£eid6C 0omcmt Deetman krijgt even respijt van kabinet Bon: Heineken Nederland zet topman aan de kant 2 3 11 13 14 16 Als de kippen V £(/H>U- Mededeling directie Polen helpt Amerikaan bij film over Walesa Rapport: één grote gemeente Den Haag .O Dader fatale steekpartij in metro Rotterdam meldt zich Werkgevers verdeeld over eisen grafici VANDAAG yiojisji &Adóv(2owumt t Dinsdag 7 maart 1989 80e jaargang no. 24364 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthofl Pers. Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N .V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34. jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur. zaterdag 14.00-15 00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0.67 per mm., lamiliebenchten 1.0.60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Direcleur-hoofcfredacteur IJ Hallewas. Chef redacteur W.A. Bui|teweg. Perioden met zon en droog. Minimumtemperatuur om streeks 3 graden, middagtem- peratuur ongeveer 11 graden. Weinig wind. Zon op: 07.11; onder: 18.31. Scheveningen hoog water: 03.21 en 15.31; laag water: 11.15 en 23.25 uur. OCCASION SPEKTAKEL AUTOIHEEMSKERK Zie advertentie pagina 12 De grafische bonden hebben aangekondigd morgenochtend te 06.00 uur een stakings actie voor onbepaalde duur bij Sijthoff Pers te starten. Wij betreuren dat zeer, maar vre zen dat de staking onvermijdelijk is. Mede door de onbekende duur van de actie ver zoeken wij onze lezers en adverteerders re kening te houden met het gedurende enige tijd niet verschijnen van de krant. Behalve het grafisch personeel werken alle andere medewerkers van ons bedrijf ge woon door. Een en ander betekent dat u met eventuele vragen zoals gebruikelijk bij ons terecht kunt. Voor de ongemakken die door deze over machtssituatie onstaan bieden wij onze ver ontschuldigingen aan. Wij verzekeren u dat wij alles in het werk stellen de krant zo spoedig mogelijk weer te laten verschijnen. Directie Sijthoff Pers. WARSCHAU De Poolse re gering heeft goedgekeurd dat in Polen opnamen worden ge maakt voor een Amerikaanse film over vakbondsleider Lech Walesa. De staatsfilmmaat- schappij Wroclaw film zal as sistentie verlenen bij de Ame rikaanse produktie van Stan ley Kramer, die de titel „Polo naise" draagt. Wroclaw biedt onder meer hulp bij het zoe ken van 25.000 figuranten die nodig zijn voor een scene, waarin het ontstaan van Soli dariteit in de zomer van 1980 op de Lenin-scheepswerf in Gdansk wordt uitgebeeld. Kramer zegt dat de film, die naar hij hoopt in het voorjaar van 1990 in de bioscopen komt, geen politieke implica ties heeft. „Het is een drama rond een held". DEN HAAG Den Haag moet samen met de rand gemeenten worden omge vormd tot één grote ag glomeratiegemeente met één burgemeester aan het hoofd. De bestaande ge meentegrenzen moeten verdwijnen. De nieuwe gemeente moet worden bestuurd door één grote agglomeratie-gemeente raad met een aantal daar aan ondergeschikte deel raden Deze aanbeveling doet de commissie Montijn in het rapport Grote steden, grote kansen", dat vanochtend aan minister Van Dijk (binnen landse zaken) werd aangebo den. De commissie, die vorig jaar werd ingesteld om aan het kabinet advies uit te brengen over het grote-ste- denbeleid in de jaren 90, vindt het nodig het „beladen vraagstuk" van de bestuurlij ke vernieuwing opnieuw op de politieke agenda te zetten. De discussie hierover is tot nu toe vruchteloos geweest. Volgens de commissie zijn de vier grote steden, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht als agglomeratiege meente beter toegerust om straks na de Europese een-' wording in 1992 te kunnen concurreren met grote stede lijke gebieden in het buiten land. De huidige bestuurs structuur is te versnipperd. Het gemeentebestuur van Den Haag overlegt al enige tijd met de randgemeenten om tot samenwerking te ko men. De Residentie kampt met ruimteproblemen. Voor woningbouw werd al eerder een oplossing gevonden door samen met Leidschendam de bouwlokatie Leizo (Leid schendam Zuid-Oost) te ont wikkelen. Maar verdere op lossingen dreigen te stagne ren, omdat de randgemeen ten tot nu toe inmenging van Den Haag en mogelijke an nexatie van grond fel van de hand hebben gewezen. jy Dinsdag 7 maart bij deze krant ANWB: Rechts inhalen toestaan DEN HAAG De ANWB gaat Rijkswaterstaat voorstellen op de autosnelwegen het Amerikaanse systeem van 'keep your lane' (blijf in je baan) in te voeren. Volgens dat systeem moeten automobilis ten zoveel mogelijk in één rijbaan blijven rijden en is rechts inhalen toegestaan. De verkeersafde- ling van de ANWB meent dat de doorstroming op de wegen verbeterd zou worden als op de ver schillende rijstroken verschillende snelheden worden aangehouden, vooral omdat de voortdu rende wisseling van rijstroken dan voorbij zal zijn. Wie van baan wil wisselen, moet voorrang verle nen aan het verkeer op de andere stroken. Veilig Verkeer Nederland betwijfelt of het Amerikaanse systeem geschikt is voor het „brutale rijdrag" van de Nederlandse automobilist, maar volgens de ANWB heeft de succesvolle invoering van de 100- en 120 kilometergrens aangetoond dat de tijd rijp is voor een „rustiger beeld" op de snelwegen. Ariane de lucht in; storing Discovery Vanaf de lanceerbasis Kourou in Frans Guya na iS vanacht met succes de 29ste Ariane-ra- ket gelanceerd. De raket heeft ongeveer 25 minuten na de lancering een Japanse en een Europese satelliet in een baan om de aarde gebracht. De lancering was oorspronkelijk ge pland voor 28 februari, maar werd uitgesteld door een staking van de technici en later door een technisch probleem. De lancering van het Amerikaanse ruimteveer „Discovery", die al twee weken is vertraagd door verschillende storingen, is gisteren op nieuw uitgesteld tot na 13 maart. Er zit nog een fout in een efektrisch systeem dat de af stoting controleert. De lancering van de Disco very was aanvankelijk gepland voor 18 februa- FOTO: AP DEN HAAG Minister Deetman van onderwijs heeft voorlopig uitstel gekregen voor de bezui nigingen op de studiefi nanciering. Nu de ban ken niet bereid zijn de studieleningen op zich te nemen, prijkt een voorlopig gat van 214 miljoen gulden op de begroting van Onder wijs. Deze tegenvaller kan nog oplopen tot een klein half miljard in 1993. drie maanden bij de behan deling van de voorjaarsnota een knoop wordt doorge hakt over de problemen met de studiefinanciering, zo schrijft Deetman aan de Tijdens een CDA-spreek- beurt in Baarn bestreed mi nister Ruding van financien gisteren dat uitstel voor Deetman ook afstel van de bezuinigingsoperatie zou be tekenen. „Het is mijn plicht de uitgavendiscipline van de verschillende ministeries te handhaven", aldus Ru- ding. De door het Centraal Plan Bureau voorspelde economische groei in 1990 biedt volgens Ruding in elk geval geen soelaas. „Onder meer door een tegenvaller van 1 miljard op de aardga sinkomsten zal de ruimte uitgaven op zijn gunstigst nul bedra gen". Deetman toonde zich vrij opgewekt over de uitkomst van het kabinetsberaad. Tij dens een spreekbeurt in Le lystad liet hij doorscheme ren dat zijn ministerie het tekort op de studiefinancie ring niet zelf hoeft bij te Een agent zoekt met behulp van een politiehond naar het moordwapen ROTTERDAM De ver moedelijke dader -van de fatale steekpartij in het metrostation Zuidplein in Rotterdam, een 28-jarige Rotterdammer, heeft zich vanochtend om vijf uur bij de politie gemeld. Het drama kostte twee jonge vrouwen het leven. Twee andere vrouwen raakten zwaar gewond. Rond kwart over acht gister avond begon de man plotseling op het perron met een mes wild om zich heen te steken, waarna hij de benen nam. De politie zette onmiddellijk twin tig man in voor een groot scheeps onderzoek. De dader verklaarde vanoch tend zo agressief te zijn gewor den, toen hij de vrouwen op het station zag zitten, dat hij begon te steken. De man ver keert in een verwarde toe stand en wordt onderzocht door deskundigen van het RI AGG. De slachtoffers zijn een 22-jarige vrouw uit Rotterdam en een 16-jarig meisje uit Pa- pendrecht. In een ziekenhuis liggen nog een 30-jarige vrouw uit Westmaas en een 28-jarige Rotterdamse. De politie sloot het station Zuidplein in verband met het onderzoek voor het publiek af. Ook vanochtend mochten me- trotreinen het station alleen passeren zonder te stoppen. De passagiers werden verder per bus Een zwaar gewonde wordt afgevoerd ZOETERWOUDE - Alge meen directeur G.J. van Soest van Heineken Ne derland is vorige week door de raad van bestuur van Heineken uit zijn functie ontheven. Van Soest, die deze post slechts een jaar heeft bezet, wordt opgevolgd door R.V. Stro bos, algemeen directeur van El Aguila, een Spaan se dochteronderneming van Heineken. Woordvoerder Elferink van Heineken wilde vanochtend slechts bevestigen dat Van Soest aan de kant is gezet. Over de reden worden geen mededelingen gedaan. „De raad van commissarissen en de Ondernemingsraad zullen zich binnenkort buigen over de vraag welke post Van Soest nu krijgt", aldus de woordvoer der. Van Soest werd vorig jaar door topman Freddy Heineken zelf naar Nederland gehaald om de Nederlandse poot van de brouwerij te leiden. Hij leidde toen Heineken Ierland. Opvolger Strobos heeft binnen Heineken naam gemaakt met de straffe wijze waarop hij de Heineken-brouwerijen in Spanje heeft gereorganiseerd. Mogelijk moet Strobos hetzelf de werk verrichten bij Heine ken Nederland dat kampt met stagnerende verkopen en een teruglopend marktaandeel. (Van onze parlementaire redactie) AMSTERDAM De di rectie van de Telegraaf is ongelukkig mét starre op stelling va$ de grafische werkgevers in het cao conflict met de bonden. Daarmee is een eerste barst gekomen in het tot dusverre gesloten werkge verskamp. De grafische werkgeversorganisatie KVGO heeft de Telegraaf om opheldering gevraagd. In een verklaring die gisteren voor de ondernemingsraad werd voorgelezen stelt de di- vinden aanvulling op de wao-uitke- ring en een uitbreiding van de vut-regeling. Donderdag gaan de grafische bonden van FNV en CNV hun leden bij de Tele graaf raadplegen over mogelij ke acties. Het grafisch personeel van Sijthoff Pers in Rijswijk, uit geefster van onder meer onze krant, heeft besloten vanaf morgen in staking te gaan. Bij alle bedrijven waar gisteren is vergaderd, hebben de bondsle den besloten een ultimatum aan de directie te stellen tot woensdag. Pagina 3: Acties grafici tref fen publiek Donderdag valt besluit over snelheid op Rijksstraatweg WASSENAAR Of de maxi mumsnelheid van 70 kilome ter op de Rijksstraatweg in Wassenaar gehandhaafd blijft, wordt donderdag bekend ge maakt door de voorzitter van de afdeling bestuursgeschillen van de Raad van State, dr. Veringa. Het gemeentebestuur van Wassenaar pleitte vanmorgen tijdens de mondelinge behan deling nogeens voor een maxi mumsnelheid van 50 kilome- Aan Rijkswaterstaat was 60 kilometer in te de dat opgenomen. ,We moeten kiezen tussen 70 ;n 50 en dan kiezen we voor 50. De gemeente was boven dien van plan om permanente controle-apparatuur te plaat sen", aldus mr. Van der Tuin namens het gemeentebestuur. „Die apparatuur kan dan ook geplaatst worden om op 70 te •controleren", zo repliceerde de woordvoerder van het minste- rie van verkeer en waterstaat. Hij noemde 50 km „gewoon te langzaam voor deze weg, zeker De zegsman van de gemeente betoogde ook nog dat het door de reconstructie van inritten juist moeilijker is geworden om soepel in te voegen. „Ze staan nu haaks op de weg en de vluchtstroken zijn wegge haald, zodat men vanuit stil stand moet invoegen". De verkeersdeskundige van het ministerie stelde daar te genover dat er door de ver keerslichten altijd een periode zal zijn dat er geen verkeer is, zodat gemakkelijk kan worden ingevoegd. Dr. Veringa vroeg of de gemeente ook voor het vreselijke ongeluk in april 1988 gevraagd had om verla ging van de maximum-snel heid. De mensen van Rijkswa terstaat ontkenden dit, terwijl mr. Van der Tuin het ant woord schuldig moest blijven. (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR Verhuur van luxe auto's en busjes vanal 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Geen krant ontvangen? Bel tusi 18.00 en 19 00 uur, zaterdags tus: -.4 00 en 15.00 uur. telefoon 0 12>22 48 en uw krant wordt nog zei foe avond nabezorgd. 20 PAGINA'S BIJLAGE in kleur IKV wil overleg met regering over modernisering kernwapens Nieuwe verkeersborden betere spiegel van samenleving Skiërs van het vlakke land stellen bondscoach Prodinger niet teleur Werkonder breking op medische faculteit Meer alcholcontroles in de Rijnstreek Rijnsaterwoude moet een m m compleet carillon n krijgen Iv Eerste parkeerwachter in Wassenaar GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND RADIO EN TELEVISIE Minister Ruding heeft gisteravond fijntjes een dompertje gezet op menigeens feestvreugde. De pot- verteerders onder ons hadden immers al uitgere kend, dat er meevallers zouden zijn, omdat de eco nomische groei in 1990 hoger zou uitvallen. Dat is volgens de beheerder van onze landelijke huishoud portemonnee, die in Baarn een spreekbeurt hield, nog lang niet zeker. De rente stijgt, het aardgas le vert als gevolg van het mooie winterweer een mil jard te weinig op en het spook van de inflatie waart al op de zolder van het ministerie van finan ciën rond. Redenen om eerder aan bezuinigingen te denken. Dat leest u vandaag in de Leidse Courant, die er als de kippen bij is als een minister weer eens zijn mond open doet. Le Leidse Courant wil ik best twee weken pioberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In ccn open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. V R Indien •erd lelahni

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1