Tekort aan personeel nekt drugsbestrijding 11 13 14 16 Ieder het hare Enzyme* srscheijderzoek naar 'ewaréjiude vanuit Jvangenis femeenten zijn slecht oorbereid op rampen M De Koning geeft verpleging weinig hoop ZOEKT U ZAKENRELATIES IN DE REGIO? 125 BEDRIJVEN IN DE REGIO ZOEKEN U! Anti - geluidapparaat tegen lawaai-overlast VANDAAG RT 19 6omcwit Woensdag 15 maart 1989 80e jaargang no. 24367 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende lol Sijthoff Pers, Apothekersdi)k34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W. A. Buijteweg. Vannacht opklaringen. Over dag half tot zwaar bewolkt, af en toe regen. Minimumtempe ratuur ongeveer 2 graden, middagtemperatuur 9 graden. Wind matig, vannacht aan de kust eerst nog krachtig. Zon op: 06.52; onder: 18.45. Scheveningen hoog water: 10.26 en 23.15; laag water: 04.40 en 17.47 uur. fiilHW met speciale rubriek van de UIT-bijlage HAAG Minister Korthals Al- i justitie laat onderzoeken hoe jnogelijk is geweest dat een tot le- tlang veroordeelde moordenaar t zijn cel een aantal bedrijven kunnen oplichten. Gisteren 3 bekend dat de zesvoudige moor- r Cevdet Y. tijdens de eerste ja- in zijn gevangenschap (hij heeft Jddels zes jaar van zijn straf uitge- amen met een handlanger een exportbedrijf heeft opgezet, jbedrijf bestelde goederen bij be ren die meestal niet werden be- De wereld is klein AUCH Een dochter die meer dan dertig jaar van haar moeder gescheiden was, heeft tot haar verrassing vastge steld dat zij zonder het te weten al die tijd op maar vijfhonderd meter van elkaar woonden in Isle-Jourdan, een dorp met zevenduizend inwoners in het zuidwesten van Frankrijk. Wij kwamen elkaar van tijd op tijd op straat tegen en zeiden elkaar dan gedag", was het commentaar van dochter Henriette. „Mijn moeder wist zelfs met wie ik ge trouwd was". In 1955 was de toen 6-jari- ge Henriette met haar broertje en zusje in een adoptiegezin geplaatst. Maar liefst vijftien jaar speurde zij vergeefs naar haar moeder, die niet onder haar meisjesnaam in de Burgerlijke Stand voorkwam. Uiteindelijk bracht een op gespoorde oom de oplossing. Jongen verliest hand door zelfgemaakte bom HARMELEN Een 14-jari- ge jongen uit Harmeien is gisteravond een hand kwijt geraakt toen een vuurwerk- bom die hij zelf had gemaakt voortijdig ontplofte. De bom was volgens een politie woordvoerder gemaakt van kruit uit strijkers; vuurwerk dat in Nederland niet ver kocht mag worden. Wat er precies fout is gegaan is niet bekend. De „enorme knal" zou over een afstand van honderden meters te horen zijn geweest. Aidsremmer helpt niet tegen nieuw HIV-virus NEW YORK In de Verenigde Staten is een gemuteerde versie van het Hl V-virus ontdekt, dat minder goed reageert op het middel AZT dat veel wordt gebruikt om het verloop van de ziekte aids te remmen. AZT is tot dusver het enige middel waarmee aids wordt behandeld. Er is nog weinig bekend over het gemuteerde virus: het is nog ondui delijk of het resistente HIV makkelijker of minder makkelijk aids veroorzaakt. Het is evenmin uitgesloten dat de mutatie het virus tot een minder gevaarlijke ziekteverwekker heeft gemaakt. Tijdens een onderzoek werd het resistente virus onlangs bij elf aidspatiën- ten aangetroffen; bij vijf van hen werd een aanzienlijke vermindering in de gevoeligheid voor AZT geconstateerd. Mismaakte aalscholver Cosmos, een aal scholver uit Lake Su perior met een mis vormde snavel, is gis teren in Washington op een pers-conferen tie over het milieu als levend voorbeeld aan gedragen voor de ge volgen van de milieu verontreiniging. Vol gens kenners heeft het dier zijn mis maaktheid te danken aan de lucht- en wa tervervuiling met de uiterst giftige pcb's. FOTO: AP I laborante van de Keuringsdienst van Waren in Rotterdam lerzoekt Chileense druiven op de aanwezigheid van cyanide, ilmerika werden deze week vergiftigde druiven gevonden. FOTO: ANP uf, fog geen gif gevonden Chileense druiven IN HAAG Er is in V land tot nu toe geen >t ongerustheid |r de kwaliteit van Chi- druiven. Volgens neen directeur van Rijkskeuringsdienst i Waren dr. F. Schu- zijn gisteren bij ne- analyses van onder ste Chileense druiven fo giftige stoffen aange- jffen. «leiding voor het onder- de onrust in Ameri- jnadat daar Chileense drui- aren gevonden die met hoeveelheden cyanide fen geïnjecteerd. Uit voor leerde besloot de keuringsdienst op zelf een onderzoek in te i naar enkele partijen nse druiven in Neder- Er zijn vandaag nog partijen Chileense fruit rzocht. Chili heeft de ex- fruit voorlopig ge- De militaire regering van Chi li heeft inmiddels de verboden communistische partij ervan beschuldigd de fruit-export van het land te hebben vergif tigd. Als gevolg van de vondst werden in supermarkets in heel de Verenigde Staten de voorraden van alle soorten Chileens fnuit van druiven tot frambozen uit de schap pen gehaald. Naast de VS kon digden ook Canada en Japan aan alle Chileense fruit-impor- ten te staken. Door de affaire liggen momenteel over de hele wereld 17 miljoen kratten met bederfelijk Chileens fruit en groente te wachten tot weer toestemming wordt verkregen tot verkoop. Chili voert naar een groot aan tal landen in de wereld fruit uit; het gaat om perziken, bos bessen, meloenen, frambozen, nectarinen, peren, pruimen, en de bekende groene Granny Smith appels. In 1988 expor teerde Chili voor rond 1,2 mil jard gulden aan fruit, waarvan ruim de helft naar de VS ging. uDEN Zestig procent van de Nederlandse gemeenten be- pkt niet over een rampenplan, terwijl zij verplicht waren dat r 1 maart bij hun provincie aan te leveren. Vooral kleine ge- ■fenten zijn niet voorbereid op een eventuele ramp. De gege- b zijn gebaseerd op een onderzoek onder 131 gemeenten door Rijksuniversiteit Leiden, i zeventig procent van de ondervraagde ambtenaren voor- n hurt gemeenten grote moeilijkheden bij de opvang van bhtoffers en evacués als er zich een ramp voordoet. Volgens [ambtenaren kan zich zo'n situatie voordoen bij het vervoer J gevaarlijke stoffen, vlieg- en treinongelukken en waters een reactie melden woordvoerders van de gemeenten n Den Haag dat zij wel over een plan beschikken. Bij de Leiden wordt het ieder jaar waar nodig aangepast. De Den Haag houdt regelmatig oefeningen zodat delen j» het plan actief worden getest op de bruikbaarheid. (ADVERTENTIES) SECTOR ECONOMIE EN MANAGEMENT Deeltijd opleiding Communicatiekunde Deze afstudeerrichting Commercieel Management en Communicatiekunde 'eidt op voor een getuigschrift Commerciële Economie KFORMATIEDAG OVER ALLE STUDIERICHTINGEN22 APRIL '89 oraiiwri DEELTIJD HEAO DEN HAAG Perso neelstekort en geldge brek hebben er toe ge leid dat de centrale aanpak van de hard- drugsbestrijding voorlo pig op een lager pitje is komen te staan. Het zo geheten Landelijk Ver dovende-Middelenteam zal met ingang van vol gende maand worden opgeheven. Het Openbaar Ministerie heeft hiertoe, in overleg met enkele hoge politie functionarissen, besloten. Nog deze week zullen de procureurs-generaal het be sluit tot opheffing van het team, dat ondergebracht was bij de gemeentepolitie in Utrecht, bekrachtigen. Het landelijke team werd in oktober 1986 opgezet met als doel de georganiseerde criminaliteit effectiever aan te pakken en was specifiek belast met het oprollen van Turkse heroïnelijnen. Het team was zeer succesvol: de afgelopen jaren werden meer dan 250 arrestaties verricht en werd in totaal ruim 1700 kilo heroïne in beslag genemen. Het team, dat overigens nooit een permanente status heeft gekregen, bestond uit 60 narcotica-rechercheurs afkomstig van gemeentelij ke korpsen. Met name van uit deze korpsen is op op heffing aangedrongen om dat men door bezuinigingen en personeelstekorten de ei gen mensen niet langer kon missen. De bestrijding van de hard-drugscriminaliteit zal overigens niet stil ko men te liggen maar interre gionaal worden voortgezet. In Amsterdam kwamen verpleegkundigen gisteravond al in actie. Op een binnenplaats van het AMC hielden zij een 'sleep-in'. FOTO: Al LEIDEN/DEN HAAG Minister De Koning van Sociale Zaken geeft de verpleegkundigen en ver zorgers die vandaag mas saal op Het Binnenhof hebben gedemonstreerd voor vijf procent meer loon en uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen weinig hoop. In het overleg met de actie groep „Verpleegkundigen en verzorgenden in opstand" (VVIO), zal duidelijk gemaakt worden dat het kabinet voor de gezondheidszorg geen uit zondering wil en kan maken, aldus De Koning. De Koning: „Wij maken ons geen illusies. Ik erken dat de betaling in deze sector de afge lopen jaren sober is geweest en de werklast relatief hoog. Maar dat geldt ook voor tal van anderen groepen. Wij kunnen geen onderscheid ma ken". Ook bij een aantal ziekenhui zen in de Leidse regio is van morgen actie gevoerd. De Rijksstraatweg in Wassenaar bood ter hoogte van de Ursu- lakliniek een lugubere aan blik. Verplegers liepen langs de weg in witte gewaden en met wit geschminkte gezich ten. Het verkeer ging door de actie langzamer rijden, waar door er een file van enkele ki lometers ontstond. Medewerkers van het Eliza- bethziekenhuis hebben bij Lei derdorp spandoeken over de rijksweg A4 gehangen. In het Alphense Rijnoord-ziekenhuis was elke deur behangen met pamfletten. Het tegenoverlig gende verpleeghuis had span doeken opgehangen met tek sten als „De Koning wees wijs". De verpleegkundigen van het AZL voerden geen ac tie. Zij vallen onder een ande telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog de zelfde avond nabezorgd. een rgd. iftelijk I lünie. iden. VND Effektief kontekt leggen op de Bedrijven Kontakt Dagen 15 EN 16 MAART: GROENOORDHALLEN IN LEIDEN Openingstijden 14.00-22.00 uur DELFT Onderzoekers van de Technische Universiteit Delft en TNO hebben een apparaat ontwikkeld dat geluid met geluid bestrijdt. Volgens de TU Delft is het principe dat twee geluids golven van gelijke sterkte maar tegenstelde fase elkaar uitdo ven, reeds lang bekend. Door de opkomst van snelle digitale computers is het nu mogelijk om het anti-geluid perfect te rege len. Het apparaat dat de Delftse onderzoekers hebben gebouwd is niet groter dan een videorecorder. Het bestaat uit een computer, één of meer microfoons en een luidspreker om het anti-geluid te produceren. De computer kan via de microfoons nagaan wat de geluidssnelheid op de plaats van de overlast is. Via de luidspre ker gaat het apparaat dan „tegensturen". Het kastje is volgens de TU makkelijk aan te sluiten en kan ge woon ergens worden opgehangen. Er zit geen hoge vermogense lektronica in en het is net zo bedrijfszeker als een televisietoe- Groningen ontwricht door boerenprotest GRONINGEN Een de- monstratie van honderden boeren uit alle delen van de provincie Groningen heeft vanochtend het verkeer in het centrum van de stad Groningen ontwricht. De Grote Markt stond rond tien uur geheel vol met tracto ren. Voorzitter A. Maarsingh van de CBTB-Veenkoloniën verwacht in totaal 2.500 tot 3.000 boeren in de binnen stad van Groningen. Zij pro testeren tegen de verlaging van de landbouwprijzen. Werknemers in tuinbouw in actie NAALDWIJK Tot er een goede cao is voor de de 16.000 werknemers in de tuinbouw, wordt de samenwerking bin nen het Landbouwschap voor lopig opgeschort. Men is wel bij de bijeenkomsten, maar zegt overal „neen" op. Dit is gisteravond besloten op een bijeenkomst voor kaderleden van de Voedingsbond FNV in Naaldwijk. Het was een van de vele ver gaderingen die overal in het land worden gehouden. Op de bijeenkomst werden de leden geïnformeerd over de stand van zaken in het cao-overleg. De komende week worden be drijven in het Westland en de B-driehoek bezocht door door voedingsbond om hun leden door middel van pamfletten en informatie van de. stand van zaken op de hoogte te stellen. De eerste directe actie, om ook het publiek op de hoogte te brengen van de situatie in de tuinbouw, wordt vrijdag ge voerd tijdens de opening van de bloemen- en groenteten toonstelling Westland 19Nu in de Bloemenveiling Westland te Honselersdijk. 20 PAGINA'S Ds. Hans de Wit: Langs de jk martelcentra in J Chili Uitvinder wil m wedden om K 100.000 gulden J Beenhakker geeft PSV geen kans Mogelijk woningbouw bij Leids woonwagen centrum Stijging aantal inbraken in Alkemade is alarmerend Kuifje in de greep van de wetenschap GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/5 BUITENLAND 7 ECONOMIE9 SPORT 11/17 LEIDEN 13 OMGEVING 14/15 KUNST 16 Voetbal op tv Nederland 3, 18.25 uun Roda JC-Scredets Sofia. 20.15 uun AC Milan-Werder Bremen. DuiUland 1, 20.15 uun AC Mi lan-Werder Bremen en KV Me- chelen-Eintracht Frankfurt. België Nederland* 2: 22.15: Real Vrouwen moeten desnoods worden bevoordeeld bo ven mannen. Dat vinden althans de politievrouwen, die volgende week een internationaal congres voor vrouwen bij de politie op touw hebben gezet. Voor lopig moeten zij echter nog vechten voor een een voudige gelijke berechtiging. Want daar is - in hun ogen - nog helemaal geen sprake van. Het is ove rigens voor het eerst dat de politievrouwen een der gelijke internationale bijeenkomst houden. Uiter aard melden wij daarover binnenkort ook het nodi ge. Waarhij we zoals gewoonlijk niemand willen bevoordelen, maar - geheel in de stijl van onze krant - ieder het hare of het zijne gunnen. Gun uzelf het uwe: bijvoorbeeld De Leidse Courant De Leidse Courant wil ik best twee weken proheren. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1