, maar er is ongetwijfeld hard aan gewerkt. Het merkwaardigste van de lijst is, dat er uit blijkt, dat Mickey Mouse en andere verhalen van Walt Disney vaker zijn vertaald dan werken van Lenin, Agatha Christie of de bijbel, boeken die toch - bij wijze van spreken - worden stukgelezen. Niet dat we het kunnen bewijzen, maar als we ons zelf mogen geloven wordt de Leidse Courant - zij het in geen enkele vreemde taal vertaald - toch naar onze vaste overtuiging nóg meer gelezen. Ze ker als u op staande voet besluit dat nu ook te gaan doen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen haar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding bestaai. kan een verzoek om een proefabonnem den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1