Nijpels vreest voor milieu bij uitbreiding bollenteelt 3 5 6 9 Den Haag stelt onderzoek in naar gifresten iNegen bejaardenhuizen in Den Haag moeten dicht 11 11 Tot en met MUSEUM U)e Korte bereid meer Üeld in Kalkar te steken Contra's opgedoekt; Nicaragua belooft vrije verkiezingen 6omcmt Woensdag 15 februari 1989 80e jaargang no. 24347 DAGBLAD VOOR ZUIDHOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaarl. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 Wisselend bewolkt en enkele buien, soms hagel of natte sneeuw. Minimumtemperatuur rond 4 graden. Middagtempe- ratuur circa 6. Krachtige noordwestelijke wind, aan de kust hard tot stormachtig. Zon op: 7.53; onder: 17.55. Scheve- ningen hoog water: 11.55; laag: 6.35 en 20.15. met speciale rubriek ZIE PAGINA Stuurloze tanker >p sleeptouw 1MUIDEN Een op drift geraakte inker heeft gisteren op de Noordzee ikele spannende uren veroorzaakt, nige tijd bestond het gevaar dat de inker, Alexandros, tegen het Britse 1 oorplatform Dan Earleen zou botsen, as gisteravond laat lukte het de zeesle- er Maasbank van Smit Tak een sleept- >s vast te maken aan de tanker. Vol- <ns de bemanning van de Maasbank is tanker daarmee onder controle. Uit oorzorg waren 48 van de 56 opvaren- en van de Dan Earl met helikopters vergebracht naar naburige platforms. Ie Dan Earl is door de Nederlandse ardolie Maatschappij (NAM) gecon- acteerd voor het zoeken naar gas. Maskers Nu zwarte humor in de Sovjetunie niet meer verboden is heeft deze verko per van monste rachtige maskers in Moskou het aange durfd twee nieuwe gezichten aan zijn collectie toe te voe gen. Tussen de angstaanjagende Dracula en Fran kenstein bevinden zich de maskers van de in ongenade gevallen Joseph Stalin en Leonid Brezjnev. FOTO: AP Den Haag krijgt avondwinkels DEN HAAG Een aantal Haagse midden standers krijgt binnen afzienbare tijd toe stemming om hun winkels 's avonds open te houden. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor een aparte verordening opgesteld. Hoeveel avondwinkels er in het totaal komen is nog onbekend. Er zijn in tussen zeven aanvragen voor een avond vergunning bij de gemeente binnengekom- nen. De winkels mogen een beperkt assor timent consumptiegoederen en levensmid delen verkopen. Volgens wethouder C. Martini (economische zaken) is het waar schijnlijk dat de winkels tot één uur 's nachts open mogen blijven. Gedetineerde loopt weg uit politiecel DEN HAAG Een preventief gedeti neerde vrouw is gisteravond weggelopen uit een cel in het bureau aan de Jan Hen drikstraat in Den Haag zonder dat het po litiepersoneel dat merkte. De 25-jarige vrouw, die van fraude en oplichting wordt verdacht, kreeg gisteren haar vader op bezoek. Ze dronken samen een kopje koffie. De deur van de cel was open, maar er was officieel wel toezicht. Toen dit toe zicht even verslapte, vertelde de vrouw haar vader dat ze een ogenblik weg moest. De politie trof enige tijd later alleen nog maar de vader aan, die rustig zijn koffie dronk en in de veronderstelling was dat zijn dochter snel terug zou komen. ïaagse politie waarschuwt voor labbeltruc )EN HAAG De Haagse po tje wil via een voorlichtings- ctie de Hagenaars boven de 0 jaar waarschuwen voor roepjes vrouwen, die gebruik laken van babbeltrucs om innen te komen en vervol- ens hun slag slaan. Op deze ïanier hebben zij in de afge- jpen anderhalve maand in )en Haag al zo'n tweehon- erddUizend gulden aan geld n voor duizenden guldens an sieraden gestolen. Bij de olitie zijn tot dusver al 39 angiften van dergelijke over- allen binnengekomen. De rouwen opereren in groepjes an twee of drie. Volgens de olitie gaat het steeds om rouwen van 20 tot 40 jaar, die ermoedelijk afkomstig zijn it het gebied rond de Middel- mdse Zee; zij dragen soms oofddoekjes en spreken ge- irekkig Engels of Nederlands. BOVENKARSPEL Minister Nijpels (milieu) is bezorgd over de uit breiding van de bloem bollenteelt in Noord- Holland en Friesland met een derde tot het jaar 2000. Hij vreest ver groting van de milieu problemen doordat bij de Nederlandse wijze van bollenteelt veel be strijdingsmiddelen no dig zijn. Voor nieuwe bloembollen- velden zal weidegrond moeten wijken. De hoge kostprijs van de bollen- grond (180.000 gulden per hectare) zal vervolgens no pen tot intensieve teelt op deze gronden om de inves tering terug te verdienen. Dat kan volgens Nijpels mi lieuproblemen opleveren, zo verklaarde hij vanmorgen bij de opening van de 56e Westfriese Flora in Boven- karspel. Het ontsmetten met chemi sche middelen of het sto men van de grond mag dan tot grote produktie hebben geleid, de milieubelasting wordt erdoor vergroot. Me tingen van bestrijdingsmid delen in grondwater, opper vlaktewater en bodem to nen aan dat de uitstoot naar het milieu in het bollenge- bied te hoog is, aldus de mi nister. „Om ervoor te zor gen dat we ook in de toe komst nog veilig grondwa ter kunnen gebruiken, zal een aantal veel gebruikte bestrijdingsmiddelen verbo den moeten worden. Zeker die thans al verboden zijn in waterwingebieden". Nijpels waarschuwde de bollensector nu reeds in te spelen op deze nieuwe uit daging, aangezien in het Meerjarenplan voor Gewas bescherming, dat eind dit jaar verschijnt, zal worden aangegeven dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen aanzienlijk zal moeten afne men. Ook staat daarin hoe dat moet gebeuren. „Van groot belang hierbij zullen vruchtwisseling en mechni- sche methoden zijn. Alle maal zaken waarin het bedrijfsleven zelf een grote rol kan spelen", aldus de bewindsman. )EN HAAG De ge- neente Den Haag begint ;en onderzoek naar de tanwezigheid van giftige itoffen in de bodem bij de .laude Debussystraat. Te gelijkertijd gaat de Wo- ïingbouwvereniging 's- rravenhage na of in de luizen materialen zijn rerwerkt, die de gezond- ïeidsklachten van de be- ?rs kunnen verkla- nmiddels hebben ook vier ex- lewoners van de Claude De- lussystraat zich gemeld bij de ïG GD in Den Haag. Zij t :ijn korte of langere tijd gele- antieiflen verhuisd. Aanvankelijk "an?P ïadden zij te kampen met een ve)ijnlijke keel en ogen, maar na Verloop van tijd verdwenen de slooi dachten. Een groot aantal van Va^e huidige bewoners heeft Rapeiyoortdurend last van deze walen. )e paniek in de wijk groeide oen bekend werd dat de laat- lanker of een onbekende vi- usziekte was geconstateerd. 7ijf van hen zijn inmiddels iverleden. De oorzaak van de terf- en ziektegevallen kan slote- mogelijk verband houden met het produktieproces én moge lijke gifstort van de Witme- taalfabriek die in de buurt stond. Volgens een ex-werknemer, die van 1959 tot 1969 in de fa briek soldeerstaven maakte, was het heel normaal dat er zo af en toe „troep" direct in de grond terechtkwam. Want maar de helft van de fabriek stond op beton. Ook sloot ach ter het bdrijf werden vloeibare metalen geloosd. Het zou hier onder meer gaan om tin, lood maar ook om zwavel en fosfor. Op de oproep aan de buurtbe woners om zich met gezond heidsklachten te melden bij de GG GD hebben vele tiental len bewoners inmiddels ge hoor gegeven. Volgens H. Hack, arts bij de GG GD, is het aantal oog- en keelklach- ten opvallend groot. Hoofdpijn zou in mindere mate voorko men. De gemeentelijke artsen denken een week oi twee no dig te hebben om de aard van de klachten te inventariseren. De meer ernstige ziektebeel den aan de hand van gege vens van huisartsen in de buurt moeten binnen een dag of tien te boek zijn gesteld! Pagina 8: Rapport Debussy straat binnen zes weken klaar - p )EN HAAG Minister De Korte van economische zaken gaat /Annet zijn Westduitse collega praten over de extra kosten van de melle kweekreactor in het Duitse Kalkar. De kweekreactor, die Nederland bijna één miljard gulden heeft gekost, is weliswaar al jen paar jaar klaar, maar ligt nog altijd stil. De bewindsman J I v ivordt in zijn beslissing gesteund door de regeringsfracties CDA S;n VVD in de Tweede Kamer. De oppositiepartijen daarentegen .en pinden dat de Nederlandse regering net als de Belgische autori- Leidete'ten- n'et °P Duitse uitnodiging in moeten gaan. De kern- :entrale, vlak over de grens bij Nijmegen, is een gezamenlijk woject van Nederland, West-Duitsland en België. De Korte zou norgen met de Tweede Kamer overleggen over de situatie rond Kalkar. Het debat is echter verschoven naar 15 maart. Op hun gemak zitten twee Afghaanse verzetsstrijders hun geweren schoon te maken in een guerril la-kamp vlakbij de grens met Pakistan. Op de achtergrond een grote berg munitie. FOTO: AP Laatste Sovjet-soldaat verlaat Afghanistan MOSKOU De Russische af tocht uit Afghanistan is vol tooid. De commandant van het Rode Leger generaal Boris Gromov wandelde vanmorgen om 7.55 uur over de brug van de grensrivier de Amoe-Darja naar de Russische stad Ter- mez, zo meldde het persbureau Tass. Gromov legde de wande ling over de brug van Khaira- ton naar Termez in zijn eentje af. Volgens Tass was Gromov de allerlaatste Sovjet-militair in Afghanistan. Onmiddellijk na het vertrek van de Sovjet commandant zijn tienduizen den strijders van het moslim- verzet begonnen aan een op mars naar Kabul. Pagina 7: Afghaans verzet mikt op vliegveld Kabul SUCCESJE OP WEG NAAR VREDE MIDDEN-AMERIKA COSTA DEL SOL De presidenten van vijf Midden- amerikaanse landen hebben tijdens een topconferentie in El Salvador een succesje geboekt op de weg naar vrede in de regio. De Contra's, de anti-Sandinistische rebellen, moeten hun bases in Honduras opdoeken. In ruil daarvoor heeft Nicaragua zich bereid verklaard niet later dan 25 februari 1990 vrije en algemene verkiezingen te organise ren. De bijeenkomst van de presidenten werd gehouden in de Salvadoraanse badplaats Costa del Sol. Het daar gesloten ak koord zou het einde kunnen betekenen van de door de VS ge steunde Contra's, die vooral vanuit Honduras actief zijn. Binnen negentig dagen moet er een plan zijn voor de opheffing van hun bases in Honduras. Nicaragua heeft in ruil hiervoor vergaande democratiseringen beloofd om vrije verkiezingen mogelijk te maken. Zo garandeert Managua het recht van vrijheid van me ningsuiting, een vrije pers, de vorming van oppositiepartijen en vrije toegang van alle partijen tot televisie- en radiostations. D^ Sandinisten hebben beloofd dat alle politieke gevangenen wor den vrijgelaten. De presidents-, parlements- en gemeenteraads verkiezingen moeten voor 25 februari 1990 worden gehouden. Pagina 7: Contra-leiders woedend over akkoord Iran hangt zeventig drugs handelaren op PARIJS Iran heeft gisteren zeventig mensen opgehangen op beschuldiging van handel in verdovende middelen. Vol gens radio Teheran waren zij betrokken bij de handel van in totaal 13.000 kilo opium, 315 kilo heroïne, 92 kilo hasj en 10 kilo morfine. Volgens het persbureau IRNA waren nog niet eerder zoveel drugshande laren in één dag opgehangen. Iran is enkele maanden gele den een grootscheepse cam pagne begonnen tegen de han del in verdovende middelen. (ADVERTENTIE) II//LASER Personal Computer ~«S55 ARBEIDSPLAATSEN VERDWIJNEN DEN HAAG Binnen gedwongen tien jaar worden in Den laag negen verzorgings- uizen gesloten. Burge meester en wethouders van Den Haag zeggen (Moor de rijksbezuinigingen tot die keuze te worden De gemeente is genoodzaakt ongeveer 1.200 verzorgings plaatsen te laten verdwijnen. Het gevolg is dat in de bejaar densector ongeveer 555 ar beidsplaatsen verloren gaan. In overleg met de vakbonden en de verzorgingshuizen wor den plannen gemaakt voor het opvangen van personeel dat zonder werk komt te zitten. De gemeente wil een miljoen gulden uittrekken voor de bij scholing van personeel dat door sluiting van de verzor gingstehuizen zonder werk komt te zitten. Daarnaast moet onder meer „een actief her- plaatsingsbeleid" worden ge voerd. Dit blijkt uit het Voorontwerp- plan Bejaardenoorden 1990- 2001 dat wethouder C. Martini (gezondheidszorg) vrijdag naar de raadscommissies stuurt. Thans telt Den Haag nog 5600 verzorgingsplaatsen in de be jaardenoorden. Dat aantal moet teruggebracht worden tot grofweg 4.400. De drastische vermindering hoopt Martini onder meer op te vangen door de thuiszorg te versterken. De eerste bejaardenhuizen moeten de poorten binnen vier jaar definitief sluiten. Volgens Martini zijn de grootste klap pen zoveel mogelijk verdeeld over de stadsdelen. Helemaal dicht gaan: Campduinen, Loosduinse hof, Vijverzicht, Troffel, Statenhof, Thuisha ven, Irene, Sustermole en Deo Volente. 18.00 en en 15.00 uur. telefoonnr.071-122248 en uw kranf wordt nog dezelfde avond nabezorgd. Van der Zwan kiest eieren voor zijn geld Ontvoering VdB nog een groot mysterie Van der Meer gelooft niet in carrièreplanning Aborigines verliezen leven, niet hun leer Leidenaars werken niet graag bulten eigen stad GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER 2 BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE KUNST SPORT RADIO EN TELEVISIE l i LEIDEN 13 OMGEVING14/15 7 Voetbal op tv De automobilist, die dit - mogelijk zelfs in de file, op weg naar huis - zit te lezen, hoeft morgen bij het tankstation niet zo vreemd op te kijken als hij anders zou hebben gedaan. Hij heeft immers hier gelezen, dat de prijzen van benzine en diesel die dag omlaag gaan: met respectievelijk één en twee cent. Zelfs wordt hem voorgerekend, dat de prijs aan de zelftankstations dan komt op 160 cent per liter super, 153 cent voor een liter loodvrije super- benzine en 84,3 cent voor een liter diesel. Allemaal service van de krant, die straks met hetzelfde ge mak weer meldt, dat de prijs weer iets omhoog is gegaan. Want de Leidse Courant blijft 'hem - en eenieder die dat wil - informeren: tot en met. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N. B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek ont een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1