Meer dan helft Nederlanders buitenkerkelij k Verpleegkundigen houden voet bij stuk UIT 2 11 12 13 15 Hypnose tirm Mauritshuis gaat door met sponsoring Shell EfV^eel handtekeningen voor Rijnoord BERICHT ADVERTEERDERS ZATERDAG 25 MAART DINSDAG 28 MAART Miljoenenclaim voor AVRO's „Toppop" Woensdag 22 maart 1989 80e jaargang no. 24373 Uitgave Westerpers, behorende tot Sijtholf Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 pier mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Wisselend bewolkt en buien, mogelijk met hagel of natte sneeuw. Minimumtemperatuur ca. 4 graden. Middagtempera- tuur 7 graden. Krachtige zuid westen wind, aan de kust toe nemend tot stormachtig. Zon op: 06.36; onder: 18.58. Scheveningen hoog water: 03.56 en 15.58; laag water: 11.35 en 23.55 uur. VANDAAG IN DE KRANT ©3 een pagina vol met paasaan- biedingen fontainer met gif jjogelijk ontdekt HERBOURG Mijnenjagers van J Franse marine hebben in het ftnaal mogelijk de plaats gelokali- rd van de vermiste container t lindaan. De zes ton pesticide in container kan geweldige schade Jroorzaken wanneer het vrijkomt |het zeewater. De container raak- week geleden zoek na het van het Indonesische kchtschip Perintis. De milieuorga- katie Seas at Risk heeft een op- [ep gedaan conainers met giftige ftoud die overzees worden ver- lerd voortaan uit te rusten met i zendertje, zodat in gevallen als :e de opsporing een stuk sneller frloopt. Granaat doodt verzamelaar DEN HELDER Een 24-jari- ge man uit Den Helder is gis teren in zijn woonplaats om het leven gekomen door een ontplofte granaat. De man was in de schuur achter zijn wo ning een tien centimeter gra naat aan het demonteren toen het ontstekingsmechanisme ervan spontaan in zijn gezicht ontplofte. De man was op slag dood. Vórig jaar werd in de zelfde straat een andere verza melaar van dit soort (munitie- )onderdelen aangehouden. Hij bleek twaalf kisten vol explo sieven in huis te hebben. DEN HAAG Het Mauritshuis is niet van plan de bespre kingen met Shell over sponsoring van een grote tentoonstel ling volgend jaar af te breken, ondanks de protesten daarte gen van onder meer het Komitee Zuidelijk Afrika en de ge meente Den Haag. Waarnemend directeur W. Bloemberg ver klaarde vanmorgen de sponsoring dermate belangrijk te vin den dat de contacten met Shell daarover vooralsnog gewoon worden voortgezet. De expositie van zich in Amerika bevin dende Nederlandse meesters wordt van september 1990 tot ja nuari 1991 in het Mauritshuis gehouden. Over de kosten van de expositie kon Bloemberg geen mededelingen doen. Ook op de vraag of er naast Shell andere sponsors zijn benaderd wil de hij geen antwoord geven. Met het ministerie van WVC is contact geweest over de sponsoring. Dat maakte geen be- Pag. 16: Expositie toont topstukken VS. Raket te water Als de Amerikaanse Trident-raketten zulke rondjes blijven draai en, halen ze nooit de Sovjetunie. Gisteren explodeerde een on geladen exemplaar van deze 46 miljoen gulden per stuk kos tende projectielen, enkele seconden na dat hij door een on derzeeër was afge vuurd. Een geladen Trident kan twaalf kernkoppen vervoe ren die elk hun eigen doel hebben. epbom in Haagse binnenstad e Haagse binnenstad is gistermiddag drie uur lang in p en roer geweest als gevolg van een pakketje met fcn nepbom dat door een onbekende man was afgege- i bij een geldwisselkantoor op de hoek Spui/Lange en Beide straten werden door de gealarmeerde po- i afgezet. Het pakketje bevatte een professioneel ge- i Fionteerd explosief zonder kruit, zo stelde de Explosie- j ?n Opruimingsdienst (EOD) om vier uur vast. De afzet- ngen, die pas Om vijf uur werden opgeheven, veroor- lakten enorme verkeersopstoppingen. Inzet: Het legi- matiebordje voor de geld wisselende klanten is op het ompakketje gelegd. FOTO'S: STEPHEN EVENHUIS HILVERSUM Meer dan de helft van de Ne derlanders beschouwt zichzelf niet langer lid van een kerkgenoot schap. Uit een onder zoek dat het bureau In terview van Maurice de Hond in opdracht van NCRV's Hier en Nu heeft verricht blijkt dat 51 procent van de Ne derlanders zich onker kelijk vindt. In 1971, toen de laatste volkstelling gehouden werd, rekende nog slechts 24 procent zich niet tot een kerkgenootschap. In 1982 was dat percentage gestegen tot 42 procent. De Hond meent dat het aantal onker- kelijken in het jaar 2000 tot zestig procent zal zijn geste gen. De ontkerkelijking doet zich volgens De Hond voor al voor onder jongeren van 15 tot 34 jaar. Daar is nu al zestig procent buitenkerke lijk. Voor de groep boven In het onderzoek van De Hond zijn ook de dalingen van het aantal leden bij de afzonderlijke kerkgenoot schappen berekend. Het aantal hervormden bedroeg eind vorige eeuw nog vijftig procent. Dit is nu gedaald tot twaalf procent van de bevolking en de verwach ting is dat in het jaar 2000 nog maar tien procent van de Nederlanders hervormd zal zijn. De gereformeerden negen procent van de bevolking - is ge daald naar zeven procent en zal volgens De Hond in het jaar 2000 teruglopen tot zes procent. Voor de katholieken geldt een teruggang van zo'n veertig procent in 1971 tot 26 procent nu. Een verdere teruggang tot 20 procent in het jaar 2000 is volgens het onderzoek te voorzien. Pagina 2: Kerken moeten public relations beter ver zorgen (ADVERTENTIE) klaverjassen verzet naar donderdag 23 maart De Meerhoeve Oud Ade UTRECHT Zoals al werd verwacht is het cao- overleg tussen de Nationa le Ziekenhuis Raad (NZR) en de vakbonden gisteren afgebroken. Verder over leg heeft, volgens werkge vers en bonden, geen zin gezien het verschil tussen de geboden loonruimte van 0,75 procent en de eis van de bonden voor 5 pro cent loonsverhoging. Het gaat om een nieuwe cao voor 200.000 werknemers. De bonden en het actiecomité VVIO gaan hun leden in de ziekenhuizen raadplegen en acties voorbereiden. Vanaf 3 april zijn de eerste acties in in stellingen te verwachten. De patiënten zullen daar geen last van hebben. AbvaKabo-be- stuurder A. Wirtz houdt reke ning met langdurige acties, waarbij „de grootst mogelijke zorgvuldigheid" zal worden betracht. De bonden sluiten een staking van ondersteu nend personeel als uiterste middel echter niet uit. De Ziekenhuisraad raadpleegt morgen zijn leden en gaat nog maals parlement en kabinet benaderen om meer ruimte voor verbetering van de ar beidsvoorwaarden te krijgen. De NZR wil nogmaals pleiten voor een ruimte van 2,85 pro cent, ruim 2 procent meer dan er nu ligt. De instellingen heb ben na tien jaar bezuinigingen geen mogelijkheden meer om extra geld voor het personeel uit te trekken, aldus werkge- Meijers. De bonden lieten gisteren di rect weten dat ook een even tuele verhoging tot 2,85 pro cent onaanvaardbaar is. De ac ties moeten dan ook de NZR en instellingen onder druk zet ten. „We wachten een bod af dat wel serieus te nemen is", aldus voorzitter R. de Vries van de werknemersdelegatie. (ADVERTENTIE) SECTOR ECONOMIE EN MANAGEMENT waarin de afstudeerrichtingen: Recht en Personeelsmanagement Bedrijfseconomisch-Juridisch INFORMATIEDAG OVER ALLE STUDIERICHTINGEN - 22 APRIL '89 n 10.00-13.00 uur (.1Inlrtling.n. DEELTIJD HEAO IlLPHEN AAN DEN RIJN Er zijn inmiddels 7.000 handteke- (ingen opgehaald door verpleegkundigen van het ziekenhuis lijnoord voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Al ben. Vandaag worden nog meer handtekeningen opgehaald in e verschillende winkelcentra, openbare gebouwen en tijdens de Harkt. De handtekeningen worden donderdagavond aangebo- «n aan een lid van het bestuur van Rijnoord en burgemeester J. Paats op het oude gemeentehuis. M. Warmerdam, een van de rganisatoren van de handtekeningenactie: „De actie loopt als pn trein. Op deze aantallen hadden we gehoopt. We krijgen ook j>el ondersteunende kaartjes en brieven van Alphenaars die pas realiseren wat het inhoudt als er geen ziekenhuis in Alphen". )SD voor |175.000 opgelicht RIJNSBURGEen 47-ja- ige Rijnsburgse heeft de Ge meentelijke Sociale Dienst IGSD) de afgelopen tien jaar voor ongeveer 175.000 gulden opgelicht. Ze werd gisteren 'ond elf uur door de politie Rijnsburg en rechercheurs de GSD in haar woning langehouden. Bij verhoor •leek dat ze al tien jaar een Uitkering heeft, terwijl ze in lie periode ook andere inkom- tten had. Bovendien had ze len onrechte opgegeven alleen e wonen. De vrouw heeft de raude bekend. zelfde avond nabezorgd. Dodelijk ongeluk HAARLEMMERMEER De 58-jarige M. Staring uit Sas- senheim is gisteravond in Haarlemmermeer veronge lukt. De man reed door onbe kende oorzaak met zijn auto het water van de Ringvaart in en verdronk. De politie werd rond elf uur 's avonds gewaar schuwd. Duikers van de brandweer spoorden de auto op. Het slachtoffer bleek reeds overleden. Toch kans op Nederlands onderzoek naar dood cameraman DEN HAAG Wanneer de regering van El Salva dor niet met een bevredi gend rapport komt over de dood van de Neder landse cameraman Cornel Lagrouw, zal minister Van den Broek waar schijnlijk alsnog een eigen onderzoek laten instellen. De minister deed deze toezeg ging in gesprek met een dele gatie van de Nederlandse Ver eniging van Journalisten, de NVJ. Hij kwam hiermee terug op zijn aanvankelijke weige ring een nader onderzoek in te stellen in El Salvador. Op grond van nieuwe infor matie trok de minister ook zijn verklaring van maandag in, dat de dood van Lagrouw niet meer was dan een „betreu renswaardig incident". Het ministerie van buitenland- Ongeveer 150 mensen, voornamelijk Nederlanders en Salvadoraanse vluchtelingen, hebben in de Nicaraguaanse hoofdstad Managua betoogd tegen de dood van cemaraman Cornel Lagrouw in El Salvador. Lagrouw woonde in Nicaragua. De betogers hielden een protestmars naar de Salvado raanse ambassade. Tijdens hun actie droegen zij witte kruisen mee, waarop de namen van omge komen journalisten in El Salvador. se zaken in Den Haag ver- weten weinig vertrouwen te wacht de resultaten van het hebben in zo'n rapport, gezien Salvadoraanse onderzoek bin- de ervaring met een soortge nen enkele dagen te ontvan- lijk onderzoek naar de dood gen. De NVJ-delegatie liet de van de vier IKON-medewer- bewindsman in het gesprek kers in 1982. In de Tweede Kamer heeft de PSP gisteren om een nader onderzoek naar de dood van Lagrouw ge- voor onze In verband met Pasen is het sluitingstijdstip voor het aannemen van advertentie opdrachten als onderstaand gewijzigd. Voor onze editie van geldt als uiterste inleveringstermijn vrijdag 24 maart om 10.00 uur. Voor onze editie van geldt als uiterste inleveringstermijn vrijdag 24 maart om 12.00 uur. HILVERSUM De Ameri kaanse produktie-maatschap- pij deJ Productions eist van de AVRO een schadevergoeding van acht miljoen gulden omdat de Nederlandse omroep ban den van „Toppop" heeft ver kocht zonder de copyrights op afdoende wijze te regelen. Hierdoor is de Amerikaanse maatschappij voor enkele mil joenen guldens in de proble men geraakt. De NOS is ook bij het conflict betrokken omdat deze omroep altijd als tussenpersoon fun geert bij de verkoop van tele visie-programma's. In 1985 sloot de AVRO enkele contracten af met de produk- tie-maatschappij. Daarbij ging de Nederlandse omroep ervan uit dat ze toestemming had van de optredende artiesten de videoclips te mogen gebrui ken. De produktie-maatschap- pij heeft herhaaldelijk aange drongen op een schriftelijke bevestiging ervan, maar de AVRO liet op een goed mo ment weten dat de documen ten verloren waren gegaan in de zee van papieren. Onder tussen investeerde het produc tie-bedrijf meer dan 800.000 gulden en sloot contracten af met geïnteresseerde Ameri kaanse televisie-stations. Op het moment dat bleek dat de AVRO die toestemming niet had, ketsten de gesloten con tracten af en ging deJ Produc tions voor enkele miljoenen het schip in. Dat geld probeert de maatschappij nu op de AVRO en de NOS te verhalen. Radarstok voor blinden TURIJN Een professor uit Turijn heeft een nieuw soort blindenstok ontwikkeld, die kan helpen obstakels te omzei len. Met een infra-rood oog kan de stok signalen „lezen" en die omzetten in geluiden die blinden met de koptele foon kunnen horen. De blinde kan daardoor horen welke bus eraan komt, of het stoplicht op rood staat en waar een bushal te is. Op bussen en haltes moet wel een infra-rood zender ge plaatst worden. 18 PAGINA'S Oervertrouwen in leiding kerk moet hersteld worden Swarttouw stapt definitief uit Raad jk van Bestuur c Fokker V Sovjetburger mag aan mm democratie f snuffelen I Erepenning Oud- Leiden voor gemeente Financiële zorgen voor Leiderdorp Geen ontslagen bij vliegkamp Valkenburg Ronald Spelbos treft maatje Theo Vonk weer GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/5 KONSUMENTENINFORMATIE 6 BUITENLAND7 ECONOMIE9 LEIOEN OMGEVING SPORT KUNST RADIO EN TELEVISIE EXTRA Sport op tv Nederland 3, 19.55 uur: Neder land-Sovjetunie. Wij willen niemand onder hypnose brengen, aange nomen tenminste dat wij dat al zouden kunnen. Ze ker niet nu in de Leidse Courant staat, dat het on gezond is om gedurende langere tijd in een waan wereld te leven. Al houdt men daar in de praktijk dan ook nog zo weinig nadelige gevolgen van over. Lezersonderzoeken hebben namelijk aangetoond, dat achter onze krant zelfs de grootste slaapkoppen niet in slaap vallen. Integendeel blijkt, dat sommi gen na het lezen van de krant juist wakker liggen. Dat ligt dan niet zozeer aan de krant zelf maar aan het nieuws dat erin staat. Want daar kan zelfs de Leidse Courant - al zou er nog zo'n grote hyp notische werking van uit gaan - weinig aan veran deren. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnem den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1