£eidóc ©omcwit Onrust in Haagse wijk over kankergevallen Kalmerend PREI EN SPEKLAPJES Ondanks rellen toch Nederlandse uitgave Satanische Verzen VYD eist onderzoek naar cocaïnelijn Bouterse Nog eens 600 banen weg bij rijkspolitie E1' 1.50 |)MB Uitgave Weslerpers, behorende tot Sijlhoft Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Le Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -1222' P Advertenties: (excl. 6% BTW) 0,67 per mm., familieberichten 1.0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur W. A. Buijteweg. Maandag 13 februari 1989 80e jaargang no. 24345 HET WEER Wisselend bewolkt en in de nacht en ochtend kans op een bui. Minimumtemperatuur omstreeks 4 graden, middag- temperatuur ca. 8 graden. Wind draaiend naar zuidwest, aan de kust tot stormachtig. Zon op: 07.57, onder: 17.52; hoog water Scheveningen: 09.04 en 20.39; laag water: 04.17 en 16.54. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND den. 18. Losse nummers f. 1,10 Zeilrecord na 135 jaar verbroken SAN FRANCISCO Het Amerikaanse zeiljacht Thurs day's Child heeft gisteren een record gevestigd op de tocht New York naar San Fran cisco via Kaap Hoorn. De 18 meter lange zeilsloep deed 81 dagen over de reis. Het vorige record werd gevestigd in 1854 door de klipper Flying Cloud, die 89 dagen over de tocht deed. Alle daaropvolgende re- i cordpogingen leden letterlijk schipbreuk in het verraderlij ke zeegebied bij Kaap Hoorn. Uitbundig Het thuisfront leefde in tens mee met Leo Visser. In een Haastrechts café werd gisteravond het we reldkampioenschap schaatsen allround van de plaatsgenoot uitbundig gevierd. Visser, die met zowel de wereld- als de Europese titel op zak voorlopig afscheid nam van de schaatssport, bleef in de algemene rangschik king Gerard Kemkers en Geir Karlstad voor. Hage naar Bart Veldkamp ein digde als tiende. FOTO: ANP Pagina 11: En nu olym pisch goud Dagenlang uitstel voor transport Brienenoordbrug ZWIJNDRECHT Het transport van de tweede boog van de Van Brienenoordbrug van Zwijndrecht naar Rotterdam is van morgen voor nog onbekende tijd uitgesteld. De voor vanmiddag verwachte windkracht zes oplopend tot zeven zou te veel risico's opleveren bij de passage van onder meer de Botlekbrug. Daar is slechts 35 centimeter doorgangshoogte tussen de bovenkant van de boog en de onderkant van het beweegbare deel van de brug. Bij te veel deining zou die afstand onvoldoende zijn. Te voren was in het draaiboek al bepaald dat bij een windkracht sterker dan vijf het transport geen doorgang zou vinden. Gezien de weersvooruitzichten voor de komende dagen is een aanhou-/ dende wind voorspeld is het transport niet voor aanstaande donderdag te verwachten. Het uitstel betekent ook dat de brug niet zoals aanvankelijk gepland aanstaande donderdag naast de oude brug geplaatst kan worden, omdat tussen aankomst in Rot terdam en de daadwerkelijke plaatsing van de 4800 ton wegende boog een voorbereidingstijd van twee dagen noodzakelijk is. Voorschotense in Zwitserland verongelukt PRILLY Bij een verkeers ongeluk in Zwitserland is af gelopen weekeinde de Neder landse Petronnella van Rees uit Voorschoten om het leven gekomen. De auto waarin zij zich bevond, raakte nabij Pril- ly (district Vaud) in een bocht van de weg en kwam op een nabijgelegen spoorbaan tegen een lichtmast tot stilstand. De bestuurder liep een shock op en werd in het ziekenhuis op genomen. DEN HAAG De ge meente Den Haag gaat onderzoeken of er een verband bestaat tussen de mogelijke aanwezig heid van gifgrond en een relatief groot aantal kankergevallen in de Claude Debussystraat. In Nieuw-Waldeck zijn sinds 1985 negen bewo ners van vijftig nieuwe huurwoningen getrof fen door kanker of een ernstige virusziekte. Vijf van hen zijn inmid dels overleden. De on rust in de wijk is groot. De woningen zijn gebouwd in 1980. De bewoners waarvan sommigen chro nisch last hebben van keel- en hoofdpijnen zijn bang dat de sterfgevallen ver band houden met fabrieken, die er in het verleden heb ben gestaan. De gemeente Den Haag is onder druk van het wijkbe- raad Nieuw-Waldeck half januari al gestart met een gezondheidsonderzoek. Ook is toen begonnen met een inventarisatie van de be drijven die in het verleden in de buurt hebben gestaan. De resultaten van dit on derzoek worden in de loop van deze week verwacht. Wel is inmiddels bekend dat aan de Debussystraat een witmetaal fabriek heeft gestaan (producent van lood, een grondstof voor verf). In verband hiermee werd in 1983 al een bodem onderzoek gedaan. Dit le verde echter geen schok kende resultaten op: minie me hoeveelheden lood in bodem en oppervlaktewa ter, geen gevaar voor de volksgezondheid. Aan het naburige Arnold Spoelplein, ue naayse uiauae ueoussysiraat op de plek waar nu het postkantoor staat, was voor heen de verffabriek Pre mier gevestigd. Door middel van een brief, die vrijdagmiddag laat werd verspreid, worden de bewo ners (even en oneven num mers tot en met 75) ver zocht hun gezondheids klachten te melden bij de GG GD. De overige be woners van de Claude De bussystraat zijn echter niet op de hoogte gesteld. Enke len van hen zeggen even eens last te hebben van keel- en hoofdpijnen. Dat de gemeente het onder zoek beperkt tot een deel van de straat, is bij hen in verkeerde aarde gevallen. Een woordvoerster van het Gezondheidscentrum Nieuw-Waldeck: „Geen en kel verband is nog aange toond. Vooral de berichten over keel- en hoofdpijn zor gen voor nodeloze paniek in de wijk. Want wie heeft FOTO: CEES VERKERK daar eigenlijk geen last Volgens een woordvoerder van de gemeente is het aan tal sterfgevallen opmerke lijk, maar ook hij benadrukt dat het verband met de mo gelijke aanwezigheid van gifgrond niet is aangetoond. Pagina 3: „Al jaren roep ik: hier ligt gifgrond" Inwoners van Islamabad dragen een man weg, die bij de gevech ten rond het Amerikaanse informatiebureau gewond is geraakt. FOTO: AFP vn UTRECHT De Utrechtse uitgeverij Veen is niet van plan de Nederlandse vertaling van het omstreden boek „Sata nische Verzen" van de Indiase schrijver Salman Rushdie eerder of later dan beoogd op de markt te brengen, nu er in Pakistan zulke bloedige rellen om zijn uitgebroken. „We heb ben gepland het boek eind september, begin oktober uit te brengen en dat blijft ge woon zo", aldus een woord voerster van de uitgeverij. Het betreft volgens haar een „dik boek dat goed en zorgvuldig vertaald moet worden". Hoe wel de uitgever geschrokken is van de gebeurtenissen in Pakistan, gaat Veen ervan uit, dat dergelijke massale en ge welddadige protesten in Ne derland zullen uitblijven. Pagina 4: Pakistaanse de monstranten des duivels over boek van Rushdie 18 PAGINA'S Centrum priesteropleiding geopend Phil Berrigan: „Bom beheerst onze cultuur" Val Kabul eerste doel Afghaanse verzet Geen appartementen- bouw aan Langevelderslag Noordwijk Gemeente camping in H Leiden opent in 1990 I Madeline Bell met Metropole Orkest in natura (ADVERTENTIE) II//LASER Personal Computer Brandbom verwoest Chinees restaurant ALMERE Er is inmiddels één arrestatie verricht na de korte maar hevige brand die het Chinees restaurant Vou You in Almere gisteravond volledig verwoestte. De ver dachte zou twee brandbom men aan de achterzijde van de zaak naar binnen hebben gegooid om vooralsnog on duidelijke reden. Op dat mo ment was er alleen nog per soneel aanwezig in het res taurant. Niemand raakte ge wond. De schade aan het res taurant bedraagt ongeveer een half miljoen gulden. Betoging voor Marcos In het centrum van de Filipijnse hoofdstad Manila hebben giste ren ongeveer duizend aanhangers van de verdreven president Ferdinand Marcos gedemonstreerd om de terugkeer van hun lei der te eisen uit Hawaii. De Filipijnse president Aquino is echter niet bereid de zieke Marcos naar zijn land terug te laten keren. FOTO: AP (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De VVD vindt dat de ontwikke lingshulp aan Suriname moet worden opgeschort als blijkt dat de Surinaam se legerleiding is betrok ken bij een grootscheepse handel en smokkel van cocaïne via Nederland. VVD-fractieleider Voor hoeve zei gisteren dat er snel een onderzoek moet komen naar de rol van le gerleider Bouterse in deze zaak. In het „Tijdschrift voor Poli tie" werd afgelopen week de betrokkenheid van Suriname bij drugshandel gesugge reerd. Minister Bukman van ontwikkelingssamenwerking liet eind vorige week weten geen enkele reden te hebben om aan te nemen dat Neder lands ontwikkelingsgeld wordt gebruikt voor het fi nancieren van de cocaïne handel. Voorhoeve vindt echter dat de zaak tot op de bodem moet worden uitgezocht. „We kunnen niet met ont wikkelingshulp een land steunen dat in de drugshan del verzeild is geraakt", al dus Voorhoeve. De VVD-leider wees erop dat sinds november twaalf cocaïnetransporten uit Suri name op Schiphol zijn onder schept en dat in 1986 de rechterhand van Bouterse, Boereveen, in de VS is ver oordeeld wegens pogingen een netwerk voor drugshan del op te zetten. Als de hulp wordt stopgezet, geldt dat niet voor de rechtstreekse humanitaire hulp voor de Surinaamse bevolking in de vorm van goederen, aldus Voorhoeve. De VVD zal morgen in het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer de bewindslieden Korthals Altes (Justitie) en Bukman om opheldering zal vragen. Over de controle op het vliegveld Zanderij bij Para maribo zei de Surinaamse minister van justitie Adjod- hia dat de militaire politie zich daar alleen met perso nencontrole bezighoudt en niet met goederen. Die wor den door de douane gecon troleerd. Volgens Adjodja wordt het de hoogste tijd dat Suriname en Nederland twee opgeschorte juridische ver dragen weer in werking la ten treden: het verdrag inza ke wederzijdse rechtshulp en het uitleveringsverdrag. Voorletters: Adres: Postcode/plaats:. Telefoon (voor controle bezorging): In ccn open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. AB. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. UTRECHT Bij de rijkspolitie moeten nog eens zo'n zeshon derd banen verdwijnen. Op die manier kan het jaarlijkse tekort op de begroting van zo'n 60 miljoen gulden worden weggewerkt. Dit is althans het advies van een interne werkgroep. Vorige week werd bekend dat er zeshonderd mensen weg moeten in verband met de herverdeling van de politiesterkte. Volgens het rapport zal het korps zo veel mogelijk proberen mensen te sti muleren het korps vrijwillig te verlaten. Daarbij wordt onder meer gedacht aan een bemiddelingsproject en een terugkeerre- geling voor de werknemers. Op die manier kunnen politiemen sen proberen elders een baan te vinden. Bevalt dat niet dan kunnen zè altijd nog terug binnen een tevoren afgesproken ter mijn. Behalve het niet meer vervullen van vacatures waardoor de zeshonderd banen moeten verdwijnen, beveelt de werkgroep aan het aantal honden en paarden te beperken, de verkeersgroe- pen in de districten af te slanken en surveillance door één in plaats van twee personen te laten uitvoeren. Deze maatregelen zijn echter niet toereikend. De werkgroep verwacht de komende jaren nog een „gat" van 14 tot 21 miljoen gulden. „Leejoo, Leejoo", klonk het gisteren over het kunstijs van Valle Hovin in Oslo uit opvallend veel Hollandse kelen. Geen wonder, want Haastrechter Leo Visser heeft het daar helemaal gemaakt. Toch mocht de 21-jarige in dit WK debuterende Hage naar, Bart Veldkamp, er ook wezen. En dat, terwijl zijn vader, die hem traint, er niet eens bij was. Druk als hij het had met de officieuze WK-mara- thon in Canada. Bart is zijn zenuwen, waar hij een beetje last van had, toch de baas gebleven. Hoe goed dat lukte, leest hij 'vanavond - net als u - in de Leidse Courant. De krant die een schaatsver- slaggeving erop na houdt, waar volgens hem een kalmerende invloed van uitgaat. De Leidse Cou rant: kalmerend en opwindend tegelijk. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. (ADVERTENTIES) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees inde aanbieding Speklapjes met zwoerd, 500gfk?53.75£/|Q kilo ®u®® iAW U. 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1