Kamer: oproep tot moord ontoelaatbaar Fokkers-100 blijven vliegen Staking grafici breidt zich uit 6 8 Effect dri jfgassen ijlt nog eeuwen na 4 5 7 9 In één keer II Italiaanse TV weert videoclip Madonna VANDAAG 11 Spoorwegpolitie wil zelf direct boetes uitdelen SLA EN RUNDERVINKEN Twee nieuwe gevallen van nekkramp in regio Leiden Hartinfarct velt directeur schouwburg £eicUc ©owo/nt Maandag 6 maart 1989 80e jaargang no. 24363 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uilgave Westerpers, behorende tot Sijtholf Pers, Apothekersdijk34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. HET WEER MODESHOW OP 7 MAART Nog enkele plaatsen voor de avondshow om 21.15 uur T WARNECKE MOÖE Breestraat 151-153 Leiden 071-124586 Veel bewolking en tegen de avopd kans op een bui. Mini mumtemperatuur rond 8 gra den, middagtemperatuur circa 13 graden. Matige wind uit een zuidelijke richting. Zon op: 7.13; onder: 18.30. Schevenin- gen hoog water: 2.45 en 14.48; laag: 10.36 en 22.44. Duizenden toeristen op zoek naar gorilla 's KIGALI De succesvolle film „Gorilla's in de mist" over het leven van de antro pologe Dian Fossey heeft gezorgd voor •en opleving van het toerisme naar het Afrikaanse land Rwanda. Sinds de film 'n première is gegaan, hebben al meer jan drieduizend toeristen geboekt voor •en bezoek aan de jungle, om de apen net eigen ogen te kunnen zien. Voor die pezoeken gelden strenge regels: in totaal pgen achttien mensen per dag „aapjes jkenHet gedrag van de met uitster ven bedreigde dieren, waarvan er nog naar een paar honderd bestaan, mag niet e veel beïnvloed worden door nieuws gierige toeristen, zo heeft de regering van Iwanda bepaald. ROME De Italiaanse staatstelevisie RAI heeft be sloten de nieuwste video-clip van de popzangeres Ma donna niet uit te zenden na protesten van katholie ken. Verscheidene katholieke organisaties hadden be zwaar aangetekend tegen de clip „Lika a prayer" die zij „godslasterlijk" vinden. Het filmpje laat de schaars geklede Amerikaanse zangeres zien terwijl ze in een kerk hartstochtelijk een heiligenbeeld kust dat tot le ven komt. Een katholieke groepering, die zich „Fami- glia Domani" (Het gezin morgen) noemt, had gedreigd de RAI voor de rechter te slepen wegens godslaste ring. De protesten hebben de colaproducent Pepsi er toe gebracht geen reclamefilmpjes met Madonna meer uit te zenden op zenders waar ook haar videoclip te zien is. Pepsi wil eigenlijk dat de zangeres de videoclip intrekt. De maatschappij heeft de zangeres tien mil joen dollar betaald voor de reclamefilmpjes, die vorige week voor het eerst werd uitgezonden. Bijna kernsmelting op Sovjet-ijsbreker MOSKOU De kernreactor aan boord van de Russische ijsbreker Ros- sija is op 11 november vorig jaar in de haven van Moermansk bijna gesmol ten, zo heeft het blad Vodny Trans port bericht. De ijsbreker is uitgerust met twee drukwaterreactoren die stoomturbines aandrijven. Tijdens de vervanging van een filter liep het koelwater van een van de reactoren weg. Als de fout niet tijdig was ont dekt zou de reactor na een half uur zijn gaan smelten en zou Moermansk, dat 440.000 inwoners heeft, door stra lingsgevaar zijn bedreigd. Een rege ringswoordvoerder heeft het bericht ontkend. Kievitsei vroeger dan ooit gevonden GYTSJERK Nog nooit zo vroeg in het jaar kreeg een commissaris van de koningin in Friesland het eerste kievitsei aangeboden als de heer H. Wiegel afgelopen zaterdag. De vinder van het 'earste Ijipaai', Martin us de Vries (41) uit Boornber- gum overhandigde het kleinood aan Wiegel in zijn ambtswoning in Gyts- jerk. De timmerman vond het ei achter de gereformeerde kerk in zijn woonplaats. De gebruikelijke oor konde moest vlak voor de overhan diging van het kievitsei nog worden geschreven. „We hadden niet ge dacht dat het zo snel gevonden zou worden", aldus Wiegel. Golf van arrestaties na rellen in Tibet LHASA/PEKING Een groot aantal inwoners van Lhasa, de hoofdstad van Tibet, is vannacht door de (Chinese) politie aan- Ihouden. )e arrestaties volgen op de heftige anti-Chinese onlusten van gisteren, waarbij zeker elf mensen maar waarschijnlijk veel meer om het leven zijn gekomen. Het is deze maand dertig jaar geleden dat de Tibetaanse opstand tegen de Chinese overheersing begon. China sloeg de opstand bloedig neer en verdreef de Tibetaanse leider, de Dalai Lama, en zijn volgelingen naar het buitenland. Pagina 5: Chinese winkels in vlammen op SCHIPHOL Het zal waarschijnlijk enige dagen duren voordat precies is vastgesteld welke schade de Fokker-100 J.H. Oort van de KLM gisteren heeft opgelopen als gevolg van een ongeval op de luchthaven van Genève. Daarbij zakte het vliegtuig oor het linker hoofdlan dingsgestel. Alle overige (veertien) inmiddels afge leverde Fokkers-100 blij ven normaal vliegen. Om dit te kunnen vaststellen moet het inwendige van het vliegtuig op mogelijke structu rele schade worden onder zocht. Daarvoor moeten huid platen worden verwijderd. Pas dan kan ook worden bepaald hoe de schade kan worden [hersteld. Volgens een woord voerder van Fokker is de schade voor zover bekend be perkt. Volgens hem had het itoestel op het moment van het ongeluk een zeer lage snel heid. Bet KLM-vliegtuig zakte gis termiddag na de landing door het linker hoofdlandingsgestel. Het toestel kwam daarna met de linker vleugeltip op de Ibaan te liggen. Geen van de 95 jassagiers en vijf bemannings leden heeft letsel opgelopen. Volgens een woordvoerder van de KLM heeft de beman ning geen enkele indicatie ge- jkregen tijdens de voorberei dingen van de landing en de landing zelf dat er iets mis zou Izijn met het landingsgestel. Het toestel was begin februari aan de KLM overgedragen. Het is de eerste van de twee (vliegtuigen van dit type die de maatschappij nu in gebruik heeft. Een woordvoerder van Fok ker wilde niet ingaan op vra- feen of een voorval in Sta van ger kan hebben bijgedragen aan het incident op het vlieg veld in Genève. Het toestel heeft op 18 februari op het vliegveld van Stavanger een zeer harde landing gemaakt. Volgens de KLM is het lan dingsgestel vervolgens voor vertrek naar Schiphol gecon troleerd. Toen werd niets bij zonders aangetroffen. In de hangar op Schiphol is later op nieuw een inspectie uitge voerd, waarbij niets werd ge vonden. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De affai re rond het boek „De Duivelsverzen" van de Britse schrijver Salman Rushdie blijft niet alleen beslag leggen op de in ternationale betrekkin gen, maar ook op de Ne derlandse politiek en sa menleving. Justitie en politie in Den Haag en Rotterdam onderzoeken of er mogelijkheid tot vervolging is van dage nen die bij de demon straties tegen Rushdie hebben opgeroepen tot moord op de auteur. De fractievoorzitters Voor hoeve (VVD), De Vries (CDA) en Van Mierlo (D66) noemden de moorddadige leuzen tijdens de moslim-de monstraties „volstrekt on toelaatbaar". Hierbij sloot de PvdA $ich aan. Minister Korthals Altes van justitie wilde niet reageren. Het Ne derlands Centrum Buiten landers (NCB) wil nog deze week een gesprek met mos lim-organisaties om het op roepen tot moord te voorko men. VVD-fractieleider Voorhoe ve opende zaterdag de rij tij dens de buitengewone le denvergadering van zijn partij in Maassluis. „Dat moslims demonstreren, is hun goed recht", aldus Voor hoeve. „Ze mogen ook naar de rechter lopen om maatre gelen te vragen. Maar be dreiging en oproep tot moord zijn ontoelaatbaar". Later op de avond voegde zijn collega De Vries (CDA) daar aan toe: „Gelukkig kent ons land vrijheid Van meningsuiting. Maar oproe pen tot moord is onaan vaardbaar. Ik denk overi gens dat de oproep niet re presentatief is voor de ge voelens van de totale mos- lo wil dat de regering snel helder uiteenzet welke stap pen worden ondernomen te gen demonstranten die moorddadige leuzen schreeuwen. „Als dat niet gebeurt, zullen wij daar dinsdag kamervragen over stellen", aldus Van Mierlo. Pagina 6: Vrijlating gijze laars strandt op affaire- Rushdie De FokkeMOO na de onfortuinlijke landing RIJSWIJK De vrijdag begonen stakingen in de grafische industrie brei den zich deze week uit. De vrijdag begonnen staking bij de Friese Pers in Leeuwar den en bij Smeets in Weert zijn vandaag voortgezet, van middag is een actie begonnen bij de Provinciale Zeeuwse Courant en bij drukkerijen in Purmerend, Groningen (Wol- ters) en Deventer. Woensdag zijn acties te verwachten bij Sijthoff Pers, uitgeefster van onze krant, aldus Harry Staas van de grafische bond Druk en Papier (FNV). De grafische bonden van FNV en CNV willen de estafettesta kingen volhouden totdat de werkgevers hun laatste cao bod (2 procent loonsverhoging en de vut-leeftijd structureel op 60 jaar) bijstellen. De bon den eisen een verlaging van de vut-leeftijd tot 40 jaar diensttijd en een uitbreiding van de wao-verzekering. Het is niet uit te sluiten dat tegen het eind van de week ook en kele landelijke dagbladen wor den getroffen. De komende dagen wordt daarover verga derd bij de Nederlandse Dag bladunie (Algemeen Dagblad en NRC-Handelsblad). Tot nu toe zijn bij achttien gro te en kleine bedrijven de le- cfren bereid gebleken te gaan staken. De grafische bonden zijn vandaag verder gegaan met het raadplegen van leden. Het gaat behalve om het per soneel van Sijthoff Pers ook om het personeel van het Nieuwsblad van het Noorden in oroningen, het Dagblad voor Noord-Limburg, Sam- som-Sijthoff in Alphen aan den Rijn, de kleine drukkerij en Leiter Nypels in Maas tricht, Pitman in Goes en Fernhout Van Sluiters in Haarlem en Proforms in Heer- hugowaard (kettingformulie ren). Pagina 3: Aanbod De Ko ning kan stakingen bij kranten niet tegenhouden 20 PAGINA'S Ereronde voor „het werkpaard" DC-9 Bush vooral bezig geloof waardigheid te verliezen Vrijlating gijzelaars strandt op affaire- Rushdie Directie cultuur Leiden tegen komst interim manager Hazerswoudse fracties fel gekant tegen splitsing Er zit minder sleet op mijn werk dan men denkt 1 CA. Gerard Cox in „Vreemde praktijken" op KRO-tv GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER 2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5/6 LEIDEN 7 OMGEVING. 8 KUNST 9/10 RADIO EN TELEVISIE 11 iUTRECHT De Spoorwegpolitie heeft bij het ministerie van justitie een verzoek ingediend om direct in de trein boetes uit te imogen schrijven. Op dit moment komt van de processen-verbaal ;die de Spoorwegpolitie opmaakt slechts zestig procent bij justitie jterecht; de rest sneuvelt doordat valse namen en adressen wor den opgegeven. Het ministerie heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de Spoorwegpolitie. Inmiddels is een commissie van de Nederlandse Spoorwegen be- jzig voorstellen uit te werken om een einde te maken aan het zwart-rijden en de daaruit voortvloeiende agressie. Tot die voor stellen zal in elk geval niet behoren het plan de kaartcontrole op de stations zelf weer in ere te herstellen. Deze suggestie wordt idoor de NS „niet reëel" genoemd. (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees ywc-j in de aanbieding S!a, CQ per krop >JZf Rundervinken, 1 /|Q 100 gram 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. LEIDEN - In de.Leidse regio zijn het afgelopen weekeinde twee nieuwe gevallen van nekkramp geregistreerd. Daarmee is het aantal sinds 1 januari opgelopen tot elf, aldus de basisgezondheidsdienst in Leiden. Deze dienst heeft het afgelo pen weekeinde telefonisch spreekuur gehouden naar aan leiding van de nekkramp-epi demie. Daarvan hebben 120 mensen gebruik gemaakt. Tij dens één van de spreekuren meldde iemand nekkramp te hebben geconstateerd. Om on rust bij buurtbewoners te voorkomen, wil de dienst de precieze plaats van de gevallen niet bekend maken. De dienst kreeg telefoontjes uit Leiden, de Bollenstreek, Noordwijk, Sassenheim, Leidschendam en Den Haag. De basisgezond heidsdienst is ook deze week tijdens kantooruren bereik baar voor vragen over nek kramp onder nummer 071- 146391. Pagina 3: Geen sprake van paniekreacties. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 1222.48 en uw krant wordt nog de- ze*Je avond nabezorgd. LONDEN De wereld hangt de grootste milieuramp aller tijden boven het hoofd door zogeheten cfk's te blijven ge bruiken als drijfgassen. Chloorfluorkoolwaterstoffen breken niet alleen de ozonlaag af, die de aarde beschermt te gen ultraviolette straling, maar zijn tevens gedeeltelijk verantwoordelijk voor het broeikaseffect, de opwarming van de aarde. Als nu geen drastische maatre gelen worden genomen, zal het effect van de „broeikasgas sen" zich in het jaar 2030 vol gens deskundigen verdubbe len; dat betekent een opwar ming van de aarde met 1,5 tot 4 a 5 graden Celsius. Door het afsmelten van de ijskappen zal de zeespiegel met 1,4 meter stijgen* Klimaatveranderingen, grote droogten en overstro mingen zullen het gevolg zijn. Overigens berekenden des kundigen dat wanneer het cfk-gebruik nu volledig wordt gestaakt, het effect daarvan nog zeker honderden jaren naijlt. Tijdens de eerste dag van de internationale ozonconferentie in Londen waarschuwden de voorzitter, de Kenyaanse pre sident Arap Moi en de gast vrouw, premier Thatcher dat haast geboden is bij het stop zetten van de produktie en het gebruik van cfk's. Beiden pleitten ervoor het probleem internationaal aan te pakken en riepen landen op het Proto col van Montreal te onderteke nen dat voorziet in beëindi ging van het cfk-gebruik. Pagina 5: Thatcher doet beroep op industrie en con sument LEIDEN Directeur Frans Boelen van de Leidse Schouw burg is het afgelopen weekein de getroffen door een hartin farct. Boelen werd zaterdaga vond onwel in het Circusthea ter in Den Haag, waar hij een voorstelling bijwoonde van het toneelstuk The Mousetrap dat hij heeft geregisseerd. Boelen is direct daarop naar het Haag se Bronovo-ziekenhuis ver voerd, waar hij door het in- farct werd getroffen. Volgens een woordvoerder van de Leidse schouwburg heeft hij de afdeling intensive care in middels mogen verlaten. Het zou hem naar omstandigheden goed gaan. De verwachting is dat de schouwburgdirecteur drie tot zes maanden zal moeten revalideren. Twee formidabele Oranje-successen dit weekeinde in Budapest. Bij de werelkampioenschappen in- door-atletiek. Wat Nelli Cooman en Elly van Hulst daar presteerden doet menig Hollands'sporthart weer sneller kloppen. Maar ook op de vaderlandse voetbalvelden heeft zich gisteren weer het nodige afgespeeld. Radio en televisie zonden er al wat flit sen van uit, waar wellicht wat van is blijven han gen. Maar de Leidse Courant meldt het allemaal uitvoerig en in één keer in de maandagse sportbij lage. Alleen al de moeite van een proefabonnement waard. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: j Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1