koophuizen Prijzen van fors omhoog Akkoord in bouw, acties van de baan BINNENHUIS Bom Hirohito na urenlange ceremonie begraven HET WEER 18 PAGINA'S Philips rekent op pittige knokpartij met Koreanen Veneta Mihaylova mikt op WK met ritmische gymnastiek Leidse Slaaghwijk krijgt geen eigen woningtoewijzing Grond bij Woubrugse brandweergarage blijkt vervuild Woningbouw vereniging Voorhout veertig jaar Noordwijkerhout verbiedt terrassen Leids LAK- theater roemt intieme karakter GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT BOEKEN Ontdek het wonen ronder grenzen Berkel(Z.H.),Noordeindsewegll6. eubelfabnek kJisterwijk Tbl'Ef' Het i>errassend nieuwe wonen. (Parallelweg 100). 02510-26923. Identiteitsomroepen voor meer STER-reclame DEN HAAG KRO, NCRV, VARA en EO hebben gisteren bij minister Brinkman van WVC gepleit voor meer mogelijkheden de STER in plaats van invoering van commerciële televisie. Volgens VARA-voorzitter Van Dam levert deze zogenoemde Lubbers-variant uiteindelijk meer inkomsten uit reclame op dan de door AVRO, TROS en Veronica gepropageerde oplossing van nvoering van een duaal bestel: een combinatie van geprofileer- ]e omroepen op een net en commenrciële omroepen op een iweede net. De NKV-omroepen en de EO gaan in hun voorstel /rij ver. Zij vinden dat de reclamezendtijd tot maximaal 15 pro- rent van de televisiezendtijd per net mag worden uitgebreid, in jvereenstemming met de Europese normen. Een tweede taboe lat zij doorbreken is de invoering van reclame tussen program- na's door; de NOS moet bepalen hoe die onderbrekingen vorm trijpen. Pagina 4: Brinkman mag uitgevers STER-gelden betalen Dees zoekt geld voor onderzoek nekkramp DEN HAAG Staatssecretaris Dees van volksgezondheid gaat be zien of er (financiële) mogelijkhe den zijn voor een onderzoek naar het toegenomen aantal gevallen van nekkramp dit jaar. Hij kondig de dit aan tijdens een mondeling overleg met de commissie voor volksgezondheid uit de Tweede kamer. Dees denkt aan gelden uit het preventiefonds. Na het slacht offer in Leiden is gisteren in Zun- dert een dode door nekkramp te betreuren: een jongetje van nog feen twee iaar. 'ag 11: Nekkramp-epidemie in Leidse regio Gereformeerde Kerk Ede moet gebed rectificeren ARNHEM De Christelijke Gereformeerde Kerk van Ede moet in het eigen kerkblad een rectificatie van een gebed opne men. De kerkeraad moet melden dat ds. J. van Amstel in zijn uitlatingen op de kansel ten onrechte heeft gesuggereerd dat dooplid Rob van Riessen niet alleen met de kerk, maar ook met God heeft gebroken. Dit is vanochtend door de rechtbank in Arnhem uitgesproken. Van Riessen had een kort geding aangespannen, omdat de ker keraad had geweigerd hem zonder meer uit te schrijven als lid. In de kerkdienst op Eerste Kerstdag bad ds. Van Amstel, vol gens de regels van de kerkorde, voor de kerkvarlater. Daarbij sprak de predikant ook uit dat Van Riessen Gods verbond vaar wel had gezegd. Het ex-dooplid vond dat te ver gaan: zijn kerke lijke uitschrijving heeft volgens hem niets te maken met zijn re latie tot God. Als de kerkeraad niet rectificeert staat hem een dwangsom van tienduizend gulden te wachten. „Nee" tegen Tower vernedering voor Bush WASHINGTON Amerika's president Bush heeft in Tokyo de grootste vernedering in zijn nog zo korte presidentschap te verwerken gekregen. De senaats commissie voor de strijdkrachten besloot vannacht de kandidatuur van John Tower als minister van de fensie niet te accepteren. Weliswaar moet de gehele Senaat nog een uitspraak doen, maar die zal de „ne gatieve aanbeveling" van de commissie vrijwel zeker overnemen. Aanleiding tot het „neen" zijn bewerin gen dat Tower een alcoholprobleem heeft en een no toire rokkenjager is. Vanuit Japan, waar hij is van wege de begrafenis van keizer Hirohito, heeft Bush nog geprobeerd het tij te keren. Maar zijn mening dat Tower een bekwaam minister van defensie zijn, werd door de commissie niet gedeeld. Pagina 5: „Wittebroodsweken" van Bush zijn voorbij HET VERRASSEND NIEUWE WONEN Kom nu naar Meubelfabriek Oisterwijk en ontdek het verrassend nieuwe wonen. In kleur, met onze nieuwe collecties Provence en Manor House. Maar natuurlijk ook met onze traditionele Oisterwyck-collectie. Vrijdag 24 februari 1989 80e jaargang no. 24355 Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthcff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 Morgen veel bewolking en pe rioden met regen. Minimum temperatuur omstreeks 4 gra den. Middagtemperatuur onge veer 6 graden. Wind, vrij krachtig, aan de kust en op het IJsselmeer af en toe hard. Zon op: 07.34; onder: 18.12. Scheveningen hoog water: 5.45 en 17.59; laag water: 1.24 en 13.35 uur. DIRECTEUR EIGEN HUIS VOORSPELT: DEN HAAG In het begin van de jaren negentig zullen de prijzen van koopwoningen vermoedelijk fors stijgen. De overheid beschikt dan niet over instrumenten om dit tegen te gaan. Alleen een hogere hypo theekrente zal de prijsstijgingen kunnen afstoppen, zo voorspelde di recteur H. van Herwijnen van de vereniging Eigen Huis vandaag in Den Haag tijdens het congres „Ei gen huis en hypotheek in de jaren negentig". Hij uitte felle kritiek op plannen van staatssecretaris Heerma van volkshuis vesting, die zich ten doel stelt het eigen woningbezit krachtig te bevorderen. Bestaat op het ogenblik 55 procent van de woningvoorraad uit huurwoningen en de rest uit koopwoningen, over tien jaar zou die verhouding omgekeerd moeten zijn. Volgens Van Herwijnen zouden alleen de aangekondigde harde bezuinigingen in de huursector, waardoor huren on aantrekkelijk worden gemaakt, het ko pen kunnen bevorderen. Van Herwij nen twijfelt echter aarf het positieve ef fect hiervan. Door de vlucht uit de huursector zullen de woningprijzen stij gen en het aanbod van nieuwbouwwo ningen is niet elastisch genoeg om die ontwikkeling op te vangen. Bovendien zal de verwachte lage hypotheekrente het prijsniveau eveneens opstuwen. De afgelopen drie jaar stegen de woning prijzen al met 15 procent. 3).., 3 Deetman eer in ware roblemen (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Deetman van onderwijs is bisteren zwaar in de pro- plemen geraakt. De VVD- voordvoerder voor onder- vijszaken Franssen lever de felle kritiek op Deet- nans functioneren. Voor Franssen is de laatste ont- vikkeling rond de kleine [scholen de druppel die de Temmer doet overlopen. 'oorts werd duidelijk dat de mderhandelingen tussen leetman en de banken over privatisering van leningen ir beursstudenten zeer eizaam verlopen. Volgens i woordvoerster van het mi- inisterie is het gesprek met de banken in een stadium beland ^,waar'n vraag kan worden gesteld of het nog wel zin heeft om door te gaan". Deet man zou dan ook overwegen (het overleg te beëindigen. Als Deetman geen overeenstem- 929ming met de banken bereikt, preigt er een tekort van ruim miljoen gulden op de be groting voor de basisbeurzen. De kans is dan groot dat de ba- n0rfisbeurs tot gulden la nger zal uitvallen dan de bedoe- 'VeflHng was. [De Landelijke Studentenvak- Jbond (LSVB) vindt dat Deet- Jjjman moet worden ontheven U1^van zijn taak voor de reorgani- Qgfjsatie van de studiefinancie- ing. Het kabinet zou zich als ;eheel maar eens over de pro- ilemen moeten buigen, zei SVB-voorzitter De Hiep van- lorgen voor de KRO-radio. e regering moet extra geld ischikbaar stellen voor de .tudiebeurzen, vindt de LSVB, imdat Deetman er alleen toch -liet meer uitkomt. Pagina 3: VVD kwaad over "openbreken compromis klei ne scholen Als onderdeel van de Shinto-ceremonie, die vooraf ging aan de officiële staatsbegrafenis, droegen vijftig jonge Japanners de kist van Hirohito naar de plaats waar de overleden keizer de laatste eer zou worden bewezen. FOTO: AFP TOKYO Japan, en de rest van de wereld, heb ben vandaag officieel af scheid genomen van de op 7 januari overleden Ja panse keizer Hirohito. Na een meer dan dertien uur lange ceremonie is het stoffelijk overschot bijge zet in het keizerlijke mau soleum in het Musashi- park in de wijk Hachioji, op zo'n vijftig kilometer van het centrum van To kyo. Deze plechtigheid ge schiedde in besloten kring. De anders overvolle straten in het centrum van Tokyo waren vandaag grotendeels verlaten, op de meer dan dertigduizend agenten en enige honderddui zenden toeschouwers na. Om dat de regering een dag van nationale rouw hacf afgekon digd waren alle winkels, res taurants en andere openbare gelegenheden gesloten. Boven de stad hing een dik, grijs wol kendek, waaruit lange tijd een ijzig koude regen viel. Op één plaats langs de route deed zich een kleine ontploffing voor, -kort voordat de rouwstoet er zou passeren. Er ontstond wei nig schade en de stoet onder vond geen enkele hinder. Over de achtergronden van de ontploffing was vanmiddag nog niets bekend. Diverse groepen hadden echter ge dreigd de begrafenis te zullen verstoren, uit protest tegen alle eer die aan Hirohito bewe zen wordt. De familie van de keizer had vroeg in de ochtend in het kei zerlijk paleis in besloten kring al afscheid van de overledene genomen. Nadat ook de hove lingen hun meester de laatste eer hadden bewezen, werd de zware koperen kist in een zwarte limousine geladen. Vervolgens zette een stoet van 32 lijkwagens zich in beweging in de richting van het Shinju- kupark, waar de officiële cere monie plaatsvond. Met de begrafenis van Hirohi to zijn de Japanners een nieuw tijdperk begonnen, Heisei ge naamd, ofwel „Het bereiken van vrede", de naam die de nieuwe keizer direct na het overlijden van zijn vader voor zijn regeerperiode koos. Pagina 5: Shinto-ceremonie omstreden onderdeel van be grafenis WOERDEN Werkge vers en bonden in de bouwnijverheid hebben gisteravond een principe- akkoord bereikt over de nieuwe cao voor de 250.000 werknemers. De vanaf maandag voorziene stakingen zijn opgeschort. De bouwbonden van FNV en CNV raadplegen komende maandag hun leden over het akkoord en het definitief af blazen van de stakingsactie. Over de omstreden dagenruil (het verschuiven van rooster- vrije dagen naar de winterslui- ting) hebben beide partijen na moeizame onderhandelingen (acht rondes sinds november) een compromis bereikt. De drie roostervrije dagen van het komend najaar zijn verscho ven naar de wintersluiting. De snipperdagen die daardoor (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR EMPRAMGEISS Verhuur van luxe auto's en busies vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 vrijkomen kunnen het gehele jaar vrij worden opgenomen. In de eerste drie kwartalen van dit jaar blijven er in totaal negen roostervrije dagen staan. Onderhandelaar R. de Vries van de Bouw- en houtbond FNV verdedigde het akkoord door te stellen dat het systeem van roostervrije dagen on danks de verschuiving intact is gebleven. De dagen worden collectief ingeroosterd. In overleg met de bonden kun nen werkgevers van de vast gestelde data afwijken, maar controle is in elk geval verze kerd. Volgens het akkoord krijgen de werknemers verder onder meer 1,25 procent loonsverho ging. De automatische prijs compensatie blijft ook in de nieuwe cao gehandhaafd, waardoor volgens de werkge vers nog eens 2 procent verho ging in zicht komt. Beeld vernield LEIDEN Een twee meter hoog zandstenen beeld dat aan een studentenpand aan de Ho- gewoerd was bevestigd is on langs geheel vernield. De schade bedraagt 7.500 gulden. Bijenkorf verkoopt Satanic Verses niet DEN HAAG Het warenhuisconcern De Bijenkorf heeft beslo ten The Satanic Verses van Salman Rushdie „vooralsnog" niet te verkopen. Het bedrijf wil het winkelend publiek en het per soneel niet „in de vuurlinie brengen", aldus een woordvoerder van het bedrijf. De Nederlandse Boekverkopersbond (NBB) toonde zich verbaasd over het besluit van De Bijenkorf. De NBB heeft tot nu toe één melding binnengekregen van een (zelfstan dige) boekverkoper die is bedreigd in verband met verkoop van het boek. Pagina 14: „Gijzelaars moeten boeten voor Rushdie" ADVERTENTIE Snelkrakers zagen remleidingen van politieauto's door LEIDERDORP De remlei- dingen van twee voor het bu- u geparkeerde politieauto's bleken vannacht om half vijf te zijn doorgezaagd. Agenten ontdekten dit toen ze wilde uitrukken naar een snelkraak het nabijgelegen winkelcen- um Winkelhof. Bij de snelkraak werd t aantal videocamera's en ree ders gestolen uit een foto- audiohandel in het Leider- dorpse winkelcentrum.De die ven waren het centrum inge komen via de parkeergarage. Zij sloegen de winkelruit in, namen artikelen mee en ver dwenen voordat de beveilings- beambten van Winkelhof ter plaatse verschenen. De politie kwam door de defecte remlei dingen uiteraard ook te laat. Van de daders heeft men geen spoor gevonden. Overigens vermoedt de politie dat de remleidingen door de snelkra kers zijn doorgezaagd. Oplichter loopt tegen de lamp LEIDEN Een 20-jarige Lei- denaar is gisteren aangehou den op verdenking van oplich ting van een verzekerings maatschappij. De man liep te gen de lamp omdat hij was be trokken bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Lange Mare. Daarbij kwam de politie erachter dat hij werd gezocht voor het ten onrechte opstrij ken van 11.000 gulden van verzekeringsmaatschappij. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telqfoon (voor controle bezorging): In ccn open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor- (ADVERTENTIE) Kijk op keukens Nieuwe design-trends Woondecorum Acrylaat zeefdruk voor elke 1000-ste bezoeker. Open: 1100-17 00 en 1900-22 30 uur Zaterdag en zondag: 11.00-17.00 uur Bommeldingen komen zo weinig mogelijk in de krant. Er moeten echt grote belangen mee gediend zijn, anders is het maar beter ze te verzwijgen. An deren worden er immers maar door op een idee ge bracht, zo denkt de redactie in zo'n geval. Uitzon dering wordt gemaakt als het over Frits Bom gaat. Voor veel tv-kijkers is het immers als een bom in geslagen, dat de Konsumentenman zijn ontslag bij de Vara heeft genomen. Niet eens omdat hijzelf, maar omdat zijn baas, de voorzitter van de Vara, Marcel van Dam, een (dtank)probleem heeft. Wie de bon invult leest binnenkort wel bij welke om roep (de) Bom binnenkort wordt geplaatst. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1