foudöc Qowuvnt Gif in woonwijken slecht opgeruimd 2 Van den Broek bepleit optreden EG tegen Iran Nederlandse tanker breekt: 27 doden 3 4 11 12 13 Ander werk Veel afwijkingen rond Tsjernobyl Winkeliers maandag tassaal naar Den Haag Gevangenen Zuidafrika stoppen hongerstaking Braks eist extra geld voor milieu maatregelen VANDAAG Donderdag 16 februari 1989 80e jaargang no. 24348 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uilgave Weslerpers. behorende tol Sijlholf Pers. Apolhekersdijk 34,2312 DD Leiden. Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aul. betaling), kwartaal 1.72,34, |aar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19 00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten 1.0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hcofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Vannacht opklaringen, enkele mistbanken en in het alge meen weinig wind. Minimum temperatuur rond min 1 graad. Morgen droog en perioden met zon. Middagtemperatuur rond 6 graden. Zon op: 07.51; onder: 17.57. Scheveningen hoog water: 1.05 en 13.09; laag water: 8.40 en 21.36 uur. rienenoordbrug p weg naar zusje 'IJNDRECHT De tweede Van enenoordbrug is na drie dagen jtel op weg naar haar zusje over uwe Maas. Bij het begin van het ïsport waaide het vanochtend r stevig, maar als het transport lavond het meest kritische punt eikt, de Botlekbrug, zal de wind kracht 3 zijn afgenomen. Onder brug is namelijk slechts 40 centi- r ruimte voor het 4800 ton we ide gevaarte. Vannacht arriveert nieuwe brug bij het Noorderei- d in Rotterdam. Vandaar wordt andag doorgevaren naar de oude Brienenoordbrug en wordt het uwe deel op zijn plaats gelegd. PTT hanteerde te hoog tarief DEN HAAG De Consumen tenbond en de Algemene Ne derlandse Bond van Ouderen (Anbo) hebben een rechtszaak tegen de PTT gewonnen. De Haagse rechtbank sprak giste ren uit dat de PTT tussen 1 ja nuari en 1 september 1987 een te hoog tarief heeft gehanteerd voor lokale gesprekken. Vol gens de eisers hebben sommige abonnees zelfs 12,5% teveel moeten betalen. Ze vroegen de rechtbank de PTT te dwingen een schadevergoeding uit te betalen. Uit het vonnis blijkt echter niet duidelijk of aan deze eis is voldaan. MOSKOU In een gebied tot een afstand van 50 kilometer rond de kerncentrale in Tsjernobyl (Sovjetu nie) is sinds de ramp met de reactor (april 1986) het aantal kankergeval len onder de inwoners verdubbeld en worden veel dieren geboren met zware afwijkingen. Het Engelstalige dagblad Moscow News heeft dit gisteren gemeld. Volgens het artikel lijdt meer dan de helft van de kinderen in de streek Naroditsjky aan schildklieraandoeningen, die kunnen ontstaan door blootstelling aan radio-ac tieve straling. Het aantal inwoners dat lijdt aan lip- of mondkanker of andere kankersoorten is volgens het dagblad verdubbeld. Volgens Moscow News blij ven de gezondheidsautoriteiten van de Oekraïne volhouden dat er op een af stand van meer dan dertig kilometer geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het artikel in Moscow News is het tweede dat deze maand in de Sovjet pers verschijnt, waarin wordt gewezen op de ernstige gevolgen voor de volks gezondheid van de ramp. Vooral bij vee dat gegraasd heeft op besmette weide gronden zijn zware afwijkingen gecon- steerd. Zij zijn „kalveren vaak zonder hoofd, ledematen, ogen of ribben, de biggen met uitpuilende ogen of ver vormde schedels" geboren. Verdachte van „babbeltruc" vast DEN HAAG De Haagse politie heeft gisteren een vermoede lijk lid ingesloten van de bende van naar schatting tien vrouwen die oudere Hagenaars door middel van zogenoemde „babbel trucs" besteelt. De laatste zes weken is dat al veertig keer ge beurd. Gisteren waren er vier kennelijke leden van de groep in actie. Ze deden vier pogingen, waarvan er slechts één slaagde, ver moedelijk door de ruchtbaarheid die de politie een dag eerder aan de praktijken had gegeven. De politie werd gealarmeerd en kon de vier vrouwen aanhouden toen ze in een auto over de Laan van Meerdervoort reden. Op het bureau werd de inmiddels opgesloten vrouw, een 28-jari- ge in Den Bosch wonende Joegoslavische volgens de politie, herkend door een echtpaar dat vorige week slachtoffer werd. De andere vrouwen zijn heengezonden. De bende heeft in Den Haag sinds 1 januari al meer dan twee ton buitgemaakt, aldus de politie. Vorig iaar kwamen er veel babbeltrucs voor in Amsterdam. Uiteindelijk bleek er voor ze ker drie toen aan zo gestolen sieraden bij de lommerd beleend te zijn. Ook Rotterdam Jieeft met babbeltrucs te kampen gehad. STEEDS DUNNER LAAGJE SCHONE GROND DEN HAAG Gif grond onder woonwij ken wordt steeds slordi ger opgeruimd. Van een volledige schoonmaak van de bodem is de laatste jaren steeds min der sprake; in, plaats daarvan worden ande re, veel goedkopere me thoden gebruikt. Uit gangspunten die ooit in het belang van de volksgezondheid en mi lieuhygiëne zijn opge steld, worden in de praktijk losgelaten. De bewonersorganisaties Gemeente wil eten uit eigen tuin niet ontraden DEN HAAG De gemeente Den Haag wil de bewoners van de Claude Debussystraat en omgeving in de wijk Nieuw-Waldeck niet ontraden groente uit eigen tuin te eten. Ook kinderen hoeven niet per se binnen te blijven. van elf gifwijken in ons ker te vinden dan de belan- land beschuldigen minister gen van de betrokken be- Nijpels (Volkshuisvesting, woners. De beschuldigingen Ruimtelijke Ordening en zijn vervat in de aanklacht Milieuhygiëne) ervan de „Bewoners gifbelten mis- kosten van de bodemsane- kend" die Nijpels vanmor- ring in ons land belangrij- gen in ontvangst nam. De organisaties signaleren dat steeds vaker een com plete schoonmaak achter wege blijft. In plaats daar van wordt de zogeheten „leeflaagsanering", waarbij alleen de bovenste laag van de vervuilde bodem wordt vervangen door schone grond, de belangrijkste sa neringsmethode. De „leef- laag" van schone grcfy wordt ook steeds durtne1({, Bewoners lopen dan het n-' sico na enige tijd toch weer in aanraking te komen met gifstoffen. Pagina 3: Bewoners gif belten voelen zich mis kend achtlijsten voor =,Satanic verses" )|EN HAAG De opschud- Ing rond het boek „Satanic Irses" van de Brits-Indiase jhrijver Salman Rushdie "rgt in ons land voor een are verkoophausse. Al is nog leen de Engelse „hardco- r"-editie van het boek ver- ijgbaar (prijs rond de vijftig Iden), vele in buitenlandse xatuur gespecialiseerde khandels moeten inmiddels verkopen. Bij de filialen jn de boekhandel American scount worden teleurgestel- klanten inmiddels al op een ichtlijst gezet voor de inder- last bestelde volgende zen van het boek van Rush- De Haagse boekhandel lysses heeft geen voorraad gina 2: Afwijkende visie •et mogelijk zijn. Pagina Islamitische leider wil ferbod in Nederland. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Van den Broek (Buiten landse Zaken) ziet defini tief af van een bezoek aan Iran. De beloning van één miljoen dollar die Iraniërs op het hoofd van de om streden schrijver Rushdie hebben gezet, heeft de Nederlandse regering ver bijsterd. Van den Broek zei gisteravond nu niet langer redenen te zien voor een bezoek aan dat land. De EG-lidstaten zijn over het besluit ingelicht. De minister wil met zijn collega's bekijken welke stappen tegen Iran kun nen worden ondernomen. De oproep van de Iraanse leider Khomeini om Rushdie te ver moorden is volgens Van den Broek „in feite een oproep tot moord en terreur, terwijl in internationale kaders juist wordt gezocht naar mogelijk heden om het terrorisme terug te dringen". Aanvankelijk zou de bewindsman van 6 tot 9 maart in Iran verblijven. Hij had zijn reis al voor onbepaal de tijd uitgesteld om een bij eenkomst bij te kunnen wonen van landen van de NAVO- en het Warschau Pact. Intussen heeft de geestelijke leider van de sji'ieten in West- Europa, Mehdi Ruhani, de op roep om Rushdie te executeren in strijd genoemd met de isla mitische principes genoemd. Ruhani, een familielid van Khomeini, verklaarde dat Rushdie formeel als ketter be schouwd kan worden en de doodstraf zou kunnen krijgen. Maar moord gaat ook hem te Pagina 5: Verbijstering over prijs op hoofd Rushdie ipEN HAAG Het ziet er naar. uit dat de demonstratie fan winkeliers tegen de voorgestelde wijziging van de pinkelsluityingswet maandag een massaal karakter Tijgt. b ondernemersorganisaties in midden- en kleinbedrijf, KNOV NCOV, en de vakcentrales CNV en FNV hebben tot de de monstratie opgeroepen. Het Amsterdamse Ondernemers Ver- jond heeft haar 5.000 leden opgeroepen naar Den Haag te gaan jn het ziet er naar uit dat zij dat doen. „Die nieuwe winkelslui tingswet is de nekslag voor de kleine ondernemers. Veel eigen winkeliers wonen niet bij hun huis. Als zij tot negen uur in de taak moeten blijven, kunt u zich wel voorstellen dat hun leven Jfolstrekt ontwricht zal worden". Zevenhoven mtsnapt lan ramp [EVENHOVEN De brand weer van Zevenhoven heeft listeren op het nippertje kun- jen voorkomen dat een tank- Jagen met propaangas in het jlmstel-Drechtkanaal terecht wam. De wagen kwam nabij [amping Dolce Vita in de ferm tussen de Kade en het f inaal terecht omdat er op de feg modder lag en de wielen (flipten. De wagen zakte steeds herder weg, maar de brand weer zag kans de tankauto Weer op de weg te krijgen. Jolgens een woordvoerder "Van de rijkspolitie Nieuwkoop Was er sprake van een zeer ha chelijke situatie. (ADVERTENTIE) H//LASER Personal Computer ■DenffL, GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE Bil UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS.MUZIEK THEATER. RECREATIE,EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Schitterende leefhoek met stoffen bekleding. Geheel naar eigen inzicht in diverse kombinaties sa men te stellen. Bovendien in verschillende stofuitvoeringen leverbaar. ZOEK JE WATANDERS.KOM JE NAAR MIJNDERS Gasexplosie Naarstig zoeken brandweerlieden in het Zuidfranse Toulon naar enkele vermisten tussen de resten van een oud gebouw dat gis teren na een gasexplosie als „een kaartenhuis" in elkaar stortte. Tien mensen kwamen hierbij om het leven, 31 raakten er gewond en vier worden er nog vermist. Oorzaak van de explosie is waar schijnlijk een lek in de gasleiding of een defecte gasfles. FOTO: EPA JOHANNESBURG De meeste Zuidafrikaanse politie ke gevangenen die vorige maand een hongerstaking wa ren begonnen tegen hun op sluiting zonder proces, hebben hun actie vanmorgen beëin digd, aldus de advocaten van de gevangenen. Ongeveer 200 gevangenen in de Diepkloof- gevangenis in Johannesburg besloten tot deze stap na op roepen van religieuze leiders om met hun hongerstaking te stoppen en „aanwijzingen" dat de regering zich opmaakt om een groot aantal politieke ge vangenen vrij te laten, ver klaarden de advocaten. In to taal waren ongeveer 300 gede tineerden in hongerstaking ge gaan. ROTTERDAM Bij een ramp met de Nederlandse chemicaliëntanker Maas sluis zijn gisteren 27 be manningsleden, onder wie dertien Nederlanders, verongelukt. Het losgesla gen schip sloeg in een storm bij de Algerijnse ha venplaats Skikda op een strekdam en zonk. Slechts twee (Indonesische) be manningsleden overleef den de ramp door bijtijds overboord te springen. De chemicaliëntanker „Maassluis", die eigendom is van Nedlloyd Bulk BV, is in de nacht van dinsdag op woensdag bij windkracht 10 op de Middellandse Zee los geslagen van haar ankers op de rede van Skikda en op het havenhoofd geslagen. Het schip, dat niet kon worden benaderd, is na enkele uren zijn gebroken. De tanker zon gisteren de haven van Skik da binnenvaren om lading aan boord te nemen. De nog steeds zeer harde wind, windkracht acht, maakt het duikers in Alge rije onmogelijk om naar het wrak te duiken, aldus direc teur G.H.O van Maanen van Nedlloyd Rederijdiensten vanmorgen. Prioriteit heeft bij Nedlloyd het bergen van de lichamen. Totdat dat gebeurd is worden waarschijnlijk de namen van de slachtoffers niet bekend gemaakt, aldus Van Maanen. De familieleden van de Ne derlandse bemanningsleden zijn inmiddels ingelicht. Volgens Van Maanen is een schip dat vlak bij de kust is afgemeerd bij zeer zwaar weer erg kwetsbaar. „De gol ven komen zowel van zee als terug van het land. Het schip wordt opgetild en valt weer. De ankerkettingen van geen er kei schip zijn daar tegen bestand". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De land bouw moet niet alleen op draaien voor de bestrij ding van de milieuvervui ling in de agrarische sec tor. De overheid zal zeker een deel van de kosten voor haar rekening moeten nemen. Daarvoor is extra geld nodig. In een interview met de CDA-Krant van deze week geeft minister Braks (land bouw) aan dat hij de noodza kelijke milieumaatregelen in de landbouw niet alleen uit de begroting van zijn depar tement kan betalen. Een deel van de kosten zal zeker uit de algemene middelen moeten komen. Braks over weegt een heffing in te voe ren op het gebruik van kunstmest: „Met enkele hon derden miljoenen guldens per jaar kom ik een heel eind". De minister zal vrijwel ge lijktijdig met het Nationaal Milieubeleidsplan van zijn collega Nijpels (VROM) in maart of april twee belang rijke rapporten publiceren: de Landbouwstructuurnota en het Natuurbeleidsplan. „De maatregelen die ik zal voorstellen zullen er niet om liegen", kondigt Braks aan. „Het gaat erom de nadelige gevolgen van de landbou wactiviteiten voor het milieu weg te nemen. En om maat regelen die onze rijke en ge varieerde natuurwaarden in stand houden". Volgens Braks is zijn beleid op een keerpunt gekomen. „We hebben grenzen bereikt, die ons ertoe dwingen op een aantal terreinen het roer om te gooien. Zouden we dat niet doen, dan ontstaan er volstrekt onverantwoorde si tuaties". 18 PAGINA'S „Theologie moet niet buikspreken" Bewoners gifbelten voelen zich miskend Oudere leerlingen en meisjes verzuimen vaker VdB: ,Ze hebben van mij geen traan gezien" Van Herk Groep mm verkoopt belang in IBB-Kondor 1 Piet de Visser VI kraakt Feyenoord V Samenvoegen woningen Lammenschans- weg van de baan Bejaarden weer thuis in Woubrugge Wassenaars politiepaard geportretteerd GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE AUTONIEUWS KUNST LEIDEN OMGEVING SPORT RADIO EN TELEVISIE Arbeidsbureaus waren er tot nu toe om mensen, die geen werk hebben aan een baan te helpen. De ar beid op deze bureaus wordt nu geïntensiveerd, want er wordt voortaan ook werk gezocht voor mensen die al werk hebben. Grote bedrijven, die mensen te veel in dienst hebben kunnen ze zo aan andere be drijven kwijt. Ambtenaren, die wegens bezuinigin gen weg moeten, worden op die manier aan ander werk geholpen. Net zoiets als wat wij hier dage lijks doen: mensen, die al een krant lezen, probe ren over te halen voortaan de Leidsè Courant te gaan lezen. Of de nieuwe soort arbeidsbemiddeling ertoe leidt, dat de mensen er beter van worden, we ten we niet. Maar in het geval van de krant, kunt u dit nu zelf - veertien dagen gratis - beoordelen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters; Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1