Ambitieuze plannen Leids Stationsplein Bon: Artsen twijfelen aan nut verplichte aidstest Cnrs k 2 3 6 14 15 18 Positief Nekkramp doodt Leidse scholier Leiden start onderzoek nucleaire ramp Brazilië 92.' p.m. VANDAAG Donderdag 23 februari 1989 jaargang no. 24354 Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthofl Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0.67 per mm., familieberichten! 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur WA. Buijteweg. Morgen veel bewolking en in de middag en avond regen. Middagtemperatuur ongeveer 5 graden. Wind uit zuidelijke richtingen, matig, toenemend tot krachtig en aan de kust tot hard. Zon op: 07.37; onder: 18.10. Scheveningen hoog water: 5.19 en 17.29; laag water: 0.54 en 13.04 uur. Politie helpt bij bevalling DEN HAAG Twee agenten hebben gisteren een 20-jarige vrouw in Den Haag geholpen bij de bevalling van haar kind. Even voor zes uur kreeg de lolitie een telefoontje van de vrouw lat de weeën waren begonnen. Toen de politie bij de woning van de vrouw kwam, was de gewaarschuwde ambu lance er nog niet. Het kind was er echter al bijna. Met warm water en handdoeken hebben de 25-jarige en 22-jarige agenten hand- en spandien sten verricht. Toen de ambulance ar riveerde was Jerry al geboren. Moe- ?r en baby zijn alsnog overgebracht aar het ziekenhuis Leyenburg. Ze taken het goed. „Haagse" Mondriaan in Londen geveild DEN HAAG Het schilde rij Compositie uit 1932 van Piet Mondriaan, dat nu hangt in het Haags Gemeen temuseum, wordt vermoede lijk in juni van dit jaar door Christie's in Londen geveild. B. van Eesteren, bestuurslid van de stichting die het in bruikleen heeft afgestaan, heeft dit het museum van morgen meegedeeld. Pagina 18: PvdA wil be houd van „Haagse" Mon driaan. Bush in beeld Een leger van fotografen hield vanmor gen de Amerikaanse president Bush in beeld, toen hij in Tokyo aankwam voor de begrafenis van keizer Showa, zoals keizer Hirohito sinds zijn overlijden wordt genoemd. Bush is veruit de be langrijkste van de honderden officiële gasten, die de overleden keizer morgen de laatste eer zullen bewijzen. Neder land en China zijn twee landen die, gelet op het gevoelige verleden, hebben vol staan met het sturen van de minister van buitenlandse zaken. De begrafenis plechtigheid zal morgenochtend van 08.00 tot 09.55 te zien zijn op de Duitse tv (Dtsld. 1). De NOS zendt morgenmid dag een samenvatting uit. FOTO: AP Pagina 6: Problemen rond etiquette en putdeksels Aantal niet-rokers: bijna 11 miljoen DEN HAAG - Het aantal niet- rokende Nederlanders is vorig jaar gestegen tot bijna 11 miljoen. Het aantal rokers in ons land is in 1988 met iets meer dan 400.000 afgenomen en onder de vier mil joen aangeland, zo meldt de Stichting Volksgezondheid en Roken. De daling van het aantal rokers is het gevolg van het niet beginnen met roken door jonge ren en het stoppen door volwas- sehen. Van de jongeren van 10 tot 14 jaar rookte vorig jaar 9 procent. Tien jaar geleden was dat nog 27 procent. |Don't Worry: vier Grammy's lobby McFerrin (toont grijnzend Grammy Awards die hij |gisteravond in Angeles (kreeg voor zijn hit Don't Wor- (ry, Be Happy". nummer Iwerd uitgeroe pen tot de song van het jaar. McFerrin won 'vier Grammy Awards. Folk- zangeres Tracy Chapman kreeg voor haar de buutelpee drie (Grammy's, maar de onderschei ding voor het beste album ging naar Geor ge Michaels „Faith". FOTO: AP Opnieuw overleg bouw-cao UTRECHT Werkgevers en vakbonden zijn vandaag toch weer gaan onderhandelen over een nieuwe cao voor de 250.000 werknemers in de bouw. De bouwbonden van FNV en CNV handhaven hun ultimatum, dat als de werkgevers voor morgen 15.00 uur hun omstreden voorstel voor de dagenruil niet intrek- j ken, er acties volgen. Het overleg over de nieuwe bouw-cao 1 werd dinsdagochtend vroeg afgebroken. Pagina 7: Bouwvakkers staan met de rug tegen de muur WETHOUDER: OPLOSSING VERKEERSPROBLEEM ONVOLDOENDE LEIDEN Spannend en ambitieus, dat waren gisteren de eerste reac ties op de plannen die drie projectontwikke laars presenteerden voor de omgeving van het Leidse station. AMRO Projectontwik keling, de MABON uit Rijswijk en MAB uit Den Haag hebben de plannen de afgelopen maanden ontwikkeld in opdracht van de ge meente Leiden, de NS, het Academisch Zieken huis (AZL) en de NZH. In mei besluiten de vier partners met wie ze in zee gaan. De plannen kosten ongeveer 500 miljoen gulden. Voor de uitvoering is tien jaar uitgetrokken. Woordvoerders van de be trokken partijen wilden na de presentatie nog niet op de afzonderlijke plannen ingaan. Ze willen een en ander nog in eigen kring bespreken. „Een van de be langrijkste punten de de 1 keersproblematiek. En i mijn idee heeft niet ieder een daar even goed over nagedacht", aldus de Leidse wethouder D. Tesselaar. De drie projectontwikkelaars pleiten voor een extra ver binding tussen de Wasse- naarseweg en de Plesman- laan. MABON is de enige van de drie die wat ziet in ondertunneling van het Sta tionsplein. Tesselaar twijfel de er verder aan of de bre de tunnel onder het station door, waar in twee plannen sprake van is, het AZL-ter- rein beter bij de rest van de stad zal betrekken. Chef stedebouw van de NS, de heer H. Heringa vond het vrij opmerkelijk dat twee van de drie plannen afwijken van het bestaande ontwerp voor het nieuwe NS-station. „Maar de plan nen hebben zeker kwali teit". De andere vervoers maatschappij, de NZH, wil de nog geen commentaar geven. De Stationspleinbewoners spreken de komende week over de plannen. Volgens bewoner H. Giesen had vooral het plan van MA BON enkele positieve ele menten, zoals de ondertun neling van het Stations plein. „Maar daar staat te genover dat er hoge bebou wing langs de spoorlijn in het plan voorkomt, en daar zij we juist weer op tegen". Projectcoördinator J. van den Dries van het AZL: „Vooral MABON en MAB hebben veel aandacht voor het AZL-terrein. We kijken natuurlijk met name naar de parkeergelegenheid en de bereikbaarheid van het AZL". Van den Dries ver wacht overigens dat het AZL uiteindelijk alle grond op het terrein in handen zal krijgen. Het ziekenhuis is daar over in onderhande ling met het rijk. Pag 13: Bussen onder Leids NS-station. TWEEDE KAMER HEEFT RESERVES ONDERZOEKSMETHODE (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De artsen organisatie KNMG betwij felt of een verplichte en j anonieme aidstest een j goed inzicht kan geven van de verspreiding van de ziekte in Nederland. Het bloed dat bij de zie kenhuizen wordt afgeno men is per definitie af- j komstig van een geselec- teerde groep, namelijk pa tiënten. Dit -zei voorzitter W. Cense van het KNMG vanmorgen naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad de verspreiding van aids onder niet-risicogroepen grondig te gaan onderzoeken. In principe is de KNMG wèl voorstander van een aids-screening. In zijn vandaag aan staatsse cretaris Dees aangeboden rap port stelt de Gezondheidsraad voor, steeksproefsgewijs bloed monsters op de aanwezigheid van het aidsvirus te onderzoe ken. Zo'n anoniem onderzoek, zonder de toestemming van de betrokkenen, zou jaarlijks her haald moeten worden om een beter beeld te krijgen van de verspreiding van de ziekte aids onder niet-risicogroepen. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ernstige bedenkingen tegen de door de Gezondheidsraad voorgestelde onderzoeksmethode. PvdA-ka- merlid Van Otterloo zei te be twijfelen of een dergelijk on derzoek wel nuttige informatie oplevert. „Heb je voor het vaststellen van je beleid wel iets aan zo'n onderzoek? Daar komt bij dat mensen die be smet worden met het aidsvirus nog niet ziek hoeven te wor den". Evenals* D66-kamerlid Nypels tilt Otterloo vrij zwaar aan het verplichte karakter van de voorgestelde aidstest. „Tot dusverre is het goed ge bruik dat patiënten eerst toe stemming voor onderzoek moeten geven. Zijn er vol doende redenen om daar van af te stappen?". De regeringsfracties CDA en VVD wijzen het advies even wel niet op voorhand af. Jan- maat-Abee: „Wij willen er op studeren. Er zitten zeker voor delen aan. Zo lang de anonimi teit van de bloeddonoren ge waarborgd blijft sta ik er posi tief tegenover". Ook Franssen (VVD) wil het advies van de Gezondheidsraad eerst uitvoe rig bestuderen voor hij met een oordeel komt. Nypels (D66) vindt dat een aids-on- derzoek alleen op basis van vrijwilligheid mag plaatsvin den. Pagina 3: Onduidelijkheid rond aantal sero-positieven 5.000 plaatsen voor werklozen in zorgsector DEN HAAG - De ministers De Koning (sociale zaken) en Brinkman (WVC) hebben gis teren met de werkgevers in de zorgsector overeenstemming bereikt over het opzetten van 5.000 werkervaringsplaatsen voor langdurig werklozen. De plannen vloeien voort uit de afspraken over werkerva- J ringsplaatsen die tijdens het 1 Najaarsoverleg zijn gemaakt, j Het gaat om 1.500 plaatsen in de bejaardenoorden, 500 in de gezinsverzorging, 500 in de welzijnssector, 700 plaatsen in de zwakzinnigenzorg, 900 in verpleegtehuizen en enkele j honderden banen in de overi- j ge sectoren van de gezond heidszorg. Ook zullen er in het streekvervoer naar schatting 200 plaatsen beschikbaar ko- Met de uitvoering van de plannen kan worden begon- I nen zodra het parlement de I werkervaringsregeling heeft j goedgekeurd. Het gaat om tij- I delijke arbeidsplaatsen die bo- venop de bestaande perso neelssterkte komen. De over heid verstrekt een subsidie van maximaal honderd pro- j cent van de kosten op het ni veau van het bruto minimum- loon bij een maximale werk week van 32 uur (22.000 gul den per jaar). LEIDEN Een 15-jarige leerling uit klas 3 athe neum van dé Rembrandt Scholengemeenschap in Leiden is gisteren in het Academisch ziekenhuis aan de gevolgen van nek kramp overleden. De gezinsleden van het meisje en andere direct betrokkenen hebben inmiddels een antibio- ticabehandeling ondergaan. De klasgenoten van het meisje zijn geïnstrueerd niet overver moeid te raken en zich bij eventuele ziekteverschijnselen zoals hoofdpijn, misselijkheid, diarree, hoge koorts en pijn in de nek direct door de huisarts te laten onderzoeken. „Het komt echter vrijwel nooit voor dat in een klas waarin zich een geval van nekkramp heeft voorgedaan ook een tweede geval voordoet", aldus me vrouw H. Gijsman, jeugdarts van de Basisgezondheids dienst. De instelling werd gisteren en vandaag overstelpt met tele foontjes van verontruste ou ders van leerlingen van de Rembrandt Scholengemeen schap en andere scholen in Leiden. „Er is geen enkele re den voor paniek", benadrukt mevrouw Gijsman. „De ziekte wordt overgebracht door een bacterie in het speeksel. Bo vendien wordt lang niet ieder een die besmet is ook werke lijk ziek. Alleen mensen die er vatbaar voor zijn of weinig weerstand hebben krijgen de ziekte daadwerkelijk". De ziekte heeft bij het meisje een zeer snel verloop gehad. Dinsdagochtend voelde zij zich niet lekker en ging zij naar huis. De volgende ochtend werd zij naar het ziekenhuis gebracht waar zij zes uur later overleed. De leraren van de Rembrandt Scholengemeenschap hebben gistermiddag kort na het over lijden van het meisje alle 600 ouders van de leerlingen tele fonisch persoonlijk op de hoogte gesteld. „Wij hebben geprobeerd iedereen gerust te stellen dat er niet of nauwe lijks gevaar voor besmetting is. De lessen gaan daarom ook ge woon door", aldus directeur J.B.L. Geerts. Volgens de Basisgezondheids dienst is er momenteel in Lei den sprake van een verhoogd aantal gevallen van nek kramp. Dit is het eerste ziekte geval met dodelijke afloop. Honden gevechten noodtoestand in Kabul ge woon door gaan. Zolang de verzetsstrij ders de stad nog niet aan vallen hebben zij alle tijd zich met dit soort vermaak bezig te houden. In tussen gaat de strijd tussen de mujaheddin en de rege ringstroepen buiten de Af ghaanse hoofdstad in alle hevigheid verder. Bij een aanval van het Afghaanse verzet op de stad Khost, in de provincie Paktia nabij de Pakistaan se grens, heb ben Afghaan se regerings troepen giste ren vijftig guerrillastrij ders gedood en ruim tach tig verwond. De stad werd op verscheide ne plaatsen met artillerie vuur en raket ten bestookt. FOTO: AP RIO DE JANEIRO De Leidse universiteit gaat een cruciale rol spelen in het onderzoek naar de gevolgen van de ramp met cesium 137 in de Braziliaanse stad Goiania, waarbij in oktober 1987 veertien mensen zijn omgekomen. Sinds oktober 1987 stierven daar veertien mensen als gevolg van bestraling met cesium 137, dat door spelende kinderen was ge vonden in de resten van een gesloten ziekenhuis in de stad. De kinderen waren gefascineerd door de groene glans in het don ker. Drieduizend bloedstalen van zevenhonderd mensen, die naar alle waarschijnlijkheid tijdens de ramp door de gevaarlijke radioactieve stof zijn bestraald, zullen in speciale containers op vluchten naar Nederland worden gezet en in het laboratorium van de Leidse universiteit worden geanalyseerd. In Brazilië kan men de levende bloedcellen niet binnen vastgestelde veilige tijd analyseren. Dit kan wel in Leiden, dankzij het gebruik van een krachtige computer. Volgens medici en kernexperts kunnen de komende vijftig jaar nog vele mensen overlijden aan kanker als gevolg van de straling. Het onderzoek staat onder leiding van de Nederlandse prof. dr. A.T. Natarajan, die verbonden is aan het Internationaal Bureau voor Kernenergie in Wenen. (ADVERTENTIE) NU vanaf incl. 5 jaar verzekering PHILIPS auto telefoon Voor informatie en demonstratie Tel.: 070-971714 Meer winst Philips EINDHOVEN De netto winst van Philips is vorig jaar met 29 procent gestegen van 818 miljoen tot 1056 miljoen of per aandeel van ƒ3,33 naar 4,12, zo bleek vanochtend tij dens de presentatie van het jaarverslag. Voorgesteld wordt een onveranderd dividend van 2, waarvan tussentijds al ƒ0,60 is uitgekeerd. De omzet ten opzichte van 1987 steeg in 1988 met 3,4 miljard gulden tot 56,1 miljard, een stijging van 6 procent. Pagina 7: Philips door diep tepunt heen 20 PAGINA'S Bisschoppen vrezen „concentratie kamp" in Texas „Mij pak je niet!", recht voor jongeren Cockie van Giessel voelt zich thuis in de cockpit Huwelijk vaart wel bij geregeld ruzie maken Export Verre Oosten biedt ma Nederland nog f dikke kansen I Burgemeesters ambt Nieuwkoop trekt 42 sollicitanten Bollenstreek verdeeld over subsidie aan Space Centre Theo Muller artistiek directeur R.-O. GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE AUTONIEUWS SPORT 9/ LEIDEN OMGEVING KUNST RADIO EN TELEVISIE Gelukkig, de dokter is overal in Nederland vrij goed bereikbaar. Dat lezen we vandaag in de Leid se Courant, dat een onderzoek publiceert naar de bereikbaarheid van de huisartsen. Zo'n positieve uitslag is weer eens wat anders dan die negatieve uitzonderingen, die anders altijd in de krant komen zodra er bij het contact tussen patiënt en (huis)arts eens iets is misgegaan. Belangrijk, want we zijn er uiteraard om misstanden te signaleren. Maar als het goed gaat mag dat ook gerust in de krant. Dat gebeurt vandaag dus in de Leidse Courant: een po sitief bericht, waarop een positieve reactie van uw kant eigenlijk niet kan uitblijven. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proef ahorn den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1