Energiebedrijf betaalt veertig miljoen terug Bon? Potvis ■üll eetman stelt armonisatiewet it tot 1991 JSSU CDA en VVD dringen aan op winstdelingsregeling 2 3 4 5 10 11 12 ^anden Boeynants ongedeerd vrij Dinsdag 14 februari 1989 80e jaargang no. 24346 Uilgave Westerpers, behorende tot Sijtholl Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60 Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Veel bewolking en regen. In de loop van de middag enkele opklaring. Minimumtempera tuur rond 6 graden, middag- temperatuur 9 graden. Wind uit zuidwest tot west, krachtig, aan de kust stormachtig. Zon op: 07.55; onder: 17.54. Scheveningen hoog water: 10.36 en 23.25; laag water. 05.24 en 18.15 uur. rezondheidszorg verhoogt looneisen ater hier wate ijs on ?n vri st". Ji er »te dode] herèf een in h ergeti e mi hÜ verlocfii jen eejoj n. Miri de fin op Zij gfTRECHT Vier vakbonden in e gezondheidszorg hebben gisteren "esloten hun eisen voor de nieuwe voor het ziekenhuiswezen .000 werknemers) aan te scher- plaats van 1,5 procent loonsverho- ing eisen Abvakabo, CFO, GOB en HZ nu 4 procent meer loon en 1 pro- i«nt loonruimte voor secundaire ar- 1 ïidsvoorwaarden zoals scholing en inderopvang. Met de geëiste loonsver- Dging willen de bonden de salarisont- 'ikkelingen in het bedrijfsleven bij ouden en de achterstand die de afgelo- n jaren is opgelopen, inhalen. Afgelo- n zaterdag demonstreerden in Utrecht vijfduizend verpleegkundigen om kracht bij te zetten aan hun eis voor een betere beloning. De demonstranten vonden de 1,5 procent loonsverhoging die de bonden binnenkort bij het cao- overleg wilden inbrengen, veel te laag. De bonden verwachten harde onder handelingen nu hun achterban zich zeer blijkt te hechten aan de geëiste loonsverhoging. De ongeveer 20.000 werknemers in de maatschappelijke gezondheidszorg en thuiszorg krijgen één procent loonsver hoging. Vanmorgen werd bekend dat hun cao daarvoor tussentijds wordt ge wijzigd. Besloten is de financiële ruimte die de wet voor 1989 biedt te besteden aan de salarisverhoging. „Varende monumenten" De PTT geeft op 11 april een serie van drie zo- merzegels uit met als thema „Varende monumen ten". Op de zegels, die zijn ontworpen door Mart. Warmerdam, zijn een boeier (55 cent), een botter (65) en een klipper (75) afgebeeld. De koper be taalt een bijslag van 30 of 35 cent per zegel. Dat geld is bestemd voor instellingen die werkzaam zijn op het terrein van sociale en culturele zorg. Stormschade in Noord-Engeland MANCHESTER Windstoten met or kaankracht hebben gisteravond fikse schade aangericht in het noorden van Engeland en in Noord-Ierland. Huizen raakten beschadigd en wegen werden geblokkeerd door omvallende vracht wagens en bomen. Er werden windsnel heden gemeten tot 160 kilometer per uur, maar niemand werd gedood. In Manchester werd een deel van een voetbalstadion beschadigd alsmede de daken van tientallen huizen. Ook in Noord-Ierland werden verschillende ge bouwen beschadigd in de storm. De veerverbindingen in Schotland werden stilgelegd tot de storm in de loop van de ochtend luwde. Illegaal chemisch afval terug naar Duitsland TEGELEN Duizend ton chemisch afval dat in 1986 door het Westduitse metaalbe drijf Alugral uit Neuss illegaal in Tegelen blijkt te zijn gestort, wordt momenteel ver wijderd en naar het land van herkomst ge transporteerd. De Nederlandse Heidemaat schappij is gisteren aan de schoonmaakope- ratie begonnen. De kosten worden op meer dan één miljoen gulden geraamd. Een Westduitse rechter veroordeelde Alugral reeds tot betaling van dat bedrag, maar het bedrijf heeft daartegen beroep aangete kend. Vervoer van het verontreinigde af val, dat een paar weken in beslag zal ne men, levert geen gevaar op voor de omwo nenden van de twee opslagplaatsen. Metin gen hebben uitgewezen dat er geen giftige gassen ontstaan bij het opgraven. jsemei achti een b Vel( een pi maan grie t eei tgeesU m wei Nu rop ;nt mi an oo n WI J rope moete ;n woj rrente de (g< r (kon npioei ig ten. middal 00 m| Zow i Belgische oud-premier Paul Vanden Boeynants. FOTO: EP, (Van onze correspondent Frans Boogaard) BRUSSEL De Belgi- jsche oud-premier en mi nister van Staat Paul Van- fen Boeynants (69) is af- jelopen nacht na een ont roering van dertig dagen [veilig en wel bij zijn fami lie teruggekeerd. De Bel gische minister van justitie llelchior Wathelet heeft idat vanmorgen vroeg be vestigd. terugkeer van de oud-pre- iier, die op 14 januari uit de 'arage bij zijn appartement in lts) zjjrussel werd ontvoerd, kwam iigenXoor zowel de familie als de ATER^oiitic en Justitie als een vol- lagen verrassing. De laatste ijd hielden zij steeds serieuzer tekening met de mogelijkheid dat de ontvoerde oud-premier, pie aan een hartkwaal lijdt en Ernstige spanningen niet zou kunnen verdragen, al niet meer leefde. De geheimzinnige groep die een dag na de ver dwijning van VdB diens ont voering opeiste, de Socialisti sche Revolutionaire Brigade, had bovendien al wekenlang niets meer van zich laten ho ren, ondanks indringende op roepen daartoe van de zoon van VdB, Christian Vanden Boeynants. In- totaal liet de BSR nadat zij telefonisch de ontvoering had opgeëist, slechts tweemaal van zich ho ren. De eerste maal was de dinsdag volgend op de ontvoering, toen zij een losgeld eiste van 30 mil joen frank (1,65 miljoen gul den), waarvan twee-derde over een aantal Belgische ar- men-organisaties zou moeten worden verdeeld. De tweede maal was een week later, toen zij het bewijs leverde dat zij VdB werkelijk in handen had door zijn identiteitskaart en fragmenten uit een handge schreven brief op te sturen. Pagina 6: Meest mysterieuze ontvoering in België Waag kleurenfolders van de fraaie Radson radiatoren, CV-ketels en boilers. Antwoordnummer 67, 5960 VJ Penningen. (Geen postzegel!) Stap naar uw installateur of bel 04760-88; RADSON spaart uenergfe I (Van onze parlementaire redactie) 'EN HAAG Minister n Ripeetman van onderwijs il zijn omstreden Har- ionisatiewet, die studen- :n een maximale studie duur van zes jaar voor- es enschrijft (op straffe van in- ijn tijhouding van de beurs), pas ten volle in september 1991 invoeren. Het uitstel ™e3betekent dat studenten lie nu aan een tweede e'ha studie bezig zijn, deze tot in dien met 1991 kunnen blij er ee ven volgen met behoud et nvan hun recht op studiefi nanciering Namens minister Deetman heeft dr. ir. B. Okkerse, direc teur-generaal voor het hoger onderwijs, dit gisteren meege deeld aan de besturen van uni versiteiten en hogescholen. De Harmonisatiewet, die oor spronkelijk vorig jaar al inge voerd had moeten worden, dreigde vooral studenten te duperen die net begonnen wa ren aan een tweede studie. Het p:ng daarbij onder anderen om degenen die na een HBO-op- leiding nog naar de universi teit waren gegaan. Zij zouden voor hun tweede studie nog maar twee jaar de tijd hebben. De Haagse rechtbankpresident mr. M.R. Wijnholt deed echter vorig jaar september de ge ruchtmakende uitspraak dat de Harmonisatiewet op dit punt onrechtmatig was. Vol gens Wijnholt was de wet niet in overeenstemming met het Statuut voor het koninkrijk der Nederlanden, waarin de rechtszekerheid en rechtsge lijkheid van alle onderdanen van het koninkrijk worden ge waarborgd. Deetman heeft vernietiging van dit vonnis bij de Hoge Raad aangevraagd. Waarschijnlijk zal daarover in april of mei een uitspraak worden gedaan. In afwachting van deze uitspraak had Deet man onlangs al meegedeeld de invoering van de Harmonisa tiewet op te schorten tot sep tember 1990. Nu heeft hij, zo als een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs van morgen zei, „besloten om de eerbiediging van het vonnis van Wijnholt te verlengen tot september 1991, ongeacht de uitspraak die de Hoge Raad binnenkort zal doen" GEZINNEN IN REGIO LEIDEN KRUGEN HONDERDEN GULDENS LEIDEN Huishou dens die een gas- en elektriciteitsaansluiting hadden bij het Energie bedrijf Rijnland (EBR) krijgen waarschijnlijk een eenmalige korting van enige honderden guldens op hun energie- nota. Doordat het EBR is opgegaan in het nieu we nutsbedrijf NV Energie- en Watervoor ziening Rijnland (EWR), is er een bedrag van 35 tot 40 miljoen gulden over dat terug vloeit naar de verbrui kers. Verdeeld over zo'n 100.000 aansluitingen betekent dat gemiddeld een kleine 400 gulden per aansluiting. De teruggave per huishouden hangt af van de hoogte van het verbruik. Over de ma nier waarop dat bedrag aan de afnemers van het EBR ten goede zal komen bera den directie en college van beheer van het EBR zich nog. Het EBR is er altijd van uit gegaan dat winsten ten goe de moeten komen aan de verbruikers. t,Nu is dit for meel geen winst, maar het college van beheer is toch van mening dat de vroegere klanten van het EBR dit li quiditeitssaldo moeten krij gen", aldus A. Kohlbeck, in het college van beheer van het EBR belast met finan ciën. Het college van beheer van het EBR staat voor de vraag hoe de miljoenen guldens moeten terugvloeien naar de klanten van het EBR: via een eenmalige terugga ve of via kortingen op de energierekeningen in de komende jaren? Kohlbeck en de meeste andere leden van het college van beheer hebben een voorkeur voor een eenmalige teruggave. „Als je het geld teruggeeft door middel van tariefsver lagingen, loop je de kans dat de tarieven de komende ja ren sterk gaan schommelen. A. Kohlbeck, in het college van beheer van het EBR be last met financiën. FOTO: WIM VAN NOORT We geven dit jaar namelijk al korting op het tarief om dat er winst gemaakt is. Als de energieprijzen gaan stij gen, schiet de energiereke ning over een paar jaar weer omhoog", aldus Kohl beck. „Een ander voordeel van een eenmalige terugga ve is dat je het geld aan je oude klanten teruggeeft. Het is wel zaak dat je dan duidelijk uitlegt waar het geld vandaan komt en dat het echt een eenmalige aan gelegenheid is". Pagina 9: Uitkeringen EBR na de zomer van start Protest Verhitte gemoe deren gisteren in Zuidkorea waar duizenden militante boeren de straat op gingen om te protesteren te gen de in hun ogen rampzali ge landbouwpo litiek van de re gering. Met stokken pro beerden de boeren zich door de blokka de van politie mensen heen te werken voor het gebouw van de Nationale As semblee. De oproerpolitie, die met brand bommen werd belaagd, moest traangas inzet ten om een eind te maken aan het protest. Het protest was ook gericht tegen de Amerikaanse regering, die volgens de boe ren de Zuidko- reaanse land bouwmarkt met geweld pro beert open te breken. FOTO: AFP (ADVERTENTIES) II//LASER Personal Computer AUTOVERHUUR Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE Bil UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS.MUZIEK THEATER. RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De rege ringspartijen CDA en VVD hebben er bij het kabinet op aangedrongen ten spoedigste een winst delingsregeling voor werknemers in het bedrijfsleven op te stellen. CDA-fractieleider De Vries zei gisteravond tijdens een spreekbeurt in Kampen dat „het CDA op korte termijn concrete actie van het kabinet verwacht". Het VVD-kamerlid De Grave vindt dat het kabi net uiterlijk binnen één maand met voorstellen moet komen. Als het kabinet niet aan deze VVD-wens voldoet, zullen de Vberalen proberen om samen met het CDA een initiatief wetsontwerp voor een winst delingsregeling te maken. De Vries liet gisteren echter we ten niet zo gecharmeerd te zijn van dit dreigement. Vóór alles moet het kabinet de gelegen heid krijgen het heft in han den te nemen, vindt hij. Niettemin zette ook hij enige druk op de ketel. „Het zou be neden de waardigheid van het kabinet moeten zijn om deze kwestie over te laten aan initi atieven vanuit de Tweede Ka mer", aldus De Vries. Overi gens ligt er in de Kamer al en kele maanden een initiatief wetsontwerp van de PvdA, dat winstgevende bedrijven de mogelijkheid biedt hun werk nemers contant en belasting vrij een winstuitkering te ge ven. CDA en VVD voelen bit ter weinig voor deze methode. Z:'j zien meer in het verstrek ken van aandelen of andere waardepapieren aan de werk nemers. In oktober 1987 dienden de kamerleden De Grave (VVD) en Van Amelsvoort (CDA) een motie in met het verzoek aan de regering om vóór 1 januari 1988 voorstellen te doen voor winstafhankelijke beloningen. Volgens de indieners zou in voering van een winstdelings regeling een rem kunnen zet ten op looneisen van de werk nemers, hetgeen gunstig zou zijn voor de economie. Loon matiging stimuleert immers investeringen en werkgelegen heid. „Ik ben daar niet gelukkig mee", aldus CDA-fracti^leider De Vries. „Als het de regering ernst is met het streven om het klimaat voor loonmatiging gunstig te houden, zou zij met voorstellen moeten komen" Verkeerslich ten zijn er alleen voor vliegtuigen DEN HAAG De Haagse politie heeft een 55-jarige Hagenaar een forse bekeu ring gegeven, omdat hij gis termiddag op de Binckhorst- laan met zijn auto 100 kilo meter per uur reed en er drie verkeerlichten negeer de. De man zou tegen de politie hebben gezegd dat verkeers lichten „er alleen voor vlieg tuigen zijn". Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur. zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur. telefoonnr.071-122248 en uw krant wordt nog dezeltde avond nabezorgd. 16 PAGINA'S Veel belangstelling voor werkdag Conciliair Proces Twee getallen bepaalden lot voor rampvlucht met Dakota Nieuwe Revu in zaken Winnie Mandela voor ANC blok aan het been [ÜH Arafat: „Geweten a van de wereld is M beroerd" V FNV dreigt met 7 hogere looneisen 1 Extra huurwoningen In Leidse U Stevenshof V Groene Trofee voor visvereniging Curator: Zijlpoort onterecht aan boedel onttrokken Mogelijk toch meer kassen in Noordwijkerhout GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE LEIDEN OMGEVING SPORT KUNST RADIO EN TELEVISIE Jammer genoeg niet in Kat- of Noordwijk, maar in het Belgische Koksijde is zondag een potvis aange spoeld. Duizenden toeristen trokken naar het strand om het dier te zien. Autobedrijven organi seerden trips naar Koksijde, uitbaters van restau rants en cafés deden er goede zaken. En terwij) de toeristen hun ogen uitkeken werden er al plannen gemaakt om het dier te begraven en dan later het skelet weer op te graven. Want potvissen komen in onze wateren maar zelden voor. Reden waarom het bericht dan ook in de Leidse Courant staat en wij hier nu een spierinkje uitwerpen om weliswaar geen potvis of kabeljauw, maar dan toch zeker wel een (proef)abonnee te vangen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar. de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. A B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1