Fokker ontvangt historische order n Spaanse pers looft PSV en wil Beenhakker kwijt ÏGf CDA en VVD: geen ruimte voor hogere uitkeringen Boze buurtbewoners breken straat open 2 3 10 13 14 15 18 Gezellig Amsterdam wankelt Qowiwnt Donderdag 16 maart 1989 80e jaargang no. 24368 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijtholl Pers. Apothekersdijk 34.2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA. tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72.34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -122248. Advertenties: (excl 6% BTW) 1.0.67 per mm., familiebenchlen f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur hoofdredacteur IL Hallèwas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Veel bewolking. Perioden met regen. In de loop van de dag opklaringen. Minimumtempe ratuur ca.4, middagtempera- tuur rond 7 graden. Wind uit noordelijke richtingen, matig, langs de kust krachtig. Zon op: 06.49; onder; 18.47. Scheveningen hoog water: 11.50; laag water: 06.07 en 19.55 uur. Een winkel vol voorjaarsideeën WARNECKE MODE tovakt wordt paraat" 'ederlander dol op venementen :heveningen ederlanders zijn dol op evenementen als stivals. In 1987 bezoch- n 53 miljoen Nederlan ds een grote openbare 'beurtenis. Samen met jf miljoen buitenlan ds spendeerden ze an- dhalf miljard gulden, maakte staatssecretaris venhuis van economi- he zaken gisteren in :heveningen bekend. PTT gaat waarschuwen tegen 06-verslaving DEN HAAG De PTT gaat de komende zo mer een voorlichtingscampagne houden om te waarschuwen tegen verslaving aan 06-lij- nen. De PTT zal televisiespots uitzenden en telefoonrekeningen voorzien van „bijsluiters" waarin gewezen wordt op de (financiële) ge varen van al te gretig gebruik van de „niet- gratis 06-lijnen". PTT Telecom onderzoekt bovendien of het technisch mogelijk is de 06- lijnen bij individuele gebruikers te blokke ren. Op dit moment is dat alleen nog maar mogelijk voor bedrijven die over een digitale telefooncentrale beschikken. Minister Smnit- Kroes verklaarde deze week nog in de Twee de Kamer geen maatregelen tegen de 06-ver- slaving te willen treffen, omdat het hier gaat om „vrij verkeer van diensten". (Van onze correspondent) BARCELONA De Spaanse sportpers lijkt een trauma te heb ben overgehouden aan het optre den van PSV, dat gisteravond evenals Roda JC een eind zag ko men aan het Europees avontuur. Het Real Madrid van trainer Leo Beenhakker plaatse zich in de verlenging voor de halve finale van de Europa Cup I ten koste van PSV, maar „Madrid heeft doodsangsten uitgestaan", zo opende de ochtendkrant El Pais. Die er tevens op aandringt Been hakker zo snel mogelijk te ont slaan. „Madrid ontdekte een PSV dat met waardigheid de titel van Europees kampioen verdedigde. Madrid had de hulp van de scheidsrechter nodig. Het was al les behalve een imponerende avond van de 'Koninklijke'. Daaraan heeft vooral Beenhak ker schuld. Die moest zonodig weer eens zijn genialiteit tonen door de meest magische speler van Madrid - Emilio Butragueno - op de bank laten zitten", aldus El Pais. Als het aan El Mundo Deportivo ligt neemt Beenhakker nog vandaag ontslag. „Opnieuw is bewezen dat Real-voorzitter Mendoza zijn elftal in handen heeft gegeven van een trainer die er niet mee om kan gaan. Het ware genie zat op de bank van de tegenstander. Guus Hiddink, een ware strateeg, die ondanks vijf geblesseerde basisspelers bijna de wedstrijd in zijn voordeel had be slist". Pagina 11: Respect groeit. PSV Organisatie Valkenburg laat te wensen over DEN HAAG De Marine-patrouilledienst op de Zuidhollandse vliegbasis Valkenburg functioneert niet naar behoren. Vooral de or ganisatie van de onderhoudsdienst (500 perso nen) is inefficiënt. Dit is gebleken uit een on derzoek, dat in opdracht van de marinelei ding werd uitgevoerd naar aanleiding van kritiek uit de Rekenkamer op de organisatie op de vliegbasis De Kooi. Volgens een woord voerder van het ministerie van defensie zijn er onder dé 1150 personeelsleden van de vliegbais „te veel bazen in verhouding tot het aantal werkenden". De operationele inzet baarheid van de patrouilledienst (met onder meer hypermoderne Orion-vliegtuigen) heeft volgens de woordvoerder van defensie „ge lukkig niet te lijden onder de geconstateerde gebreken in de organisatie". volk g op h lemocr i zoud< ie zov Cu rope eten ehter tvoerii r belai twikki i politi egen NAV< 'eel bi RECORDBESTELLING NEDERLANDS PRODUKT UIT VS SCHIPHOL De Amerikaanse lucht vaartmaatschappij Ame rican Airlines uit Dallas staat op het punt bij Fokker een miljarde norder te plaatsen. Het gaat om de levering van 75 Fokker 100-vliegtui- gen en een optie op nog eens 75. Met deze order is een bedrag van onge veer 6,5 miljard gulden gemoeid. Bij de opening van de Am sterdamse beurs vanmorgen waren de aandelen Fokker al direct acht gulden meer De Fokker 100 waard. De woordvoerder van Fokker in Amsterdam- Zuidoost wilde vandaag al leen bevestigen dat het er voor Fokker „goed uitziet". In luchtvaartkringen is het echter bekend dat het om 150 vliegtuigen gaat waarbij de opties in feite vaste or- FOTO: ders zijn, waarvoor echter een andere aanbetalingsre geling geldt. Wanneer Ame rican Airlines de Fokker- order woensdag in New York officieel bekend maakt, betekent dat voor Nederland in geld uitge drukt de grootste industrië le order voor een Neder lands produkt die ooit is ge plaatst. Voor de luchtvaar tindustrie zou de Fokker- order betekenen dat Boeing op de eigen thuismarkt een gevoelige slag heeft moeten incasseren. Voor Fokker be tekent het de definitieve doorbraak op de Ameri kaans markt. Fokker is in de VS ook nog in een ver gevorderd stadium van on derhandeling met USAir, United Airlines en Delta Airlines. Inclusief de Ame rican Airlines-order zou het om 400 tot 500 Fokkers 100 Pagina 8: Fokker moet produktiecapaciteit fors uitbreiden '•BS! mi. uit de zeehondencrèche Pieterburen - uitgezet leven daar twintig zeehondjes. Het experiment in de Zeeuwse wateren. Ze gingen een vrijheid duurt maar tot september omdat de dieren dan tegemoet zonder privéleven, want de dieren de zenders, die op hun huid zijn vastgeplakt, kunnen geen beweging maken zonder dat dat verliezen als gevolg van de jaarlijkse verharing. ertragingen treinverkeer ha ^OORSCHOTEN Een automobilist die gistermiddag rond op de spoorwegovergang Papelaan in Voorschoten de slagboom vernielde, heeft voor anderhalf uur opont- loud van het treinverkeer gezorgd. De bestuurder is na de aan- ijding doorgereden. Door de vernieling moesten de treinen op mark 'at traject hun snelheid aanpassen. In plaats van de normale nelheid van tachtig kilometer per uur, passeerden ze nu de ivergang met dertig kilometer. Het autoverkeer moest daardoor enade 'l e cons ebrenj ■profit regëli 'hu anger voor de gesloten bomen blijven wachten. i slee -atie ngsvo EG-li (Van ize sociaal- ische redactie) EN HAAG Het voor- nem« dinav heTnF^ van de vakcentrales "NV en CNV om de socia- s hedle uitkeringen en het mi- v]nimumloon op 1 juli aan gaande met 0,7 a 0,8 pro- iïeidi}cent te verhogen maakt in idernjde Tweede Kamer geen Vans. De regeringspartijen CDA en VVD wijzen het ■Pleiplan zonder meer af. De misatloppositie juicht het geza menlijk initiatief van de twee grootste vakcentrales echter toe. Het CDA ziet wel mogelijkhe- ntenjden om volgend jaar de men- met een minimum-inko- een extraatje te geven. De VVD vindt dit het overwegen waard, maar vraagt zich af of alle uitkeringsgerechtigden en ïheidj-minimumloners daarvan moeten profiteren. Een eventuele verhoging van de uitkeringen stond vandaag i de 3 ha tege nomi ook op het programma i buite Tweede Kamer. De PvdA- fractie verzocht begin deze week de bewiridslieden Ru- ding (financiën) en De Koning uitleg te komen geven over hun verschil van mening over het herstel van de koppeling. FNV en CNV zijn tot hun voorstel gekomen omdat de so ciale fondsen dit jaar een mee valler verwachten van ruim 2 miljard gulden. In een brief aan minister De Koning van sociale zaken dringen de vak centrales aan op herstel van de koppeling van de uitkeringen aan de loonontwikkeling in het bedrijfsleven. Ze komen daarbij uit op een percentage van nog geen één procent dat gelijk staat aan de verhoging van de ambtenarensalarissen. De loonontwikkeling in het bedrijfsleven bedraagt dit jaar gemiddeld anderhalf procent. Met de verhoging is 200 mil joen gulden gemoeid in 1989 (vanaf 1 juli) en 400 miljoen fulden in 1990. 'agina 3: CNV en FNV vin den hogere uitkering recht vaardige zaak DELFT Het oude deel van Amsterdam, gegrondvest op hou ten palen, moet geheel moeten worden gesloopt als de tempera tuur op aarde als gevolg van het zogenoemde broeikaseffect met enkele graden stijgt. Ook andere historische steden in het wes- van het land en in België, bijvoorbeeld Antwerpen, treft dan soortgelijk lot, zo blijkt uit een onderzoek dat het Internatio naal Instituut voor Stedelijk Milieu in Delft op verzoek van het ministerie van milieubeheer heeft verricht. Directeur Deelstra verwacht dat het grondwaterpeil in Amsterdam als gevolg van de schommelingen in het klimaat grotere variaties zal gaan ver tonen. Op het ogenblik staan de woningpalen geheel onder wa ter waardoor ze goed blijven. Als ze afwisselend droog en nat komen te staan, gaan zij rotten, waardoor de fundering wordt aangetast. Huizen gaan verzakken en de muren zullen scheuren vertonen. DEN HAAG Boze buurtbe woners uit de Rembrandt- straat in Den Haag hebben gis teravond hun straat openge broken en de Hobbemastraat gebarricadeerd. Tramlijn 6 heeft daardoor een half uur stil gestaan. De bewoners pro testeerden hiermee tegen de slechte staat waarin hun wo ningen verkeren. „We roepen al maanden dat de huizen hier eigenlijk onbe woonbaar zijn. Niemand luis tert naar ons", aldus een buurtbewoonster. „Het is in mijn huis hartstikke vochtig, je hoort precies wat je buur man doet en de vloeren zijn rot. Het is schandalig". straat gerenoveerd door de ge meente, maar volgens de be woners is dat niet goed ge daan. „Op nummer 56 is ie mand door de vloer gezakt, toen hij gewoon televisie zat te kijken", aldus een oudere man. „Mijn dochter durft niet eens op haar gerenoveerde balkonnetje te gaan staan, om dat ze bang is naar beneden te vallen. De huizen in de straat moeten niet worden gereno veerd, maar afgebroken". De gemeente geeft toe dat de renovaties niet tot verbetering hebben geleid en heeft de be woners 250 gulden schadever goeding en een andere woning aangeboden. De buurtbewo ners vinden dit aanbod niet acceptabel. „Ik ga niet zomaar naar een veel kleinere wo ning", aldus een bewoner. Het protest duurde twee uur. Toen niemand namens het ge meentebestuur kwam om de klachten te aanhoren en de politie tot rust had gemaand, kon de blokkade worden opge ruimd. Vier mensen werden voor korte tijd aangehouden wegens openlijk verzet en ver nieling. In de rij voor dollars In de Poolse banken was het gisteren een drukte van belang omdat het de eerste dag was dat de Polen legaal zloty's konden wisselen voor dollars. Hoewel de dollars bij de banken vijf keer zo duur waren als op de zwarte markt, waren vele Polen bereid uren te wachten. Met buitenlandse valuta kunnen de Polen naar het buitenland reizen en geïmporteerde produkten kopen. FOTO: AP Uilen knappen af in Amsterdamse Bos AMSTERDAM De uilen in het Amsterdamse Bos staan onder stress, veroorzaakt door geluidsoverlast van weg- en vliegver keer, zo concludeert de Stichting Natuur en Milieu. Deze uilen vertonen volgens een onderzoek aanmerkelijk minder vocale activiteit dan soortgenoten in de stille duinen, een gevolg van stress. De Stichting Natuur en Milieu vreest nu voor de toe komst van de „geknapte" uilen in het Amsterdamse Bos. Dier soorten als de otter zijn al aan stress bezweken en verdwenen. Natuur en Milieu pleit er voor het bos tot „stedelijk stiltegebied" aan te wijzen. 20 PAGINA'S Ratzinger: benoemingen moeten evenwicht in RK kerk herstellen „We gaan je wassen, Dees" Barry's Nederlands als a maatstaf Engelse l\ cursus Roda vermaakt publiek maar mist ervaring Bouw project Zijloever in Leiden toch snel van start Vertrouwens crisis bedreigt Alphens ziekenhuis Rijnoord Bewoners Rijnstraat Katwijk morgen weer in actie Paul Acket brengt North Sea Jazz naar Haagse binnenstad GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND5/9 ECONOMIE8 SPORT 10/11/17 LEIDEN 13 OMGEVING14/15 KUNST 18 RADIO EN TELEVISIE19 Verzet El Salvador bestookt paleis Duarte SAN SALVADOR Linkse verzetsstrijders in El Salvador hebben gisteren hun campag ne ter verstoring van de voor zondag uitgeschreven verkie zingen opgevoerd met een aanval op het presidentieel pa leis en een dreigement verkie zingsmedewerkers en burge meesters te vermoorden. Het presidentieel paleis in San Sal vador werd gisteravond ge troffen door een raket-geleide granaat. Volgens ooggetuigen zijn bij de aanval een paleis wacht en zes burgers gewond geraakt. (ADVERTENTIE) (^roenen^, KORTHALS ALTES: „Veel meer geld nodig voor politie" LEIDEN Minister Korthals Altes (justitie) vindt dat er in de jaren negentig veel meer geld nodig is voor de politie. Op dit moment is het Neder landse politie-apparaat abso luut niet berekend op de in tensieve internationale samen werking in de strijd tegen de misdaad, die hard nodig is als de personencontroles aan de binnengrenzen van de EG wegvallen. Hij zei dit vanmorgen bij de opening van een tweedaags congres over terrorisme aan de Leidse universiteit, georgani seerd door de Europese vere niging van studenten AEGEE. In grote lijnen schetste de be windsman de problemen die in EG-verband nog overwonnen moeten worden om een krach tige bestrijding van terrorisme en andere vormen van zware criminaliteit (bijv. drugshandel en wapenhandel) mogelijk te maken. Voor wat betreft de Benelux- landèn, Frankrijk en West- Duitsland is bij het oplossen van die problemen haast gebo den omdat eind volgend jaar de binnengrenzen tussen deze landen al zullen vervagen, als eerste stap in de totale 'een wording' van de EG die begin 1993 gestalte moet krijgen. Pagina 5: Sancties en media kunnen terrorisme terug dringen Reclame voor alcoholhoudende dranken is al jaren door velen met net zo'n geur van achterdocht om geven als die voor rookartikelen. In beide gevallen worden de gevolgen voor de gezondheid immers als een reëel gevaar gezien. Daar komt nog bij, dat de drank vooral in het verkeer een hoogst kwalijke rol kan spelen. Begrijpelijk dat er straks in september verdere beperkende bepalingen komen voor de re clame voor alcoholische dranken. Voorlopig vooral in de vorm van de mededeling: „Hou het gezellig, drink met mate". Al zijn er natuurlijk ook nog hele andere manieren om het gezellig te houden. Met het lezen van de Leidse Courant bijvoorbeeld. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1