Actie grafisch personeel treft ook Sijthoff Pers CDA bezorgd over plan ontzien kleine scholen HISWA Spelling Iran heeft alle politieke gevangenen terechtgesteld Woonwagenbewoners in actie tegen school Vluchten op Schiphol afgezegd wegens tekort vluchtleiders BINNENHUIS 24 feb.-5 mrLAhoy' Dinsdag 28 februari 1989 80e jaargang no. 24358 Uitgave Westerpers. behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Eank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00 15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur LI- Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Morgen veel bewolking. Af en toe regen, mogelijk natte sneeuw. Minimumtemperatuur 2 graden. Middagtemperatuur ca. 6 graden. Wind uit zuid west tot west, krachtig, aan de kust hard tot stormachtig. Zon op: 07.26; onder: 18.19. Scheveningen hoog water: 8.16 en 20.50; laag water: 2.40 en 15.37 uur. Pagina gastro- nomie Vandaag op pag nr. 8 BA YRUT/BAGHDAD Alle die om politieke redenen in Iran in de ge- den zeker duizend mensen geëxecuteerd. De Iraanse parlementsvoorzitter, Ali Ak- vangenissen zaten, zijn om het leven ge- bar Hasemi Rafsanjani, heeft eerder deze 1U» UC. T D bracht. Dat heeft de Iraanse minister van binnenlandse zaken, Ali Akbar Montashe- mi, verklaard in een vraaggesprek met het Arabische, in Parijs uitgegeven tijd schrift al-Mustakbal. Volgens berichten van de Verenigde Na ties en van de internationale organisatie voor de mensenrechten Amnesty Interna tional zijn in Iran de afgelopen zes maan maand toegegeven dat politieke gevange nen zijn gedood. Rafsanjani noemt de aan tallen executies waarvan westerse berich ten spreken overdreven. Volgens de Iraanse verzetsbeweging Mujaheddin Khalq zijn in Iran sinds augustus vorig jaar zeker twaalfduizend dissidenten om net leven gebracht. Volgens de verzetsbe weging is aan de executie van gevangenen nog steeds geen einde gekomen. Sören Lerby moet fiscus alsnog 1,5 miljoen betalen DEN HAAG Sören Lerby heeft van de fis cus een naheffing en een boete van in totaal anderhalf miljoen gulden opgelegd gekregen. Dit is het resultaat van onderzoek van de FIOD naar verzwegen inkomsten van de hui dige PSV'er in zijn tijd bij Ajax, van 1978 tot 1983. De Deen zou onder meer tekengelden niet aan de belasting hebben opgegeven. De FIOD liet gisteren weten dat ook de transfers van Rijkaard, Gullit en Van Basten naar Ita lië aan een kritisch oog worden onderworpen en alsnog kunnen leiden tot boetes en nahef- fingen. Uitgangspunt is dat de ook bij deze transacties bedongen tekengelden in Neder land belastingplichtig zijn. Ook het amateur voetbal zou binnenkort serieus tegen het licht worden gehouden met het oog op zwart geld transacties. FOTO: DIJKSTRA Goede kans NOS op voetbalcontract ZEIST Geheel onverwacht lijkt de NOS alsnog voor een seizoen de uitzendrechten van het betaalde voetbal te kunnen verwerven. Tijdens het gisteravond in Zeist gehouden voorzittersoverleg, dat tegen alle verwachtingen in maar liefst vijfeneenhalf uur duurde, spraken de clubs in principe hun voorkeur uit voor de partner, waarmee men al sinds jaar en dag zaken doet. De NOS liet gistermiddag via Ed van Westerloo weten 10,5 miljoen gul den over te hebben voor een drie-jarig contract, maar dat zal er waarschijnlijk niet komen. De KNVB denkt voorlopig aan een éénjarige verbintenis, maar zal voordat het opnieuw in zee gaat met de NOS de andere aanbieding aan een nadere studie onder werpen. Overigens is een rechtstreekse uitzending van Real Madrid-PSV zeer onzeker. Er bestaat een contract met een Spaanse commer ciële zender, waardoor de NOS naast uitzending dreigt te grij pen. Pagina 13: Opluchting groot bij NOS. Waardevol VOC-bordje Dit VOC-bordje, door de eigenaar jarenlang gebruikt als koekschaaltje, blijkt tot verrassing van de bezitter meer dan 25.000 gulden waard. Het schaaltje stamt uit het einde van de zeventiende eeuw. Het wordt op 8 mei geveild bij Sothe by's Amsterdam. FOTO: ANP LEIMUIDEN GAAT ALSNOG OPLOSSING ZOEKEN LEIMUIDEN Het Lei- muidense gemeentebe stuur gaat alsnog probe ren een oplossing te vin den voor de jongens Arie en Willem Lugters. Doel is het tweetal weer toe te laten tot de openbare ba sisschool De Torenvalk. Aan de terugkomst zullen dan wel voorwaarden worden gesteld. De her nieuwde poging van het gemeentebestuur werd vanmorgen afgedwongen tijdens een actie die de ou ders van de jongens voer den. Daarbij sneuvelde een ruit van de school. De twee jongens mogen als ge volg van een rechterlijke uit spraak niet meer op school te rugkeren. Omdat het moeilijk is een andere school voor de kinderen te vinden besloot mevrouw B. Lugters vanmor gen actie te ondernemen. Zij ging met haar zoon Arie (6) naar de school aan de Kastan jelaan en probeerde het perso neel over te halen om haar kinderen toch terug te nemen: Toen dat niet lukte ging haar man, de heer L. Lugters, naar de school. Deze verklaarde dat hij telefonisch was uitgedaagd om te verschijnen door een moeder van één van de schoolkinderen. Omdat de deur op slot was gedaan gaf hij er een trap tegen, waardoor een ruit sneuvelde. De politie werd gebeld, maar de heer Lugters was inmiddels weer weggegaan. Het gevolg van de actie is wel dat het gemeente bestuur van Leimuiden gaat proberen om een oplossing te vinden, waardoor de kinderen toch naar De Torenvalk terug kunnen. SCHIPHOL Het afgelo pen weekeinde waren er in de nachtelijke uren zo weinig vluchtleiders op Schiphol beschikbaar dat zowel in de nacht van za terdag op zondag als van zondag op maandag gedu rende twee uur vertrek kend en binnenkomend luchtverkeer op Schiphol niet mogelijk was. Nood- en voorzorgslandingen konden wel worden uitge voerd De Schiphol-directie heeft deze situatie in een telegram aan minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat „onaan vaardbaar" genoemd. Het is voor de eerste maal dat een dergelijke maatregel bij de verkeersleiding op Schiphol als gevolg van personeelste korten moest worden geno men. Omdat er tussen twee en vier uur 's nachts, de uren waarop geen verkeer mogelijk was, nauwelijks vliegtuigen van Schiphol vertrekken of binnenkomen, vielen de ge volgen van de maatregel voor het luchtverkeer mee. De ver keersleiding had de lucht vaartmaatschappijen en Schip hol enige uren vantevoren v^n de maatregel op de hoogte ge steld. In totaal zijn op beide nachten vier vluchten die op Schiphol hadden moeten binnenkomen door de maatregel gedupeerd. Twee liepen een vertraging van anderhalf uur op. Twee chartervluchten, een van Air Holland en een van Transavia, weken uit naar Rotterdam. RIJSWIJK Het gra fisch personeel van Sijt hoff Pers, uitgeefster van onder meer onze krant, heeft vanmorgen Ihet werk neergelegd voor overleg met be stuurders van de grafi sche vakbonden. Als gevolg daarvan is de krant geruime tijd later dan normaal en in een noodeditie naar de per sen gegaan. Tal van re- i dactionele pagina's moesten vervallen. De werkgeversorganisatie NDP (De Nederlandse Dagbladpers) heeft van morgen in een spoedver gadering geweigerd tege moet te komen aan het ul timatum dat de grafici hadden gesteld. Volgens de werkgevers waren zij in hun laatste bod veel verder gegaan dan het mandaat dat zij gekregen hadden. Zij verweten de grafische bond Druk en Papier „irreëel handelen". De Nederlandse Dagblad Pers (NDP) had de buiten gewone ledenvergadering uitgeroepen gezien de „ernst van de situatie", al dus NDP-woordvoerder H. Grootveld. Daarbij was de voorzitter van het KVGO, het Koninklijk Verbond van grafische on dernemingen, aanwezig. In het ultimatum van de grafici waren de eisen be treffende vervroeging van de vut-leeftijd en aanvul ling van de wao-uitkering neergelegd. De werkge vers hadden tot 12.00 uur de tijd gekregen hun „vol strekt onvoldoende eind bod" voor de nieuwe cao bij te stellen. De verwach ting is dat de bonden, die vanmiddag over de weige ring van de werkgevers hebben vergaderd, voor de komende dagen het sta kingsparool zullen geven. Ook werden vanmorgen werkonderbrekingen ge houden bij speciaaldruk- kerij NDB in Leiden, Samson Sijthoff in Alphen aan den Rijn (educatieve boeken), Wegener in Hou ten (Utrechts Nieuwsblad), Nieuwsblad van het Noor den in Groningen en bij de Provinciaals Zeeuwse Courant in Vlissingen. Ka derleden van de FNV- bond kwamen vanmiddag op verschillende plaatsen in het land bij elkaar. Golf van geweld in Venezuela In een groot aantal steden in Venezuela zijn demonstraties tegen prijsverhogingen van brandstof en het openbaar vervoer gisteren en vannacht ontaard in een golf van geweld en plunderingen. Daarbij zijn ook doden gevallen. Een politiecommandant in de hoofdstad Caracas sprak van een „volksopstand". Het waren de ernstigste onlusten sinds 23 januari 1958, toen de militaire leider generaal Marcos Perez Jimenez ten val werd gebracht. De rellen zijn een slecht begin voor de nieuwe regering van president Car los Andrez Perez, die pas enkele weken in functie is. Op de foto een van de demonstranten in Caracas, die zijn woede koelt op het dak van een auto. FOTO: AP (ADVERTENTIE) 't Grootste woonoverzicht Internationaal meubelnieuws Belgisch Meubelmuseum Kijk op keukens Nieuwe design-trends Woondecorum Acrylaat zeefdruk voor elke 1000-ste bezoeker. Open 11.00-17 00 en 19 00-22.30 uur Zaterdag en zondag: 11.00-17.00 uur Ontdek het wonen zonder grenzen Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur. telefoonnr.071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf- i de avond nabezorgd. DEN HAAG Het CDA gaat alleen akkoord met het schrappen van de voorgenomen bezuiniging van 50 miljoen gulden op de kleine scholen als mi nister Ruding van finan ciën de kosten voor zijn rekening neemt. Het is volgens het CDA niet mo gelijk dat bedrag te bespa ren op andere posten van de onderwijsbegroting. ,Ook het werkgelegenheids- potje voor onderwijs, waarover de bonden en minister Van Dijk van binnenlandse zaken begin dit jaar overeenstem ming hebben bereikt, moet on aangetast blijven, zei CDA-ka- merlid Van Leijenhorst giste ren; daarmee is de oud-staats secretaris tegenover zijn partij genoot premier Lubbers ko men te staan. Na afloop van de ministerraad afgelopen vrijdag hield Lubbers de mogelijkheid nadrukkelijk open om de 50 miljoen gulden weg te halen bij de arbeidsvoorwaarden voor het onderwijzend perso- .neel. Deetman zei gisteren dat die bezuiniging op personeelskos ten is uitgesteld tot 1 augustus 1990. De onderwijsbond ABOP is „redelijk tevreden" met dit uitstel. De acties en het advies van de commissie-Albeda heb ben volgens een woordvoerder duidelijk hun werk gedaan. Deetman kondigde vorige Week in het overleg met de onderwijsbonden aan nog wel een „nachtje te willen slapen" over de bezuinigingen op de kleine scholen. De bewinds man toonde zich bereid zijn begroting nog eens na te plui- vzen op 'eventuele financiële ruimte in andere posten. Hij wees daarbij ook op de moge lijkheid het werkgelegenheids- potje van Van Dijk aan te spreken. Van Leijenhorst zei het op zichzelf „leuk" te vinden dat minister Deetman moeite wil doen de bespring ongedaan te maken. Maar over de financië le dekking van dat plan houdt hij „zijn hart vast". Hij noem de het bovendien „vreemd" dat de minister zich opnieuw over de maatregel buigt terwijl de Tweede Kamer er al ak koord mee is gegaan. (ADVERTENTIE) Toulon biedt Ajax vele miljoenen voor aanvallersduo AMSTERDAM Ajax, dat naar verluidt van de fiscus een naheffing/boete van tien mil joen gulden heeft ontvangen vanwege zwart-geldtransac- ties, lijkt op korte termijn de aanvallers Van 't Schip en Witschge kwijt te raken. De Franse eerste-divisieclub Tou lon zou bereid zijn een totaal bedrag van zes miljoen over te maken aan Ajax voor de vleu gelspelers, waarmee de hoofd stedelijke club al een groot deel van de FIOD-verplichtin- gen in kas zou krijgen. Kamer niet enthousiast over grens huursubsidie (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De fracties in de Tweede Kamer zijn niet onverdeeld enthousiast over het voorstel van de commissie- Priemus om een grens te stel len aan de individuele huur subsidie. Staatssecretaris Heer- ma van volkshuisvesting staat positief tegenover het voorstel. Volgens de commissie-Priemus zouden verhuurders geen wo ning mogen toewijzen als de bewoner meer dan 250 gulden huursubsidie per maand zou krijgen. Alleen als er geen al ternatieven beschikbaar zijn mogen gemeentebesturen een woningvergunning afgeven voor duurdere woningen. VVD-kamerlid De Beer zegt „zeker niet zonder meer ja" te gen de voorstellen: „Wat nu wordt voorgesteld bestaat in feite al in theorie, alleen de gemeenten houden zich daar niet aan, waardoor mensen met lagere inkomens in te dure huizen komen. Het is be grijpelijk dat de staatssecreta ris daar wat aan wil doen. Maar ik weet niet of de grens van 250 gulden wel zo geluk kig gekozen is", aldus De Beer. Het PvdA-kamerlid De Pree wijst de plannen zonder meer af. De PvdA'er vreest dat van de regeling een stigmatiseren de werking uit zal gaan: men sen met lagere inkomens ko men alleen nog maar in goed kopere en vaak slechtere wo ningen terecht. Heerma koadigde gisteren bij de presentatie van het rapport aan enkele suggesties over te zullen nemen in zijn definitie ve volkshuisvestingsnota die eind april naar de Kamer gaat. Voorop staat, aldus Heerma. dat de uitgaven voor indivi duele huursubsidies weer be heersbaar worden gemaakt. „Als de kosten jaar na jaar de pan uitrijzen, kan ik dat niet meer in het kabinet verko pen". Volgens Heerma zijn de ge meenten mede verantwoorde lijk voor het in de hand hou den van de uitgaven. Door een 250-guldengrens in te stellen wordt een grotere betrokken heid van de gemeentebesturen geëist. Een betere controle op misbruik zou kunnen plaats vinden door inschrijving in het bevolkingsregister ver plicht te stellen bij het aanvra gen van subsidie, aldus Heer- (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PBAMGEISS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 LEIDERDORP Tel. 071-894040 Tamilopstandelingen vallen dorp aan COLOMBO Vermeende Tamilguerrillastrijders hebben gis teravond op Sri Lanka een Singalees dorp aangevallen en daar bij 35 mensen gedood, onder wie vier vrouwen en negen kinde ren. In de omgeving van het dorp werden nog zestien lijken ge vonden. Volgens een woordvoerder van de Srilankese politie vielen meer dan dertig mannen gewapend met geweren, zwaar den en messen het dorp Bowatta binnen. Verscheidene slachtof fers zijn letterlijk in stukken gesneden, aldus de woordvoerder. Volgens hem zouden de aanvallers lid zijn van de afscheidings beweging Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam (LTTE). De kunst van het spellen beoefenen wij allemaal, maar of we het allemaal ook even goed doen is de vraag. De meeste mensen blijken een woord te spellen, zoals ze de spelling ervan in hun geheugen hebben opgeslagen en niet zoals ze die uit regels moeten afleiden. Dat staat tenminste vandaag te le zen in door de Taalunie gepubliceerde rapporten, waarin ook de regels staan die door overheid en onderwijs zouden moeten worden toegepast. Of er ooit nog eens rust komt aan het spellingfront valt niet te voorspellen. De toekomst - waarin u dat al lemaal in onze krant zult lezen - houdt dit voorals nog verborgen. Maar dan moet u de Leidse Cou rant wel elke dag (blijven) uitspellen. 25 FEBRUARI T/M 5 MAART geopend van 10-17 en 19-22 uur zaterdag en zondag 10-17 uur toegang II. 15.—. 's avonds (1.10.- Ma Gratis pendeldienst: volg BiTCjI borden RAI m AMSTERDAM ral ein Toegangbiljetlen bij NS-stations De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcóde/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement w or den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1