£eicUc0omant Boze akkerbouwers blokkeren ministerie Driegend tekort aan donorharten Kosten huisarts uit ziekenfonds 2 4 5 6 7 13 14 17 Geld terug Woensdag 1 maart 1989 80e jaargang no. 24359 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk34,2312DD Leiden. Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro ^^3.^nk:Amro-bank N.y leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18 00-19.00 uur, zaterdag 14.00-151)0 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., famihebenchten i. 0,60 per mm. Telelax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hooldredacteur IJ. Hallewas, Chefredacteur WA. Buijteweg. Morgen eerst nog een enkele bui. Overdag af en toe zon, in de loop van de middag toene mende bewolking gevolgd door regen. Middagtempera- tuur 7 graden. Matige westen wind aan de kust krachtig. Zon op: 07.24; onder: 18.21. Scheveningen hoog water: 9.24 en 22.20; laag water: 3.24 en 17.00 uur. ■XXXEEE8 met speciale rubriek EH2H31D van de UIT-bijlage Den Haag: geen bezwaar tegen verkoop Picasso's DEN HAAG De Haagse wethouder van cultuur J. Verduyn Lunel staat niet afwijzend tegenover de ver koop van twee Picasso's en een Monet uit het bezit van het Gemeentemuseum. Museumdirecteur Rudi Fuchs wil de werken verkopen om zo een fonds te vormen waaruit aankopen worden gedaan om de collectie op peil te houden. Fuchs verwacht dat de werken onge veer veertig miljoen gulden kunnen opbrengen. Uit de rente daarvan, zo'n twee miljoen gulden per jaar, kun nen aankopen worden gedaan. Verduyn Lunel ver klaarde vanmorgen begrip te hebben voor de verkoop. De gemeente Den Haag geeft het museum jaarlijks 450.000 gulden aankoopsubsidie, een bedrag dat met de huidige marktprijzen als volstrekt onvoldoende wordt ervaren. Een aanzienlijke verhoging van dat bedrag is gezien de politieke verhoudingen niet reëel, meent Ver duyn Lunel. Pagina 9: Verdeelde reacties. Weer nekkramp in Leidse regio LEIDEN Bij de Basisgezondheidsdienst in Leiden zijn gisteren weer twee nieuwe gevallen van nekkramp aangemeld. Het betreft een 2-jarig meisje uit Voorschoten en een 23-jarige man uit Sassenheim. Bei de patiënten hebben enkele dagen in het ziekenhuis gelegen, maar zijn inmiddels weer vrijwel geheel genezen naar huis te ruggekeerd. De Basisgezondheidsdienst heeft begin deze week alle scholen in de regio een informatiebulletin over de ver schijnselen van de besmettelijke bacteriële ziekte doen toekomen met het verzoek 1 deze te vermenigvuldigen en uit te delen aan alle leerlingen. Vorige week overleed een 15-jarige scholiere uit Leiden aan de gevolgen van nekkramp. Propaedeuse- bulvoor kroonprins Prins Willem Alexan der heeft gisteren in Leiden zijn propae- deuse-bul in de ge schiedenis gekregen. De prins van Oranje kreeg de bul uit han den van drs. G. Meij er namens prof.dr. P.W. Klein, voorzitter van de vakgroep ge schiedenis van de fa culteit der letteren van de rijksuniversi teit te Leiden. FOTO: ANP Verdachten gepakt döor filmopnamen AMSTERDAM De rijkspoli tie van Amsterdam heeft vori ge week vier verdachten van miljoenenfraude kunnen aam houden nadat een van hen in verschillende buitenlandse bankenfilialen was gefilmd bij het verzilveren van gestolen cheques en girobetaalkaarten. De man, een 45-jarige inwoner van Zandvoort, legde na het zien van de film een volledige bekentenis af. Daarop werden ook zijn vrouw en een ander echtpaar aangehouden. DEN HAAG Onte vreden akkerbouwers uit het hele land heb ben vandaag in Den Haag een tijdlang ge bouwen bezet en ge blokkeerd uit protest tegen de situatie in de landbouw. Tegen acht uur werd het ministerie van landbouw geblokkeerd, zodat de amb tenaren niet naar binnen konden. Velen namen een atv-dag. Het aantal boeren rond het ministerie nam in de ochtend met het uur toe. Zowel daar als bij het SER- gebouw drongen in de loop van de ochtend enige tien tallen boeren naar binnen, evenals later bij het VVD- kantoor aan de Koningin negracht waar de boeren een onderhoud eisten met fractievoorzitter Voorhoeve en met de ministers Smit- Kroes en Nijpels. Het protest begon in de vroege ochtend toen zeker honderd tractoren de stad binnen kwamen rijden. De voertuigen waren op diepla- ders vanuit Groningen en Friesland vervoerd. Even dreigde een verkeerschaos te ontstaan, toen de straat bij het ministerie werd ge blokkeerd, maar op verzoek van de politie werden de voertuigen op de stoep ge zet. Het aantal demonstranten groeide in de loop van de ochtend uit tot enige dui zenden die met treinen en bussen uit het hele land ar riveerden. Ook arriveerden 200 tractoren uit Zoeter- Vanmorgen hebben de protesterende boeren een tijd de ingangen afgesloten van het ministerie van landbouw. Tevoren was de maat genomen: de boeren wisten daardoor precies welke tractor waar moest staan, die zich daar gister- hij op zijn beurt weer over- kerbouwers vinden dat handigde aan minister Braks. Vanmiddag trokken boeren met spandoeken naar het Binnenhof. De ak- avond hadden verzameld. Voorzitter G. Doornbos van het Landbouwschap kreeg een petitie aangeboden, die de dupe zijn van het Brus selse prijsbeleid en van on redelijke milieumaatrege len. De actie vormde de af sluiting van een drie dagen durend protest. Pagina 3: „Braks moet toezeggingen doen" DEN HAAG Een hart transplantatie is een dure maar waardevolle ingreep die voor de patiënt vaak levensreddend kan zijn. Het is daarom verontrus tend dat in ons land een groot tekort aan donor harten dreigt te ontstaan. Eén op de twee patiënten die op de wachtlijst staan voor een transplantatie dreigt daardoor te overlij den. Ook is het gevaar aanwezig dat bij de selectie van patiën ten in de toekomst niet-medi- sche maatstaven worden aan gelegd, zo schrijft de Gezond heidsraad vandaag in een ad vies aan het ministerie van WVC. „Het is onaanvaardbaar als bijvoorbeeld patiënten die ouder zijn dan 55 jaar worden uitgesloten". In ons land ko men momenteel per jaar onge veer 70 donorharten beschik baar. Volgens de Gezondheids raad kan dit „aanbod" in de nabije toekomst oplopen tot 80 a 120. De vraag naar donor harten zal echter veel groter zijn: zo'n 150 transplantaties per jaar. Sinds juli 1984 zijn bij de academische ziekenhuizen van Rotterdam en Utrecht 122 transplantaties uitgevoerd. Volgens de Gezondheidsraad maken de betrokken patiënten zonder een nieuw hart weinig kans om in leven te blijven. Zo'n 80 procent sterft binnen een jaar. Daar staat tegenover dat negen van de tien patiën ten met een nieuw hart een jaar na de operatie nog in le ven zijn. Zeven a acht van de tien leven na vijf jaar ook nog. Alphenaar met mes bedreigd ALPHEN AAN DEN RIJN Een 16-jarige Leidenaar heeft gistermorgen om acht uur een 27-jarige Alphenaar onder be dreiging van een mes, 140 gul den afhandig gemaakt. De Al phenaar stond op de bus te wachten op de rijksweg 11, plaatselijk bekend als De Hoorn Hij werd benaderd door de Leidenaar, een beken de van hem. Nadat hij zijn geld had afgegeven deed de Alphenaar onmiddellijk aan gifte. De Leidenaar was in middels in de bus gestapt rich ting Leiden. Recordomzet veiling Flora RIJNSBURG De bloemen- veiling Flora uit Rijnsburg heeft gisteren opnieuw een re cordomzet behaald. Gisteren werd de grens van de honderd miljoen gulden omzet in 1989 overschreden. Deze omzet werd in 1988 pas op 15 maart gehaald. De hoge omzet is te danken aan de grote aanvoer van bloemen maar ook aan de goede prijs voor de tulpen. P. Kralt van de veiling Flora: „De prijs van de tulpen ligt dit jaar vier cent hoger per tulp dan in 1988. "Verder is er dit jaar een grote aanvoer naast de bolbloemen. Er worden veel chrysanten, gerbera's en rozen aangevoerd". Opblaas baar badpak (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Staatsser- cretaris Dees (volksge zondheid) wil per 1 janua ri 1990 de huisartsenhulp uit het ziekenfonds en de particuliere verzekeringen halen. De kosten van de huisarts zullen dan wor den vergoed via het fonds van de Algemene Wet Bij zondere Ziektekosten (AWBZ). Ook de kosten voor revalida tie, erfelijkheidsonderzoek, hulp aan doven en slechtho renden en behandeling van epilepsiepatiënten moeten in januari volgend jaar via de AWBZ worden vergoed. Parti culier verzekerden zullen van de verandering nog niet veel merken, maar de ziekenfonds verzekerden moeten meer 'no minale premie' (een voor ieder vast bedrag) gaan betalen. Dit betekent dat hun premie min der afhankelijk wordt van het inkomen. Begin dit jaar is al een beperkte nominale premie in de ziekenfondsverzekering ingevoerd. De door Dees aangekondigde veranderingen vormen een nieuwe stap op weg naar een voor iedereen geldende basis verzekering tegen ziektekos ten, zoals is voorgesteld in het zogeheten plan-Dekker. Gelei delijk zullen steeds meer me dische voorzieningen in de AWBZ worden opgenomen. Tegelijkertijd worden de 'pak ketten' van ziekenfondsen en particuliere verzekeringen verder uitgedund. Tenslotte gaat de AWBZ over in de be oogde basisverzekering. Tot voor kort was de AWBZ een volksverzekering waarin al leen de „zware risico's"- waren opgenomen, zoals opname in een ziekenhuis of zwakzinni geninrichting. VS begint met blindentelevisie BOSTON Een televisiemaatschappij in de Amerikaanse stad Boston gaat zijn programma's toegankelijk maken voor blinden. Via een extra geluidskanaal voor stereo-uitzendin gen zal in de pauzes van dialogen een vertelstem te horen zijn die de handeling beschrijft die op dat moment in beeld is. Daardoor ontstaat een hoorspel-achtig verhaal dat voor blinden goed te volgen is. De omroep WGBH testte het sy steem vorig jaar al op een groep blinde kijkers/luisteraars en het bleek goed te voldoen. Volgens WGBH is het extra kanaal ook heel handig voor mensen die tijdens een pro gramma even weg moeten. Zij kunnen de handeling van hun geliefde hoofdpersonen dan op afstand blijven volgen. Fraude met belastinggeld LEIDEN/DEN HAAG De politie heeft maandag een 56- jarige Hagenaar in de Stuyve- santstraat en vorige week maandag een 41-jarige man in Leiden aangehouden in ver band met een grote fraude zaak. De mannen worden ver dacht van het ontduiken van belasting en sociale premies tussen de 1,5 tot 2 miljoen gul den. De verdachten opereer den van 1986 tot augustus 1988 onder de vlag van twee bedrij- drijf een Haags eenmansbe- een Engelse bv en namen grote bouw- en ver- bouwprojecten van particulie re opdrachtgevers in heel Ne derland aan. Vervolgens de den zij alsof zij werkten met verschillende onderaanne mers. Ze regelden echter alles zelf en lieten de overige werk zaamheden door zwartwerkers verrichten. De verdachten wordt valsheid in geschrifte ten laste gelegd. „Pingpong- virus" plaagt computers waterstaat DEN HAAG Medewer kers van Rijkswaterstaat in Den Haag zijn de afgelopen weken horendol geworden van een virusprogramma dat ongemerkt in het systeem was doorgedrongen. Toen het zogeheten „pingpong-vi- rus" eenmaal was ontdekt, werd het personeel onmid dellijk verboden nog langer onderling computer-diskettes (floppy's) uit te wisselen. De virus-epidemie is inmiddels bedwongen, nadat 200 com puters en 13.000 schijfjes on derzocht waren. Het virus is mogelijk een jaar actief ge weest, maar heeft volgens een woordvoerder geen scha de in de bestanden aange richt. Na een uitgebreid on derzoek werden drie geïn fecteerde computers en 24 verdachte diskettes gevon den. Dodelijk ongeval op Kanaalweg LISSE De 49-jarige C. Braam uit Lisserbroek is gis termiddag rond half drie dode lijk verongelukt. De vrouw reed op haar fiets over de Ka naalstraat in Lisse. Bij de krui sing met de Oranjelaan wilde de vrouw rechtdoor rijden. De chauffeur van een naast haar rijdende vrachtauto, een 35-ja- rige man uit Bakkeveen, zag haar het hoofd. VARHTAG 20 PAGINA'S Meer macht voor Congregatie voor de Geloofsleer „Het krijtje mag nooit uit de klas verdwijnen" Venezuela maakt balans op van „collectieve waanzin" Jeltsin leert Moskou wat verkiezingen zijn Samenwerking Heineken en Bols kost 235 banen Meerderheid Leidse raad wil sterke culturele sector Kort geding moet woonwagengezin van Leimuidense school weghouden Verkeers veiligheid in Sassenheimse Postwijk moet beter GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND5/6 ECONOMIE7 LAND EN TUINBOUW8 CONSUMENTENINFORMATIE .8 KUNST 9 SPORT 11 LEIDEN 13 OMGEVING 14/15/16/17 RADIO EN TELEVISIE 19 EXTRA Voetbal op tv Nederland 3, 16.55 t Werder Bremen-AC Milan. België Nederlands 1, 20.45 uur: PSV Real-Madrid (laatste half Het duurt nog een paar maanden, maar dan komt het er toch van. Of u zou niet in het gelukkige be zit moeten zijn van een of meer telefoonaansluitin gen. Dan grijpt u er helaas naast. Alle andere Ne derlanders kunnen het met vreugde tegemoet zien. Ze krijgen namelijk onder het motto „niet goed geld terug" een bedrag van de PTT overgemaakt. Onder druk van de Consumentenbond en de oude renbond ANBO. Het gaat allemaal nog over de te hoge telefoonkosten, die in 1987 door de PTT zijn berekend voor lokale gesprekken. De uitkering be draagt: 1,85. Zestig centen meer dan deze krant u heeft gekost, als u hem los hebt gekocht. En als u bent geabonneerd, spaart u daar zelfs nog een paar dubbeltjes meer mee uit! De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. /V B Indien daartoe aanleiding bestaat. kan een verzoek urn een proefabonnement w or den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1