Kabinet bemoeilijkt start commerciële tv finale 3 4 5 15 18 23 24 27 Etalage RECLAME OP ZONDAG TABOE ongres: Washington onder curatele Prijs medicijnen omlaag 21 AUTOIHEEMSKERI Zaterdag 18 maart 1989 80e jaargang no. 24370 Uitgave Westerpers, behorende tot Sijtholf Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. '„"franse ambassadeur rug uit Roemenië .RIJS Frankrijk heeft gisteren zijn bassadeur uit Roemenië teruggetrok- uit protest tegen het optreden van Roemeense politie tegen zes promi- -partijleden die onlangs een tische, open brief aan president ausescu hebben gepubliceerd. Ook Britse ministerie van buitenlandse t ;n tekende protest aan tegen de pés- ijen tegenover de zes prominente cri- De briefschrijvers stelden dat Ceau- u het socialisme in diskrediet brengt een wijze die Roemenië in een volle- isolement brengt binnen Europa. De in. rtijkrant Scinteia lanceerde daarente- n/i een scherpe aanval: „Wie Ceausescu ritiseert, belastert en verraadt de re- lutionaire zaak". rlandi n - ki IIM L. i Qu 1 sine beer; "c,en ote beer put, r Keuk leven ise d( 166 miljard kilometer in de auto DEN HAAG Alle Nederlanders te za- men hebben vorig jaar binnenslands 166 miljard kilometer af gelegd, vijf procent meer dan in 1987. Volgens nieuwe CBS-cijfers werd per trein drie procent meer afgelegd, ter wijl het gebruik van bus, tram en metro met vier procent daalde. Het gebruik van de fiets groeide met vijf procent. Demonstratie bij opening Westland 19Nu Enkele honderden leden van de Voedingsbond FNV hebben gisteravond in Honselersdijk gedemon streerd bij de opening van de bloemen- en groen tetentoonstelling Westland 19Nu in Bloemenveiling Westland. Zij vinden dat bezoekers moeten weten dat het allemaal niet even mooi is wat er in de tuin bouw gebeurt: werknemers worden naast slechte arbeidsomstandigheden geconfronteerd met een voorstel van werknemerszijde tot verlaging van de jeugdlonen met tien procent. „De standsorganisa ties zorgen daarmee bepaald niet voor een beter imago voor de tuinbouw" zo liet de Voedingsbond de bezoekers ip pamfletten weten. De onderhande lingen over een nieuwe cao voor de tuinbouw wer den twee weken geleden afgebroken. De voedings bond heeft een uitnodiging van de centrale land bouworganisaties om donderdag het overleg te hervatten vooralsnog afgewezen. FOTO: RINUS SLIERENDRECHT Vandaag perioden met zon en droog. Middagtemperatuur rond 8 graden. Zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanaf dinsdag wisselvallig. Middag- temperatuur tussen 9 en 12 graden. Zon op: 06.45, onder: 18.51; hoog water Scheveningen: 01.35 en 13.44; laag water: 09.25 en 21.44. „Dronken" Britten gaan toch vrijuit LONDEN Meer dan zevenhonderd Britse automobilisten die zogenaamd dronken achter het stuur hadden ge zeten, krijgen kwijtschelding van straf omdat politieartsen in alcohol .gedrenkte watten gebruikten bij het nemen van een bloedproef. Politie- dokters in Manchester wilden geen gebruik maken van alcoholvrije wat ten, die het ministerie hun in verze gelde sets had geleverd, omdat die te droog waren. „Een betreurenswaar dige fout1;, aldus minister van bin nenlandse zaken Hurd. Zo'n 1100 chauffeurs kunnen alsnog om een nieuw onderzoek vragen. De kans bestaat dat koningin Elizabeth II hen gratie verleent. it lijkt of moe bovenop by-beer wil an zitten. Maar berin ziet ichts ikhalzend uit r de oppasser Diergaarde jdorp die aan overkant van vijver met een -ding vis dient te schijnen, by-beer, die iteren voor de ste maal naar biten mocht, aafde zonder rlegenheid of st rond in het onbekende itorium. ITO: ANP DEN HAAG Door de besluiten over het om roepbeleid die het kabi net gisteren heeft geno men is de oprichting van de commerciële omroep ATV-EPTV, ge vormd door AVRO, TROS, Veronica en vier grote uitgeverijen, op losse schroeven komen te staan. Het kabinet heeft in princi pe toestemming gegeven voor de exploitatie van een commerciële zender op Ne derland 2, maar tegelijker tijd de verwerkelijking hiervan voor ATV-EPTV onaantrekkelijk gemaakt. Het kabinet heeft inge stemd met alle drt: varian ten die minister Brinkman WVC gisteren op tafel had gelegd. Besloten is dat de STER-zendtijd op 1 janu ari volgend jaar op Neder land 2 (het net waarop AVRO, TROS en Veronica uitzenden) van 5 tot 6 pro cent wordt uitgebreid. Ver der mogen ^>p alle netten de reclameboodschappen meer tussen de programma's door gestrooid worden, zolang er maar geen programma's voor onderbroken worden. Bovendien vindt het kabi net dat alle omroepen de mogelijkheid moeten krij gen om in samenwerking met uitgevers in beperkte mate commercieel te gaan werken. Reclame op radio en televisie op zondag blijft taboe. Als ATV-EPTV dan toch nog een afzonderlijk com mercieel net op Nederland 2 willen gaan exploiteren, mogen ze maximaal 15 pro cent van hun zendtijd aan reclame besteden, maar in dat geval staat daar tegen over dat de STER-zendijd op Nederland 1 en 3 per net nog verder uitgebreid mag worden tot 7,5 procent. Sa men hebben Nederland 1 en 3 dan net zoveel reclame mogelijkheden als ATV- EPTV. Voorts heeft het kabinet nog besloten, dat buiten landse commerciële zenders gemakkelijker toegang kun nen krijgen tot onze kabel netten en dat het kijk- en luistergeld volgend jaar met 13 wordt verlaagd. Minis ter Brinkman onthulde na het kabinetsberaad nog een andere voetangel voor ATV-EPTV. Hij zei dat een „niet nader te noemen orga nisatie, die zich binnenkv».?" ongetwijfeld bekend zal ma ken, eveneens belangstel ling heeft getoond voor de exploitatie van een com merciële zender". De nieu we gegadigde (en concur rent voor ATV-EPTV) zou op een nieuw net, Neder land 4, kunnen gaan uitzen den. De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft posi tief op de kabinetsbesluiten gereageerd. De VVD is wat minder enthousiast, maar ziet toch nog wel mogelijk heden voor de oprichting van één of meer afzonder lijke commerciële zenders. Woordvoerder J.Bos van ATV-EPTV verklaarde gis teravond dat het wel erg moeilijk wordt om nog een rendabel commercieel sta tion te gaan exploiteren. Niettemir'wilde hij de kans daarop ;iièt geheel afschrij- d WASHINGTON In- loedrijke Amerikaanse mgresleden hebben ge- reigd Washington onder uratele van de federale verheid te stellen. Vol- ens die congresleden is et stadsbestuur en met ame de politie, niet meer staat de huidige uit- n metarsting van geweld in de oofdstad te stoppen. "unwinds 1 januari zijn in Was- ington al 112 doden door eweld gevallen, voorname- jk als gevolg van de zeer le- endige drugshandel in de straten van de stad. De FBI staat intussen op het punt Washington als „het gebied met de meest intensieve drugshandel van Amerika" uit te roepen. De Republikeinse senator Warren B. Rudman ver klaarde: „We kunnen het niet langer dulden dat men sen worden vermoord en dat het bloed door de straten stroomt als in een Derde- Wereldstad die door een des poot wordt geregeerd". Rudman dreigde dan ook de leiding van de politie van Washington in handen van de Amerikaanse staat te ge ven. Het Congres is inder daad gemachtigd dergelijke stappen te ondermemen, om dat het in strikt grond wettelijke zin de hoofd stad bestuurt. Dat is met de andere Amerikaanse steden niet het geval. Overigens richt de kritiek van het Congres zich niet zo zeer op het hoofdstedelijke politiekorps en de leiding daarvan, maar op burge meester Marion Barry die onmachtig is iets aan de ge- welds-en drugsproblemen van Washington te doen. Barry's mogelijkheden zijn beperkt omdat er op dit ogenblik een justitieel onder zoek tegen hem wordt inge steld. De burgemeester, die zelf van drugsgebruik wordt beschuldigd zou in het verle den vriendschappelijke rela ties hebben gehad met drugs handelaren. Dit weekeinde is in Was hington een maatregel van kracht geworden die het jon geren onder de 18 jaar ver biedt zich 's avonds na elf uur op straat te begeven. In tussen maakt ook de toeris tenindustrie van de Ameri kaanse hoofdstad zich ernsti ge zorgen over de gang van zaken in de stad. Steeds meer toeristen laten zich on derbrengen in hotels in de buitenwijken, omdat ze 's avonds niet in de binnenstad willen verblijven. Pagina 7: De meedogenloze oorlog in „murder-capital" Kabinet akkoord met kras-lot DEN HAAG Het kabinet heeft besloten dat binnen af zienbare tijd in Nederland een zogeheten instantloterij mag worden ingevoerd. Een in stantloterij houdt in dat men bij bepaalde verkooppunten een 'kras-lot' kan kopen, waarop na het wegkrassen van een vakje onmiddellijk zicht baar wordt of er al dan niet een prijs in de wacht is ge sleept. Het is nog niet zeker wie de instantloterij mag gaan organiseren: de Staatsloterij óf de Algemene Loterij Neder land (ALN) in samenwerking met de Stichting Nationale Sporttotalisator (SNS). Het ka binet vindt dat de winst van de instantloterij in elk geval naar goede doelen moet gaan. UTRECHT De prijzen van medicijnen gaan over enkele weken omlaag. Fabrikanten en importeurs hebben inge stemd met een door de Euro pese Commissie verlangde wij ziging in het Omnipartijenak- koord (OPA). Dit betekent dat het plan, dat in 1990 een be sparing van 420 miljoen gul den moet opleveren, alsnog zal worden doorgevoerd. Ook de apothekers, zieken fondsen en verzekeraars gaan ermee akkoord. Staatssecreta ris Dees spreekt van een „his torische" beslissing, omdat er voor het eerst sprake zal zijn van een feitelijke prijsverla ging van medicijnen. Fabri kanten en importeurs verlagen hun prijzen met gemiddeld zes procent. De marge van de groothandel gaat met één pro cent omlaag. In het omnipartijenakkoord was aanvankelijk overeenge komen de bestaande „stimu lans" voor apothekers om zo veel mogelijk goedkope medi cijnen in plaats van merkge neesmiddelen af te leveren, te verlagen van 33,3 tot 15 pro cent van het prijsverschil. De Europese Commissie vond dit in strijd met de Europese con currentieregels en eiste een stimulans voor de apothekers van 20 procent om de goedko pe geneesmiddelen een betere kans te geven. Vanwege de nog aanwezige voorraden zal het eind april worden voordat de apothekers lagere prijzen berekenen. 34 PAGINA'S in drie katernen American Airlines wil F 100 „Made in Holland ledereen moet mee kunnen delen in welvaartsgroei Vergaan mortel oorzaak instorten klokketoren Acties in Katwijkse Rijnstraat zorgen voor verkeerschaos Foto's Paul Huf in sfeer van Van Gogh Bunkeren: informatie met een knipoog naar de kijker INKLEUR Keukenhof 40 jaar etalage bollenkwekers Een lastige kwaal: ingebeelde lelijkheid Vrouwelijk Nederland zoekt vriendinnen Voetbal op tv GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3 en 4 BUITENLAND5 en 7 ECONOMIE8 SPORT 9/11 LEIDEN 13/14 OMGEVING15 KUNST 18 RADIO EN TELEVISIE 19/21 FINALE 23 t/m 34 eoag Tropenjaren in zwemparadijzen IOORDWIJKERHOUT In de subtropische zwemparadij- maakt de badmeester tropenjaren. Dampen, geluid en ilimatologische omstandigheden zijn zo ongunstig dat het iekteverzuim onder badmeesters „verontrustend hoog" is. A.J. de Roos, directeur-generaal van de arbeid op het mi- terie van sociale zaken en werkgelegenheid, zei gisteren tl Noordwijkerhout voor de congresserende zwembadmede- iagazfer^ers ^at Zlï en ^un werkgevers zelf de gezondheidspro- en. 1 lemen moeten oplossen. Pas als dat niet lukt komt de Ar- dkii eidsinspectie eraan te pas. Veel problemen kunnen overi- ens al bij het ontwerpen van zwembaden worden voorko- (ADVERTENTIE) SECTOR ECONOMIE EN ft A A 6 S E MANAGEMENT In 's-Gravenhage, 'overheidsstad bij uitstek', bevindt zich de enige deeltijd opleiding HEAO-Bestuurskunde van Nederland. De opleiding is bedoeld voor hen die een leidinggevende of adviserende functie ambiëren bij de overheid, semi-overheid of aanverwante organisaties. INFORMATIEDAG OVER ALLE STUDIERICHTINGEN - 22 APRIL '89 B.i «oor inikhring.n: van 10.00-13.00 uur 070-639973. DEELTIJD HEAO (ADVERTENTIE) OFF. DEALER nsehansweg 128 nissanl ROELOFARENDSVÉEN I Alkemadelaan 1 Tel. 01713-12866 Het is nooit de bedoeling geweest dat de Keuken hof zo'n geweldige toeristische trekker zou worden als hij in veertig jaar tijd toch is geworden. Men sprak destijds over de Keukenhof als over de „eta lage van en voor het vak". En dan gaat het natuur lijk over het bollenvak. De kwekers wilden eigen lijk alleen maar aan de exporteurs en aan andere kwekers laten zien wat ze in huis hadden. Meer niet. Voor de kwekers is het echter nog steeds re clame om met hun bollen op de Keukenhof te staan. Voor de Keukenhof is het op zijn beurt weer reclame om in de Finale te staan. Wekelijks bij de Palmpasen Kinderen trekken vandaag en morgen met hun palmpaaskruisen weer in optocht naar bejaarden- en verpleeghuizen. Op de scholen zijn deze week de haantjes op de stokken geplaatst en versieringen en lekkernijen eraan gehangen. foto: anp

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1