k Enorme stijging van premie ziektekosten 2 3 4 5 6 7 11 13 Uit Bonden blijven dreigen et staking in onderwijs Cuts Jongeren verwijderd uit kruipruimte flat Pas over paar jaar beveiligd paspoort 12 i£eicUe Qowuvnt Woensdag 22 februari 1989 80e jaargang no. 24353 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthofl Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (infcl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. I^P Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W. A. Buijteweg. In de nacht en ochtend regen, later op de dag af en toe zon en mogelijk een enkele bui. Temperatuur rond 6 graden. Matige zuidwesten wind. Zon op: 07.39; onder: 18.09. Scheveningen hoog water: 4.52 en 16.55; laag water: 0.14 en 12.45 uur. gastro nomie Vandaag /op pagina 12/ van de uit-bijlage Waakzaamheid in Tokyo ien Japanse politieman inspecteert twee elfgemaakte mortieren die gisteren werden evonden in een bos nabij het vliegveld van 'okyo. Daar komen vandaag en morgen de jasten aan die de begrafenis zullen bijwo- len van keizer Hirohito. Onder hen zijn 74 staatshoofden of hun plaatsvervangers, elf iremiers. 43 regeringsvertegenwoordigers leden van veertien koninklijke families. Jog nooit is een dergelijk verzameling hoge imbtsdragers óp één plaats bijeen geweest, 'i )e massale opkomst vervult de Japanners liet alleen met gepaste trots, maar plaatst ook voor reusachtige veiligheidsproble- omdat radicale groepen vastbesloten zijn van zich te laten horen. Niet minder dan 4 >2.000 agenten zijn in Tokyo op de been r im Japanse en buitenlandse terroristen van lanslagen te weerhouden. FOTO: AP Boek Rushdie volgende week weer te koop DEN HAAG Het door de islam veroordeelde boek „The Satanic VerSfes" van de schrijver Salman Rushdie ligt begin volgende week weer in de Nederlandse boekhandels. Importeur Nilsson en Lamm zei vandaag nog deze week een nieuwe partij van het omstreden boek uit Groot-Brittannië te ontvangen. In de meeste boekwinkels is de Engelse versie van het boek op het ogenblik uitverkocht. Een Nederlandse vertaling zal naar verwachting in het najaar verschijnen onder de naam „De Dui velsverzen". Premier Lubbers heeft vorige week vrijdag na de ministerraad zijn mond voorbij gepraat over Rusdie's boek. Het was beter geweest als de mi nister-president had gezwegen over het onder zoek dat ambtenaren van justitie naar dit boek hebben ingesteld. Dergelijke onderzoeken „bin nenskamers" vinden tientallen keren per jaar plaats zonder dat daar aandacht aan wordt ge schonken. Een eventueel Nederlands verbod op de publicatie van het boek is in elk geval niet aan de orde, zo trachtte minister Korthals-Altes gisteravond in de Tweede Kamer de veront waardiging te sussen die was ontstaan over het aangekondigde onderzoek. Lubbers maakte vrijdag bekend dat naar aanleiding van een brief van de islamitische beweging in Neder land wordt nagegaan of in het boek sprake is van smalende godslastering. Pagina 2: „Geen schade aan dialoog christe nen-moslims" Pagina 5: Diplomatieke spanningen tussen Westen en Iran lopen op Gouden Beren voor Nederlandse films IER LIJN Twee Neder la nd- e films hebben gistermiddag Gouden Beer (eerste prijs op het filmfestival Berlijn: de kinderspeel- 'ilm „Mijn vader woont in ?;o" van Ben Sombogaart en ie animatiefilm „Pas de deux" Monique Renault en Ger- ran Dijk. Voor het succes Sombogaart zorgden on- ier anderen de acteurs Peter 7aber en Geert de Jong en Wenneke, die de rol van de 9- arige Liesje speelt. Een Gou- ien Beer ging naar de film ,Rain Man "met Dustin Hoff- nan, zilveren onderscheidin gen kregen onder anderen FOTO: OPA Gene Hackman en Isabelle Adjani. Pagina 25: Nederlandse kin derspeelfilm wint in Berlijn eerste prijs m DEN HAAG De stakin- jgen in het basisonderwijs ^aan voorlopig gewoon door. De onderwijsbonden KOV, PCO, ABOP en NGL zien „geen enkele aanleiding" de voorberei dingen voor de acties stop ,e zetten nu de bezuini gingsmaatregel van vijftig triljoen gulden op de klei- e scholen niet van tafel De bonden hebben dat giste- jren na afloop van het overleg imet minister Deetman (onder wijs) bekend gemaakt. De 'PvdA is tegen de bezuiniging jen eist van Deetman op korte [termijn duidelijkheid. Het ICDA vindt nog niet dat de be windsman zijn besluit moet te rugdraaien. De christen-demo- |craten willen eerst meer infor matie van de minister hebben. Tijdens het overleg toonde Deetman zich bereid zijn be groting nog eens na te pluizen op eventuele financiële ruimte op andere posten. „Ik wil er nog een nachtje over slapen, maar kan natuurlijk niet ga randeren dat de maatregelen van tafel gaan". Hoewel de bonden liever zien dat de mi nister buiten de onderwijsmid delen een oplossing vindt, is deze „stofkammethode" voor hen acceptabel, mits het maar niet een bezuiniging in een an dere tak van onderwijs bete kent of een aantasting van de rechtspositie van het onderwij zend personeel. Volgens ABOP-voorzitter Ella Vogelaar is het „denkbaar dat er ergens geld overblijft dat wel voor een project is inge boekt, .maar niet wordt ge bruikt. Het moet toch mogelijk zijn op een begroting van bijna dertig miljard gulden vijftig miljoen te vinden". Het PvdA-kamerlid De Cloe is hierover minder optimistisch. „Het zou fraai zijn, maar ik zie dat niet zitten. Deetman en zijn staatssecretaris Ginjaar- Maas hebben bij de begrotings behandeling in de Tweede ka mer eind vorig jaar toegezegd naar 25 miljoen gulden extra voor het speciaal onderwijs te zoeken. Dat is er ook nog steeds niet". (ADVERTENTIE) NU vanaf 92." p.m. incl. 5 jaar verzekering PHILIPS auto telefoon Voor informatie 070-971714 Voorzitter KNSB treedt weer af AMERSFOORT Cor Dek king heeft om persoonlijke re denen het voorzitterschap van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) neergelegd. Dekking is maar iets meer dan twee maanden in functie geweest; hij volgde op 10 december David Meijer op. Leden Mandela United beschuldigd van moord JOHANNESBURG Twee leden van de omstreden lijf wacht van Winnie Mandela, de Mandela United Football Club, zijn officieel in staat van beschuldiging gesteld wegens moord op de 14-jarige Stompie Seipei. Het gaat om de 41-jari- ge „trainer" Jerry Richardson en Jabu Sithole. De twee werden zondag gear resteerd toen de politie huis zoeking deed bij mevrouw Mandela in de zwarte woon stad Soweto bij Johannesburg. Winnie Mandela houdt intus sen vol dat zij niets te maken heeft met de dood van Stom pie. Volgens haar is de jongen zelfs helemaal niet dood, zo zei zij gisteren in een interview met de NCRV-televisie. Het onlangs gevonden lijk is vol gens haar dat van een jonger kind. LEIDEN De politie heeft gistermorgen rond half elf tien jongeren verwijderd die zich genesteld hadden onder een flat aan de Aaltje Noorder- wierlaan. De tien zaten in de kruipruimte onder het ge bouw. Door een luik te verwij deren waren ze in de ruimte gekomen, waarop het doimein vergroot was door tunnels on der funderingen door te gra ven. Daarbij was een gevaarlij ke situatie ontstaan omdat in de ruimten tal van leidingen en kabels lopen die onbe schermd kwamen te liggen.De jongeren hadden de ruimten 'ingericht' met matrassen en bankstellen en ze hadden er drank. De jongeren, in leeftijd variërend van 13 tot 17 jaar, hadden de kruipruimte al drie maanden in gebruik. Ze ge bruikten het als honk. Een paar jongeren sliepen als ze thuis ruzie hadden soms in de ruimte. Geen van de jongeren is woonachtig in de omgeving van de Aaltje Noorderwier- laan. De politie heeft de in ventaris gisteren verwijderd en het luik dichtgemaakt. UNIE BLHP: KAMER MOET DIT TEGENHOUDEN DEN HAAG Er dreigt volgend jaar een onevenredig grote stij ging van de premies voor particuliere ziekte kostenverzekeringen. Volgens berekeningen van de Unie BLHP, de vakbond voor leiding gevend en hoger perso neel, kan de jaarpremie in 1990 gemiddeld met 200 a 250 gulden per persoon stijgen. De Unie heeft een klem mend beroep gedaan op de Tweede Kamer, die van daag over dit onderwerp overleg heeft gepleegd met staatssecretaris Dees (volks gezondheid), deze stijging tegen te houden. De over koepelende organisatie van de particuliere ziektekos tenverzekeraars (KLOZ) acht het niet onmogelijk dat de cijfers juist zijn. Een woordvoerder van staatsse cretaris Dees wist van niets: „De KLOZ moet eerst maar eens met een goed voorstel naar de regering komen". De grote stijging van de premie wordt volgens de Unie BLHP veroorzaakt door de verhoging van de zogeheten omslagbijdrage, die het gevolg is van de vo rig jaar veranderde Wet op de toegang tot de ziektekos tenverzekeringen (WTZ). toeloop van 65-plussers die zich straks particulier kun nen verzekeren tegen een relatief lage standaardpolis, moet worden opgevangen door de overige particulier verzekerden. Volgens de Unie BLHP zal een particu lier verzekerd gezin met twee of meer kinderen jaar lijks ten minste zevenhon derd gulden extra' kwijt zijn aan premies. Mast-stunt Met een lange ladder bevrijden twee brandweerlieden een 41-jarige stuntvlieger uit Pennsylvania uit zijn benarde positie. Met zijn ultra-lichte vliegtuigje was de piloot maandagnacht verstrikt ge raakt in een van de hoogspanningsdraden bij Beaver Falls waar het toestel ondersteboven bleef, hangen. De man moest ruim drie kwartier wachten voordat er hulp kwam opdagen. FOTO: AP Gehandicapte mag langer studeren ZOETERMEER Een gehan dicapte student in het hoger onderwijs mag een jaar langer over zijn propaedeuse doen. Met ingang van het lopende studiejaar krijgt hij maximaal drie jaar in plaats van twee jaar het recht zijn propaedeuse af te ronden. Het recht op in schrijving (dus ook op een stu diebeurs) is daarmee voor ge handicapte studenten verlengd tot ten hoogste zeven jaar, al dus minister Deetman in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregel gaat enkele mil- jpenen kosten. Rijswijk sommeert minister werk op Ypenburg te staken RIJSWIJK In een brief aan de minister van defensie eisen burgemeester en wethouders van Rijswijk dat het verleggen van de rondweg rond de vliegbasis Ypenburg met onmiddellijke in gang worden gestopt. De werkzaamheden hebben te maken met de aanleg van nieuwe weefvakken tussen het Prins Clausplein en verkeersplein Ypenburg. Volgens de gemeente Rijswijk blijkt echter uit de bestektekening, dat het om veel meer gaat dan een aan- en afvoerweg voor de bouwmaterialen. De weg blijkt na melijk precies te kloppen met de rondweg zoals die door archi tect Jan Brouwer is voorzien in zijn ontwerp voor een huisvuil verbrandingsinstallatie op Ypenburg. De installatie is bestemd voor een groot deel van Zuid-Holland en zou wellicht komen te staan op een een stuk grond dat nu nog bij de vliegbasis hoort. Rijswijk is hier fel op tegen. Pagina 17: Rijswijk dreigt met juridische stappen tegen De fensie. DEN HAAG Nederland zal pas over een paar jaar een fraudebestendig pas poort hebben. Het kabinet streeft ernaar dit docu ment uiterlijk in 1993 in te voeren bij het wegval len van de binnengrenzen van de Europese Gemeen schap. Wel zal het huidige zwarte paspoort bij wijze van over gangsmaatregel zo snel moge lijk worden aangepast aan de normen van de EG. Daartoe krijgt het paspoort onder meer een rode kaft. Hoewel het overleg met de Staatsdrukkerij (SDU) al is gestart, kan in principe elk bedrijf voor dit EG-paspoort een offerte uit brengen. Dat zei minister Van den Broek van buitenlandse zaken gisteren tijdens het overleg dat hij en zijn collega's Van Dijk (binnenlandse zaken) en Kort hals Altes (justitie) met de Tweede Kamer hadden. De Schiedamse drukkerij Elba zal niet accepteren dat de op dracht voor het rode paspoort automatisch naar de SDU gaat. Dat schrijft Elba-advocaat mr. W. Korteweg in een brief aan Van den Broek. Elba, dat zelf inmiddels een rood paspoort heeft gemaakt, zal juridische stappen nemen als de order naar de SDU gaat. De Kamer wees de plannen van Van den Broek niet bij voorbaat af en wenste geen politieke gevolgen te verbin den aan het mislukken van het vorige project. Wel willen alle fracties dat Van den Broek eerst een overzicht laat zien van de te nemen stappen. Van den Broek wil haast ma ken met de rode omslag, om dat Nederland binnen de EG hekkesluiter is. Volgens Van den Broek geldt dat niet voor de fraubebestendigheid. „Al leen Groot-Brittannië en West-Duitsland hebben volle dig beveiligde paspoorten", al dus de bewindsman. Pagina 3: In 1993 hebben we maar liefst drie paspoorten. Aarde ontvangt eerste beelden van Mars-maan MOSKOU Het op 12 juli vo rig jaar gelanceerde onbeman de Russische ruimteschip Pho- bos II heeft gisteren de eerste video-beelden van de rond Mars cirkelende maan Phobos naar de aarde geseind. De Phobos II moet de weten schappers op aarde informatie verschaffen over de rode pla neet, zoals Mars wel genoemd wordt, en over haar grootste maan, Phobos. Het Phobos- programma dient ter voorbe reiding van bemande vluchten naar Mars begin volgende eeuw. Op 29 januari bereikte de Phobos II Mars en werd in een ruime baan om de planeet gebracht. SER tegen lagere bijstand voor jongeren DEN HAAG Een meerder heid van de Sociaal-Economi sche Raad (SER) is tegen de plannen van het kabinet om de bijstand voor jongeren zon der werk te verlagen tot het niveau van de studiebeurs, omdat ze daar niet van kun nen rondkomen. Het kabinet wil zo jongeren aanzetten tot het zoeken van werk. Alleen de werkgevers in de commis sie Sociale Voorzieningen van de SER vinden dat er geen verschil mag zijn tussen de in komens van werkloze jonge ren en studenten die van een beurs rond moeten komen. 18 PAGINA'S Scepsis bij priesters over dragen boord V D wijst schikking over koopavond af CDA wil verveling soldaten bestrijden Veroordeling Havel roept protesten op „In Amerika niet zoveel om jaloers op te zijn" „Straks betalen voor acceptgiro" Veel waterbodems in Rijnland zwaar verontreinigd Zevenhovens echtpaar Van Trigt sluit kruidenierswinkel Plannen Endegeest staan op losse schroeven GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5/6 ECONOMIE7 SPORT 9 LEIDEN 11 OMGEVING 12/13 KUNST 15 RADIO EN TELEVISIE17 EXTRA Uit, goed voor u. Geen nieuwe slogan, maar wel een met twee betekenissen. Eerstens die, waarvoor hij bedoeld is, te weten voor het uitgaanspubliek, waar ieder van ons zich zo nu en dan gaarne onder schaart. Maar voor wat betreft de lezers van de Leidse Courant is er nog een tweede betekenis: de woensdagse bijlage: Uit. Daarin vindt ieder die dat wil uitgebreide informatie over wat er tot ver in de omtrek allemaal in de komende week aan uitgaans mogelijkheden zijn. Uit is in. Niet alleen het uit gaan zelf, maar ook deze bijlage bij de Leidse Cou rant. Neem een proefabonnement en u merkt, u leest het in een adem... uit. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: AdreS: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaal. kan een verzoek om een proefabonn den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1