Ccidóe Qowuvnt Tv-ploeg IKON in de val gelokt /ubbers: verpleging kan lij pensioenfonds terecht Dat kan je ocezwil ^andaaIi Sovjetunie brengt straling in kaart BERICHT ADVERTEERDERS ZATERDAG 25 MAART DINSDAG 28 MAART Gifcontainer bedreigt Kanaal met milieu-ramp IJSBERGSLA EN SPEKLAPJES Maandag 20 maart 1989 80e jaargang no. 24371 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND \9m \W Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthofl Pers, Apothekersdijk 34.2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (inci. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72.34, jaar 1.275.60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur. zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., (amilieberichten 1.0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chel-redacteur W.A. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 In de nacht en vroege ochtend regen, daarna perioden met zon. Minimumtemperatuur omstreeks 4, middagtempera- tuur ongeveer 8 graden. Mati ge aan de kust nu en dan krachtige wind uit west tot zuidwest. Zon op: 06.40; onder: 18.54. Scheveningen hoog wa ter: 02.56 en 14.55; laag water: 11.00 en 22.55 uur. ikomi ,enH ony controleert an- en uit-knopjes &DHOEVEDORP Sony gaat van ikele typen televisies de aan-en-uit- lopjes vervangen omdat deze moge- k na enige tijd kunnen doorbran- :n. Het gaat om enkele duizenden jevisietoestellen die tussen oktober 85 en september 1987 gekocht zijn. genaren worden via advertenties dagbladen opgeroepen contact op nemen met het bedrijf om een af raak te maken voor gratis reparatie n huis. Het doorbranden gebeurt jor vroegtijdige slijtage van het lopje. De contactjes werken dan criti et meer goed, aldus de Sony- aordvoerder. In totaal zullen de re- raties een half jaar tot een jaar in slag nemen. Honderd haarstukjes gestolen DEN HAAG Of de dader kaal is of dat zijn vrienden en bekenden last hebben van haaruitval, is de politie niet bekend, maar vaststaat dat za terdagochtend uit een winkel in de Wagenstraat honderd ge weven haarstukjes zijn gesto len. De diefstal - via de openge broken voordeur - verliep gladjes. De verdwenen hoofd bedekking heeft een waarde van 3500 gulden. Helikopterongeluk: 22 militairen dood SEOUL Bij militaire oefe ningen in Zuidkorea is van ochtend een Amerikaanse le- gerhelikopter neergestort waarbij zeker 22 inzittenden de dood hebben gevonden. De helikopter explodeerde in de lucht en stortte brandend neer in afgelegen berggebied. Volgens deze melding is de ontploffing waarschijnlijk ver oorzaakt door een motordefect. In Zuidkorea wordt momen teel de grote militaire oefening Team Spirit gehouden. Daar aan nemen 30.000 militairen uit de VS deel. Erwten-eter Vooraf kon Londenaar Ching Chun Poon nog lachen. Hij zou in een uur tijd wel zevendui zend erwten met stok jes naar binnen wer ken. Helaas voor hem, ging zijn recordpoging de mist in. 20 PAGINA'S Duizenden Russen betogen voor „rebel" Jeltsin Leidse politie legt accent op milieu bescherming Suriname in het teken van j j „Gekleurd 1 1 verleden" I Ambassade Salvador beklad DEN HAAG De ambassa de van El Salvador aan de Catsheuvel in Den Haag is vannacht beklad met de leus: El Salvador, 100.000 plus 4 plus 1. De tekst staat voor de omgekomen Salvadoranen, de vier IKON-journalisten die zeven jaar geleden zijn vermoord door het leger en de Nederlandse cameraman Cornel Lagrouw, die gisteren om'het leven is gekomen. De politie heeft twee mensen aangehouden die vlakbij de ambassade met een pot verf en kwasten liepen. Zij weige ren echter iets te zeggen. WEER NEDERLANDER GEDOOD IN EL SALVADOR (Van onze correspondente) SAN SALVADOR De dood van de Nederland se cameraman Cornel Lagrouw in El Salvador lijkt veel minder op een ongeluk dan aanvanke lijk werd aangenomen. Ooggetuigen hebben ver klaard dat het Salvadoraan se leger Lagrouw en de ove rige leden van de IKON- ploeg hebben aangeraden het dorp San Francisco de Javier te bezoeken. Toen de ploeg daar eenmaal was aangekomen voerde het le ger een verrassingsaanval uit, waarbij gericht op de pers werd geschoten. Daar bij werd Lagrouw dodelijk getroffen. De IKON-ploeg maakte een reportage over de presi dentsverkiezingen die giste ren in El Salvador werden gehouden, en die ?ijn ge wonnen door de extreem rechtse Arena-partij. Behal ve Lagrouw kwamen zeker 26 andere mensen om het leven, onder wie ook twee Salvadoraanse journalisten. Zeven jaar geleden werden in El Salvador vier Neder landse leden van een tv- team van de IKON door het leger vermoord. Het IKON-team van giste ren bestond behalve uit La grouw uit diens vriendin. geluidstechnica Annelies Helwegen, en verslaggever Cees Eelenbaas. Zij bleven ongedeerd. De drie hadden als standplaats Managua, Nicaragua. Op een perscon ferentie in San Salvador vertelde Eelenbaas van nacht dat toen de IKON- ploeg een half uur in het dorp was, het leger met he likopters de aanval uitvoer de. Terwijl iedereen dek king zocht bleef Lagrouw, op de grond liggend, filmen. Toen hij zich even oprichtte werd hij getroffen. Volgens de eerste lezing van het le ger zou Lagrouw zijn ge troffen, omdat hij vlak naast guerrillastrijders zou hebben gestaan. Samen met andere verslaggevers die ter plekke waren sleepten Hel wegen en Eelenbaas de ge wonde Lagrouw in een auto en reden met nog een auto naar een ziekenhuis, vier kilometer verderop. De wa gens, die duidelijk als pers- auto's herkenbaar waren, werden onderweg vanuit de helikopters beschoten. Twee maal moesten de inzitten den de wagens verlaten om dekking te zoeken. Bij aan komst in het ziekenhuis bleek Lagrouw te zijn over leden. Pagina 5: Weinig vertrou wen in Salvadoraans on derzoek ICTO in financiële problemen Fred schudt Emmer giraffes Aanleg Rijksweg 11 niet nodig Winnaresjes celloconcours niet te jong voor internationaal podium 2500 e \PELDOORN De ver- >leegkundigen die actie oeren voor een forse oonsverhoging, moeten )ij hun. pensioenfondsen lankloppen in plaats van :FEh jij de straatarme over- ïeid. Dat zei premier jubbers afgelopen week- linde op de CDA-verkie- :ingsmanifestatie in Apel- |Met name bij het pensioen- inds voor de gezondheids- irg, de PGGM, bestaat de lerkwaardige hobby om de iremies fors op te potten", al- de premier. Ie looneis van 5 procent van Ie verpleegsector zou volgens ,ubbers in eerste instantie te alen zijn uit de groei van de reserves bij de pensioepfond sen. Overigens vindt de pre- ier dat de vijf procent wat aan de hoge kant is. „Maar ik ga natuurlijk niet op de stoel van de onderhandelaars zit- Vice-voorzitter C. Vrins van de AbvaKabo reageerde nega tief op de suggestie van pre mier Lubbers. In het NOS- journaal zei hij het idee te heb ben dat Lubbers zich daarmee ,,op het dievenpad bevindt. Pensioengeld is werknemers- geld en als er al iets uit te de len zou zijn, dan komt dat de werknemers en werkgevers toe. Een slechte suggestie die de structurele problemen niet oplost", aldus Vrins. Pagina 3: Van Velzen: Soci aal gezicht VVD wil maar niet lukken Verpleegkundigen onder strepen looneis Actie voor huis premier Lubbers ROTTERDAM Circa 150 verpleegkundigen hebben gister avond kort gedemonstreerd voor het huis van premier Lubbers in Rotterdam om hun looneis kracht bij te zetten. De bedoeling was de premier een verklaring te overhandigen, maar de deur bleef dicht. De demonstranten lazen de verklaring voor, waarin ze de premier een gratis behandeling aanboden. „Wij willen u op dit tijdstip gezamenlijk „klaarmaken voor de nacht". Een taak die de verpleegkundigen dagelijks verrichten voor hun pa tiënten, maar, aldus de verklaring, met een groeiend gevoel van onvrede als gevolg van de achterstand in beloning en de werk druk. Vervolgens zongen de demonstranten nog wat slaapliedjes en zochten tegen half twaalf de bussen weer op. Poolse grafiti I Een Poolse jongeman lucht zijn hart op een van de aanplakbor- jden die de autoriteiten onlangs in Warschau hebben opgehan- Igen. De kretologie op de borden richt zich met name tegen het communisme, tegen Moskou en tegen partijleider Jaruzelski. FOTOf AP MOSKOU Het Sovjet partij dagblad Pravda heeft vandaag een kaart gepubliceerd met ge gevens over gebieden in de Sovjetunie die besmet zijn ge raakt door radioactiviteit na het ongeluk, met de kerncen trale in Tsjernobyl in april Uit de kaart blijkt dat vooral de republiek Wit-Rus- land en dan met name de oos telijke regio's rond Gomel en Mogiljev besmet zijn. De voorzitter van het Sovjet comité voor hydrometeorolo- gie Joeri Israel schrijft in een artikel in de Pravda dat de wind zich 360 graden draaide acht dagen na de ramp met de kerncentrale op 26 april 1986. „Het gevolg was een zeer grote verspreiding van de radioacti viteit". In die gebieden, waar het regende, zijn „vlekken van radio-actieve besmetting" ont staan. De Sovjet-wetenschap per schrijft voorts dat ook an dere landen door de radio-acti viteit zijn getroffen. Israel noemt met name Oostenrijk, de Bondsrepubliek, Italië, Noorwegen, Zweden, Polen, Roemenië en Finland. OEGSTGEEST Op het terrein rond kasteel Poel geest liggen geen explosieven meer. Dat blijkt uit een na der onderzoek dat is verricht door de explosieven oprui mingsdienst. Het onderzoek werd verricht naar aanleiding van vondst van twee brisantgra- naten vorig jaar. Het terrein rond Poelgeest is een geliefd wandelgebied. ADVERTENTIE Een verpleegkundige zet wat spullen op de stoep van premier Lubbers om hem „klaar te maken voor de nacht". Circa 150 ver pleegkundigen waren gisteravond naar de woning van de pre mier gekomen om op ludieke wijze hun looneis kracht bij te zet ten. FOTO: ANP voor onze In verband met Pasen is het sluitingstijdstip voor het aannemen van advertentie opdrachten als onderstaand gewijzigd. Voor onze editie van geldt als uiterste inleveringstermijn vrijdag 24 maart om 11.00 uur. Voor onze editie van geldt als uiterste inleveringstermijn vrijdag 24 maart om 12.00 uur. Terwijl de rotorbladen van de windturbines je als het ware om de oren vliegen en de socialisten in Frankrijk de verkiezingen winnen, zit ergens in Zwitserland een Nederlander van de firma Filmnet in het geheim een sterk-nationale televiezender voor te bereiden. Volgens hem past die zender keu rig in de nieuwste plannen voor de commerciële tv en hebben ze niets te maken met de arbeidstijdver kortingszender (ATV) die ook al in oprichting is. De nieuwe naam van de zender is Oftanje Dat Kan je of iets dergelijks. Enfin, wat het precies is leest iedereen weer in de Leidse Courant. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam: CHERBOURG Voor de kust van Normandië dreigt een nieuwe milieu ramp door een over boord geslagen container met zes ton zwaargiftig Lindan- pesticide. Als de container in het Kanaal zou openbarsten, zou dat een milieuramp van ongekende omvang kunnen veroorzaken. Volgens de milieu-organisatie Greenpeace zou het de „groot ste milieu-ramp uit de geschie denis" worden. Een enorm ge bied zou vervuild raken en alle vis in het gebied zou ster ven, aldus de Britse weten schapper Paul Johnston. De reddingsmaatschappij van Jobourg deelde gisteren mee dat men in het nauw van Ca lais nog steeds op zoek was naar de container die afkom stig is van het Liberiaanse vrachtschip „Perintis" dat vo rige week maandag bij Guer- nesey schipbreuk leed. Daarbij gingen vijf containers met Lindan over boord. Vier van de vijf containers zijn in middels teruggevonden. De vijfde werd vrijdag door een sleepboot van de Franse mari ne op sleeptouw genomen, maar door de storm braken de trossen en verdween de con tainer in de golven. Door de hoge zee waren de Britse en Franse schepen het afgelopen weekeinde gedwongen het zoeken te staken. De kustwacht heeft nu zijn hoop op het koude weer geves tigd. In koud zeewater zou het gif moeilijk op te lossen zijn. Bij het zoeken zijn ook een mijnenjager en een onderzee boot ingeschakeld. Geen explosieven bij Poelgeest CIE mm- Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Ijsbergsla, per krop Speklapjes met zwoerd, 500 g 475 3.49 C QQ kilo®»©® albert heijn 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr. 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. A' R Indien daartoe aanleiding hestaai. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1